MARCOS 10

1As el ve't ch'u'l u Jesús tu u Capernaúm. As oon ve't Aak tu u Judea as tuk' tu u tx'ava' uva' jalit u nimla a' u Jordán. As imol ve't tib' unq'a tename' ti' Aak unpajte. As chusun ve't Aak xo'l unq'a tename', tan ech nik ib'an Aak sb'enameen. 2As ijetz' ve't ok tib' ka'l unq'a fariseo k'atz Aak ti' ichukax ipaav Aak. As ich'oti ve't chajnaj uma'l u yol te Aak ti' uva' ma la uch ijatxat el umaj u naj u tixqele'. 3Ech tal ve't Aak ile': —¿Kam kat tal kan u Moisés sete ti' u yole'?— ti'k Aak. 4As ech tal ve't chajnaj ile': —Kat tal kan u Moisés uva' la uch ijatxat tib' umaj u naj tuk' u tixqele'. As lanal itz'ib'a naj uva' kam sti' la ijatxkat tib' naj tuk' u tixqele'. As la taq' naj u u'uje' te ixoj. As a'n la uch ijatxat el naj u tixqele',— ti'k chajnaj. 5As ech tal ve't u Jesús ile': —As ti' kuxh vipaasan tziil unq'a tename', as kat itz'ib'a kan u Moisés u tzaq'ite'. 6Tan tixe'teb'al u vatz tx'ava'e' kat icheesa u Tiixhe' u naje' as u ixoje'. 7Esti'e' la taq' ve't kan u naje' vib'aale' tuk' vitxutxe'. As la teq'o ve't tib' naj tuk' u tixqele'. 8As eela kuxh stuk' uva' uma'l kuxh ve't uxhchil la ib'ane' vatz u Tiixhe'. As jit ve't ka'va'l, pet unvatzul kuxh ve't vichi'ole' skaab'il la ib'ane'. 9As la val sete, tan ab'il uva' a' u Tiixhe' kat b'anon uva' kat teq'o tib', as ye'xheb'il la jatxon ivatz,— ti'k u Jesús. 10Tul uva' atik ve't u Jesús tu u kab'ale' tuk' unq'a ichusulib'e', as ich'oti ve't chajnaj ti' uve' kat tal Aak. 11Ech tal ve't Aak ile': —Ab'il uva' la ijatxe'l u tixqele' as la teq'o tib' tuk' uma't ixoj, as la paavin ve't naj vatz u tixqele'. 12As echat u ixoje' uve' la ijatx tib' tuk' vitzumele' as la teq'o tib' ixoj tuk' uma't naj, as la paavin ve't ixoj,— ti'k Aak. 13As teq'o ve't ok unq'a uxhchile' unq'a italaj intxa'e' vatz u Jesús ti' uva' la taq' je' Aak iq'ab' ti' chiintxa'. As yaan ve't unq'a ichusulib' Aake' te unq'a uxhchile' uve' nik eq'on ok unq'a talaj intxa'e' vatz Aak. 14As tul til ve't Aak, as ul ve't ivi' Aak ti' uva' nik imaj chajnaj ivatz unq'a talaj intxa'e'. As ech tal ve't Aak ile': —Echajputaj ok tzan unq'a talaj intxa'e' sunk'atz. As ye' kuxh emaj chiintxa', tan ab'il uva' ech itxumb'ale' eche' vitxumb'al unq'a talaj intxa'e', as a'e' uve' at tokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 15As jik chit tuk val sete, tan ab'il uva' jit'e'ch vitxumb'ale' eche' itxumb'al umaj talaj intxa' la ib'ane' ti' uva' la til u Tiixhe' isuuchil, as ye'l tokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 16As junun ijelet ve't Aak unq'a talaj intxa'e'. As taq' ve't je' Aak iq'ab' ti' chiintxa', as tal ve't Aak uva' a' u b'a'ne' la ul ti' chiintxa'. 17As tul el ve't ch'u'l u Jesús ti' ib'ene', as q'ax tul ve't uma'l u naj. As ku' ve't naj qaaloj vatz Aak. As ech tal ve't naj ile': —¿B'a'nla Chusul, kam la unb'ane' ti' uva' at untiichajil uva' ye'l iya'teb'al?— ti'k naje'. 18Ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kam q'i uva': «B'a'nla Chusul,» ch'axh sve? Tan ye'l umaj b'a'nla chusul ati, pet ta'ne' u Tiixhe'. 19As ootzimal unq'a tzaq'ite' a'n uva' ech ni tal ile': Achukak eexoj. Ayatz'ak umaj uxhchil. Elq'i'k axh. Acheesak ipaav amool. Amaxtib'ek amool. Nima ab'aal; nima atxutx,— ti'k Aak. 20As ech tal ve't u naj ile': —Chusul, nimamal chite' sva'n skajayil tu unch'ooil,— ti'k naj. 21As isaji ve't u Jesús naj. As ixo'ni ve't Aak naj. Ech tal ve't Aak ile': —Atil chit uma'te uva' ye' ab'ane'te. Pet kuxh k'ayi kan unq'a tx'iib'al aq'iie' skajayil. As la ajatx ve't vija'mile' xo'l unq'a meeb'a'e'. As nimal u b'a'nile' lak'ul tu almika'. Pet si'u. Xekeb'en svi', as k'uxh la apaleb'e k'axk'o as moj la kam axh svi',— ti'k Aak. 22As tul tab'i u naje' u yole', as txumun ve't u naj tul b'en ve't naj, tan ti' uva' nimal u tx'iib'al iq'ii u naje' atike. 23As isaji ve't b'en u Jesús unq'a ichusulib'e' stxala. Ech tal ve't Aak ile': —¡Ka'l tzii ti' unq'a uxhchile' uva' at tx'iib'al iq'ii uva' at tokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'!— ti'k u Jesús. 24As teq'o ve't taama unq'a ichusulib' Aake' tul uva' tab'i ve't chajnaj viyol Aake'. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Ex unchusulib', la val sete uva' ab'il uve' a' nik'ujb'a'kat ik'u'l ti' u tx'iib'al iq'iie', as ka'l tzii sti' uva' at tokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 25As oora kuxhe' la pal umaj u camello tixoto'lil umaj tz'isb'al b'aj ti' uva' la ok umaj tx'ioliq'ii xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 26As tul tab'i ve't chajnaj u yole', as aal chit teq'o ve't taama chajnaj. Ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —¿Asoj ech la ib'ane' eche' u vee'? ¿as ab'il q'ii la ok xo'l vitenam u Tiixhe'?— ti'k chajnaj. 27As isaji ve't u Jesús chajnaj. Ech tal ve't Aak ile': —As vatz unq'a uxhchile', as a' chite' ye' la uchi. Pet ech koj vatz u Tiixhe', tan la chit ib'ane',— ti'k Aak. 28As ech tal ve't u Lu' ile': —Kat qaq'lu ve't kan unq'a qetze' skajayil. As il o' xekel ve't o' see',— ti'k naj. 29As ech tal ve't u Jesús ile': —As jik chit la val sete, tan ab'il uva' la taq' kan ikab'al, moj titz'in tatzik, moj ib'aal, moj itxutx, moj tixqel, moj me'al ik'aol, moj itx'ava' ti' uva' la xekeb' svi' as ti' uva' nimamal u b'a'nla yole' sta'n, 30as nimal ich'exel u tetze' la ik'ule' tetz vitiichajile' vatz u tx'ava'e'. As la ik'ul ich'exel vikab'ale', tuk' unq'a titz'in tatzike', tuk' itxutx, tuk' me'al ik'aol, tuk' itx'ava', as k'uxh kam kuxh k'axk'o la ipaleb'e. As tu unq'a q'iie' uva' a'n tule', as at ve't itiichajil u uxhchile' uve' ye'l iya'teb'al. 31Tan nimal unq'a uxhchile' uva' ni toksal iq'ii ta'n unq'a tename', as tul a'e' uva' jit nim talche' vatz u Tiixhe'. Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' ye'l iq'ii vatz unq'a tename', as a'e' uva' nim talche' vatz u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 32Tul aalik ije' u Jesús tu u Jerusalén, as b'ax ve't Aak vatz unq'a ichusulib'e'. As teq'o ve't taama chajnaj ti' uva' aalik ije' Aak tu u Jerusalén. As va'lik chit ixo'v ve't ka't unq'a uxhchile' uva' xekik ti' Aak. As imolo ve't el Aak kab'laval unq'a ichusulib'e'. As tal ve't Aak te chajnaj kam uva' la ipaleb'e Aak. 33Ech tal ve't Aak ile': —Il o' ma't ve't je' o' tu u Jerusalén. As tuk oksaloj ok tiq'ab' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' te unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. As tuk alaxoj ikame'. As la yatz'pi. As la oksal tiq'ab' unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. 34As la eesal iq'ii. La q'ospu ve'te'; la tzub'ali; la yatz'pu ve'te'. As titoxvu q'ii la ul taama,— ti'k u Jesús. 35U Jacob tuk' u Xhune' uva' ik'aol u Zebedeo, as jetz'en ve't ok chajnaj k'atz u Jesús. As ech tal ve't chajnaj ile': —Chusul, tuk kujaj uma'l u b'a'nil see. As a' ni qale' uva' la ab'ane' kam uva' tuk kujaj see,— ti'k chajnaj. 36Ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kam q'i nesa' uve' la unb'ane'?— ti'k Aak. 37As ech tal ve't chajnaj ile': —Tul la oksal ve't aq'ii, as la aaq' qijle'm ti' uva' la xoneb' uma'l o' taseb'al as uma't o' tamax,— ti'k chajnaj. 38Ech tal ve't u Jesús ile': —Ye' nepal stuul kam uva' nejaje'. ¿Ma la etx'ol epal tu u k'axk'oe' uve' tuk unpaleb'e? ¿As ma tuk etx'ol etok tu u mam txumleb'ale' uva' tuk unpaleb'e?— ti'k Aak. 39—Kano, la kutx'ole',— ti'k chajnaj. As ech tal ve't u Jesús ile': —An chite' uva' netitz'a, tan la epaleb'e u k'axk'oe' uve' la unpaleb'e. As la epaleb'e u mam txumleb'ale' uva' la unpaleb'e. 40Pet ech koj uva' netal exoneb' tu vunseb'ale' tuk' tu vunmaxe', tan jit ine' la aq'on sete. Pet a' la aq'axkat te unq'a uxhchile' uva' txaael ve't ta'n u Tiixhe', tan b'anel ve't tuche' ta'n Aak ti' taq'ax ste,— ti'k u Jesús. 41Tul tab'i ve't lavat unq'a ichusulib' Aake', as ul ve't ivi' chajnaj ti' u Jacob tuk' u Xhune'. 42As imolo ve't tzan u Jesús chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —Ootzimale' seta'n uva' jank'al unq'a naje' uve' ni tok ijlenaalil ti' unq'a tename', as ni toksa je' iq'ii ti' unq'a tename'. As nim chit chajnaj ninache' tuk' unq'a imoole', tul nipaasa tib' chajnaj ti' unq'a tename'. 43Pet jit'e'ch la ib'an sexo'l, tan ab'iste ex uva' nesa' uva' nim etalche' ti' unq'a emoole', as exe' lochol tetz vemoole' la ib'ane'. 44As ab'iste ex uva' nesa' uva' at etijle'm xo'l unq'a emoole', as ex lochol tetz vemoole'. 45Tan kat uli jit ti' uva' la lochpi ta'n unq'a tename' kat ulkat, pet kat uli ti' ul taq'at tib' kamoj ti' iq'alpul unq'a tename' vatz vipaave',— ti'k u Jesúse'. 46As oon ve't Aak tu u Jericó. As tul el ve't Aak tzi'e'l u tename' tuk' unq'a ichusulib'e' tuk' unjoltu unq'a tename', as xonlik uma'l u tzot tzi' b'ey ti' ijoyat ipuaj. As Bartimeo ib'ii naj. As vik'aol u Timeo. 47Tul tab'i ve't naj uva' a' u Jesús uva' aa Nazaret nik ipale', as xe't ve't naj sik'in. Ech tal ve't naj ile': —¡Jesús, tiaal David, txum unvatz!— ti'k naj. 48As nimal uxhchil yaaon naj ti' uva' nisik'in naj. As aal chit taq' ve't je' naj tuul ivi'. As ech tal ve't naj ile' unpajte: —¡Pap, axh tiaal David, txum unvatz!— ti'k naj. 49As txakeb' ve't u Jesús. As tal ve't Aak imolol u tzote'. As tul molol ve't tzan, ech alpu ile' ste: —Txakpen. B'an atiaal, tan nimolo axh u Jesús,— ti'k unq'a uxhchile' te naj. 50As taq' ve't kan naj uma'l u chelkin oksa'm uva' atik ok ti' naj. As txakpu ve't naj ti' tul k'atz u Jesús. 51As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kam q'i nasa' uva' la unb'ane'?— ti'k Aak. Ech tal ve't u tzot ile': —Chusul, a' ni vale' uva' la ilon vunvatze',— ti'k naj. 52As ech tal ve't u Jesús ile': —Kuxh ve'te', tan ti' uva' kat ak'ujb'a' ak'u'l svi', as kat ilonyu ve't vavatze',— ti'k Aak. As yak kuxh ilon ve't naj. As xekeb' ve't naj ti' u Jesús tul b'en ve't Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\