LUCAS 8

1As xamtik ve't stuul, as nikat ixaan ve't u Jesús tuk' kab'laval unq'a ichusulib'e' tulaj unq'a tename' as tulaj unq'a talaj tename'. As nikat ipaxsa ve't Aak u b'a'nla yole' ti' tok unq'a uxhchile' xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 2As xekik ka'l unq'a ixoj ti' u Jesús uva' ma'tik teesat Aak unq'a sub'ule' sk'atz tuk' ka't unq'a ch'o'me'. As antik u Ma'le' uva' aa Magdala uva' ma'tik teesat Aak vujva'l unq'a sub'ule' sk'atz. 3As antik u Xhive' uve' xekik ti' u Jesús, u tixqel u Chusa uva' k'ujlike ti' tilat unq'a tetz u ijlenaale' uva' Herodes. As antik u Susana tuk' ka't unq'a ixoj unpajte. A' cha'mae' nikat lochon u Jesús tuk' unq'a tx'iib'al iq'iie'. 4Ye' saach unq'a uxhchile' kat tzaa tulaj unq'a tename'. As kat imol tib' ti' u Jesús. As ech tal ve't Aak ile' tul tal Aak uma't u k'uchuvatz: 5—B'ex ve't uma'l u naj avoj. As tul av naj, as at unq'a iiae' uva' echik toon tu b'ey. As kat pach'li. As tul ul ve't unq'a tz'ikine' tu almika', as ijuna ve't txoo. 6As at unq'a iiae' uva' kat oon xo'l k'ub'. As tul kat b'uuq'i, as oora chit kat tzaj ve'te', tan ti' uva' tzaji kuxh u tx'ava'e' xo'l unq'a k'ub'e'. 7As at unq'a iiae' ech toon xo'l unq'a ch'i'xe'. As tul kat b'uuq'i, as eela ich'ii tuk' u ch'i'xe'. As kat isoka ve't unq'a ch'i'xe' u chikoe'. 8As at unq'a iiae' ech toon tu b'a'nla tx'ava'. As tul kat b'uuq'i, as o'k'alal (100) ivatz ti' junun vi'l kat taq'a,— ti'k u Jesús. As tul nik tal Aak unq'a yole', as taq' ve't je' Aak tuul ivi'. As ech tal ve't Aak ile': —Ab'iste ex uva' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni vale',— ti'k u Jesús tal xo'l unq'a tename'. 9As ich'oti ve't unq'a ichusulib' u Jesús uva' kam isuuchil u k'uchuvatze' uve' nik tal Aak. 10Ech tal ve't u Jesús ile': —As sete tuk valkat isuuchil uva' ye'xheb'il ootzin tetz ti' uva' kam tok unq'a uxhchile' xo'l vitenam u Tiixhe' uva' ni til Aak isuuchil. Pet tuk' kuxh k'uchuvatz nunchusunkat xo'l unq'a tename'. Esti'e' uva' k'uxh ni tile' kam uve' nunb'ane', as k'uxh ni tab'i unq'a yole' uva' ni vale', as ye' nipal stuul. 11As ech isuuchil u k'uchuvatz ile' uve' kat vala: Tan unq'a iiae' uve' kat vala, as a'e' viyol u Tiixhe'. 12As unq'a iiae' uve' ech toon tu b'ey, as a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uve' ni ab'in viyol u Tiixhe'. As tul ma't tab'it u yole', as kat ul u tx'i'lanaje' ti' teesat el u yole' tu u taanxelal u uxhchile'. Esti'e' uva' ye' ninima u uxhchile' viyol u Tiixhe'. As ye' la sotz ve't ipaav. 13As unq'a iiae' uve' ech toon xo'l unq'a k'ub'e', as a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uve' ni ab'in viyol u Tiixhe'. As tul ni tab'i u yole', as nichiib' sti'. As ni tok u yole' tu u taanxelal. As ech unq'a uxhchile' eche' u iiae' uva' ye' kat palik b'en u taq'ile' tu u tx'ava'e', tan ye' kat yak'in u yole' tu u taanxelal unq'a uxhchile'. As ye'xh jatva'l q'ii kat inima u yole', tan tul kat ul unq'a k'axk'oe' ti' unq'a uxhchile', as kat teesa ve't kan tib' ti' u yole'. 14As unq'a iiae' uve' ech toon xo'l unq'a ch'i'xe', as a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uve' kat ab'in viyol u Tiixhe'. As tul kat pal ve't unq'a q'iie', as kat sotz ve't viyol u Tiixhe' tu u taanxelal unq'a uxhchile', tan nu kuxh ixaansa taama ti' unq'a vee' vatz u tx'ava'e', tuk' ti' u tx'iib'al q'iie', as tuk' u tacha'v vichi'ole'. Esti'e' ye' kat yak'in u yole' tu u taanxelale' eche' umaj tze' uva' ye' nivatzine'. 15Pet ech koj unq'a iiae' uve' ech toon tu u b'a'nla tx'ava'e', tan a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uva' b'a'n itxumb'al, as ye'l u va'lexhe' ni titz'a, as ni toksa taama ti' inimat unq'a yole' uva' nichuspu ste. As niyak'in ve't u yole' tu u taanxelal unq'a uxhchile'. As k'uxh kam kuxh nipaleb'e, as ye' niya'sa inimata'. 16As tul la imatx umaj uxhchil umaj xamal, as ye' la uchi uva' la imuj u xamale' jaq' umaj uk'al moj jaq' umaj ch'ach. Pet la aq'ax je' vi' u matxb'ale'. As ab'il uva' la ok tu u kab'ale', as la til ve't u uxhchile' u xamale'. 17As echat tuk ib'an unq'a yole' uve' ni val sete, tan jank'al unq'a yole' uva' ye'xheb'il ootzinik tetz as techal la ootzili. As jank'al unq'a yole' uva' mujelike as techal la ootzil ve't cheel, tan techal la el ch'u'l vatz u saje'. 18As etab'itaj u yole' uve' ni vale', tan ab'il uva' ni toksa taama ti' inimat u yole', k'uxh b'iil kuxh nipal stuul, as aal la chee itxumb'al sti'. Pet ech koj u uxhchile' uva' ye' ni toksa taama ti' tab'it u yole' as tuk' ti' inimata', as aal la sotzsal ve't u yole' sk'u'l uva' nipal stuul, uva' ni tal je' ste,— ti'k u Jesús. 19As oon ve't vitxutx u Jesús tuk' unq'a titz'in Aake'. As jit uch tok cha'ma k'atz u Jesús, tan a' chit mama'la tename' atik ok k'atz Aak. 20As b'ex alpo te Aak uva': —Il ak atxutx at ti'e'l kab'al tuk' unq'a eetz'ine'. As nisa' aak iyolon see,— ti'k ch'elel u Jesús. 21As ech tal ve't Aak ile': —Jank'al unq'a uxhchile' uve' ni ab'in viyol u Tiixhe' as ninima, as ech tatine' eche' untxutx, as ech tatine' eche' vitz'in,— ti'k Aak. 22As tu uma'l u q'ii, as ok ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' tu uma'l u barco. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Ko'naj jalit u mar,— ti'k Aak. As b'en ve't Aak tuk' chajnaj. 23As tul nik ixaan ve't u barco vi' u a'e', as vat ve't u Jesús. As xe't ve't uma'l u mam kajiq' vi' u mar. As va'lik chit ipilq'ut ve't tib' u a'e' ta'n u kajiq'e'. As mama'la k'axk'o nik ipaleb'e unq'a ichusulib' Aake', tan b'iit kuxh ye' nik inoo ve't u barco ta'n u a'e'. As b'iit kuxh ye' nikat ib'en u barco xe' u a'e'. 24As b'ex ib'ey ve't chajnaj u Jesús. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¡Chusul! ¡Chusul! ¡Tuk b'enoj ve't o' xe' u a'e'!— ti'k chajnaj. As txakpu ve't u Jesús. As iyaa ve't Aak u kajiq'e' tuk' u a'e'. As yak kuxh taneb' ve't u kajiq' jab'ale'. As liib' ve't u mar. 25As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —¿Kam kat eb'ana uva' ye' kat ek'ujb'a' ek'u'l svi'?— ti'k Aak. As va'lik chit ixo'v ve't chajnaj. As samun kuxh ve't chajnaj ti' uve' ib'an u Jesús. As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —¡Nim chit u tijle'm Aake', tan ninimal Aak ta'n u kajiq' jab'ale' tuk' u mar, tul ni tal Aak umaj yol ste!— ti'k chajnaj. 26As oon ve't u Jesús tuk' chajnaj tu vitx'ava' unq'a aa Gadara uva' echen jalit u mar tu u Galilea. 27As tul el ve't ch'u'l u Jesús tu u barco tuk' chajnaj, as ul ve't uma'l u naj uva' aa Gadara ti' ik'ulpu Aak. As ye'l toksa'm naj atik ok sta'n, tan na'xnik tok ve't sub'ul sk'atz. As ye'l naj jejle'l koj tu umaj kab'al. Pet a' kuxh atikkat naj tu uve' nik imujlukat unq'a kamnaje'. 28As tul kuxh til ve't naj Aak, as ku' naj qaaloj vatz Aak. As taq' ve't je' naj tuul ivi'. As ech tal naj ile': —¿Kam asa' sve, Jesús, iK'aol Tiixh uva' at tu almika' uva' nim talche'? B'an b'a'nil sve. Ye' aq' b'en in tu k'axk'oe',— ti'k naj, 29tan ti' uva' ma'tik talat u Jesús uva' la el u sub'ule' k'atz u naje', tan na'xnik tok ve't u sub'ule' k'atz naj. As k'uxh jatpajul kuxh nikat iqitzpu iq'ab' naj tuk' toj naj ta'n kateena, as nikat irat' naj u kateenae'. As nikat teq'o u sub'ule' naj tulaj unq'a tzuukin tx'ava'e'. 30As ech tal ve't u Jesús ile' te u sub'ule': —¿Kam ab'ii?— ti'k Aak. As ech tal ve't u sub'ul ile': —Legión unb'ii,— ti'k u sub'ule', tan ti' uva' ye' saach ixaan unq'a sub'ule' uve' atik ok k'atz naj. 31As ijaj ve't unq'a sub'ule' kuyb'al te u Jesús uva' ye' la ichaj b'en Aak unq'a sub'ule' tu nimla tokkin jule'. 32As atik unjolol unq'a chicham uve' nikat ik'uachine' vatz uma'l u tal vitz. As ijaj ve't unq'a sub'ule' kuyb'al te u Jesús uva' la ok unq'a sub'ule' ti' unq'a chichame'. As taq' ve't Aak tokeb'al unq'a sub'ule' ti' unq'a chichame'. 33As el ve't ch'u'l unq'a sub'ule' k'atz u naje'. As ok ve't unq'a sub'ule' ti' unq'a chichame'. As ooj ve't txoo skajayil. As isuti ve't b'en tib' txoo xe' u mar ta'n unq'a sub'ule'. As kam ve't txoo skajayil. 34As tul til ve't unq'a xeen chichame' ikam unq'a chichame', as oora chit kat ooj ve't chajnaj. As b'ex tal ve't chajnaj te unq'a aatename' tuk' te unq'a uxhchile' uve' tulaj unq'a talaj tename'. 35As b'ex til ve't unq'a tename' kam uve' uchi. As tul oon ve't unq'a tename' k'atz u Jesús, as til ve'te' uva' xonlik ve't u naje' k'atz toj u Jesús. As teq'o ve't taama chajnaj, tan atik ve't ok toksa'm u naje'. As b'a'nik ve't iyolon naj, tan ma'tik tel ve't unq'a sub'ule' k'atz naj. 36As tal ve't unq'a uxhchile' isuuchil uva' kat ilon kam uve' kat uchi uva' kat ib'a'nxisa u Jesús u naje' uve' atik ok unq'a sub'ule' sti'. 37As ye' saach unq'a tename' tzaa tulaj unq'a talaj tename' tu u Gadara ti' ul tilata' kam uva' kat uchi. As ijaj chajnaj b'a'nil te u Jesús uva' la el ve't Aak tu u tx'ava'e', tan ti' uva' va'lik chit ixo'v chajnaj ta'n uve' kat ib'an Aak. As ok ve't Aak tu u barco ti' iq'aav ve'te'. 38Ech koj u naje' uva' ma'tik teesat u Jesús unq'a sub'ule' sti', as ijaj ve't naj b'a'nil te Aak uva' la xekeb' naj ti' Aak. As ech tal ve't Aak ile' te naj: 39—Kuxh takab'al k'atz unq'a aatine'. Kuxh al ste uva' kam unq'a nimla b'a'nile' kat ib'anlu u Tiixhe' see,— ti'k u Jesús. As b'en ve't naj. B'ex tal ve't naj tu vitename' skajayil kam u b'a'nile' uve' kat ib'an u Jesús te naj. 40As tul kat q'aavik ve't el tzan u Jesús jalit u mar, as a' chit mama'la tename' nikat itx'eb'on ti' Aak. As va'lik chit ichiib' ve't unq'a tename' ti' ik'ulat Aak. 41As b'ex oonoj uma'l u naj vatz Aak uva' Jairo ib'ii uva' nik b'ooq'olin u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As qaaeb' ve't naj vatz Aak. As ijaj naj b'a'nil uva' la b'en Aak ti' naj tu vikab'ale', 42tan b'iitik kuxh ikam vas ime'al naje' ta'n ch'o'm. As unch'i'til kuxh vas ixvaak naje' atike uva' kab'lavalik kuxh iyaab'. As tul b'en ve't u Jesús ti' naj, as mama'la tename' nikat ipoch' ve't tib' ti' Aak tu b'eye'. 43As atik ok uma'l u ixoj xo'l unq'a tename' uva' kab'lavaxnik yaab' ixe't ixoj ch'o'noj, tan a' vitx'aao u ixoje' ye' nikat iya'e'. As ma'tik kuxh isotzsat ixoj vipuaje' ta'n unq'a aatz'ake'. Pet ye'xheb'il kat oleb' ti' itz'akal ixoj. 44As jetz'en ve't ok ixoj ti' iqul u Jesús. As ikan ve't ok ixoj u toksa'm Aake'. As yak kuxh ya' ve't vitx'aao ixoje' sk'atz. 45As ech tal ve't Aak ile' xo'l unq'a tename': —¿Ab'il kat kanon u voksa'me'?— ti'k u Jesús. Ech tal unq'a tenam ile': —Ye'xheb'il ni kanon u ooksa'me',— ti'k chajnaj. As ech tal ve't u Lu' ile' tuk' unq'a uxhchile' uva' xekik ti' Aak: —¿Kam q'ii, Chusul, uva': «¿Ab'il kat kanon u voksa'me'?» chu kuxh axh naale'? As tul il u mama'la tename' nipoch' tib' see',— ti'k u Lu'e'. 46As ech tal u Jesús ile': —Ye'le, pet at uma'l u uxhchil kat kanon in, tan kat unnachlu tel iyak'il u b'a'nile' sunk'atz,— ti'k u Jesús. 47As til ve't ixoj uva' ye' la uch imujat ve't tib' ixoj vatz Aak. As ku' ve't ixoj qaaloj vatz Aak, tan va'lik chit it'unt'uch ve't ixoj ta'n xo'vichil. As tal ve't tib' ixoj vatz unq'a tename' uva' kam sti' ikankat ixoj u toksa'm Aake'. As tal ve't ixoj uva' oora kuxh kat el u ch'o'me' ti' ixoj ta'n Aak. 48As ech tal ve't u Jesús ile' te ixoj: —Ixoj, kat elyu ve't u ch'o'me' see', tan ti' uva' kat ak'ujb'a' ak'u'l svi'. As kuxh ve'te'. Acha'v ab'ene' tuk' vib'a'nil u Tiixhe',— ti'k u Jesús tal te u ixoje'. 49As antelik kuxh iyolon Aak tuk' ixoj, tul b'ex uloj uma'l vik'am u Jairo uva' b'ooq'ol tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As ech tal ve't naj ile' te u Jairo: —Kat kamyu ve't vas ame'ale'. As ye'xhkam kuxh aal ve't te u Chusule',— ti'k naj. 50As tul tab'i ve't u Jesús viyol vik'am u Jairo, as ech tal ve't Aak ile' te u Jairo: —Ye' kuxh xo'v axh. Pet k'ujb'a' ak'u'l svi'. As tuk b'a'nxoje' vas ame'ale',— ti'k Aak. 51Tul oon ve't u Jesús tu vikab'al u Jairo, as jit ik'ulo'k Aak unq'a tename' sti'. Pet ta'n kuxh u Lu'e' tuk' u Jacob tuk' u Xhune' teq'o ok Aak sti' tuk' vib'aal u xvaake' tuk' vitxutxe'. 52As jank'al unq'a uxhchile' uve' b'ex ilon u kamnaje' as va'lik chit toq' ve't ta'n txumu'm. As ech tal ve't u Jesús ile': —Ye' kuxh oq' ex, tan ye'l u xvaake' kamnal koj. Pet vatik kuxhe',— ti'k Aak. 53As itze'le kuxh unq'a uxhchile' viyol Aake', tan ma'tik tilat unq'a uxhchile' uva' ma'tik ikam u xvaake'. 54As itxey ve't Aak iq'ab' u xvaake'. As taq' ve't je' Aak tuul ivi'. Ech tal Aak ile' te ixoj: —¡Xvaak, txakpen!— ti'k Aak. 55As yak kuxh ul ve't taama u xvaake'. Txakpu ve't ixoj. As tal ve't u Jesús uva' la aq'ax ve't techb'ub'al ixoj. 56As sotz ve't ik'u'l vitxutx u xvaake' tuk' vib'aale'. As tal ve't Aak te cha'ma uva' ye'xh katil la talkat cha'ma kam uve' kat ib'an Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\