MARCOS 11

1Tul b'iitik kuxh toon ve't u Jesús tu u Jerusalén, tul atik Aak k'atz u Betfagé tuk' u Betania, k'atz uma'l u vitz uva' Olivos, as ichaj ve't b'en Aak ka'va'l unq'a ichusulib'e'. 2Ech tal ve't Aak ile': —B'enoj ex tu u tal tename' uve' at tzan. As tul la oon ex, as la b'en elej uma'l u tal b'ur uva' ye' atixoj je' umaj uxhchil sti'. As k'alel kan txoo. As la esaapu txoo. As la eteq'o tzan txoo. 3Asoj ab'il la alon sete uva': «¿Kam itxa'k txoo nesaapu?» chaj ch'elel ex, as ech la etal ile': «A' u kuB'ooq'ole' tuk txakonsan txoo. As tuk iq'aavisa Aak txoo,» chaj ex,— ti'k u Jesús. 4As b'en ve't chajnaj. As b'ex ilej chajnaj u tal b'ure' uva' k'alik kan tu b'ey tzi' uma'l u kab'al. As isaapu ve't chajnaj txoo. 5As ech tal ve't ka'l unq'a uxhchil ile' uva' atik tzitzi': —¿Kam itxa'k u tal b'ure' q'i nesaapu?— ti'k unq'a uxhchile'. 6As tal ve't chajnaj kam uva' tal u Jesús te chajnaj. As taq' ve't unq'a uxhchile' u b'ure' te chajnaj. 7Teq'o ve't tzan chajnaj u b'ure' k'atz u Jesús. As taq' ve't je' chajnaj unq'a ixb'u'je' ti' txoo. As je' ve't Aak ti' txoo. 8As iliipu ve't ku' unq'a tename' ixb'u'j tu b'ey. As at uxhchil tzok'on ve't xaj ch'i'm. As taq' ve't ku' tu u b'eye' vatz Aak. 9As unq'a uxhchile' uva' b'axik vatz Aak tuk' unq'a vee' xekik ti' Aak, as taq' ve't je' tuul ivi' ti' isik'in ti' Aak. Ech nik tal ile': —¡Qoksataj iq'ii Aak, tan achveb'al chit tul Aak tuk' vib'ii u Kub'aal Tiixhe'! 10¡As achveb'al chit tul Aak ti' u tename' uve' at jaq' u tijle'm u Tiixhe' eche' uva' kat ib'an u q'esla kub'aale' uva' David! ¡As qoksataj iq'ii u Tiixhe' uva' echen tu almika'!— ti'k unq'a tename'. 11As tul ok ve't u Jesús tu u Jerusalén, as ok ve't Aak vatz iq'anal u tostiixhe'. As isaji kuxh Aak unq'a vee' skajayil. As q'aav ve't Aak tu u Betania tuk' kab'laval unq'a ichusulib'e', tan aalik ve't itz'otine'. 12Tu uma't q'ii, as el ve't ch'u'l Aak tu u Betania ti' ib'en tu u Jerusalén unpajte. As va'y ve't Aak. 13As til ve't b'en Aak vi'l u higuera uva' atik ixaj. As jetz'en ve't ok Aak k'atz tze', tan kamal atik ivatz tze' uva' nik tal Aak. As tul ye'lik chit umaj ivatz tze' atike. Pet ixaj kuxh tze' atike, tan ye'xnik ilejat ivatzin tze'. 14As ech tal ve't Aak ile': —Ye'xh jatu la lo'p ve't umaj avatz ta'n umaj uxhchil,— ti'k Aak tal te u tze'e'. As tab'i ve't unq'a chusulib' Aake' uve' tal Aak. 15As tul ok ve't u Jesús tu u Jerusalén, as ok ve't Aak vatz viq'anal u tostiixhe'. As itilu ve't el Aak unq'a uxhchile' uve' nikat ik'ayine' as tuk' unq'a uxhchile' uve' nikat iloq'one'. As ipilq'u ve't Aak imeexha unq'a jalol puaje' tuk' u tatinb'al unq'a paroomaxhe' uve' nik k'ayile'. 16As ye' nik ichajpu ok u Jesús umaj uxhchil uva' eq'omal ik'a'y sta'n. 17As xe't ve't Aak chusun. Ech tal ve't Aak ile': —Ootzimal seta'n uva' ech ni tal u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: Nachb'al vetze' vunkab'ale' la ib'ane' ti' uva' la inach in unq'a tename' skajayil, ti'k Aak. Pet ech koj ex, tan kat eb'ensal ve'te' statinb'al elq'om,— ti'k u Jesús. 18As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a uxhchile' uva' chuselik tib' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, as tab'i ve't chajnaj u yole' uva' tal u Jesús. As ichuk ve't chajnaj txumb'al ti' iyatz'pu ve't Aak. As nik ixo'v chajnaj te Aak, tan acha'v chit ichusun Aak vatz unq'a tename' skajayil. 19As tul tz'otin ve'te', as el ve't ch'u'l u Jesús tu u tename' unpajte tuk' unq'a ichusulib'e'. 20Tu ve't uma't q'ii q'ala'm, as pal ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' unpajte k'atz u higuera. As til ve't chajnaj uva' ma'tik itzaj ve't u higuera tuk' u taq'ile'. 21As tulsa ve't u Lu'e' unq'a yole' sk'u'l uva' tal u Jesús te u higuera. Ech tal ve't naj ile': —Chusul, il u higuera ile' kat tzajyu ve'te' uva' kat aal ste uva' ye'xh jatu la lo'p ve't umaj ivatz ta'n unq'a uxhchile',— ti'k u Lu'e'. 22Ech tal ve't u Jesús ile': —Ek'ujb'a'taj ek'u'l ti' u Tiixhe', 23tan jik chit tuk val sete, asoj la etal te u vitz ile': «¡Elen tzitzi'! ¡As kuxh b'en tu u mar!» chaj ex la etale', as la chit ib'ane' asoj ye' la ka'kab'in etaama. Pet la ek'ujb'a' ek'u'l ti' uva' la chit ib'ane' kam uva' la etale'. 24Esti'e' ni val sete, tan asoj k'ujle'l chit ek'u'l ti' u Tiixhe' tul la enach Tiixh, as la chit ib'an Aak kam uve' la ejaj te Aak. 25As tul la enach u Tiixhe' uva' echen tu almika', as esotzsataj ipaav umaj uxhchil uva' ato'k exo'l stuk', aq'al uva' la isotzsa u Tiixhe' epaav, 26tan asoj ye' la esotzsa ipaav u uxhchile', as ye'l epaav la isotzsa u Tiixhe' uva' echen tu almika',— ti'k u Jesús. 27As ok ve't u Jesús tu u Jerusalén unpajte. As tul nik ixaan Aak vatz iq'anal u tostiixhe', as kat jetz'en ve't ok unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' unka't unq'a b'aal tename'. 28Ech tal ve't chajnaj ile': —¿Ab'il aq'ol tetz u eejle'me' ti' uva' kat ul atilu el unq'a uxhchile' vatz iq'anal u tostiixhe'?— ti'k chajnaj. 29As ech tal ve't u Jesús ile': —Tuk unch'oti uma'l u yol sete. Asoj la etal sve, as la val sete uva' ab'il aq'ol tetz u vijle'me' ti' unq'a vee' kat unb'ana. 30Etaltaj sve: ¿Ab'il kat chajon tzan u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'? ¿Ma a' u Tiixhe'? ¿Pet moj umaj vatz tx'ava'illa aama?— ti'k u Jesús. 31As iyol ve't chajnaj svatzaj uva' kam la tal chajnaj. Ech tal ve't chajnaj ile': —Asoj tuk qale' uva' Tiixh kat chajon tzan u Xhune', as: «¿Kam q'i ye' kat enima u Xhune'?» chaj naj tuk tal sqe. 32As ye' la uch qalata' uva' umaj vatz tx'ava'illa aama kat chajon tzan u Xhune',— ti'k chajnaj svatzaj, tan nik ixo'va chajnaj unq'a tename', tan kajayil chit unq'a tename' nik niman uva' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u Xhune'. 33Esti'e' ech tal ve't chajnaj ile' te u Jesús: —Ye' qootzaj ab'il kat chajon tzan u Xhune',— ti'k chajnaj. As ech tal u Jesús ile': —Mita'n in la alon sete uva' ab'il kat aq'on u vijle'me' ti' uva' kat unb'ana,— ti'k Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\