LUCAS 6

1Tu uma'l u xeem q'ii, as b'ex paloj u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' xo'l unq'a trigo uva' avamalike. As pal ik'us ve't chajnaj ka'l ivatz unq'a trigo. As iyuli chajnaj tiq'ab'. As techb'u ve't chajnaj. 2Tul til ve't ka'l unq'a fariseo, as ech tal ve't chajnaj ile' te unq'a ichusulib' Aake': —¿Kam b'an ta'n uve' neb'ane'? As tul a'e' uve' ye' la uch ib'anchu tu u xeem q'iie',— ti'k chajnaj. 3Ech tal ve't u Jesús ile': —¿Ma ye'xhkam b'a nesik'le uva' kat ib'an u David tul uva' kat va'yi tuk' unq'a imoole' uva' xekelik sti'? 4Tan kat ok ve't u David vatz u atinb'ale' uva' ninachpukat Tiixh. As kat itx'a' ve't u paane' uva' ma'tik teesal el tzan vi' u meexha tu u nachb'al Tiixhe'. As kat taq' u David te unq'a imoole' uva' xekelik sti'. As tul a' kuxh unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' la echb'un unq'a paane',— ti'k u Jesús. 5As ech tal ve't u Jesús ile': —As tul ine' uva' in, as ine' viB'aal u xeem q'iie',— ti'k u Jesús tal te unq'a fariseo. 6As tu uma't u xeem q'ii, as ok ve't u Jesús tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As chusun ve't Aak xo'l unq'a tename'. Atik ok uma'l u naj uva' k'oro'xhinik tib' viseb'al iq'ab'e'. 7As nik kuxh itx'eb' ka'l unq'a fariseo tuk' ka't unq'a uxhchil uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite' ti' uva' ma tuk ib'a'nxisa u Jesús u naje' tu u xeem q'iie' moj ye'le, tan nik ichuk chajnaj txumb'al ti' icheesal ipaav Aak. 8Pet ootzimalik vitxumb'al chajnaje' ta'n u Jesús. As ech tal ve't Aak ile' te u naje' uve' k'oro'xhinik tib' viq'ab'e': —Txakpen. As txakeb'en sukuxo'l,— ti'k Aak. As txakpu ve't naj. As ul ve't naj txakeb'oj xo'l chajaak. 9As ech tal ve't u Jesús ile': —As tuk unch'oti uma'l u yol sete. ¿Ab'iste uve' la uch kub'anat tu u xeem q'iie'? ¿Ma u b'a'ne'? ¿Pet moj u va'lexhe'? ¿As ma la uch kulochat unq'a uxhchile'? ¿Pet moj la kuxh qil ikame'?— ti'k u Jesús. 10As isaji ve't b'en u Jesús unq'a tename' uve' atik ok k'atz Aak. As ech tal ve't Aak ile' te u aach'o'me': —Yu'b'a' vaq'ab'e',— ti'k Aak tal te naj. As iyu'b'a' ve't naj viq'ab'e'. As yak kuxh b'a'nx ve't viq'ab' naje'. 11As ul ve't ivi' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite' tuk' unq'a fariseo ti' uve' ib'an u Jesús. As iyol ve't chajnaj svatzaj uva' kam la tulb'e chajnaj ti' tel iq'ii u Jesús vatz unq'a tename'. 12As tul ilej ve't uma'l u q'ii, as je' ve't u Jesús vi' uma'l u vitz ti' inachat Tiixh. As uma'l chit aq'b'al Aak ti' inachat Tiixh. 13As tul sajb'u ve'te', as imolo ve't tzan Aak unq'a ichusulib'e'. As itxaa ve't Aak kab'laval unq'a ichusulib'e'. As a' chajnaje' uve' kat ik'ujb'a' ve't kan Aak apóstol. 14A' u Simón uva' kat toksa Aak vib'ii uva' Lu', tuk' u Lixh uve' titz'in tib' tuk' u Simón, tuk' u Jacobo, tuk' u Xhun, tuk' u Pi'l, tuk' u Bartolomé, 15tuk' u Mateo, tuk' u Maxh, tuk' uma't u Jacobo, vik'aol u Alfeo, tuk' uma't u Simón uva' Selote ch'elel, 16tuk' u Judas, vik'aol u Jacobo, tuk' u Judas uva' Iscariote uve' k'ayin u Jesús. 17As ku' ve't ch'u'l u Jesús vi' u vitze' tuk' unq'a apóstol as tuk' unq'a uxhchile' uve' nik ichus tib' k'atz Aak. As txakeb' ve't chajaak xo'l unq'a tename' vatz uma'l u chaq'aala, tan molik tib' unq'a uxhchile' ti' tab'it viyol Aake'. As at uxhchil tzaa tu u Judea, tu u Jerusalén, tuk' tu unq'a tz'a'la vitze' uva' tu u Tiro, tuk' tu u Sidón. As a' nikat tale' uva' la teesa Aak u ch'o'me' sti'. 18As jank'al unq'a uxhchile' uve' atik ok sub'ul sk'atz, as nikat ib'a'nxisa ve't u Jesús. 19As a' chit mama'la tename' nikat sa'on ikanat u Jesús, tan atik vib'a'nil u Tiixhe' k'atz Aak. As nik ib'a'nxisa Aak unq'a aach'o'me' skajayil. 20As isaji ve't b'en u Jesús unq'a uxhchile' uva' nik ichus tib' k'atz Aak. As ech tal ve't Aak ile': —Achveb'al chit ex, jank'al ex uve' ootzimal seta'n uva' techal chit la iloch ex u Tiixhe', tan a' exe' uva' at etokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 21As achveb'al chit ex, jank'al ex uve' niva'y vetaanxelale' ti' viyol u Tiixhe', tan a' exe' la iloch ex u Tiixhe'. As achveb'al chit ex, jank'al ex uve' netoq' scheel ta'n txumu'm, tan a' exe' uva' la chiib' ve't ex xamtel. 22As achveb'al chit ex, jank'al ex uve' la ixval ex, as la tilul ex, as la yoq'pu ve't ex ta'n unq'a uxhchile', as sti' kuxh . 23As chiib'ojtaj ex tu u q'iie' tul ech la ulb'el exe', tan nime' vetx'aja'me' tuk aq'a xoj sete tu almika'. As chiib'ojtaj ex k'uxh la epaleb'e k'axk'o, tan ech chit kat ulb'el unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' ta'n unq'a q'esla eb'aale'. 24Pet ech koj ex, uva' ex tx'ioliq'ii, tan ¡oyeb' chit evatz! tan kat chiib'iy ex vatz u tx'ava'e'. Esti'e' ye'l uma'toj etx'aja'm la ek'ule'. 25¡As oyeb' chit evatz, jank'al ex uve' ye'l etaanxelal niva'ye' ti' viyol u Tiixhe'! tan ti' uva' at ve't vetx'iib'al eq'iie'. As xamtel as a'n la va'y ve't vetaanxelale'. ¡As oyeb' chit evatz, jank'al ex uve' netze'len cheel ta'n chiib'ichil! tan xamtel la txumun ve't vetaanxelale'. As la oq' ve't ex. 26As ¡oyeb' chit evatz tul niyolb'e ex unq'a uxhchile' skajayil ti' toksal eq'ii! tan ech kat ulb'el unq'a q'esla eb'aale' tul nikat toksa iq'ii unq'a chulin yole' uva' nik toksa tib' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. 27As jank'al ex uve' ni niman vunyole', as tuk val sete, xo'noj unq'a uxhchile' sete uve' nich'o'n taama seti'. Eb'antaj b'a'nil te unq'a uxhchile' uve' ni b'anon u va'lexhe' sete. 28As b'a'noj eyolon ti' unq'a uxhchile' uva' va'lexh iyolon seti'. As enachtaj Tiixh ti' unq'a uxhchile' uve' nixe't seti'. 29Asoj la itz'ich umaj uxhchil evatz, as etaq'taj ok unjalit vevatze'. Asoj ab'il la maon vexheerkae', as etaq'taj kan vekami'xhe' unpajte. 30As ab'il uva' la jajon umaj kam sete, as etaq'taj ste. As ab'il uva' la maon umaj etetz, as ye' la eya'lu uva' la iq'aavisa sete. 31As kam u b'a'nile' uva' nesa' uva' la ib'an unq'a uxhchile' sete, as echat la eb'an te unq'a uxhchile', 32tan asoj a' kuxh unq'a uxhchile' xo'n sete uva' xo'n ex ste, as ye' la oksal eq'ii ti' uve' neb'ane', tan echat kuxh nib'an unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman u Tiixhe'. 33Asoj a' kuxh neb'ankat b'a'nil te unq'a uxhchile' uve' ni b'anon u b'a'nile' sete, as ye' la oksal eq'ii ti' uve' neb'ane', tan echat kuxh nib'an unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman u Tiixhe'. 34Asoj a' kuxh unq'a uxhchile' la etaq' ik'am uva' ootzimal seta'n uva' la iq'aavisa sete kam uva' kat ik'ama, as ye' la oksal eq'ii ti' uve' la eb'ane', tan echat kuxh nib'an unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman u Tiixhe'. 35Pet xo'noj unq'a uxhchile' sete uva' nich'o'n taama seti'. Eb'antaj b'a'nil ste. Etaq'taj ik'am unq'a uxhchile'. Pet ye' la etx'eb' ich'exel, aq'al uva' nim chit vetx'aja'me' la ek'ule'. As ech ek'uchate' uva' ex ve't me'al ik'aol u Tiixhe' uva' echen tu almika', tan b'a'nla txumb'ale' vitxumb'al Aake' ti' unq'a je'naj vatze' tuk' unq'a paasan tziie'. 36Esti'e' ni val sete, etxumtaj chit ivatz unq'a uxhchile' eche' uve' nib'an u Kub'aal Tiixhe'. 37Asoj ye' la eb'an isuuchil vemoole', as ye'l ex la b'anax esuuchil ta'n vemoole'. Asoj ye'l ipaav vemoole' la echuke', as ye'l epaav la chukpi ta'n vemoole'. Asoj la esotzsa ipaav unq'a emoole', as la sotzsal epaav unpajte. 38Asoj aya'l chit ek'u'l la eloch vemoole', as aya'l chit ik'u'l u Tiixhe' la iloch ex Aak. As nimale' la taq' Aak sete ti' uve' la etaq' te vemoole',— ti'k u Jesús. 39As tal ve't u Jesús uma't u k'uchuvatz uva' ech ni tal ile': —Tan ye' la itx'ol umaj tzot ich'ijil uma't tzot, tan eela iku'e' skaab'il tu jul. 40Ye' la lejon itxumb'al umaj chusulib' ti' u chusul tetze'. As tul la tzojpu ve't ichusat tib' u chusulib'e', as a'n la teq'o ve't vitxumb'al u chusul tetze'. 41¿As kam q'i uve' va'l kuxh esajit ok u tal ch'ise' tu vivatz vetitz'in etatzike', as tul ye' netil je' etib', tul at uma'l u potzo'm tu vevatze'? 42Tan asoj at uma'l u potzo'm tu vevatze', as ¿la kol uch etalat q'a te: «Vetitz'in etatzike', tuk veesa el tzan u ch'ise' tu vavatze',» ma chaj ex la etale'? ¡Tul il u potzo'm ile' ato'k tu vevatze'! ¡Ex kuxh ka'vatz! Eteesataj u potzo'me' tu vevatze' b'axa. As a'n la uch etilat ve't u ch'ise' tivatz vetitz'in etatzike'. As la eteesa ve't el. 43As jit b'a'ne' u tze'e' uva' va'lexh ivatz ni taq'e'; as jit va'lexh u tze'e' uva' b'a'n vivatze' ni taq'e', 44tan la exhlal unq'a tze'e' tul la vatzin tze'. As eche' la koj uch quxat umaj higuera ti' umaj ch'i'x; as mita'n la koj uch quxat umaj uuva ti' umaj vokkin ch'i'x. 45Echat b'anel ta'n unq'a uxhchile', tan u b'a'nla aamae', as a' kuxh unq'a b'a'nla chaj txumb'ale' ni tel ch'u'l tu u taanxelale'. Pet ech koj u uxhchile' uva' va'lexh vitxumb'ale', tan a' kuxh u va'lexhe' ni tel ch'u'l tu u taanxelale'. As kam uve' at tu u taanxelal u uxhchile', as a'e' ni tal vitzi'e'. 46¿As kam q'i uve': «¡Kub'aal Jesús! ¡Kub'aal Jesús!» chu kuxh ex sve, tul ye' nenima unq'a yole' uve' ni val sete? 47Tuk val sete, tan jank'al u uxhchile' uve' ni tok ch'u'l sunk'atz as ni tab'i vunyole' as ninima uve' ni val ste, 48as ech b'an ta'n u uxhchile' eche' uma'l u naj uva' kat ilak vikab'ale', tan kat ik'ot naj u jule'. As nimal kat taq' b'en naj u jule' techal kat ilej naj u sivane'. As kat ichab'a naj taq'at b'en u tz'aje' tetz u kab'ale' vi' u sivane'. As tul kat ul ve't uma'l u mam jab'al, as kat sipk'u ve't unq'a job'ich a'e'. As jank'al chit iyak'il u a'e' kat ul iputz' tib' ti' u kab'ale'. As ye'l u kab'ale' kat tiini, tan chab'amal ik'ujeb' u kab'ale' vi' u sivane'. 49Pet ech koj unq'a uxhchile' uve' ni ab'in vunyole', as ye' ninima, tan ech b'an ta'n unq'a uxhchile' eche' uma't u naj uva' kat ilak vikab'ale' vi' u sanab'e', tan ye'l tz'aj kat taq' kan naj sjaq'. As tul uva' kat sipk'u ve't unq'a job'ich a'e', as kat pal tija ve't u a'e' u kab'ale'. As txumleb'al chit te'p ve't u kab'ale' kat ib'ana,— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\