LUCAS 7

1As tul ya' ve't iyolon u Jesús xo'l unq'a tename', as q'aavik ve't ok Aak tu u Capernaúm. 2As atik uma'l viq'esal unq'a sol tzitzi' uva' b'iitik kuxh ikam ve't uma'l vik'am ta'n uma'l u ch'o'm. As xo'nik chit vik'ame' ste. 3As tul tab'i ve't viq'esal unq'a sole' itzib'lal u Jesús, as ichaj ve't b'en naj ka'l unq'a iq'esal unq'a tiaal Israel ti' b'en ijajat ve't chajnaj b'a'nil te u Jesús ti' uva' la ul ib'a'nxisa Aak vik'am viq'esal unq'a sole'. 4As tul oon ve't unq'a iq'esal unq'a tiaal Israel k'atz u Jesús, as ijaj ve't chajnaj kuyb'al te Aak. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —La kujaj uma'l u b'a'nil see, pap, ti' uva' la b'en ab'a'nxisa uma'l vik'am viq'esal unq'a sole', tan b'a'ne' uva' la ab'an b'a'nil te naj, tan b'a'n itxumb'al naj. 5As xo'n chit u kutename' te naj. As naje' kat b'anon isuuchil ti' ilakpu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh,— ti'k chajnaj tal te u Jesús. 6As b'en ve't u Jesús ti' chajnaj. As tul b'iitik toon ve't Aak k'atz vikab'al viq'esal unq'a sole', as ichaj ve't tzan viq'esal unq'a sole' ka'l unq'a tetz k'ultzi'. As ech ul tal chajnaj ile': —Pap, ni tal tzan viq'esal unq'a sole' see uva' ye' kuxh la akoolisa eeb' ti' oon tikab'al aak. As jit tetz aak uva' la oon axh tu vikab'al aak, tan nim aalche' ti' aak uva' ni tale'. 7As ye'l tijle'm aak at pal see'. Esti'e' ye' ni tul aak savatz. Pet asoj la ab'an b'a'nil, as la kuxh aal b'en u yole' ti' ib'a'nxisal vik'am aake'. As tuk b'a'nxoje' vik'ame' uva' ni tale'. 8As ni tal aak uva' at ib'ooq'ol aak uva' techal ninima aak. As at isol aak unpajte uva' techal ninima kam ni tal aak ste, tan asoj la tal aak te umaj visole': «Kuxh b'en,» chaj aak ste, as ma'te. Asoj: «Si'u,» chaj aak te uma't naj, as techal la ul naj vatz aak. Asoj la tal aak te umaj vik'ame': «B'an u vi'le',» chaj aak ste, as nib'ane',— ti'k chajnaj tal te u Jesús. 9As tul tab'i ve't u Jesús u yole' uva' tal tzan viq'esal unq'a sole', as txuq'txun ve't Aak sti'. As isuchq'i ve't tib' Aak ti' isajit b'en unq'a tename' uve' xekik ti' Aak. As ech tal ve't Aak ile': —Ile' jik chit tuk val sete, tan ye'l umaj naj vile'te xo'l unq'a tiaal Israel uva' ech ik'ujb'a't ik'u'le' svi' eche' nib'an viq'esal unq'a sole',— ti'k Aak. 10As tul q'aav ve't unq'a naje' tikab'al viq'esal unq'a sole', as b'a'nik ve't vik'am naje', tul oon ve't chajnaj. 11As b'en ve't u Jesús tu uma't u tenam uva' Nain. As nimalik unq'a ichusulib' Aake' xekik sti' tuk' unq'a tename'. 12As b'iitik kuxh toon ve't u Jesús tzi' u tename'. As til ve't Aak uva' chelemalik uma'l u kamnaj, tal uma'l u txakay ixoj. As ta'n chite' unch'i'til u tal u ixoje'. As a' chit mama'la tename' xekik ti' ixoj. 13As til ve't Aak u ixoje'. As itxum ve't Aak ivatz ixoj. As ech tal ve't Aak ile': —Ye' kuxh oq' axh,— ti'k Aak. 14As jetz'en ve't ok Aak k'atz unq'a uxhchile' uve' chelen tetz u kamnaje'. As ikan ve't ok Aak vikaaxha u kamnaje'. As txakeb' ve't chajnaj. As ech tal ve't Aak ile' te u kamnaje': —Chelem xaak, ile' tuk val see, ¡Txakpen!— ti'k Aak. 15As ul ve't taama u xaake'. As xoneb' ve't naj. As xe't ve't naj yolon. As ech tal ve't u Jesús ile' te vitxutx u xaake': —As taq' ve't ok Aak u xaake' te vitxutxe' Il vaval ile' kat ulyu taama,— ti'k Aak. 16As teq'o ve't taama unq'a uxhchile' skajayil ta'n uve' ib'an u Jesús. As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' ti' toksal iq'ii u Tiixhe': —¡Kat ulyu ve't uma'l u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' sukuxo'l uva' nim chit talche'! As a' u Tiixhe' kat ulyu ve't sukuxo'l ti' kulochpe',— ti'k unq'a uxhchile' skajayil. 17As oora kuxh pax ve't itzib'lal u Jesús tulaj unq'a tename' tu u Judea as tulaj unq'a ko'me' unpajte. 18As tul tab'i ve't u Xhune' itzib'lal u Jesús kam uve' nik ib'an Aak, as imolo ve't tzan u Xhune' ka'va'l unq'a ichusulib'e'. 19As ichaj ve't b'en u Xhune' chajnaj k'atz u Jesús ti' ich'otit chajnaj ste: —¿Ma axh u Cristo uva' alel kan uva' la uli? ¿Pet moj latel kutx'eb' tul uma'toj uxhchil? chaj ex la etale',— ti'k u Xhune'. 20As tul oon ve't chajnaj k'atz u Jesús, as ech tal ve't chajnaj ile': —A' u Xhune' uve' nikat aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e', as kat ichaj tzan o' ti' kuch'otit see uva': «¿Ma axh u Cristo uva' alel kan uva' la uli? ¿Pet moj latel kutx'eb' tul uma'toj uxhchil?»— ti'k chajnaj tal te u Jesús. 21As tul a's chit ib'a'nxisat Aak unq'a aach'o'me', as nik ib'a'nxisa ve't Aak unq'a uxhchile' uve' nik ipaleb'e unq'a k'axk'oe' ta'n unq'a sub'ule'. As ye' saach unq'a tzote' kat ilon ve't ta'n Aak. 22As ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib' u Xhune': —B'enoj etaltaj te u Xhune' kam uve' kat etila as kam uve' kat etab'i, tan ni tilon ve't unq'a uxhchile' uva' tzotike; as nixaan ve't unq'a uxhchile' uva' ko'xike; as unq'a uxhchile' uve' atik ok ch'a'k chin sti', as kat txanyu ve'te'; as ni tab'in ve't unq'a uxhchile' uva' ye' nik tab'ine'; as kat ulyu ve't taama unq'a kamnaje'. As ni talax ve't u b'a'nla yole' te unq'a meeb'a'e'. 23As achveb'al chit u uxhchile' uva' ye' la ka'kab'in taama ti' ik'ujb'a't ik'u'l svi',— ti'k u Jesús tal te chajnaj. 24As q'aav ve't unq'a ichusulib' u Xhune'. As tal ve't u Jesús isuuchil u yole' ti' u Xhune' xo'l unq'a tename'. As ech tal ve't Aak ile': —¿Kam kat b'ex etil ti' u Xhune', tul atik tu u tzuukin tx'ava'e'? ¿Ma kat b'ex etil umaj uxhchil uva' ech vitxumb'ale' eche' vi'oj aa uva' niliiq'a'ch ta'n u kajiq'e'? 25¿Pet moj kat b'ex etil umaj uxhchil uva' vejel chit tib' tuk' u toksa'me'? Ye'le ta', tan jank'al unq'a naje' uve' vejel chit tib' tuk' u toksa'me', as a' kuxh atkat chajnaje' tulaj ikab'al unq'a ijlenaale'. As nimal b'a'nla chaj kam at xe' chajnaj. 26¿Pet kam kat b'ex etil ti' u Xhune'? ¿As moj umaj u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' kat etila? Kano. An chite', tan q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u Xhune'. As at pal u Xhune' ti' unjoltu unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', 27tan a' u Xhune' uva' ni tal u yole' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Tuk unb'axsa b'en uma'l u alol tetz vunyole' savatz. As a'e' la b'anon tuch u b'eye' savatz, ti'k u yole'. 28As tuk val sete, tan ye'l uma'toj vatz tx'ava'illa uxhchil kat itz'eb'i uva' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', uva' nim talchu ti' u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'. Pet ab'il uva' at tokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', as a' uxhchile' uva' at pal ti' u Xhune', k'uxh ye'l tijle'm ati,— ti'k u Jesús. 29As tul tab'i ve't unq'a uxhchile' viyol u Jesús tuk' unq'a naje' uva' ni molon u puaj tetz u Roma, as ech tal ile': «Jik chit itxumb'al u Tiixhe',» ti'ke, tan ma'tik iku' unq'a uxhchile' xe' u a'e' ta'n u Xhune'. 30Pet ech koj unq'a fariseo tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', tan ye' kat inima chajnaj kam uva' nikat isa' u Tiixhe' ti' chajnaj. As ye' kat isa' ve't chajnaj uva' la taq' ku' u Xhune' chajnaj xe' u a'e'. 31As ech tal ve't u Kub'aal Jesús ile' te chajnaj: —¿As ab'iste q'i la unb'an eela tuk' u txumb'ale' uve' neb'ane'? 32Tan eela kuxh vetxumb'ale' tuk' unq'a xaake' uve' xonle'l tu k'ayib'al. As nisik'ine' tul nisaache'. As ech ni tal ile' svatzaj: «K'uxh kat qoq'sa unq'a aae' sevatz, as ye'l ex kat b'ix ex. As k'uxh kat kub'itza unq'a b'itze' uva' txumleb'al chittu', as ye'l ex kat oq' ex,» ti'k chajnaj. 33As tul kat ul u Xhune', as nik ikuy iva'y. As ye' nik tuk'a u ta'l u uuvae'. As kat eteesa iq'ii, tan kat etala uva' sub'ul atik ok sk'atz. 34As tul kat ul, as nitx'a'ne', as ni tuk'a u ta'l u uuvae'. As netal ve't sti' uva' b'ich' uul chittu', as tetz k'ultzi' tib' tuk' unq'a molol puaje' tetz u Roma, as tuk' unq'a uxhchile' uva' aapaav sevatz. 35Pet ech koj uve' la val sete, tan a' la etexhlakat u jikla txumb'ale' ti' uve' nunb'ane' as tuk' uve' kat ib'an u Xhune',— ti'k u Jesús. 36As ijaj ve't uma'l u fariseo b'a'nil te u Jesús uva' la b'en Aak tx'a'noj tikab'al naj. As tul oon Aak tikab'al naj, as xoneb' ve't ok Aak k'atz u meexhae'. 37As atik uma'l u yana'sla ixoj tu u tename'. Tul tab'i ve't ixoj uva' nikat itx'a'n u Jesús tikab'al u fariseo uva' Simón, as teq'o ve't ixoj u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' tu uma'l u b'a'nla lemeeta. 38As peseb' ve't ok ixoj k'atz toj u Jesús. As xe't ixoj oq'oj. As itx'aa ixoj u ti' toj Aake' ta'n u ta'l ivatze'. As itzajsa ve't ixoj ta'n u xi'l ivi'e'. As itz'ub' ve't ixoj u ti' toj Aake' tul nik toksa ixoj u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' ti' u toj Aake'. 39As u fariseo uva' kat sa'b'elan u Jesús ti' u tx'a'o'me', as tul kat til naj uva' kam kat ib'an u ixoje', as kat titz'a naj «Asoj q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u naje', as la tootzi naje' ta' uva' eesan kuxh tib' u ixoje' tu b'ey. As tul nu kuxh ikano'k ixoj naj.» 40As ech tal ve't u Jesús ile' te u fariseo: —Simón, tuk val uma'l u yol see,— ti'k u Jesús. —Al b'a sve, Chusul,— ti'k naj. 41As ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —Atik ka'va'l u naj uva' atik itx'oj xe' uma'l u naj uva' nik aq'on puaj sk'am. As uma'l naj vinaj o'l k'alal (500) q'ii aq'on itx'oj naj atike; uma't naj laval toxk'al (50) kuxh q'ii aq'on itx'oj naj unpajte. 42As isotzsa kuxh ve't u naje' ipaav chajnaj skaab'il ti' vitx'oje', tan ye' nikat toleb' chajnaj ti' ichooat vitx'oje'. As al sve, Simón, ¿ab'iste ka'va'l u naje' uva' atik itx'oj uva' maas kat xo'nin ve't u naje' uve' kat sotzsan vipaav chajnaj ti' vitx'oje'?— ti'k u Jesús tal te u Simón. 43As ech tal ve't u Simón ile': —A' u naje' uve' nimal itx'oj atike, as a' naje' kat xo'nin ve't u naje' uve' nimal ipaav kat sotzsali,— ti'k u Simón. —An chite' ta' uve' naale',— ti'k u Jesús. 44As isuchq'i ve't tib' Aak. As ika'ya ve't Aak u ixoje'. Ech tal ve't Aak ile' te u Simón: —¿Ma kat eella' kam uva' kat ib'an u ixoje'? Tan tul kat ok ch'u'l in tu vakab'ale', as ye' kat aaq' unb'ooj tx'aab'al ti' voj. Pet ech koj ixoj, tan kat itx'aal ve't ixoj u ti' voje' ta'n u ta'l ivatze'. As kat itzajsal ixoj ta'n u xi'l ivi'e'. 45As mita'n ye' kat atz'ub' txala untzi' tul kat ok ch'u'l in tu vakab'ale'. Pet ech koj u ixoje', tan ye' niya'sa ixoj itz'ub'at u ti' voje'. 46As ye'l umaj tx'umtx'ulla tz'akab'al kat ooksa svi'. Pet ech koj u ixoje', tan kat toksal ve't ixoj u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' ti' u voje'. 47As tuk val see, Simón: Kat sotzyu ve't vipaav u ixoje'. Pet atik sk'u'l ixoj uva' nimal chit vipaav ixoj atike. Esti'e' uva' tul kat unsotzsa ipaav ixoj, as maas chit xo'n ve't in te ixoj. Pet ab'il uve' b'iil kuxh vipaave' ni tal je' ste, as tul kat unsotzsa ve't vipaave', as b'iil kuxh kat ixo'ni ve't in u uxhchile',— ti'k u Jesús. 48As ech tal ve't u Jesús ile' te ixoj: —Kat sotzyu ve't vapaave',— ti'k Aak. 49As ech tal ve't je' unjoltu unq'a uxhchil ile' ste uve' atik ok vatz u meexhae' k'atz u Jesús: —¿Kam tijle'me' q'i u naje' ti' uva' nisotzsa naj ipaav unq'a uxhchile' uve' ni tale'?— ti'k chajnaj. 50As ech tal ve't u Jesús ile' te ixoj: —Kat q'alpiy axh vatz vapaave', tan ti' uva' kat ak'ujb'a' ak'u'l svi'. As b'a'n ve't aatin tuk' u Tiixhe' tuk' vachi'ole' ti' ab'ene'— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\