MARCOS 14

1As ech ka'va't q'ii tul u nimla q'iie' uva' pascua uva' nik itx'a'pkat u paane' uva' ye'l levadura niku' xo'l. As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh as tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as nik ichuk ve't chajnaj txumb'al ti' itxeypu ve't u Jesús tuk' chuli yol, as ti' iyatz'pe'. 2As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —Ye' la txeypu ve't naj cheel. Pet palnal u nimla q'iie', as a'n la txeypu ve't naj, aq'al uva' ye' la veq'elkab'an unq'a tename',— ti'k chajnaj. 3Atik ve't u Jesús tu u Betania tu vikab'al u Simón uva' ma'tik teesat el Aak ch'a'k chin sti'. As tul xonlik ok Aak vatz u meexhae', as b'ex uloj uma'l u ixoj uva' eq'omalik tx'umtx'ulla tz'akab'al sta'n uva' je'nal chit ija'mil uva' at tu uma'l u b'a'nla lemeeta. As iq'ipe'l ixoj jupb'al itzi' u lemeetae'. As taq' ve't je' ixoj u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' ti' ivi' Aak. 4As ka'l unq'a uxhchil uve' atik k'atz Aak ul ve't ivi' ti' uve' uchi. As ech tal ve't je' ile' ste: —¿Kam itxa'k u b'a'nla tz'akab'ale' kat kuxh ipeq' je' ixoj ti' ivi' Aak? 5Pet k'ayimal koj kat b'anchi, tan o'laval k'alal (300) q'ii aq'on ija'mil u tx'umtx'ulla tz'akab'ale'. As kat koj aq'pu vija'mile' te unq'a meeb'a'e',— ti'k unq'a uxhchile' nik tal ti' ixoj. 6As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kam q'i uva' kam kuxh netal ti' u ixoje'? Tan b'a'ne' ta' uve' kat ib'an ixoj sve. 7At chite' unq'a meeb'a'e' sexo'l. As la uch eb'anat u b'a'ne' ste asoj la esa'. Pet ech koj in, tan eche' b'enameen koj tuk atinoj in sexo'l. 8As eche' u ixoje', tan kat ib'anlu ve't ixoj kam uva' kat uch vatz ixoj ti' ib'anata', tan kat toksal ve't ixoj u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' ti' vunchi'ole' ti' vunmujleb'ale', k'uxh ye'l in kamoj in. 9As jik chit tuk val sete, tan katil uva' la paxsalkat u b'a'nla yole' svi' vatz u tx'ava'e', as la paxsal itzib'lal u b'a'nile' uva' kat ib'an u ixoje' sve ti' tulsat unq'a tename' sk'u'l uva' kat ib'an u ixoje',— ti'k u Jesús. 10U Judas uva' Iscariote, as naje' uve' atik ok xo'l kab'laval unq'a ichusulib' u Jesús, as b'ex til ve't naj unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh ti' uva' la taq'o'k naj u Jesús tiq'ab' chajnaj. 11Tul tab'i ve't chajnaj u yole', as txuq'txun chit ve't chajnaj. As taltzi' ve't chajnaj puaj te u Judas. As ichuk ve't naj txumb'al uva' kam la tulb'e ve't naj taq'at ok u Jesús tiq'ab' chajnaj. 12As tu ve't u b'axa q'ii tetz u nimla q'iie' tul uva' sitx'a'p u paane' uva' ye'l levadura niku' sxo'l, as ech tal ve't unq'a ichusulib' u Jesús ile' ste: —¿Katil nasa'kat uva' la b'en kub'ankat tuch u tx'a'o'me' uve' tetz u nimla q'iie' ti' kunimata'?— ti'k chajnaj, tan tu unq'a q'iie' as niyatz'pu unq'a talaj kaneero'e' ti' inimal u nimla q'iie'. 13As ichaj ve't b'en u Jesús ka'va'l unq'a ichusulib'e'. As ech tal Aak ile': —B'enoj ex tu u tename'. As la ek'ul etib' tuk' uma'l u naj uva' eq'omal uma'l txe'n a' sta'n. As la xekeb' ex ti' naj. 14As katil la oonkat u naje', as ech la etal ile' te vib'aal u kab'ale': «Ech ni tal u chusul qetz ile': –¿Ab'iste u kab'ale' uva' la tx'a'nkat in tuk' unq'a unchusulib'e' ti' inimal u nimla q'iie'?– taq' Aak ni tale',» chaj ex la b'en etal ste. 15As la ik'uch ve't vib'aal u kab'ale' uma'l u nimla kab'al sete uva' echen tika'v ichup u kab'ale'. As b'anel ve't tuch u kab'ale' sta'n. As tzitzi' la eb'ankat tuch u tx'a'o'me',— ti'k u Jesús. 16As b'en ve't unq'a ichusulib' Aake'. As tul ok ve't chajnaj tu u tename', as b'ex ib'ana kam uva' tal Aak te chajnaj. As ib'an ve't chajnaj tuch u tx'a'o'me' tetz u nimla q'iie'. 17As tul tz'otin ve'te', as ul ve't u Jesús tuk' kab'laval unq'a ichusulib'e'. 18As xoneb' ve't Aak tuk' chajnaj vatz u meexhae'. As tul nikat itx'a'n Aak tuk' chajnaj, as ech tal ve't Aak ile': —Jik chit tuk val sete, tan at uma'l ex netx'a'n sunk'atz, uva' tuk aq'on ok in tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename',— ti'k Aak. 19As txumun ve't taama chajnaj. As junun talat ve't chajnaj: —¿Ma jit in?— ti'k uma'l naj; as: —¿Ma jit in?— ti'k uma't naj. 20Ech tal ve't u Jesús ile': —Exe' uma'l uve' xo'l kab'laval unq'a unchusulib'e' uva' nejil ku' vepaane' sunk'atz tu u laje'. 21As jik chit la val sete, tan kam chit uve' tz'ib'amal kan ti', as a'e' uve' tuk unpaleb'e. ¡Pet oyeb' chit ivatz u naje' uve' tuk aq'on ok tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename'! Tan aal b'a'ne' uva' jit koj itz'eb' naj vatz u tx'ava'e',— ti'k u Jesús. 22As tul aalik itx'a'n ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e', as itxey ve't Aak u paane'. As taq' ve't Aak ta'ntiixh sti'. As ijatx ve't Aak; as taq' ve't Aak te chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': «Ek'ultaj, tan a'e' vunchi'ole',» ti'k Aak. 23As itxey ve't Aak u koopa. As taq' ve't Aak ta'ntiixh sti'. As taq' ve't ok Aak te chajnaj. As tuk'a ve't chajnaj. 24Ech tal ve't Aak ile': —A' vunkajale' uva' tuk jejon kan u ak' tzaq'ite', tan tuk eloj vunkajale' ti' unq'a tename' skajayil. 25As jik chit tuk val sete, tan ye'xh jatu la vuk'a ve't u ta'l u uuvae' eche' u vaa' nu kub'an cheel. Pet lanal ilej ve't u q'iie' uva' la ilpu ve'te' uva' at u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As a'n la vuk'a ve'te' unpajte,— ti'k u Jesús. 26As tul ya' ve't ib'itzal u b'itze', as b'en ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' vi' u vitze' uva' Olivos. 27As ech tal ve't Aak ile': —Tu u aq'b'ala' as tuk ka'kab'inoj ve't etaama svi', tan ech ni tal u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: La unk'axb'isa ve't u xeen txooe'. As katil kuxh la oojkat ve't unq'a kaneero'e', ti'k u yole'. 28As la val sete, tul la ul ve't vaama unpajte, as b'axel la oon in sevatz tu u Galilea,— ti'k u Jesús. 29As ech tal ve't u Lu' ile': —K'uxh kajayil unq'a unmoole' la ka'kab'in taama see', as ech koj in, tan ye'l in la ka'kab'in vaama see',— ti'k u Lu'e'. 30Ech tal ve't u Jesús ile': —As jik chit tuk val see, tan tu aq'b'ala' tul uva' ye'xnaj oq' u pele'xhe' ka'pajul, as oxpajul ma't eesat eeb' sunk'atz,— ti'k Aak. 31As ya'ltik chit u Lu'e' tul ech tal ile': —Asoj la alpu akame', as eela kukame' la kam o', tan ine' ye' la veesa kan vib' sak'atz,— ti'k naj. As echat chit tal unjoltu unq'a ichusulib' Aake' skajayil eche' uve' tal u Lu'e'. 32As ul ve't u Jesús tuk' chajnaj tu uma'l u atinb'al uva' Getsemaní. Ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —Ma't unnach Tiixh tzi'le'. As xoneb'oj kan ex tzitza',— ti'k Aak. 33As teq'o ve't Aak u Lu'e' sti', tuk' u Santiago, tuk' u Xhune'. As ok ve't uma'l u mam txumu'm xe' taama Aak tuk' xaanchil aama. 34Ech tal ve't Aak ile': —¡Ootzimal sva'n uva' tuk kamoj ve't in! ¡As va'l chit itxumun ve't vaama! Pet kaaoj kan ex tzitza'. As isloj chit ex,— ti'k Aak. 35As jetz'en ve't el unb'iil Aak. As qaaeb' ve't Aak techal toon ivatz Aak vatz tx'ava'. As inach ve't Aak Tiixh ti' uva' ye' koj la ipaleb'e Aak unq'a k'axk'oe'. 36As ech tal ve't Aak ile': —UnB'aal, xo'n chit axh sve. As tuk unjaj see uva' la eesa el u k'axk'oe' sunvatz, tan kajayil chite' uve' la uch ab'anata'. As jit in la alon see. Pet axh la alon, Pap,— ti'k u Jesús tal te u Kub'aal Tiixhe'. 37As tul q'aavik ve't tzan Aak k'atz oxva'l unq'a ichusulib'e', as vatik ve't chajnaj. Ech tal ve't Aak ile' te u Lu'e': —¿Ma vatik axh b'a, Simón? ¿Ma ye' kat akuy umaj oora uva' la iseb' axh? 38Iseb'oj chit ex. As enachtaj chit Tiixh aq'al uva' la iyak'insa Aak u k'ujleb'al ek'u'le' svi' tul la chukax txumb'al seti' ti' eteesal sunk'atz. As k'uxh aya'l chit ik'u'l vetaanxelale' ti' enachat Tiixh, as ech koj vechi'ole', tan ye' nisa'— ti'k u Jesús. 39As b'ex inach ve't Aak Tiixh unpajte. As an chit u yole' tal Aak uva' tal Aak b'axa. 40Tul q'aavik ve't tzan Aak k'atz unq'a ichusulib'e' unpajte, as vatik ve't chajnaj, tan atik vata'm tivatz chajnaj. As jit chee ve't iyol chajnaj kam uva' la tal te Aak. 41As tul ul ve't Aak titoxpa, as ech tal ve't Aak ile': —¿Antel kuxh vatik ex b'a? ¿As i'lichil kuxh b'a neb'ane'? Pet kat ilejlu ve'te' ti' uva' la aq'ax ok in uva' in tiq'ab' unq'a aapaave'. 42Pet txakpoj ex. Ko'naj, tan il u naj tul ve'te' uva' tuk aq'on ok in tiq'ab' unq'a naje',— ti'k u Jesús. 43As antelik kuxh iyolon u Jesús tul b'ex oonoj u Judas uve' atik ok xo'l kab'laval unq'a ichusulib' Aake'. As a' chit mama'la tename' eq'omalik ch'ich' tuk' tze' sta'n uva' xekik ti' u Judas tan a' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' ka't unq'a b'aal tename' uva' chajon b'en unq'a uxhchile'. 44As ma'tik taq'at u Judas itxumb'al chajnaj uva' kam la ib'an chajnaj tul la b'en ilej chajnaj u Jesús. Ech tal naj ile': —Ab'il uve' la untz'ub' txala itzi', as a' naje' uve' la etxeye' as la eqitze' tul la eteq'o,— ti'k u Judas. 45Tul oon ve't u Judas, as yak kuxh jetz'en ve't ok naj k'atz u Jesús. As ech tal ve't naj ile': —Keche, Chusul,— ti'k naj. As itz'ub' ve't naj txala itzi' Aak. 46As loq' chit ul ixa'pu ve't unq'a uxhchile' u Jesús. 47As tzaa ve't uma'l vichusulib' u Jesús. As teq'o ve't je' tzan naj vich'ich'e' tu totzotz. As itzok' ve't el naj ixikin uma'l vik'am viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. 48As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kam q'i uva' eq'omal ch'ich' tuk' tze' seta'n ti' ul etxeyat in? ¿In kol umaj elq'om q'a? 49As tul jun q'ii atik in sexo'l ti' unchusune' tu unq'a atinb'ale' tu u tostiixhe'. As ye' kat etxey in. Pet ech chit tuk ib'ane' kam uva' tz'ib'amal kan,— ti'k u Jesús. 50As tul tab'i ve't unq'a ichusulib' Aake', as ooj ve't chajnaj skajayil. As taq' ve't kan chajnaj Aak sijunal xo'l unq'a tename'. 51As atik uma'l u chelem naj uva' b'ochik tib' tu ixb'u'j uva' chajlunik tetz Aak. As txeypu ve't naj. 52As itx'ol naj tooje'. As a' kuxh u ixb'u'je' kaa ve't tiq'ab' unq'a naje'. As t'osle'lik kuxh ve't naj tul ooj naj. 53As eq'ol ve't ok u Jesús vatz viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. As imol ve't tib' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' ka't unq'a b'aal tename'. 54As naach kuxh xekelikkat u Lu'e' ti' u Jesús techal toon ve't naj vatz iq'anal viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. As xonlik ve't ok u Lu'e' k'atz ka'l unq'a xeen tetz u tostiixhe' ti' ileeat ve't ok tib' vatz xamal. 55As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a b'anol isuuchil unq'a tename' uve' molik ve't tib', tan nik ichuk chajnaj txumb'al tuk' ka'l unq'a cheesan paav ti' iyatz'pu ve't u Jesús. As ye'lik iyak'il u cheesa paave' uva' nik tal unq'a uxhchile', 56tan k'uxh nimal unq'a uxhchile' nik cheesan ipaav Aak, as ye' nik ik'ul tib' iyol chajnaj svatzaj ti' uva' la yatz'pu ve't Aak sti'. 57As txakpu ve't ka't unq'a naj ti' icheesal ipaav Aak. As ech tal ve't chajnaj ile': 58—Ech kat tal naj ile' kat qab'i: «La ve'pisa ve't u tostiixhe' uve' b'anel ta'n unq'a naje'. As oxva'l kuxh q'ii la unlak uma'te uva' jit unq'a naje' la b'anon,» ti'k naj,— ti'k unq'a cheesan tetz ipaav u Jesús. 59Pet jit eela u cheesa paave' nik tal chajnaj ti' Aak. 60As viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, as txakpu ve't naj ti' ich'otit ka'l u yol te u Jesús. As ech tal ve't naj ile' te Aak: —¿Kam q'i uve' ye' natiine'? ¿As kam ni tal axh ti' unq'a yole' uve' ni tal chajnaj see'?— ti'k naj. 61As jit tiin u Jesús. As ye'l umaj yol tal Aak. As ech tal ve't naj ile' unpajte: —¿Ma axh u Cristo, viK'aol u Tiixhe' uva' ni toksal iq'ii?— ti'k naj. 62Ech tal ve't u Jesús ile': —Ine' uve' naale'. As la etil ve't in tul uva' xonle'l ve't in tu viseb'al u Kub'aal Tiixhe' uva' nim chit u tijle'me'. As la etil unku' ch'u'l tu almika' xo'l u suutz'e',— ti'k Aak. 63As iq'ix ve't viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh u toksa'me'. Ech tal ve't naj ile': —Jit tz'ajinal la ul uma'toj uxhchil ti' ixochpu naj, 64tan kat etab'il u yole' uve' ni tal naj, tan ni toksa tib' naj Tiixhil. ¿As kam ni tal ex ti' naj?— ti'k naj. As kajayil chit unq'a uxhchile' uva' molik tib' alon ve'te' uva' tetz chit ve't u Jesús uva' la kam Aak. 65As xe't ve't ka'l unq'a uxhchil ti' itzub'al Aak. As ijup ve't chajnaj ivatz Aak. As itop ve't chajnaj Aak ta'n q'ab'. As ech tal ve't chajnaj ile': —Asoj axh q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as q'iia uva' ab'il kat q'oson axh,— ti'k chajnaj. As itz'ich ve't unq'a xeen tetz u tostiixhe' ivatz Aak ta'n q'ab'. 66As echenik ku' tzan u Lu'e' vatz iq'anal vikab'al viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. As ul ve't uma'l vik'am viq'esal unq'a nachol Tiixhe' uva' atikkat u Lu'e'. 67As tul til ve't ixoj u Lu'e' uva' nik ileeo'k tib' naj vatz xamal, as ech tal ve't ixoj ile' tul aalik ok ixoj te naj: —Antik axhe' molonik eeb' tuk' u Jesús uva' aa Nazaret,— ti'k ixoj. 68Ech tal ve't u Lu' ile': —Ye' vootzaj u naje' uve' naale'; as ye' la pal in tu u yole' uve' naale',— ti'k u Lu'e'. As el ve't ch'u'l naj tzi' kab'al. As tul b'ex oq'oj ve't u pele'xhe'. 69As til ve't ixoj u Lu'e' unpajte. As ech tal ve't ok ixoj ile' te unq'a uxhchile' uve' atik tzitzi': —U naje' vi'le', as imool tib' naje' tuk' unq'a ichusulib' u Jesús,— ti'k ixoj. 70As tal ve't u Lu'e' unpajte uva' ye' toojtzaj naj u Jesús. As unb'iil kuxh stuul, as ech tal ve't unq'a uxhchil ile' te u Lu'e': —An chite' vil amool eeb'e' tuk' unq'a ichusulib' u Jesús, tan axh aa Galilea. As ech ayolone' eche' chajnaj,— ti'k unq'a uxhchile'. 71As ech tal ve't u Lu' ile': —¡Asoj nu kuxh unchuli yol sevatz, as svi' la ulkat u va'lexhe', tan vatz u Tiixhe' ni valkat uva' ye' vootzaj u naje' uve' netale'!— ti'k u Lu'e'. 72As oq' ve't u pele'xhe' tika'pa. As jub'in ve't tul viyol u Jesús sk'u'l u Lu'e' uva' ma'tik talat Aak: «Tul ye'xnaj oq' u pele'xhe' tika'pa, as oxpajul ma't eesat eeb' sunk'atz,» ti'k Aak. As tul ul ve't u yole' sk'u'l u Lu'e', as xe't ve't naj oq'oj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\