MARCOS 12

1As xe't ve't u Jesús chusun tuk' ka't unq'a k'uchuvatz. As ech tal Aak ile': —Tan tava ve't uma'l u naj ka'l unq'a uuva tu vitx'ava'e'. As toksa naj pe' sti'. As ib'an ve't naj tuch uma'l u atinb'al uva' la poch'ilkat u ta'l u uuvae'. As ilak ve't naj uma't u atinb'al xeeb'al tetz unq'a uuvae' uva' nim chit itxakeb'e'. As taq' ve't kan naj vitx'ava'e' tuk' unq'a uuvae' sk'am te ka'l unq'a k'amol. As b'en ve't naj tzi'a'n. 2Tul ilej ve't u q'iie' ti' ituxpu ivatz unq'a uuvae', as ichaj ve't vib'aal unq'a uuvae' uma'l vik'am xe' unq'a k'amole' ti' ul teq'ot unb'ooj ivatz unq'a uuvae', k'amb'al tetz u tx'ava'e'. 3As kat itxey unq'a k'amole' u k'ame' uva' chajel ta'n u b'aal tx'ava'e'. As ye'xhkam chit taq' b'en chajnaj sti'. Pet kat iq'os ve't chajnaj. 4As ichaj ve't b'en vib'aal unq'a uuvae' uma't vik'ame'. As tul ooni, as isuti chajnaj k'ub' ti' ivi'. As tul ma't iyoq'at chajnaj, as iq'aavisa b'en chajnaj k'atz vib'aal u uuvae'. 5As ichaj ve't b'en vib'aal unq'a uuvae' uma't ik'am. As iyatz' ve't unq'a k'amole' u k'ame'. As ichaj ve't b'en vib'aal unq'a uuvae' unjoltu ik'am. As ati uva' kat k'axb'isali; as ati uva' kat yatz'pi. 6As tul ma'tik ichajat ve't b'en vib'aal unq'a uuvae' unq'a ik'ame', as a' ve't vik'aole' kat ichaj b'en uva' xo'nik chit ste, tan ech tal je' u b'aal u uuva ile' ste: «Tuk nimaloje' vunk'aole' ta'n unq'a k'amole',» ti'ke. 7As ech tal ve't unq'a k'amol ile' svatzaj: «A' vik'aol naje' vil tule'. As a' naje' tuk etzin kan unq'a uuvae' tuk' u tx'ava'e'. ¡Pet ko' kuyatz' naj! ¡As qetz ve't u tx'ava'e' la ib'ane'!» ti'k chajnaj. 8As itxey ve't chajnaj vik'aol vib'aal u uuvae'. As iyatz' ve't chajnaj. As b'ex isuti ve't el chajnaj vichi'ole' ti'e'l u tx'ava'e' uva' atikkat unq'a uuvae'. 9¿As kam q'i la ib'an ve't vib'aal unq'a uuvae' uva' netale'? ¿As ye' kol la b'en iyatz' ve't naj q'a unq'a k'amole'? As va'len la taq'kat ve't vitx'ava'e' sk'am, uva' atkat unq'a uuvae'. 10¿As ma ye' atixoj esik'le u yole' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': As u k'ub'e' uva' kat sutil el ta'n unq'a lakol kab'ale', as a' ve'te' uve' xe'ab' tetz vixoob' u kab'ale'? 11As a' chit achveb'ale' sqe, tan a' u Tiixhe' kat b'anon, ti'k u yole',— ti'k u Jesús. 12As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a uxhchile' uva' chuselik tib' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, as tuk' ka't unq'a b'aal tename', as tal ve't chajnaj itxeyat u Jesús, tan pal ve't chajnaj stuul uva' chajnaj nikat tal u Jesús tuk' u k'uchuvatze' uva' nik tal Aak. As jit ib'an chajnaj, tan nik ixo'v chajnaj vatz unq'a tename'. As b'en ve't chajnaj. 13As chajpik ve't b'en ka'l unq'a fariseo tuk' ka't unq'a tiaal Israel uva' atik ok k'atz u Herodes, ti' icheesat chajnaj ipaav u Jesús. As la uch ixochat ve't chajnaj Aak. 14As tul oon ve't chajnaj k'atz Aak, as ech tal ve't chajnaj ile': —Chusul, ootzimal ve't sqa'n uva' jik chit nayolone'. As ye'xheb'il naxo'v ste tul nachusune', tan eela ivatz unq'a uxhchile' nab'ane'. As k'uxh at tijle'm as k'uxh ye'l tijle'm ati, as nachus unq'a uxhchile' ti' uva' jik vitxumb'ale' la ib'an vatz u Tiixhe'. As tuk kuch'oti see, ¿ma b'a'n uva' la kuchoo ve't u puaje' uve' nijajpu sqe ta'n u ijlenaale' tu u Roma, pet moj ye'le?— ti'k chajnaj. 15As ootzimalik ta'n u Jesús uva' ka'vatz kuxh chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —¿Kam q'i uve' nu kuxh echuk txumb'al svi'? Eteq'otaj tzan umaj u puaje'. As la vile',— ti'k Aak. 16As eq'ol ve't tzan u puaje'. As ech tal ve't Aak ile': —¿Ab'il etz u vatzib'ale' q'i tuk' u tz'ib'e' uve' at vatz u puaje'?— ti'k Aak. As ech tal chajnaj ile': —Tetz u ijlenaale' tu u Roma,— ti'k chajnaj. 17Ech tal ve't u Jesús ile': —As jank'al u tetz u ijlenaale' uve' tu u Roma, as etaq'taj ste. Pet jank'al u tetz u Tiixhe', as etaq'taj te Aak,— ti'k u Jesús. As teq'o ve't taama chajnaj ta'n u yole' uve' tal Aak. 18As unq'a saduceo uva' ni alon uva' ye'l unq'a kamnaje' ni tul taama, as ul ka'l chajnaj ti' ich'otit te u Jesús. Ech tal chajnaj ile': 19—Chusul, kat itz'ib'a kan u Moisés uma'l u yol uva' ech ni tal ile': «Asoj la kam umaj naj as tul ye'l umaj initxa' naj la kaaik kan xe' u tixqele', as a' umaj u titz'in tatzik naje' la teq'o tib' tuk' u ixoje' ti' taq'at kan tiaal u naje' uva' kat kami,» ti'k u yole'. 20As ib'an unpajul atik vujva'l unq'a naj uva' titz'inik tib'. As kat teq'o tib' u atzikae' tuk' u tixqele'. As kam ve't naj. As jit kaaik kan me'al ik'aol naj. 21As teq'o tib' u ixoje' tuk' u b'axa titz'in naje'. As kat kam naj. As jit kaaik kan me'al ik'aol naj. As echat chit kat ib'an ika'v u itz'inae'. 22As ech kat ib'an ve't vujva'l unq'a naje' skajayil uva' titz'in tib'. As jit kaaik kan me'al ik'aol chajnaj. As tul ma'tik ikam ve't vujva'l unq'a naje' uva' titz'in tib', as kam ve't u ixoje' unpajte. 23As tul uva' la ul ve't taama unq'a kamnaje', ¿as ab'iste ve't u naje' q'i itzumel u ixoje'? Tan kat teq'o tib' ixoj tuk' vujva'l unq'a naje' uva' titz'in tib',— ti'k unq'a saduceo. 24Ech tal ve't u Jesús ile': —Sotznal chit ek'u'l, tan ye' nepal stuul kam uva' ni tal viyol u Tiixhe'. As mita'n ye' nepal stuul ti' uva' la tulsa Aak taama unq'a kamnaje' unpajte, 25tan tul la ul ve't taama unq'a kamnaje', as ye'l unq'a naje' la teq'o tib' tuk' umaj u ixoj. As mita'n unq'a ixoje'. Pet ech ve'te' eche' unq'a ángel uve' at tu almika' la ib'ane'. 26As echat ni tal u yole' uva' kat tal kan u Moisés ti' tul taama unq'a kamnaje' unpajte. As ye' nepal tu u yole' uva' tal u Moisés, tul uva' kat yolon Aak xo'l u vokkin ch'i'xe'. As ech tal Aak ile': «Ine' iTiixh u Abraham, as iTiixh u Isaac, as iTiixh u Jacob,» ti'k Aak te u Moisés. 27Esti'e' uva' sotznalu chit ek'u'l, tan jit a' unq'a kamnaje' ni niman u Tiixhe'. Pet a' unq'a uxhchile' uva' isle'l vatz Aak,— ti'k u Jesús. 28As uma'l u uxhchil uva' chuselik tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tab'i ve'te' uva' ik'ulb'e ve't u Jesús unq'a saduceo tib'a'nil. As jetz'en ve't ok naj k'atz Aak. As ech tal ve't naj ile': —¿Ab'iste u tzaq'ite' uve' nim talche'?— ti'k naj. 29Ech tal ve't Aak ile': —U tzaq'ite' uve' nim talche', as ech ni tal ile': Ex kumool tiaal Israel, etab'itaj u yole' uva' tuk val sete, uma'l kuxh u Tiixhe'. As Aake' kuB'ooq'ol. 30As aya'loj chit ek'u'l la exo'ni u Tiixhe' tuk' chit etaanxelal, tuk' chit etxumb'al, as tuk' chit eyak'il, ti'k u tzaq'ite'. As a'e' u tzaq'ite' uva' nim talche' ti' unjoltu unq'a tzaq'ite'. 31As vika'v u tzaq'ite', as eela tuk' u b'axae', tan ech ni tal ile': Xo'noj vemoole' sete eche' uva' neb'an je' sete, ti'k u tzaq'ite'. As ye'l uma'toj tzaq'it uva' nim talche' ti' ka'va'l unq'a tzaq'ite',— ti'k u Jesús. 32As ech tal ve't u naj ile' uva' chuselik tib' ti' unq'a tzaq'ite': —An chite', chusul, uve' naale', uva' uma'l kuxh u Tiixhe' ati. As ye'l uma'toj tiixh eche' u Tiixhe'. 33As aya'loj chit kuk'u'l la kuxo'ni u Tiixhe' tuk' chit kutxumb'al, tuk' chit qaanxelal, as tuk' chit kuyak'il. As la kuxo'ni u kumoole' eche' uva' nu kub'an je' sqe. As a'e' uva' nim talche' ti' itz'e'sal ok unq'a oye' as tuk' unq'a txooe' vatz u Tiixhe',— ti'k u naje'. 34As til ve't u Jesús uva' ik'ulb'e ve't u naje' Aak tijikil. As ech tal ve't Aak ile': —B'iit kuxh asa' ti' ook xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe',— ti'k u Jesús. As ye'xheb'il chit kat ch'otin uma'toj yol te Aak. 35Tul nik ichusun u Jesús vatz iq'anal u tostiixhe', as ech tal ve't Aak ile': —Unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', ¿as kam b'an ta'n q'i uva' ni tal chajnaj uva' tiaal David u Cristo? 36Tan ech ni tal uma'l yol ile' uva' tal u David ta'n u Tiixhla Espíritu: Ech tal u B'ooq'ol ile' te vunB'ooq'ole': Xoneb'en tu vunseb'ale' techanal la vaq' kan unq'a uxhchile' jaq' avoj uve' nich'o'n taama see', ti'k u David tal kan. 37Pet tul ni tal u David ti' u Cristo uva' «unB'ooq'ol,» taq'e' ni tale', ¿as kam q'i uva' nenima uva' tiaal David u Cristo?— ti'k u Jesús. As aya'lik chit ik'u'l unq'a uxhchile' tul nik tab'i viyol Aake'. 38As ech tal ve't u Jesús ile' tul nik ichusun Aak: —Atoj enachb'al vatz unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', tan acha'v chit te chajnaj uva' ni toksa chajnaj unq'a b'a'nla oksa'me' tuk' uva' ni tok iq'ii chajnaj ta'n unq'a tename' tu u k'ayib'ale'. 39As a' unq'a b'a'nla chaj xonleb'ale' nichuk chajnaj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As a' nixoneb'kat chajnaj tu u b'axa xonleb'ale' tul ni tuch unq'a b'a'nla tx'a'o'me'. 40As nimaa chajnaj vikab'al unq'a txakay ixoje'. As nimal chit yol ni tal chajnaj ti' ik'uchat chajnaj uva' b'a'nla nachol Tiixh chajnaj ni tal je' ste. As tul a' chajnaje' uve' nimal u k'axk'oe' la ipaleb'e,— ti'k u Jesús. 41As tul xonlik ve't u Jesús txala u kaaxhae' uva' nimolpukat u puaje', as aalik ve't ok u Jesús te unq'a uxhchile' uve' nik aq'on ku' unq'a puaje' tu u kaaxhae'. As nimal unq'a tx'ioliq'iie' uva' atik tzitzi'. As nimal chit puaj nik taq' ku' chajnaj. 42As ul ve't uma'l u txakay ixoj uva' meeb'a' chittu' ti' ul taq'at ku' ka'va'l vas ipuaj uva' ye'xh jatva'l ija'mil. As tul til ve't u Jesús taq'at ku' u txakay ixoje' u puaje' tu u kaaxhae', 43as imolo ve't Aak unq'a ichusulib'e'. Ech tal ve't Aak ile': —Jik chit tuk val sete, tan u txakay ixoje' uva' meeb'a' chittu', as nimal chite' u oye' uva' kat taq' ku' ti' unjoltu unq'a uxhchile', 44tan jank'al unq'a tx'ioliq'iie' uve' kat taq' ku' unq'a oye', as a' kuxh unq'a ya'le' ni taq' ku'. Pet ech koj u txakaye', tan k'uxh meeb'a' chit ixoj, as kat taq' ku' ixoj jank'al uve' nitxakon sti' jun q'ii,— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\