MARCOS 1

1As ech ixe't u b'a'nla yole' ti' u Jesucristo, viK'aol u Tiixhe', 2eche' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Isaías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', uva' ech ni tal ile': Tuk unb'axsa b'en uma'l u alol tetz vunyole' savatz, uva' la b'anon tuch u b'eye' savatz. 3Tan la uch uma'l u sik'i'm tu u tzuukin tx'ava'e'. As ech la tal ile': «¡Eb'antaj etuche' ti' ek'ulat u kuB'ooq'ole'! ¡As ejikb'a'taj vetxumb'ale' eche' ijikb'a'l umaj b'ey!» chaj la ul tale', ti'k u yole'. 4As kat ul ib'an u Xhune' kam uve' tz'ib'amalik kan ta'n u Isaías, tan kat ul tal u Xhune' viyol u Tiixhe' tu u tzuukin tx'ava'e'. As kat ul tala uva' la ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e', texhlal tetz uva' kat ik'axal unq'a uxhchile' vipaave' vatz u Tiixhe', aq'al uva' la isotzsa ve't Aak ipaav unq'a uxhchile'. 5As nimal unq'a aa Judea tuk' unq'a aa Jerusalén, as ul tab'i ve't viyol u Xhune'. As jank'al unq'a uxhchile' uve' nikat tal vipaave' te u Tiixhe', as taq' ve't ku' u Xhune' unq'a uxhchile' xe' u nimla a'e' uva' Jordán. 6As a' vixi'l u camello uva' atik ok ti' u Xhune'. As k'alik ok uma'l u tz'u'm xe' tuul. As a' unq'a talaj sak'e' tuk' u ta'l kab'e' nikat techb'u. 7As nik tal u Xhune' viyol u Tiixhe'. As ech tal ile': —Tuk uloj uma't u uxhchil uva' nim talchu u tijle'me' svi'. As jit unk'ulele' uva' la unsaapu vik'a'jil vixa'pe', 8tan k'uxh kat vaq'lu b'en ex xe' u a'e', as a' kuxhe' uve' kat vaq'kat b'en ex. Pet ech koj u uxhchile' uve' a'n tule', tan tul toksa u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelale',— ti'k u Xhune'. 9As b'ex ib'an ve't tu uma'l u q'ii tul tzaa ve't u Jesús tu u Nazaret uva' echen tu u Galilea. As aq'ax ve't ku' u Jesús xe' u a'e' tu u Jordán ta'n u Xhune'. 10As tul je' ve't ch'u'l u Jesús xe' u a'e', as til ve't Aak ijajput tib' u almika'e'. As til ve't Aak iku' ch'u'l u Tiixhla Espíritu stiib'a, uva' ech tilone' eche' umaj paroomaxh. 11As ab'il ve't uma'l u tuul vi' tu almika' uva' ech tal ile': —Axhe' axh vunK'aole' uva' xo'n chit axh sve. As va'l chit untxuq'txun ve't see',— ti'k u yole'. 12Tul b'a'nxi, as ichaj ve't b'en u Tiixhla Espíritu u Jesús tu u tzuukin tx'ava'e'. 13As ka'viinqil q'ii kat atin u Jesús tu u tzuukin tx'ava'e'. As kat ichuk ve't u Satanás txumb'al ti' uva' la paavin Aak. As nik ilochpu ve't Aak ta'n unq'a ángel, tan echenik Aak xo'l unq'a txooe' uva' la chi'on uxhchil. 14Tul ma'tik toksal u Xhune' tu u kaarsa, as q'aav ve't u Jesús tu u Galilea ti' talat ve't u b'a'nla yole' ti' u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 15As ech tal Aak ile': —Kat ilejlu ve't u q'iie' uva' la ok u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As ek'axataj vepaave'. As enimataj u b'a'nla yole',— ti'k Aak. 16Tul nik ixaan u Jesús tzi' u mar tu u Galilea, as til ve't Aak u Simón tuk' u titz'ine' uva' Lixh. As nik isuti b'en chajnaj vik'ache' xe' u mar, tan txeyol txay chajnaj. 17As ech tal u Jesús ile' te chajnaj: —Xekeb'oj ex svi'. As la voksa ve't ex ti' uva' la eteq'o tzan unq'a uxhchile' ti' tok sunk'atz,— ti'k u Jesús. 18As yak kuxh taq' ve't kan chajnaj unq'a ik'ache'. As xekeb' ve't chajnaj ti' u Jesús. 19As b'iil kuxh ixaa u Jesús tzi' u a'e'. As til ve't Aak u Jacobo tuk' u titz'ine' uva' Xhun, unq'a ik'aol u Zebedeo. Atik ok chajnaj tuk' vib'aale' tu u barco, tan nikat kuxh ik'ooa chajnaj unq'a ik'ache'. 20As imolo ve't Aak chajnaj. As taq' ve't kan chajnaj vib'aale' uva' Zebedeo tu u barco tuk' unq'a ik'ame'. As xekeb' ve't chajnaj ti' u Jesús. 21As oon ve't u Jesús tuk' chajnaj tu u Capernaúm. As tu u xeem q'iie' tu jun xhemaana, as nik tex ve't Aak tuk' chajnaj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh uva' nichuspukat viyol u Tiixhe'. As nik ichusun ve't Aak. 22As teq'o ve't taama unq'a uxhchile' ti' u chusb'ale' uve' nik tal Aak, tan ech iyolon Aake' eche' umaj naj uva' at tijle'm. Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', tan jit'e'ch ichusun chajnaje' eche' uve' nik ib'an Aak. 23As atik ok uma'l u naj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as atik ok sub'ul k'atz naj. As va'lik chit isik'in naj ta'n u sub'ule'. 24Ech tal ve't naj ile' ta'n u sub'ule': —¡Jesús, aa Nazaret! ¿Kam asa' sqe? ¡Ye' ul ayansa o'! Tan ootzimal sva'n uva' axhe' uva' chajel tzan axh ta'n u Tiixhe'. As aya'l chit ak'u'l nooksa aama ti' Aak,— ti'k u naje' ta'n u sub'ule'. 25Pet ech tal ve't u Jesús ile' te u sub'ule': —¡Chaa tzi'! ¡Elen ti' u naje'!— ti'k Aak. 26As xo'veb'al chit iyikut ve't u sub'ule' u naje'. As mam sik'i'm ib'an naj. As el ve't u sub'ule' ti' naj. 27As teq'o ve't taama unq'a uxhchile' skajayil. As ech tal ve't ile' svatzaj: —¿Kame' q'i uve' ni tuche'? ¿As kam chusb'alile' q'i uve' eq'omal ta'n u naje'? Tan tuk' u tijle'm naje', as ni tal naj tel unq'a sub'ule'. As ninima unq'a sub'ule' viyol naje',— ti'k unq'a uxhchile'. 28As oora chit pax ve't itzib'lal u Jesús tu unq'a tename' uva' atik tu u Galilea. 29As tul el ch'u'l u Jesús tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as b'en ve't Aak tuk' u Jacob, tuk' u Xhune'. As oon ve't Aak tu u kab'ale' uva' atikkat u Simón tuk' u Lixhe'. 30As koxhlik viji' u Lu'e' vi' ch'ach ta'n xamal ch'o'm. As alpu ve't te u Jesús. 31As jetz'en ve't ok Aak k'atz viji' u Lu'e'. As itxey ve't Aak iq'ab'. As itxakpisa ve't Aak. As oora kuxh el ve't u xamal ch'o'me' ti' viji' u Lu'e'. As taq' ve't viji' u Lu'e' techb'ub'al unq'a uxhchile'. 32As tz'otin ve'te', tan ma'tik ib'en ve't q'ii. As ye' saach unq'a aach'o'me' eq'ol tzan tuk' unq'a uxhchile' uva' atik ok sub'ul sk'atz. As eq'ol ok vatz u Jesús. 33As mama'la tenam imol ve't ok tib' tzi' u kab'ale' uve' atikkat u Jesús. 34As nimal unq'a aach'o'me' kat ib'a'nxisa ve't Aak uva' kam kuxh ch'o'mil nik b'anon. As nimal unq'a sub'ule' kat teesa ve't Aak ti' unq'a uxhchile'. As ye' nik isa' Aak uva' la yolon unq'a sub'ule', tan ootzimalik ta'n unq'a sub'ule' uva' iK'aol Tiixh u Jesús. 35Q'ala'm chit lakpu u Jesús. As tul tokixtele, as el ch'u'l Aak. As b'en ve't Aak tu uma'l u atinb'al uva' ye'lkat uxhchil. As inach ve't Aak Tiixh. 36As u Simón tuk' unq'a imoole', as b'ex ichuk ve't chajnaj u Jesús. 37Tul ilej ve't chajnaj Aak, as ech tal ve't chajnaj ile': —Nimal chit unq'a uxhchile' nichukun see',— ti'k chajnaj. 38Ech tal ve't Aak ile': —Ko'naj tu ka't unq'a tename' uve' najli ti' b'en valat u b'a'nla yole', tan esti'e' kat ulkat in,— ti'k Aak. 39As b'ex tal ve't Aak u b'a'nla yole' tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh tulaj unq'a talaj tename' tu u Galilea. As nik teesa ve't el Aak unq'a sub'ule' ti' unq'a uxhchile'. 40As ul ve't uma'l u naj k'atz u Jesús uva' atik ok ch'a'k chin sti'. As ku' naj qaaloj vatz Aak ti' ijajat b'a'nil. As ech tal naj ile': —Asoj la asa', as b'an b'a'nil sve. As eesa u ch'o'me' svi', tan la oleb' axhe',— ti'k naj. 41As itxum ve't Aak ivatz naj. As taq' ve't b'en Aak iq'ab' ti' naj. As ech tal ve't Aak ile': —Nunsa'. Kat b'a'nxiy ve't axhe',— ti'k Aak. 42As tul kuxh tal Aak u yole', as yak kuxh el ve't u ch'a'k chine' ti' u naje'. As b'a'nik ve't naj. 43As tal ve't u Jesús uva' la b'en naj. As tal ve't Aak te naj ti' uva' ye'xh katil la talkat naj. 44As ech tal ve't Aak ile': —Katini'k chit aalkat ti' uva' kat unb'a'nxisa axh. Pet kuxh k'uch eeb' vatz uma'l oksan iyol tenam vatz Tiixh. As kuxh aq' u oye' uva' alel kan ta'n u Moisés, texhlal tetz uva' kat txanyu ve't axh,— ti'k Aak. 45Pet aal chit b'ex ipaxsa ve't naj itzib'lal u Jesús, kam uva' kat ib'an Aak. Esti'e' uva' ye'l Aak nik ik'uch ve't tib' tu u tename'. Pet a' atinkat ve't Aak tu uma'l u atinb'al uva' ye'lkat tenam. As katil kuxh tzaakat ve't unq'a tename' ti' ul tilat uve' nik ib'an Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\