MARCOS 13

1El ve't ch'u'l u Jesús vatz iq'anal u tostiixhe' tuk' unq'a ichusulib'e'. As ech tal ve't uma'l vichusulib' Aak ile' ste: —¡Chusul, acha'v chit tilon unq'a sivane' tuk' unq'a b'a'nla kab'ale' uva' sete'rumal ti' u tostiixhe' sta'n!— ti'k naj. 2As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Ma acha'v chit unq'a b'a'nla kab'ale' uve' neele'? As tuk val see uva' ye'l umaj sivan la kaa vi' uma't sivan, tan kajayil chite' la e'pi,— ti'k u Jesús. 3As b'en ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' vi' u vitze' uva' Olivos, uva' nika'ya tib' tuk' u tostiixhe'. As xoneb' ve't Aak sijunal. As ul ich'oti ve't u Lu'e', tuk' u Jacob, tuk' u Xhune', as tuk' u Lixhe' uma'l u yol te Aak. 4As ech tal chajnaj ile': —Pap, al sqe uva' jatu la ib'an u vee' naale'. ¿As kam texhlal tetz tul b'iit itzojpisal unq'a vee' skajayil?— ti'k chajnaj. 5As ech tal ve't u Jesús ile': —Atoj chit enachb'al vatz unq'a chulin yole' aq'al uva' ye' la maxtib'el ex, 6tan nimal unq'a chulin yole' la ul tuk' vunb'iie'. As la ul tale' uva': «Ine' u Cristo,» chaj la tale'. As nimal unq'a uxhchile' la isotzsa ik'u'l. 7As xo'vi'k kuxh ex tul la etab'i yol ti' uva' kat xe'tiy ve't ch'a'o tu uma'l u tenam as moj ti' uva' tuk xe'toj ch'a'o tu uma't tenam, tan echnal chit la ib'ane'. As jit oora la ilej u q'iie' ti' itzojpisal ve'te' uva' alel kan ti' isotz u vatz tx'ava'e'. 8Tan lanal ib'an unq'a nimla tename' ch'a'o svatzaj. As lanal ib'an unq'a ijlenaale' ch'a'o svatzaj unpajte. As katil kuxh la ib'ankat kab'laano. As mama'la va'y la ib'ane'. As la veq'elkab'an unq'a tename'. As ixe'teb'al kuxh unq'a k'axk'oe' uva' txumleb'al chit la ib'ane'. 9As la chit etil etib', tan la oksal ok ex vatz unq'a b'anol tetz isuuchil unq'a tename'. As la q'ospu ve't ex tulaj unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As ti' kuxh uva' k'ujle'l ek'u'l svi' as la eq'ol ex vatz unq'a ijlenaale' as vatz unq'a b'anol ivatz u ijlenaale'. As tzitzi' la b'en etalkat isuuchil u yole' svi'. 10As tul uva' ye'xnaj ilejat u q'iie' ti' isotz u vatz tx'ava'e', tan techal la alpu u b'a'nla yole' tulaj unq'a tename' skajayil. 11As tul uva' la txeypik b'en ex vatz unq'a ijlenaale', as exaansak kuxh etaama ti' uva' kam la etale', tan la aq'pu ve't eyol uva' kam la etale', tan jit ve't etetz u yole' uve' la etale'. Pet a' ve't u yole' la etale' uve' la aq'pu sete ta'n u Tiixhla Espíritu. 12As la ixoch ve't tib' unq'a uxhchile' tuk' unq'a titz'in tatzike' ti' iyatz'at tib'. As echat la ib'an unq'a b'aalae' te unq'a me'al ik'aole'. As la ul ve't ivi' unq'a me'al k'aole' ti' unq'a ib'aale'. As la tal ve't iyatz'pe'. 13As nimal unq'a tename' la ixvan ex ti' uva' k'ujle'l ek'u'l svi'. Pet ab'il uva' ye' la iya'sa inimat in, k'uxh kam kuxh k'axk'o la ipaleb'e, as a'e' uva' at itiichajil k'atz u Tiixhe'. 14As tul la etil tuch ve't u mam txumleb'ale' uva' txojonb'al chittu' uva' la b'anchi tu u b'a'nla atinb'ale', as la pal ex stuul, jank'al ex uva' la sik'len u yole', tan a'e' uva' kat tal kan u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' Daniel. As tul la etil ixe't u mam txumleb'ale', as jank'al ex uva' at ex tzitza' tu u Judea, as la ooj ve't ex tulaj unq'a koob'ale'. 15As jank'al ex uva' at je' ex vi' vekab'ale', as ye' la ku' ve't ch'u'l ex ti' b'en eteq'ot el tzan unq'a etetze' uve' at tu vekab'ale'. 16As ex uva' at b'en ex tu vitz, as ye' la q'aavik tzan ex ti' ul eteq'ot ka't etoksa'm. 17As oyeb' chit evatz, ex ixoj uva' at eyaab'il ti' etilat umaj etalaj intxa' tuk' ex uva' nitel ich'u'un vene'e' tul la ul u k'axk'oe' seti' tu u q'iie'. 18As enachtaj chit Tiixh aq'al uva' jit tu q'alae' uva' la ooj ex vatz u k'axk'oe', 19tan mama'la chit k'axk'o la uli. As ye' atixoj chit ib'an u k'axk'oe' eche' u vee' tul sichee u vatz tx'ava'e' ta'n u Tiixhe'. As eche' latel koj ib'an unpajte. 20As ye' koj la ich'oob'isa u Tiixhe' u k'axk'oe', as ye'xheb'ile' la itx'ol tel vatz u k'axk'oe'. Pet ti' uva' nitxum Aak ivatz unq'a tename' uve' txaael ve't ta'n Aak, as esti'e' tuk ich'oob'isa Aak u k'axk'oe'. 21Tan asoj ab'il la alon sete uva': «Il u Cristo ile' at tzitza'» as moj «Ile' at tzi'le',» chaj ch'elel ex, as enimaki, 22tan at uxhchil la ul alon sete uva': «Ine' in U Cristo» as moj «Ine' in U q'ajsan tetz viyol u Tiixhe',» chaj la tal sete. As la ik'uch unq'a k'uchb'al tetz unq'a b'a'nile' vatz unq'a tename' uva' la teq'o taama unq'a tename' sta'n ti' imaxtib'el unq'a tename'. As la koj uchi, as ante' unq'a itenam u Tiixhe' uve' txaael ve't ta'n Aak la maxtib'eli. 23Pet atoj enachb'al, tan ile' kat val isuuchil sete b'axa tul ye'xnaj ib'ana. 24As tul ma't ipal u mam k'axk'oe' tu unq'a q'iie', as la tokin ve't u q'iie'. As ye'l ve't u ich'e' la txijun ve'te'. 25As la chajpik ve't tzan unq'a tx'umile' vatz u almika'e'. As la yikul ve't unq'a vee' at vatz u almika'e'. 26As la til ve't unq'a tename' u tuleb'ale' tu u suutz'e'. As la ul in tuk' vunyak'ile' as la litz'lo'lan u vuleb'ale'. 27As la unchaj ve't tzan unq'a ángel ti' ul imolat unq'a tename' uva' txaael sva'n vatz u tx'ava'e' skajayil. 28Eteesataj etexhlab'al ti' u higuera, tan tul uva' va'l icha'xal unq'a iq'ab' tze'e', as ni tel ch'u'l unq'a ixaj tze'e'. As ootzimal ve't seta'n uva' saq'i tuk eloj ve'te'. 29Echat chit tuk ib'an u vuleb'ale', tan tul uva' la etil unq'a k'uchb'al tetz u vuleb'ale' uve' ni val sete, as la pal ve't ex stuul uva' najli ve't u vuleb'ale'. 30As jik chit tuk val sete, tan ye'xnaj sotz unq'a tename' uva' tiaal Israel vatz u tx'ava'e' tul la ib'an unq'a vee' skajayil uve' ni val sete, 31tan la pal u almika'e' tuk' u vatz tx'ava'e'. Pet ech koj vunyole', tan a' chite' ye' la pali. 32As ye'xheb'il ootzin tetz uva' kam q'iil as kam oora la ib'ane'. As mita'n unq'a ángel uve' at tu almika' as mita'n . Pet a' kuxh u Kub'aale' ootzin tetz. 33Esti'e' ni val sete uva' etiltaj je' chit etib'. As atoj chit enachb'al. As enachtaj chit Tiixh, tan ye' etootza uva' jatu la ib'an uve' ni val sete. 34As ech la ib'an u yole' uva' ni val sete eche' umaj u naj uva' la b'en tu uma't tenam, tan la taq' kan u naje' vikab'ale'. As la ik'ujb'a' kan naj vik'ame' ti' ixeep u kab'ale'. As la taq' kan u naje' taq'on unq'a k'ame' sijununila. As ech la tal kan naj ile' te u xeen tetz u tzi' kab'ale': «La achab'a ixeep u tzi' kab'ale',» chaj naj te vik'ame'. 35Esti'e' ni val sete, atoj chit enachb'al, tan ech etatine' eche' u xeen tzi' kab'ale', uva' ye' tootzaj uva' jatu la ul u b'aal kab'ale'. ¿As ma sotzsaj, pet moj pok'o'ch aq'b'al, moj txanti isajb'e', pet moj tul la oq' u pele'xhe', as moj ma't isajb'e' tul la ul vib'aal u kab'ale'? 36As atoj chit enachb'al, aq'al uva' ye'l ex vatik ex tul uva' la ul in unpajte, in uva' ech vatine' eche' vib'aal u kab'ale'. 37As kam uve' ni val sete, as ante' unq'a uxhchile' ni val ste ti' uva' atoj chit inachb'al,— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\