MARCOS 15

1As ku'saj chittu', as ik'ul ve't tib' viyol unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' ka't unq'a b'aal tename', tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' ka't unq'a b'anol isuuchil unq'a tename'. As iqitz ve't chajnaj u Jesús. As b'ex toksa ve't ok chajnaj Aak vatz u Pilato. 2As ech tal ve't u Pilato ile': —¿Ma axh u tijlenaal unq'a tiaal Israel?— ti'k naj. —An chite' uve' naale',— ti'k u Jesús. 3As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, as nimal ipaav Aak nikat icheesa chajnaj vatz u Pilato. 4As ech tal ve't u Pilato ile' te u Jesús unpajte: —¿Ye' kuxh natiine'? As tul nimal chit apaav ni tal chajnaj,— ti'k naj. 5As k'uxh ech alpe' te Aak, as mita'n tal Aak umaj yol. As sotz ve't ik'u'l u Pilato sti'. 6As tu u nimla q'iie' uva' pascua, as nik ichajpu u Pilato uma'l u preexhu, ab'il uva' nikat tal unq'a tename' ichajpule'. 7As atik ok uma'l u naj preexhuil uva' Barrabás. As txeyik naj tuk' ka't imool, tan ma'tik iyatz'on chajnaj ti' ib'anat ch'a'o ti' u ijlenaale'. 8As ul tal ve't unq'a tename' te u Pilato uva' la ichajpu naj umaj u preexhue' tu u nimla q'iie' eche' uva' nik ib'an tu jun yaab'. 9Ech tal ve't u Pilato ile': —¿Ma la esa' uva' la unchajpu u naje' uva' ni toksa tib' setijlenaalil?— ti'k naj, 10tan atik ve't sk'u'l u Pilato uva' ta'n kuxh ch'o'nchil aama nikat toksakat unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh u Jesús tiq'ab' naj. 11As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a b'aal tename', as toksa ve't chajnaj tivi' unq'a tename' ti' uva' a' u Barrabás la chajpuli. 12As ech tal ve't u Pilato ile': —¿As kam nesa' q'i uva' la unb'an ti' vetijlenaale' uve' netale'?— ti'k naj. 13As taq' ve't je' unq'a tename' tuul ivi'. Ech tal ile': —¡Yatz'poj naj vatz u kuruse'!— ti'k unq'a tename'. 14—¿As kam ipaav u naje' q'i kat ib'ana?— ti'k u Pilato. As aal chit taq' je' unq'a tename' tuul ivi'. As ech tal ve't ile': —¡Yatz'poj naj vatz u kuruse'!— ti'k unq'a tename'. 15As ichajpu ve't el tzan naj u Barrabás. As tal ve't naj iq'ospu u Jesús ta'n tz'u'm. As toksa ve't naj Aak tiq'ab' unq'a sole' ti' uva' la b'en yatz'poj Aak vatz u kuruse'. Tan a' nital u Pilato uva' b'a'n ikaa naj vatz u tename'. 16As teq'o ve't ok unq'a sole' u Jesús vatz iq'anal vikab'al u b'anol ivatz u ijlenaale'. As imol ve't unq'a sole' unq'a imoole' skajayil. 17As toksa ve't unq'a sole' uma'l u mura't oksa'm ti' u Jesús. As taq' ve't je' chajnaj uma'l u koroona ch'i'x ti' ivi' Aak uva' paatx'umalike. 18As ech tal chajnaj ile' te Aak: —¡Keche, pap, axh tijlenaal unq'a tiaal Israel!— ti'k chajnaj ti' teesal iq'ii Aak. 19As ivek' chajnaj uma'l u aa ti' ivi' Aak. As itzub'a ve't chajnaj Aak. As qaaeb' ve't chajnaj vatz Aak ti' itze'lel Aak. 20As tul ma'tik teesat chajnaj iq'ii Aak, as teesa ve't el chajnaj u mura't oksa'me' ti' Aak. As toksa ve't chajnaj u toksa'm Aake' unpajte. As teq'o ve't el chajnaj Aak ti' iyatz'pu ve't Aak vatz u kuruse'. 21As tul b'ex paloj uma'l u aa Cirene uva' aalik itzaa tu vitz, as itxey ve't unq'a sole' naj ti' uva' la tija naj u kuruse'. As Simón ib'ii u naje'. As naj ib'aal u Alejandro tuk' u Rufo. 22As teq'o ve't unq'a sole' u Jesús tu u atinb'al uva' Gólgota ib'ii. (As a' isuuchil u yole' uva' Gólgota: Tatinb'al B'ajil K'o'n.) 23As taq' ve't chajnaj unb'iil u ta'l uuva te Aak uva' yuel tib' tuk' k'ayla tz'akab'al uva' mirra ib'ii. As jit isa' Aak tuk'ata'. 24As tul ma't taq'at ve't je' unq'a sole' u Jesús vatz u kuruse', as ijatx ve't chajnaj u toksa'm Aake' svatzaj. As itx'ak ve't tib' chajnaj ti' u toksa'm Aake' ti' uva' ab'iste u naje' la eq'on u toksa'm Aake'. 25As b'eluval oora q'ala'm tul uva' taq' ve't je' unq'a sole' u Jesús vatz u kuruse'. 26As atik ve't je' uma'l u aq'en tivi' u kuruse' uva' tz'ib'amalikkat uva' kam sti' la kamkat Aak. As ech nik tal u tz'ib' ile': ti'k u tz'ib'e'. 27As antik ka'va't unq'a elq'om taq' je' chajnaj vatz ka'va't unq'a kuruse'. Uma'l naj je' tiseb'al u Jesús; as uma't naj timax Aak. 28As a'e' kat ib'ana uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': As kat oksal ve't xo'l tachul unq'a paasan tzi'e', ti'k u yole'. 29As tul uva' nik ipal unq'a uxhchile', as nik iyiku ivi' tul nikat iyoq'on ti' u Jesús. As ech nik tal ile' te Aak: —Nikat aale' uva' la e'pisa u tostiixhe'. As titoxvu q'ii la alak unpajte, uva' naale'. 30As q'alpu eeb' vatz u kamchile' scheel. As ku'en ch'u'l vatz u kuruse',— ti'k unq'a uxhchile'. 31As echat chit nik ib'an unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', tan ech nik tal chajnaj ile' svatzaj tul nikat iyoq'on ti' u Jesús: —K'uxh kat iq'alpu naj unq'a uxhchile' vatz unq'a ch'o'me', as ye' nitx'ol ve't naj iq'alput tib' vatz u kuruse'. 32Asoj naj u Cristo, u tijlenaal u kutename' uva' tiaal Israel, as ku'oj ch'u'l naj vatz u kuruse'. As tul la qil iku' ch'u'l naj, as a'n la kunima ve't naj,— ti'k chajnaj. As echat nik ib'an unq'a naje' uve' atik je' vatz unq'a kuruse' k'atz u Jesús, tan nik teesa chajnaj iq'ii Aak. 33As tul chaq'aan ve't q'ii, as tokin ve't ivatz u tx'ava'e'. As techanal oon ve't oxva'l oora ku'q'ii, as a'n ilon ve't u q'iie' unpajte. 34As tul oon ve't oxva'l oora ku'q'ii, as taq' ve't je' u Jesús tuul ivi'. As ech tal ve't Aak ile': —¿Eloi, Eloi, lama sabactani?— ti'k Aak. A' isuuchil u yole' uva': «¡Kub'aal Tiixh, Kub'aal Tiixh! ¿Kam q'i uve' nu kuxh aaq' kan in sunjunal?» ti'k Aak. 35As ka'l unq'a uxhchil uva' atik tzitzi', as tul tab'i u yole' uva' tal u Jesús, as ech tal ve't ile' svatzaj: —¡Etab'itaj! Tan nimolo ve't naj u Elías,— ti'k unq'a uxhchile'. 36As oora chit b'ex uma'l u naj ti' tak'sat uma'l u patxkin k'oo ta'n k'ayla ta'l uuva. As ik'alo'k naj ti' iju' uma'l u aa. As taq' ve't je' naj te u Jesús. As ech tal ve't naj ile': —¡Qe'na! ¡Qil kuxhtu'! Pet tuk qile' ma tuk uloj u Elías ti' teq'ol ku' tzan naj vatz u kuruse',— ti'k naj. 37As aal chit taq' ve't je' u Jesús tuul ivi' ti' isik'ine'. As kam ve't Aak. 38As q'ixmu ve't u nimla ixb'u'je' uve' nik jatxon tuul u tostiixhe'. As ka'va'l ku' u ixb'u'je' stuul, tan kat q'ixmik ku' tzan tivi' as kat ul xe' toj. 39As viq'esal unq'a sole' uva' txaklik k'atz u kuruse', as tul tab'i naj isik'in u Jesús as til naj uva' kam ib'an Aak tul kat kam Aak, as ech tal ve't naj ile': —An chite' vil. IK'aol Tiixhe' vil u naje',— ti'k naj. 40As atik ka'l unq'a ixoj tzitzi' uva' tzi'a'n kuxh nikat isajinkat ve't tzan tul uva' sikam ve't u Jesús. As antik u Ma'le' uva' tzaanaj tu u tenam uva' Magdala, tuk' uma't u Ma'le', vitxutx u Xhu'le' tuk' u Jacob uva' itz'ina, as tuk' u Salomé. 41As a' unq'a ixoje' uva' xekelik ve't ti' u Jesús uva' nik lochon k'atz Aak tul atik Aak tu u Galilea. As antik unjoltu unq'a ixoj uva' xekelik ti' Aak tul kat b'en Aak tu u Jerusalén. 42As nik ib'an unq'a tename' tuche' ti' inimat u xeem q'iie', tan aalik iku' ve't q'ii as b'iitik kuxh ixe't ve't u xeem q'iie'. 43As esti'e' b'ex ve't uma'l u naj uva' Xhu'l ib'ii, u aa Arimatea uva' atik ok xo'l unq'a b'anol isuuchil unq'a tename', ti' ijajat vichi'ol u Jesús te u Pilato. As nik itx'eb' naj u q'iie' ti' ik'uchat u Tiixhe' uva' at u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 44Tul tab'i ve't u Pilato uva' ma'tik ikam ve't u Jesús, as teq'o ve't taama naj. As imolo ve't naj viq'esal unq'a sole'. As ich'oti naj uva' ma kat chit kamyu ve't u Jesús. 45As tul tal ve't viq'esal unq'a sole' isuuchil uva' kat kamyu Aak, as tal ve't u Pilato uva' la uch ve't teq'ot u Xhu'le' vichi'ol Aake'. 46As b'ex iloq' ve't u Xhu'le' uma'l u saj maanta. As teq'o ve't ku' tzan naj vichi'ol u Jesús vatz u kuruse'. As ib'och ve't naj tu u ixb'u'je'. As b'ex imuj ve't kan naj tu uma'l u jul uva' k'otik ok vatz uma'l u pi'un. As ib'alq'u ve't ok naj uma'l u sivan tzi' u jule'. 47As u Ma'le' uva' tzaanaj tu u tenam uva' Magdala tuk' u Ma'l uva' itxutx uma't u Xhu'le', as til ve't cha'ma katil uva' mujlukat u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\