MARCOS 5

1As tul oon ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' jalit u mar, tu vitx'ava' unq'a aa Gadara, 2as el ve't ch'u'l Aak tu u barco. As ul ve't uma'l u naj uva' atik ok uma'l u sub'ul sk'atz ti' ik'ulpu u Jesús. As a' elkat ch'u'l u naje' vi' kamnaj, 3tan a' atikkat naj tu uve' nimujlukat unq'a kamnaje'. As ye'xheb'il nik toleb' ti' ik'alat u naje', as mita'n tuk' kateena. 4As jatpajul kuxh ma'tik ik'alpu u toj naje' tuk' iq'ab' naj ta'n kateena. As nik toleb' naj ti' irat'pu u kateenae'. As ye'xheb'il nik toleb' ti' naj. 5As nik ixaan naj sq'iil as aq'b'al unpajte. As nik isik'in naj vi' unq'a vitze' as vi' kamnaj unpajte. As nikat kuxh ik'axb'isa je' tib' naj ta'n unq'a k'ub'e'. 6Tul til naj u Jesús tzi'a'n, as ooje'l itzaa naj. As ku' naj qaaloj vatz Aak. 7As ech tal ve't naj ile' tuk' sik'i'm: —¿Kam asa' sve, Jesús, iK'aol Tiixh uva' at tu almika' uva' nim talche'? ¡Tuk unjaj b'a'nil see tuk' vib'ii u Tiixhe' uva' ye' la aaq' b'en in tu u k'axk'oe'!— ti'k u naje', 8tan ti' uva' ma'tik talat u Jesús te u naje' uva' la el u sub'ule' ti' naj. 9As ech tal ve't u Jesús ile' te u sub'ule': —¿Kam ab'ii?— ti'k Aak. As ech tal ve't u sub'ul ile': —Legión unb'ii, tan nimal unxaane',— ti'k u sub'ule'. 10As ijaj ve't u sub'ule' kuyb'al te u Jesús ti' uva' ye' la itilu el Aak u sub'ule' tu vitx'ava' unq'a aa Gadara. 11As nimal unq'a chichame' nik ik'uachine' najlich uma'l u tal vitz. 12As ijaj ve't unq'a sub'ule' b'a'nil te u Jesús. Ech tal ve't ile': —¡Chaj b'en o' ti' unq'a chichame', aq'al uva' la ok o' sti'!— ti'k unq'a sub'ule'. 13As taq' ve't u Jesús tokeb'al unq'a sub'ule' ti' unq'a chichame'. As el ve't ch'u'l unq'a sub'ule' k'atz u naje'. As ok ve't unq'a sub'ule' ti' unq'a chichame', tan kamal ka'vo'j mil (2,000) unq'a chichame' atik tzitzi'. As ooje'l ib'en ve't txoo ti' isutit ve't b'en tib' xe' u mar vatz u vitze'. As kam ve't txoo xe' u mar. 14As ooj ve't unq'a xeen chichame'. As b'ex tal ve't chajnaj itzib'lal tu u tename' tuk' tulaj unq'a talaj tename'. As nimal unq'a uxhchile' uli ti' tilata' kam uve' kat uchi. 15Tul oon unq'a uxhchile' k'atz u Jesús, as til ve't unq'a uxhchile' uva' xonlik ve't u naje' uve' k'axb'inalik ta'n unq'a mama'la sub'ule'. As teq'o ve't taama unq'a uxhchile', tan atik ve't ok toksa'm u naje'. As b'a'nik ve't iyolon naj. 16As tal ve't unq'a uxhchile' isuuchil uva' kat ilon tel unq'a sub'ule' ti' u naje'. As kat tal ve't chajnaj te unq'a tename' kam uva' kat tila, tul uva' kat ok unq'a sub'ule' ti' unq'a chichame'. 17As xe't ve't unq'a tename' ti' ijajat b'a'nil te u Jesús ti' uva' la el ve't Aak tu u atinb'ale'. 18As tul ok ve't u Jesús tu u barco unpajte ti' iq'aav Aak jalit u mar, as u naj uva' ma'tik tel unq'a sub'ule' sti', as ijaj ve't naj b'a'nil te Aak uva' la xekeb' naj ti' Aak. 19Pet ech tal ve't Aak ile' te naj: —Kuxh takab'al k'atz unq'a aatine'. As kuxh al ste kam unq'a nimla b'a'nile' uva' kat ib'anlu u Tiixhe' see, tan nitxum Aak avatz,— ti'k u Jesús. 20As b'ex ipaxsa ve't u naje' itzib'lal u Jesús tulaj unq'a tename' uve' tu Decápolis kam u b'a'nile' uve' kat ib'an Aak te naj. As kajayil chit unq'a uxhchile' teq'o ve't taama. 21As tul ma't iq'ax ve't u Jesús jalit u mar tuk' u barco unpajte, as mama'la tenam imol ve't tib' ti' Aak. As kaa ve't Aak tzi' u mar. 22As ul ve't uma'l u naj uva' Jairo ib'ii uva' b'ooq'olik xo'l unq'a tiaal Israel tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As tul til naj u Jesús, as qaaeb' ve't naj vatz Aak. 23As va'lik chit ijajat ve't naj b'a'nil te Aak. Ech tal ve't naj ile': —Tuk kamoj ve't vas unme'ale'. Pet b'an b'a'nil. Kuxh ila. As la aaq' je' aq'ab' sti', aq'al uva' la b'a'nxi. As ye'xhkam la kami,— ti'k naj. 24As b'en ve't u Jesús ti' naj. As a' chit mama'la tename' xekelik ti' Aak. As va'lik chit ipoch'at ve't unq'a tename' Aak. 25As atik ok uma'l u ixoj xo'l unq'a tename' uva' kab'lavaxnik yaab' ixe't ch'o'noj, tan a' vitx'aao u ixoje' ye' nik iya'e'. 26As ma'tik kuxh ib'uchlu ixoj ta'n unq'a aatz'ake'. As ma'tik kuxh isotzsat ixoj vipuaje' ta'n unq'a aatz'ake'. As ye' nik ib'a'nx ve't ixoj. Pet aal chit nik inimxu ve't u ch'o'me' k'atz ixoj. 27Tul uva' tab'i ve't ixoj itzib'lal u Jesús, as oon ve't ixoj ti' ijetz'et ok tib' ti' iqul Aak xo'l unq'a tename'. As ikan ve't ok ixoj u toksa'm Aake', 28tan ech nik tal je' ixoj ile' ste: «Tul kuxh la unkano'k u toksa'm u Jesús, as tuk b'a'nxoj ve't ine',» ti'k ixoj. 29As tul kuxh ikan ixoj u toksa'm Aake', as yak kuxh ya' ve't vitx'aao ixoje' sk'atz. As inach ve't ixoj uva' b'a'nik ve't ixoj. 30As inach ve't u Jesús uva' ma'tik tel ch'u'l u b'a'nile' k'atz Aak. As isuchq'i ve't tib' Aak xo'l unq'a tename'. Ech tal ve't Aak ile': —¿Ab'il kat kanon u voksa'me'?— ti'k Aak. 31As ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile': —U mam tename' ni poch'on axh. ¿As kam q'i uve' naale' uva': «¿Ab'il kat kanon u voksa'me'?» ch'axh naale'?— ti'k chajnaj. 32As ye' nikat iya' Aak ti' isajine' xo'l unq'a tename' ti' uva' ab'il kat kanon Aak. 33As atik ve't sk'u'l u ixoje' uva' ma'tik ib'a'nx ve't ixoj. As ijetz' ve't ok tib' ixoj. As ku' ve't ixoj qaaloj vatz Aak, tan va'lik chit it'unt'uch ve't ixoj ta'n xo'vichil. As tal ve't ixoj isuuchil te Aak. 34As ech tal ve't Aak ile': —Ixoj, kat elyu ve't u ch'o'me' see', tan ti' uva' kat ak'ujb'a' ak'u'l svi'. As b'a'n ve't axh. As a' vib'a'nil u Tiixhe' la b'en see',— ti'k Aak. 35As antelik kuxh iyolon Aak tuk' u ixoje', tul b'ex uloj ve't ka'l unq'a uxhchil uva' chajel ve't ta'n unq'a tatin u Jairo uva' nik b'ooq'olin u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. Ech ul tal ile' te naj: —Kat kamyu ve't vas ame'ale'. As ye'xhkam kuxh aal ve't te u Chusule',— ti'k unq'a uxhchile'. 36As tul tab'i ve't u Jesús u yole', as ech tal ve't Aak ile' te u naje' uva' nik b'ooq'olin u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh: —Ye' kuxh xo'v axh. Pet k'ujb'a' ak'u'l svi',— ti'k Aak. 37As tal ve't Aak uva' ye'l unq'a tename' la b'en ti' Aak. Pet ta'n kuxh u Lu'e' tuk' u Santiago tuk' u Xhune', u titz'in u Santiago, kat teq'o Aak sti'. 38As tul oon ve't Aak tuk' chajnaj tu vikab'al u Jairo, as til ve't Aak uva' va'lik chit toq' unq'a uxhchile' ti' u xvaake'. 39As ok ve't Aak tu kab'al. As ech tal ve't Aak ile': —¿As kam q'i uve' va'l kuxh etoq'e' ti' u xvaake'? Tan ye'l ixoj kamnal koj. Pet vatik kuxhe',— ti'k Aak. 40As itze'le kuxh unq'a uxhchile' viyol Aake'. As tal ve't Aak uva' la el unq'a uxhchile' ti'e'l kab'al. As teq'o ve't ok Aak oxva'l unq'a ichusulib'e' sti' uva' xekelik ti' Aak. As ok ve't Aak tuk' chajnaj, tuk' vib'aal u xvaake', as tuk' vitxutxe', tu uva' atikkat u xvaake'. 41As itxey ve't Aak iq'ab' u xvaake'. As ech tal ve't Aak ile': —Talita cumi,— ti'k Aak. 42As txakpu ve't u xvaake' uva' kab'lavalik kuxh iyaab'. As xaan ve't ixoj. As teq'o ve't taama unq'a uxhchile' uva' atik ok tu u kab'ale'. 43As ib'eya ve't Aak te unq'a uxhchile' uva' ye'xh katil la alpukat ti' uva' kat tulsa Aak taama u xvaake'. As tal ve't Aak uva' la aq'ax ve't techb'ub'al ixoj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\