MARCOS 2

1Tul pal ve't ka'l unq'a q'ii, as ok ve't u Jesús tu u Capernaúm unpajte. As tab'i ve't unq'a tename' uva' atik Aak tu kab'al. 2As oora kuxh imol ve't tib' u tename'. As ye' nik tuch ve't tok unq'a uxhchile' tu u tzi' kab'ale'. As nik tal ve't u Jesús viyol u Tiixhe' te unq'a uxhchile'. 3As ul ve't kajva'l unq'a naj uva' chelemalik uma'l u aach'o'm vi' uma'l u ch'achi'm tze' sta'n, tan tze'unik tib' vichi'ol u aach'o'me'. 4As tul ye' nik tuch tok chajnaj vatz u Jesús ta'n unq'a mama'la tename', as teesa ve't chajnaj unb'iil ivi' u kab'ale' uve' atikkat Aak. As taq' ve't ku' chajnaj u aach'o'me' tuk' u ch'achi'm tze'e' vatz Aak. 5Tul til u Jesús uva' k'ujlik chit ik'u'l chajnaj ti' Aak, as ech tal ve't Aak ile' te u aach'o'me': —Unk'aol, kat sotzye' vapaave',— ti'k Aak. 6As tul xonlik ok ka'l unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as ech titz'a ve't chajnaj ile' tu u taanxelale': 7«¿Kam yolile' uve' ni tal u naje'? Tan a' u Tiixhe' ni teesa naj iq'ii. As ye'xheb'il la sotzsan u paave'. Pet ta'ne' u Tiixhe' la sotzsan u paave',» ti'k chajnaj nik tal je' ste. 8As atik sk'u'l u Jesús uva' kam nik tal taama chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —¿Kam q'i uve' nu kuxh etitz'a uva' ni veesa iq'ii u Tiixhe', uva' netale'? 9¿As ab'iste q'i uva' ye' la oleb' in ti' ib'anche' uva' netitz'a? ¿Ma ti' uva': «Kat sotzye' vapaave',» chaj in te u aach'o'me'? ¿Pet moj: «Txakpen. As eq'o vach'achi'm tze'e'. As kuxh ve'te',» chaj in la vale'? 10Pet aq'al uva' la etootzi u tijle'm as kat uli ti' ul isotzsat ipaav unq'a aapaave' vatz u tx'ava'e', as sevatz tuk valkat te u aach'o'me',— ti'k Aak. 11As ech tal ve't Aak ile' te u aach'o'me': —Txakpen. As eq'o vasoke'. As kuxh ve't takab'al,— ti'k Aak. 12As yak kuxh txakpu ve't u naje'. Teq'o ve't naj u ch'achi'm tze'e'. As el ve't ch'u'l naj xo'l unq'a tename'. As teq'o ve't taama unq'a tename'. As toksa ve't unq'a tename' iq'ii u Tiixhe'. As ech tal ve't ile': —¡Ye' atixoj qil ib'anax umaj b'a'nil eche' uve' kat uchya!— ti'k unq'a tename'. 13As b'en ve't u Jesús tzi' u mar unpajte. As ul ve't unq'a tename' k'atz Aak. As chusun ve't Aak xo'l unq'a tename'. 14Tul pal ve't Aak tzi' u mar, as til ve't Aak u Leví, vik'aol u Alfeo, uva' xonlike tu u atinb'ale' uva' nimolpukat puaj tetz Roma. As ech tal ve't Aak ile' te naj: —Si'u. Xekeb'en svi',— ti'k Aak. As txakpu ve't naj. As xekeb' ve't naj ti' u Jesús. 15As teq'o ve't u Leví u Jesús tikab'al. Nimal unq'a molol puaje' tetz Roma tuk' unq'a uxhchile' uva' aapaav ni tal unq'a fariseo, as xoneb' ve't ok chajnaj k'atz u Jesús tuk' unq'a ichusulib' Aake', tan nimal chit uxhchil xekelik ti' Aak. 16As ka'l unq'a fariseo tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tul til chajnaj uva' nik itx'a'n u Jesús k'atz unq'a molol puaje' tuk' unjoltu unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman u Tiixhe', as ech tal chajnaj ile' te unq'a ichusulib' Aake': —¿Kam b'an ta'ne' q'i uve' nu kuxh itx'a'n vechusule' tuk' unq'a molol puaje' tuk' unq'a aapaave'?— ti'k chajnaj. 17Tul tab'i u Jesús, as ech tal ve't Aak ile': —Ab'il uve' ye'l ch'o'm sti', as ye'le u aatz'ake' la txakon sti'. Pet a' unq'a aach'o'me' uve' nitxakon u aatz'ake' sti'. As jit unq'a uxhchile' tul unmolo uva' ni tal je' ste uva' ye'l ipaav ati. Pet unq'a uxhchile' uva' nich'o'n ste uva' kat paavini, as a'e' tul unmolo,— ti'k u Jesús. 18As nik ikuy unq'a ichusulib' u Xhune' iva'y ti' inachat Tiixh. As echat nik ib'an unq'a ichusulib' unq'a fariseo. As tul til ka'l unq'a uxhchil, as ich'oti ve't te u Jesús. As ech tal ile': —Nikuy unq'a ichusulib' u Xhune' iva'y ti' inachat Tiixh. As echat nib'an vichusulib' unq'a fariseo. ¿As kam q'i uva' ye'xhkam nib'an unq'a achusulib'e'?— ti'k unq'a uxhchile'. 19Ech tal ve't u Jesús ile': —¿La kol uch q'a uva' la ikuy unq'a ilonaale' iva'y tu umaj nimla q'ii ti' teq'o tib' umaj me'al ik'aol umaj uxhchil? As tul il u tzumela ile' at xo'l. As ye'l iva'y chajnaje' la ikuye'. 20As lanal ilej uma'l u q'ii uva' la ul eesal el u tzumelae' sxo'l, as a'n la ikuy ve't unq'a ilonaale' iva'y. 21As ye'xheb'il la k'ooan umaj q'a'l oksa'm ta'n umaj u ak' k'oo, tan la iq'ix u ak' k'ooe' u q'a'l oksa'me'. As aal chit la q'ixmu ve't u q'a'l oksa'me'. 22As mita'n la uch taq'ax ku' u ak' vino tu umaj q'a'l tz'u'm uva' ech tilone' xhaalo, tan la iq'ix u ak' vino u q'a'l tz'u'me', tul la q'u'ili. As la peq'xu ve't u vino. As la tz'ejxu ve't u tz'u'me' tuk' u vino. Pet tu umaj ak' tz'u'm la ku'kat u ak' vino,— ti'k u Jesús. 23Tu uma'l u xeem q'ii as b'ex paloj u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' xo'l unq'a trigo uve' avamalike. As xe't tux ve't chajnaj ka'l ivatz unq'a trigo. 24As ech tal ve't ka'l unq'a fariseo ile' te u Jesús: —¿Kam b'an ta'n uve' nib'an unq'a achusulib'e'? As tul a'e' uve' ye' la uch ib'anchu tu u xeem q'iie',— ti'k chajnaj. 25Ech tal ve't u Jesús ile': —¿Ma ye'xhkam b'a sik'lemal seta'n ti' uva' kam kat ib'an u David, tul uva' nik iva'y ve't tuk' unq'a imoole' uva' xekelik sti'? 26As kat ok ve't u David vatz u atinb'ale' uva' ninachpukat Tiixh tul uva' atik ok u Abiatar sib'ooq'ol oksan iyol tenam vatz Tiixh. As kat itx'a' ve't u David u paane' uva' ma'tik teesal el tzan vi' u meexhae' tu u nachb'al Tiixhe'. As kat taq' ve't u David te unq'a imoole' uva' xekelik sti'. As tul a' kuxh unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' la echb'un unq'a paane',— ti'k Aak. 27As ech tal u Jesús ile' unpajte: —As ti' u naje' la txakonkat u xeem q'iie' tul sik'ujb'a't kan u Tiixhe'. Pet jit u xeem q'iie' la txakonsan u naje'. 28As tul ine' uva' in, as ine' viB'aal u xeem q'iie',— ti'k Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\