MARCOS 4

1As xe't ve't u Jesús chusun unpajte tzi' u mar. As a' chit mama'la tename' imol ve't tib' ti' Aak. As ok ve't Aak tu uma'l u barco. As xoneb' ve't Aak tu u barco vi' u mar. As kat kaaik ve't kan unq'a tename' tzi' u mar. 2As tuk' k'uchuvatz nikat ichusunkat Aak. As nimal chit chusb'al kat tal Aak. Ech tal Aak ile': 3—Etab'itaj uma'l u yol ti' uma'l u naj uva' kat b'ex avoj. 4As tul av naj, as at unq'a iiae' uva' echik toon tu b'ey. As ul unq'a tz'ikine' tu almika'. As ijuna ve't txoo. 5As at unq'a iiae' ech toon xo'l unq'a k'ub'e' uva' ye'lkat tuul tx'ava'. As oora chit kat b'uuq'i, tan ye'l tuul tx'ava' at xo'l unq'a k'ub'e'. 6As tul kat tz'e'san ve't u q'iie', as oora kuxh kat tzaj ve'te', tan ti' uva' ye'l taq'il kat b'en ta'n unq'a k'ub'e'. 7As at unq'a iiae' echik toon xo'l ch'i'x. As tul kat ch'ii unq'a ch'i'xe', as kat isoka ve't unq'a ch'i'xe' unq'a talaj chikoe'. As ye' kat vatzin ve'te'. 8Pet ech koj unq'a iiae' uva' echik toon tu u b'a'nla tx'ava'e', tan tul kat b'uuq'i, as kat ch'ii ve'te'. As kat taq' ivatz. As ati uva' kat aq'on vinaj laval (30) ivatz; as ati kat aq'on oxk'alal (60) ivatz; as ati uva' kat aq'on o'k'alal (100) ivatz ti' junun vi'l,— ti'k u Jesús. 9As ech tal ve't Aak ile': —Ab'iste ex uva' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni vale',— ti'k Aak. 10As tul uva' a'ik kuxh ve't u Jesús sijunal, tuk' ka't unq'a uxhchile' uve' atik k'atz Aak, tuk' kab'lavat unq'a ichusulib' Aake', as ich'oti ve't chajnaj isuuchil u k'uchuvatze' uve' kat tal Aak. 11As ech tal ve't Aak ile': —As sete tuk valkat isuuchil uva' ye'xheb'il ootzin tetz ti' uva' kam tok unq'a tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. Pet ech koj unq'a tename' uva' ye'l tetz ti' vitenam u Tiixhe', tan tuk' kuxh k'uchuvatz la alaxkat unq'a yole' ste. 12As k'uxh ni tile' kam uve' nunb'ane' as k'uxh ni tab'i unq'a yole' uva' ni vale', as ye' nipal stuul; as ye' nijalpu vitxumb'ale'. Esti'e' uva' ye'l ipaav la sotzi,— ti'k u Jesús. 13As ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —¿Ma ye' nepal b'a tu u k'uchuvatze'? ¿A' kol ve't ka't unq'a k'uchuvatze' q'a la pal ex stuul? 14Tan u naje' uve' ni tave', as a' u uxhchile' uve' ni alon isuuchil viyol u Tiixhe'. 15As unq'a iiae' uva' kat oon tu b'ey, as a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uve' ni ab'in viyol u Tiixhe'. As tul ma't tab'it u yole', as kat ul u Satanás ti' teesat el u yole' tu u taanxelal u uxhchile'. 16As unq'a iiae' uve' kat oon xo'l unq'a k'ub'e', tan a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uva' tul ni tab'i u yole', as nichiib' sti'. As ni tok u yole' tu u taanxelal. 17As ye' kat yak'in u yole' tu u taanxelale', tan ech unq'a uxhchile' eche' u iiae' uva' ye' kat palik b'en u taq'ile' tu tx'ava'e'. As ye'xh jatva'l q'ii kat ib'ana, tan tul kat ul unq'a k'axk'oe' ti' u uxhchile' ti' uva' nimamal u yole' sta'n, as oora kuxh kat ka'kab'in taama sti'. 18As unq'a iiae' uve' kat oon xo'l unq'a ch'i'xe', as a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uve' kat ab'in viyol u Tiixhe'. 19As nu kuxh ixaansa unq'a uxhchile' taama ti' unq'a vee' at vatz u tx'ava'e' as tuk' ti' u tx'iib'al q'iie' uva' ni sotzsan ik'u'l unq'a uxhchile' ti' u yole'. As kam kuxh unq'a vee' ni tachva. Esti'e' ye' niyak'in u yole' tu u taanxelal unq'a uxhchile' eche' umaj tze' uva' ye' nivatzine'. 20As unq'a iiae' uva' ech toon tu b'a'nla tx'ava', as a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uve' ni ab'in viyol u Tiixhe'. As ni toksa taama ti' inimata', as ech nib'an unq'a uxhchile' eche' unq'a tze'e' uva' nivatzine', tan ati uva' ni taq' vinaj laval (30) ivatz, as ati ni taq' oxk'alal (60) ivatz, as ati ni taq' o'k'alal (100) ivatz ti' junun vi'l,— ti'k u Jesús. 21As ech tal u Jesús ile' unpajte: —¿As la kol uch q'a uva' tul la matxax umaj txijub'al, as a' kol la oksalkat q'a jaq' umaj kaaxha moj jaq' umaj ch'ach? Pet a' la aq'pikkat je'e' vi' u matxb'ale' ti' itxijune'. 22Esti'e' uva' ye'l umaj kam ati uva' ye' koj la ootzili. As kam uve' mujel as techal la el ch'u'l vi' saj ti' tilpe'. 23As ab'iste ex uva' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni vale',— ti'k u Jesús. 24As ech tal ve't Aak ile': —Eb'antaj je' tevi' ti' unq'a yole' uve' netab'i, tan asoj la etoksa etaama ti' etab'ita', as aal la taq' u Kub'aal Tiixhe' etxumb'al ti' epal stuul. 25As ab'il uva' ni toksa taama ti' inimat u yole', k'uxh b'iil kuxh nipal stuul, as aal la chee itxumb'al sti'. Pet ech koj u uxhchile' uva' ye' ni toksa taama ti' tab'it u yole' as tuk' ti' inimata', as aal la sotzsal ve't u yole' sk'u'l,— ti'k u Jesús. 26As ech tal ve't u Jesús ile' unpajte: —Ech nib'an u tijle'm u Tiixhe' ti' vitename' eche' nib'an umaj naj uva' ni tava u iiae' tu u tx'ava'. 27As tul ma't tavat naj u iiae', as la vat naj jun aq'b'al; as la lakpu naj jun q'ii. As il u iia ile' nixalmit ve'te' ti' ich'iie', k'uxh ye' tootzaj naj kam nib'ane' tul nich'iie'. 28Tan a' u tx'ava'e' kat b'anon uva' kat xalmit u iiae'. As kat chee ve't ixaj; as kat chee ve't toj. As nimal ivatz kat taq' ve'te'. 29As tul uva' kat q'anb'u ve't vivatze', as kat maklu ve'te', tan ti' uva' kat ilej ve't viq'iie' ti' imakle',— ti'k u Jesús. 30As ech tal ve't u Jesús ile' unpajte: —Tuk val isuuchil sete ti' uva' kam ina' u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe': 31Tan ech ina' vitenam Aake' eche' uva' kat ib'an u iiae' tetz u mostaza uva' kat aval tu umaj tx'ava'. As k'uxh tz'up chit u iiae' ti' unjoltu unq'a iiae' uva' kat aval tu u tx'ava'e', 32as tul kat ch'ii ve'te', as nim chit kat oonkat ti' unjoltu unq'a chikoe' uve' at tu u tx'ava'e'. As nim chit unq'a iq'ab'e' kat ib'ana. As ni tul ve't unq'a talaj tz'ikine' i'loj jaq' vimuuil unq'a ixaj tze'e',— ti'k u Jesús. 33As mama'la k'uchuvatz eche' unq'a vee' kat ichus u Jesús, jank'al unq'a chusb'ale' uve' kat itx'ol unq'a uxhchile' ipal stuul. 34As ye'l uma'toj yol nik tal Aak uva' jit tuk' k'uchuvatz. Pet tul uva' Aak kuxh ve't sijunal tuk' unq'a ichusulib'e', as nik tal Aak isuuchil unq'a k'uchuvatze' ste. 35As tu u q'iie' tul uva' tz'otin ve'te', as ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —Ko'naj jalit u mar,— ti'k Aak. 36As iq'iila ve't kan unq'a ichusulib' Aake' unq'a tename'. As teq'o ve't b'en chajnaj Aak jalit u mar tu u barco. As b'en ve't ka't unq'a uxhchile' tuk' unq'a ibarco ti' u barco uva' atikkat ok Aak. 37As tul ma'tik ipalik ok chajnaj vi' u mar tuk' u barco, as xe't ve't uma'l u mam kajiq' jab'al. As va'lik chit ipilq'ut ve't tib' u mar. As nik tok ve't u a'e' tu u barco. As b'iit kuxh ye' nik ib'en ve't u barco xe' u mar. 38As vatik chit ve't u Jesús tu u barco. As atik ku' ivi' Aak vi' uma'l u vitz'. As ul b'eyloj ve't Aak ta'n unq'a ichusulib'e'. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Chusul, ma ye' neetz'a uva' tuk kamoj ve't o'? ¡Tan tuk b'enoj ve't o' tuk' u barco xe' u mar!— ti'k chajnaj. 39As txakpu ve't u Jesús. As iyaa ve't Aak u kajiq'e' tuk' u mar. As ech tal ve't Aak ile': —¡Ya'oj ex! ¡As ye' tiin ex!— ti'k Aak. As yak kuxh ya' ve't u kajiq'e'. As liib' ve't u mar. 40As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —¿Kam q'i uva' va'l kuxh exo'v ve'te'? ¿As ma ye'l ex b'a nek'ujb'a' ek'u'l svi'?— ti'k Aak. 41As ok ve't uma'l u mam xo'vichil xe' taama chajnaj. As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —¡Nim chit u tijle'm Aake', tan ninimal Aak ta'n u kajiq' jab'ale' tuk' u mar!— ti'k chajnaj svatzaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\