MARCOS 3

1As tu uma't u xeem q'ii, as ok ve't u Jesús tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh unpajte uva' ninachpukat Tiixh. As atik ok uma'l u naj tzitzi' uva' k'oro'xhinik tib' uma'l viq'ab'. 2As nik kuxh til ka'l unq'a fariseo ti' uva' ma tuk ib'a'nxisa u Jesús u naje' tu u xeem q'iie' moj ye'le, tan nik ichuk chajnaj txumb'al ti' icheesal ipaav Aak. 3As ech tal ve't Aak ile' te u naje' uve' k'oro'xhinik tib' viq'ab'e': —Txakpen. As txakeb'en sukuxo'l,— ti'k Aak tal te naj. 4As ech tal ve't Aak ile' te unq'a fariseo: —¿Ab'iste uve' la uch kub'anat tu u xeem q'iie'? ¿Ma u b'a'ne', pet moj u va'lexhe'? ¿As ma la uch kulochat unq'a uxhchile', pet moj la kuxh qil ikame'?— ti'k Aak. As jit tiin ve't unq'a fariseo. 5As txumun ve't Aak, tan til ve't Aak uva' ye' nik itxum chajnaj ivatz u aach'o'me'. As ul ve't ivi' Aak ti' chajnaj. As junun isajit ve't b'en Aak chajnaj. As ech tal ve't Aak ile' te u naje': —Yu'b'a' vaq'ab'e',— ti'k Aak. As iyu'b'a' ve't naj viq'ab'e'. As yak kuxh b'a'nx ve't viq'ab' naje'. 6As tul el ve't ch'u'l unq'a fariseo tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as ik'ul ve't tib' iyol chajnaj tuk' unq'a naje' uve' echen k'atz u Herodes ti' uva' la yatz'pu u Jesús. 7As b'en ve't Aak tzi' u mar unpajte tuk' unq'a ichusulib'e'. As mama'la aa Galilea kat xekeb' ve't ti' Aak, tuk' unq'a aa Judea, 8tuk' unq'a aa Jerusalén, tuk' unq'a aa Idumea, tuk' unq'a tename' uve' echen tu unq'a talaj tename' uva' najlich u tename' uva' Tiro tuk' u tename' uva' Sidón, as tuk' unq'a tename' uva' echen jalit u a' uva' Jordán, tan tab'i ve't unq'a tename' itzib'lal unq'a mama'la b'a'nile' uva' nik ib'an u Jesús. As xekeb' ve't unq'a tename' ti' Aak. 9As tal ve't Aak te unq'a ichusulib'e' uva' la ib'an chajnaj tuche' tuk' umaj barco ti' uva' la el Aak vatz unq'a tename', aq'al uva' ye' la poch'ax Aak ta'n unq'a tename', 10tan mama'la aach'o'm ma'tik ib'a'nxisat Aak. Esti'e' nikat ipoch' ve't ok tib' unq'a aach'o'me' ti' u Jesús, tan nik isa' unq'a aach'o'me' ikanat Aak. 11As tul til unq'a sub'ule' u Jesús, as ku' ve't unq'a sub'ule' qaaloj vatz Aak. As taq' ve't je' unq'a sub'ule' tuul ivi'. As ech tal ve't ile': —¡Axhe' viK'aol u Tiixhe'!— ti'k unq'a sub'ule'. 12As iyaa ve't Aak unq'a sub'ule' ti' uva' ye' la tal unq'a sub'ule' u tijle'm Aake' xo'l unq'a tename'. 13As je' ve't u Jesús vi' uma'l u vitz. As teq'o ve't Aak unq'a ichusulib'e' sti' uve' txaaelik ta'n Aak. As xekeb' ve't chajnaj ti' Aak. 14As ik'ujb'a' ve't kan Aak kab'laval unq'a ichusulib'e' ti' uva' la atin k'atz Aak as ti' ichajat b'en Aak ti' b'en talat viyol u Tiixhe' 15as ti' uva' la taq' Aak u tijle'm chajnaje' ti' ib'a'nxisal unq'a aach'o'me' as ti' teesal unq'a sub'ule' unpajte. 16As a' vib'ii kab'laval unq'a apóstol u vi'la': U Simón uva' kat toksa Aak vib'ii uva' Lu', 17tuk' ka'va'l vik'aol u Zebedeo, u Jacobo tuk' u titz'in uva' Xhun. A' chajnaje' uva' Boanerges kat ib'iia ta'n Aak, tan ik'aol q'ankoo isuuchil u yole' uva' Boanerges, 18tuk' u Lixh, tuk' u Pi'l, tuk' u Bartolomé, tuk' u Mateo, tuk' u Maxh, tuk' uma't u Jacobo, vik'aol u Alfeo, tuk' u Tadeo, tuk' uma't u Simón uva' echenik xo'l unq'a tenam uva' nik alon itilul el unq'a ib'ooq'ol unq'a tename' uva' atik kan ta'n u ijlenaale' tu u Roma; 19as tuk' u Judas uva' Iscariote uva' kat k'ayin u Jesús. 20As tul ok ve't Aak tu uma'l u kab'al, as imol ve't tib' unq'a tename'. As ye' nik tuch ve't itx'a'n Aak tuk' unq'a ichusulib'e'. 21As tul tab'i ve't unq'a tatin u Jesús uva' atik Aak tu u kab'ale', as ul eq'oloj ve't u Jesús ta'n unq'a tatine' uva' nik tale', tan yannalik ve't ivi' u Jesús uve' nik titz'a unq'a tatine'. 22Ech koj unq'a uxhchile' uva' tzaa tu u Jerusalén, uva' chuselik tib' ti' unq'a tzaq'ite', as ech nik tal chajnaj ile': —A' vib'ooq'ol unq'a sub'ule' uva' Beelzebú ni aq'on tijle'm u naje' ti' teesal el unq'a sub'ule',— ti'k chajnaj. 23Tul imolo ve't Aak unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' k'uchuvatz kat yolonkat Aak. As ech tal ve't Aak ile': —¿La kol uch itilut el u Satanás q'a unq'a imoole'? 24Tan asoj jatxel tib' umaj nimla tenam svatzaj k'atz u ijlenaale', as ye'l u tename' uva' b'a'n koj tatine'. 25Asoj ye' la ik'ul tib' iyol unq'a uxhchile' svatzaj tu umaj kab'al, as ye'l unq'a uxhchile' b'a'n koj tatine'. 26Asoj la ixek tib' unq'a imool u Satanás sti', as ye' k'ulel tib' iyol svatzaj. As ye'le b'a b'a'n koj tatine' la ib'ane'. As sotzchile' la ib'an ve'te'. 27As ye'xheb'il la uch tok tikab'al umaj naj uva' xo'veb'al chit viyak'ile' ti' b'en telq'at el tzan u tetz naje'. Pet lanal k'alpe' u naje'. As a'n la uch telq'al ve't unq'a tetz naje'. 28As jik chit tuk val sete, tan jank'al unq'a paave' uva' la ib'an unq'a uxhchile' as kam kuxh yoq'o'mil la tale' vatz u Tiixhe', as la uch isotzsal ipaav unq'a uxhchile'. 29Pet ab'il uva' la yoq'on ti' u Tiixhla Espíritu ti' chit ib'ene', as ye'l ipaav u uxhchile' la sotz ve'te'. As aapaav chit ve'te' ti' chit ib'ene',— ti'k u Jesús, 30tan ti' uva' nik tal unq'a uxhchile' uva' atik u sub'ule' k'atz u Jesús. 31As ech unb'iil stuul, as ul ve't vitxutx u Jesús tuk' unq'a titz'in Aake'. As kat kuxh kaaik kan ti' kab'al. As b'ex alpo ve't ok te u Jesús uva' la el ch'u'l Aak. 32As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' uva' xonlik txala Aak: —Il ak atxutx tuk' unq'a eetz'in at ti' kab'al. As nichuk axh aak,— ti'k unq'a uxhchile'. 33Ech tal ve't u Jesús ile': —Tuk val sete uva' ab'il ech tatine' sunk'atz eche' vuntxutxe' as ab'il uva' ech tatine' sunk'atz eche' unq'a vitz'ine',— ti'k Aak. 34As isaji ve't b'en Aak unq'a uxhchile' uve' xonlik txala Aak. Ech tal ve't Aak ile': —As ech exe' eche' vuntxutxe'; as ech exe' eche' unq'a vitz'ine', 35tan jank'al unq'a uxhchile' uve' ni niman kam uve' ni tal u Tiixhe', as ech tatine' eche' vitz'in, as ech tatine' eche' vanab', as ech tatine' eche' untxutx,— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\