LUCAS 9

1As imolo ve't tzan u Jesús kab'laval unq'a ichusulib'e'. As taq' ve't Aak tijle'm chajnaj ti' teesal unq'a sub'ule' k'atz unq'a uxhchile' as ti' ib'a'nxisat unq'a aach'o'me'. 2As ichaj ve't b'en Aak chajnaj ti' ib'a'nxisat unq'a aach'o'me' as ti' talat isuuchil te unq'a tename' ti' uva' kam tok unq'a uxhchile' xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 3Ech tal Aak ile' te chajnaj: —Kamini'k eteq'o tu b'ey. Eteq'ok ekaroote; eteq'ok etx'u'y; eteq'ok epuaj, as mita'n ech'expub' eti'. 4As ab'iste umaj kab'al uva' la k'ulpukat ex as la atin ex tzitzi'. As techanal la el ch'u'l ex tu u tename', as a'n la etaq' kan u kab'ale'. 5Asoj at umaj tenam uva' ye' la k'ulpukat ex, as la el ch'u'l ex tzi' u tename'. As la echitu el u pojoe' ti' vetoje' texhlal tetz uva' ye' b'a'n vitxumb'al unq'a tename' vatz u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 6As b'en ve't chajnaj tulaj unq'a tename' as tulaj unq'a talaj tename'. As katil uve' nikat ipalkat chajnaj, as nikat ipaxsa ve't chajnaj u b'a'nla yole' ti' u Jesús. As nikat ib'a'nxisa chajnaj unq'a aach'o'me'. 7As u Herodes uva' k'ujlik kan ti' tilat isuuchil kajva'l unq'a tename' ta'n u ijlenaale' tu u Roma, as tul tab'i ve't naj itzib'lal unq'a nimla b'a'nile' uva' nikat ib'an u Jesús, as sotz ve't ik'u'l naj, tan at unq'a tename' nikat alon uva' kat ulyu ve't taama u Xhune' unpajte. 8As at unka'te nik alon uva' a' u Elías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', uve' kat ulya. As at ka't uxhchil nikat alon uva': —Kamal kat ul taama uma'toj q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' kat ul na'ytzan,— ti'k unq'a uxhchile'. 9Pet ech tal ve't u Herodes ile': —As ine' kat alon uva' kat tzok'pik el ivi' u Xhune'. ¿As ab'istee' q'i u naje' uve' ye' kuxh saach unq'a yole' uve' ni vab'i sti'?— ti'k u Herodes. As nikat ichuk ve't naj txumb'al ti' tootzit naj u Jesús. 10As tul q'aavik ve't tzan kab'laval unq'a apóstol, as tal ve't ok chajnaj te u Jesús uva' kam b'ex ib'an chajnaj. As teq'o ve't b'en Aak chajnaj tu uma'l u atinb'al uva' ye'likkat tenam, najlich u tenam uva' Betsaida. 11As tul tab'i ve't unq'a tename' uva' atik u Jesús tzitzi', as b'ex ichuk ve't unq'a tename' Aak. As ik'ul ve't Aak unq'a tename'. As tal ve't Aak isuuchil ste ti' uva' kam tok unq'a uxhchile' xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As kat ib'a'nxisa ve't Aak unq'a aach'o'me'. 12As tul ku' ve't q'ii, as jetz'en ve't ok kab'laval unq'a ichusulib' Aake' sk'atz. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —Al te unq'a tename' uva' la b'en ichuk techb'ub'al tuk' ivatb'al tulaj unq'a talaj tename' uve' najli, tan tzitza' kam koj ati, tan ye'l umaj kab'al at tzitza',— ti'k chajnaj. 13As ech tal ve't u Jesús ile': —Ye'le, pet ex la aq'on ipaan unq'a tename',— ti'k Aak. As ech tal ve't chajnaj ile': —As ye'l paan eq'omal sqa'n ti' itzujb'el unq'a tename' skajayil. Pet o'va'l kuxh paan ati tuk' ka'va't txay. ¿Pet moj a' naale' uva' la b'en kuloq' techb'ub'al unq'a tename' skajayil?— ti'k chajnaj. 14Kamal o'va'l mil unq'a naje' atike. As ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —Etaltaj te unq'a tename' uva' la xoneb' skajayil. As laval toxk'al (50) uxhchil tu junun t'uub'ul la eb'ane',— ti'k Aak. 15As ib'an ve't chajnaj kam uve' tal Aak. As tal ve't chajnaj ixoneb' unq'a tename' skajayil. 16As itxey ve't Aak o'va'l unq'a paane' tuk' ka'va't unq'a txaye'. As ka'yik ve't je' Aak tu almika'. As taq' ve't Aak ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As ijatx ve't Aak. As taq' ve't Aak te unq'a ichusulib'e' ti' uva' la ijatx ve't chajnaj xo'l unq'a tename'. 17As tul ma'tik itx'a'n unq'a tename' sb'a'n skajayil, as imol ve't unq'a ichusulib' Aake' kab'lavat xu'k unq'a ya'l paane'. 18As tu uma'l u q'ii, as teesa el tib' u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' ti' inachat Tiixh. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —¿Kam u vijle'me' uve' ni tal unq'a tename'?— ti'k Aak. 19Ech tal ve't chajnaj ile': —At uxhchil ni alon uva' axh u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'; at ka't uxhchil ni alon uva' axh u Elías; as at ka't uxhchil ni alon uva' axh uma'toj u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' kat ul taama unpajte,— ti'k unq'a ichusulib' Aake'. 20As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kano ex q'ii? ¿Kam u vijle'me' uve' netale'?— ti'k Aak. —Axhe' ta' u Cristo uve' kat ichaj tzan u Tiixhe',— ti'k u Lu'e' tal ve't te Aak. 21As tal ve't Aak te chajnaj uva' ye'xheb'il la tal chajnaj ste uva' Aak u Cristo. As ika'pu Aak talat te chajnaj. 22As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Techal chit la ipaleb'e unq'a k'axk'oe' tan la ixvali ta'n unq'a b'aal tename', tuk' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, as tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. As la yatz'pi. As titoxvu q'ii la ul taama unpajte,— ti'k Aak. 23As ech tal ve't Aak ile' xo'l unq'a tename': —Ab'iste ex uva' la esa' etoksat etib' sunk'atz, as jit vetxumb'ale' la etoksa. Pet a' uva' la eb'an jun q'ii kam uva' nunb'ane', k'uxh la epaleb'e k'axk'o as moj la kam ex svi', 24tan ab'il uve' a' kuxh vitiichajile' ni titz'a vatz u tx'ava'e', as ye'l itiichajil k'atz u Tiixhe' la ib'ane'. Pet ab'il uva' la taq' vitiichajile' svi', as a'e' uve' at itiichajil k'atz Aak la ib'ane'. 25¿As kam ib'a'nil q'i ti' umaj uxhchil uva' la itx'ak u vatz tx'ava'e' skajayil, as tul ye'l itiichajil at k'atz u Tiixhe' as la kuxh tz'ejxe'? 26As ab'il uva' la ch'ixvu vatz unq'a tename' ti' talat uva' nimamal ve't in sta'n as nimamal vunyole' sta'n, as la ch'ixvu ve'te' vatz unpajte. As ye'l tokeb'al sunk'atz tul la ku' ch'u'l in tu almika' as la litz'lo'lan u vuleb'ale', as la ilitz'lo'lan vunB'aale' tuk' unq'a tiixhla ángele'. 27As jik chit tuk val sete, tan at jolol ex uva' at ex tzitza' uva' ye'xnaj kam ex tul la ilej ve't u q'iie'. As la etil ve'te' uva' at tijle'm u Tiixhe',— ti'k u Jesús tal xo'l unq'a tename'. 28As vaaxil ve't q'ii stuul uva' talat u Jesús unq'a yole', as teq'o ve't Aak u Lu'e' sti', tuk' u Xhune', tuk' u Jacob vi' uma'l u vitz ti' inachat Tiixh. 29As tul nikat inach Aak Tiixh, as jalpu ve't ika'y Aak vatz chajnaj. As va'lik chit ilitz'lo'lan u toksa'm Aake'. As va'lik chit ipolal unpajte. 30As chee ve't ka'va'l unq'a naj vatz Aak. As yolon ve't chajnaj tuk' Aak. As a'e' u Moisés tuk' u Elías. 31As va'lik chit ilitz'lo'lan ti'. A' nikat iyole' tuk' u Jesús uva' kam ikam Aak tuk kamoj tu u Jerusalén. 32As k'uxh atik vata'm tivatz u Lu'e' tuk' ka'va't vimoole', as chajnaj chit ye' kat vati. As islik kuxh chajnaj tul til ve't chajnaj ilitz'lo'lan u b'a'nile' ti' u Jesús. As til ve't chajnaj ka'va't unq'a naj uve' txaklik k'atz Aak. 33As tul aalik ib'en ve't u Moisés tuk' u Elías, as ech tal ve't u Lu' ile' te Aak: —¡Chusul, b'a'ne' uva' la atin o' tzitza'! As la kulak oxvo'j tal pach ni vale': uma'l eetz; as uma't tetz u Moisés; as uma't tetz u Elías,— ti'k u Lu'e'. As tal kuxh u Lu'e' u yole', tan ye' nik titz'a kam uve' nik tale'. 34As antelik kuxh iyolon u Lu'e' tul chee ve't uma'l u suutz' tiib'a chajnaj. As xo'v ve't chajnaj tul kat kaa chajnaj tu u suutz'e'. 35As tab'i ve't chajnaj uma'l u tuul vi' tu u suutz'e' uva' ech ni tal ile': —¡A' vunK'aole' u vaa'! ¡As xo'n chit sve! ¡As a'e' la enima!— ti'k u tuul vi'e'. 36As tul ya' ve't u tuul vi'e', as til ve't chajnaj uva' a'ik kuxh ve't u Jesús sijunal. As ye'l ve't uma'toj yol kat tal chajnaj. As nimal ve't q'ii stuul uva' ye'xheb'il kat tal chajnaj ste ti' uve' kat til chajnaj. 37As ech q'ejal stuul, as ku' ve't ch'u'l u Jesús vi' u vitze' tuk' unq'a ichusulib'e'. As a' chit mama'la tename' ul k'ulun ve't Aak tu b'ey. 38As uma'l u naj uva' atik xo'l unq'a tename', as taq' ve't je' naj tuul ivi'. As ech tal ve't naj ile': —¡Chusul, b'an b'a'nil! ¡Loch unch'i'til vas unk'aole'! 39Tan chajpuul nixe't naj sik'in ta'n uma'l u sub'ul uva' ato'k sk'atz. As xo'veb'al chit isutil b'en tu tx'ava' ta'n u sub'ule'. As niyiku tib'. As ni tel xoj itzi'. As ye' nisa' u sub'ule' tel sk'atz. As va'l chit ik'axb'isat tib' ta'n u sub'ule'. 40As kat unjaj b'a'nil te unq'a achusulib'e' uva' la teesa chajnaj u sub'ule' sk'atz. As ye' kat oleb' chajnaj,— ti'k u naje'. 41As ech tal ve't u Jesús ile': —¡Ex chit b'a ye' nek'ujb'a' ek'u'l svi'! ¡As va'len kuxh vetxumb'ale'! ¿As ma tuk kuxh atinoj in b'a sexo'l uve' netitz'a? ¿As la kuxh kol tx'eb'on ve't in q'a seti' ti' uva' la ek'ujb'a' ek'u'l svi'? ¡Eq'o tzan vaxaake' sunvatz!— ti'k u Jesús. 42As tul jetz'en ve't ok u xaake' k'atz u Jesús, as isuti ve't u sub'ule' u xaake' tu tx'ava' tuk' chit tx'i'tzi'l. As xo'veb'al chit iyikut ve't u sub'ule' naj. As iyaa ve't u Jesús u sub'ule'. As yak kuxh ib'a'nxisa Aak u xaake'. As taq' ve't ok Aak u xaake' te vib'aale'. 43As teq'o ve't taama unq'a tename' skajayil, tan ti' uva' at tijle'm u Tiixhe' ti' ib'a'nxisal u xaake'. 44—Etaq'taj chit vunyole' tevi' uva' tuk val sete, tan, as la aq'ax ok tiq'ab' unq'a uxhchile',— ti'k u Jesús. 45As jit pal chajnaj tu u yole' uva' tal u Jesús, tan ye' kat taq' u Tiixhe' te chajnaj uva' la tootzi chajnaj isuuchil u yole' as ti' uva' la pal chajnaj stuul. As xo'v chajnaj ti' ich'otil isuuchil u yole' te u Jesús. 46As xe't ve't unq'a ichusulib' u Jesús ti' iyolata' ti' uva' ab'iste naj nim talche' ti' unq'a imoole' la ib'ane'. 47As na'lik ve't vatz u Jesús uva' kam nik tal taama chajnaj. As imolo ve't tzan Aak uma'l u tal xaak. As itxakb'a' ve't Aak u tal xaake' stxala. 48As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Ab'il uva' tuk' vunb'iie' la ib'ankat umaj b'a'nil te umaj talaj intxa' eche' u tal xaak ila', as svee' la ib'ankat. As ab'il uva' la b'anon umaj b'a'nil sve, as jit kuxh svee' la ib'ankat. Pet ante' u chajol tzan vetze' la ib'an u b'a'nile' ste. As ab'il uva' la ich'oob'isa tib' tuk' vitxumb'ale' vatz vimoole', as a'e' nim talche' la ib'ane',— ti'k u Jesús. 49As ech tal ve't u Xhun ile': —Chusul, kat qil uma'l u naj uva' tuk' vab'iie' ni teesakat el naj unq'a sub'ule' k'atz unq'a uxhchile'. As kat kuya'sa ve't kan te naj, tan ye'l naj xekel koj sqi',— ti'k u Xhune'. 50Ech tal ve't u Jesús ile': —Ye' kuxh eya'sa kan te naj, tan ab'il uve' ye' nich'o'n taama sqi', as echene' sukuk'atz,— ti'k u Jesús. 51As tul txantik kuxh ve't ilejat q'ii ti' ik'ulpik ve't je' u Jesús tu almika', as aya'l chit ik'u'l Aak ti' ib'en tu u Jerusalén. 52As ichaj ve't b'en Aak ka'l unq'a naj tu uma'l u tal tenam uva' echen tu u Samaria ti' b'en ib'anat chajnaj tuch u atinb'ale' uva' la oonkat Aak. 53As jit isa' unq'a aa Samaria uva' la atin Aak xo'l chajnaj, tan ti' uva' til chajnaj uva' yakik Aak ti' toksat iq'ii u Tiixhe' tu u Jerusalén. 54As tul til ve't u Jacob tuk' u Xhune', as ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Pap, ma nasa' uva' la qal iku' ch'u'l umaj xamal tu almika' ti' isotzsal unq'a tename' eche' ib'an u Elías?— ti'k chajnaj. 55As isuchq'i ve't tib' u Jesús. As iyaa ve't Aak chajnaj. Ech tal ve't Aak ile': —Ye' paloj ex stuul uva' ab'il ni alon u yole' sete, 56tan ye' kat ul ti' itz'ejxisal unq'a tename'. Pet ti' iq'alpule' kat ulkat,— ti'k Aak. As kat b'en ve't Aak tuk' chajnaj tu uma't tal tenam. 57As tul nikat ixaan u Jesús tu b'ey tuk' unq'a ichusulib'e', as ech tal uma'l u naj ile' te Aak: —Pap, a' ni vale' uva' la xekeb' in see', katil kuxh uva' la b'enkat axh,— ti'k naj. 58Ech tal u Jesús ile': —At ijul unq'a chisi. As echat unq'a tz'ikine' uva' nixich'an vatz u almika'e', tan at isok txoo. Pet ech koj tan ye'l ivitz' ati uva' la qaeb' ok sti',— ti'k u Jesús. 59As ech tal ve't u Jesús ile' te uma't naj: —¡Xekeb'en svi'!— ti'k Aak. Ech tal ve't naj ile' te Aak: —Pap, lanal unmuj kan ak unb'aale' b'axa. As a'n la xekeb' in see',— ti'k naj. 60Ech tal ve't u Jesús ile': —Imuje'n tib' unq'a uxhchile' svatzaj uva' kamnal u taanxelale' vatz u Tiixhe'. Pet ye' eetz sti'. Kuxh paxsa u yole' xo'l unq'a tename' ti' tok unq'a uxhchile' xo'l vitenam u Tiixhe' uva' ni til Aak isuuchil,— ti'k Aak. 61As ech tal ve't uma't u naj ile' te u Jesús: —Pap, la xekeb' in see' ni vale'. As ma't unq'iila kan unq'a vatine' tu vunkab'ale',— ti'k naj. 62As ech tal ve't u Jesús ile': —Ab'il uva' ni titz'a iq'aav ti' iqul as tul ma't toksat tib' sunk'atz, as ye' la uch tok xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', tan eela vitxumb'al u uxhchile' tuk' umaj uxhchil uva' va'len kuxh la isaji. As tul txeyel u tze'e' sta'n uva' ni k'ob'on u tx'ava'e' ta'n unq'a vaakaxhe',— ti'k Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\