MARCOS 6

1As el ve't ch'u'l u Jesús tu vikab'al u Jairo. As oon ve't Aak tu vitename' uva' Nazaret. As xekelik unq'a ichusulib' Aake' sti'. 2As tul ilej ve't u xeem q'iie', as ok Aak tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As xe't ve't Aak chusun. Tul tab'i ve't unq'a uxhchile' ichusun Aak, as teq'o ve't taama unq'a uxhchile'. As ech tal ve't ile' svatzaj: —¿Katile' q'i kat b'ex teq'okat u naje' vitxumb'ale' ti' unq'a nimla b'a'nile' uva' nib'an naj? ¿As kam nimla txumb'alile' q'i kat b'ex ichus tib' naj sti'? 3¿As moj jit u naje' uva' seeol, u tal u Ma'le'? ¿As moj jit titz'in naje' u Jacobo, tuk' u Xhu'l, tuk' u Judas, tuk' u Simón? As ootzimale' unq'a tanab' naje' sqa'n,— ti'k unq'a uxhchile' svatzaj, tan ye' kat isa' unq'a uxhchile' inimat u Jesús. 4As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a uxhchile': —As katil kuxh la oksalkat iq'ii uma'l u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. Pet ech koj tu vitename' tuk' xo'l unq'a tatine' tikab'al, tan eche' la koj oksal iq'ii,— ti'k Aak. 5As jit uch ib'anat ve't Aak unq'a nimla b'a'nile' tu vitename'. Pet ta'n kuxh ka'l unq'a aach'o'm kat taq' je' Aak iq'ab' sti'. As kat b'a'nxi. 6As kat yan ve't te Aak uva' ye' kat ik'ujb'a' unq'a uxhchile' ik'u'l ti' Aak. 7As imolo ve't Aak kab'laval unq'a ichusulib'e'. As ichaj ve't b'en Aak chajnaj. As ka'kab'il teq'ot tib' chajnaj kat ib'an Aak. As taq' ve't Aak tijle'm chajnaj ti' teesal unq'a sub'ule' k'atz unq'a uxhchile'. 8As kat tal b'en Aak te chajnaj uva' ye'l unb'ooj tetz chajnaj la teq'o tu b'ey. As ye'l isam chajnaj la teq'o. As mita'n tx'ix; as mita'n puaj. Pet ta'n kuxh vikarote chajnaje' la teq'o. 9As la uch toksat chajnaj ixa'p. Pet ye'l ka'vo'j toksa'm chajnaj la teq'o. 10As ech tal ve't Aak ile': —Ab'iste u kab'ale' uva' la k'ulpukat ex uva' la b'enkat ex, as tzitzi' la atinkat ex lanal el ch'u'l ex tu u tename'. As a'n la etaq' kan u atinb'ale'. 11Asoj at umaj tenam uva' ye' la k'ulpukat ex, asoj ye' la isa' unq'a tename' tab'it veyole', as la el ch'u'l ex tzitzi'. As la echitu el u pojoe' uve' at ti' vetoje', texhlal tetz uva' ye' b'a'n vitxumb'al unq'a tename'. As jik chit tuk val sete uva' tu u q'iie' uve' la ulkat u k'axk'oe', tan nime' u k'axk'oe' la ul ti' u tename' ti' uve' kat ul ti' u Sodoma tuk' u Gomorra,— ti'k Aak. 12As el ve't ch'u'l unq'a ichusulib' u Jesús ti' b'en talat te unq'a tename' uva' la ik'axa tib' unq'a tename' ti' tok k'atz u Tiixhe'. 13As kat teesa ve't el chajnaj unq'a sub'ule' ti' unq'a uxhchile'. As nimal unq'a aach'o'me' kat ivaa chajnaj ta'n aceite. As kat b'a'nx ve't unq'a aach'o'me'. 14As tab'i ve't u ijlenaale' uva' Herodes uva' nik toksal ve't iq'ii u Jesús, tan katil kuxh nik tokkat ve't iq'ii Aak. As ech tal ve't naj ile': —A' u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e' uva' kat ulyu taama unpajte. Esti'e' ni toleb' ti' ib'anat unq'a nimla b'a'nile',— ti'k naj. 15Pet ech tal ka't unq'a uxhchil ile': —Kamal u Elías,— ti'ke. As at unjolte uva' ech nik tal ile': —Kamal a' umaj u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' eche' unq'a uva' kat ul na'ytzan,— ti'k unq'a uxhchile'. 16As tul tab'i ve't u Herodes u yole' ti' u Jesús, as ech tal ve't naj ile': —A' u Xhune' b'a kat ulyu taama unpajte uva' kat val itzok'pik el ivi',— ti'k u Herodes. 17Tan ma'tik talat naj itxeypu u Xhune', as tal naj iqitzpu ta'n kateena tu u kaarsa ti' inimal viyol u Herodías, u tixqel u Pi'l uva' titz'in u Herodes, tan ixoj alon uva' la yatz'pu u Xhune', tan tixqelik ve't u Herodes u Herodías. 18As a' ib'ankat u Herodes, tan ech nik tal u Xhun ile' te u Herodes: «Paave' kat ab'ana, tan kat eexqeli ve't u tixqel veetz'ine',» ti'k u Xhune' tala. 19As nik ich'o'n ve't taama u Herodías ti' u Xhune'. As ichuk ve't ixoj txumb'al ti' iyatz'pu u Xhune', tan nikat isa' ixoj uva' la kam u Xhune'. As ye' nik toleb' ixoj, 20tan nik ixo'va u Herodes u Xhune', tan na'lik vatz u Herodes uva' jik itxumb'al u Xhune' as ye'l u va'lexhe' nik ib'ane'. Esti'e' nik ikol u Herodes u Xhune' vatz ixoj. As k'uxh nik isotz ve't ik'u'l u Herodes ta'n viyol u Xhune', as nik ichiib' naj ti' tab'il unq'a yole'. 21As a' uchkat ve't vatz u Herodías tul uva' kat tz'aj ve't iyaab' u Herodes, tan kat ib'an ve't naj uma'l u b'a'nla tx'a'o'm tuk' unq'a b'ooq'ol tename', tuk' unq'a lochol tetz naje', as tuk' ka't unq'a naje' uve' nim iyolb'ele' tu u Galilea. 22As ok ve't u tal u Herodías b'ixoj tu u nimla q'iie'. As acha'vik chit ib'ix ixoj uve' til u Herodes tuk' unq'a imoole' uve' atik ok sk'atz vi' u meexhae'. As ech tal ve't u Herodes ile' te ixoj: —Jaj sve kam uve' nasa'. As la vaq' see,— ti'k naj. 23As tuk' tiila yol taltzi' ve't u Herodes. As ech tal ile': —K'uxh la ajaj unpok'o'choj u tx'iib'al unq'iie', as techal la vaq' see kam uva' la ajaj sve,— ti'k naj. 24As el ve't ch'u'l ixoj. As ul ich'oti ve't ixoj te vitxutxe': —¿Kam q'i la unjaje'?— ti'k ixoj. As ech tal ve't u txutxa ile': —Jaj vivi' u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e',— ti'k vitxutx ixoje'. 25As oora chit ok ve't ixoj uve' atikkat u Herodes. As ech tal ve't ixoj ile': —A' ni vale' uva' la aaq' tzan vivi' u Xhune' sve cheel tu umaj pulaato,— ti'k ixoj. 26As txumun ve't u Herodes ti' uva' ijaj ixoj vivi' u Xhune'. Tan ti' uva' ma'tik tal tzi't naj te ixoj tuk' tiila yol vatz unq'a ilonaale' vi' u meexhae', as taq' chit ve't naj kam uva' ijaj ixoj. 27As yak kuxh ichaj ve't b'en naj uma'l u sol ti' b'en teq'ot tzan vivi' u Xhune'. 28As b'ex ve't u sole' tu u kaarsae'. Itzok' ve't el naj vivi' u Xhune'. As teq'o ve't tzan naj tu uma'l u pulaato. As taq' ve't ok naj te u ixoje'; as taq' ve't ok ixoj te vitxutxe'. 29Tul uva' tab'i ve't unq'a ichusulib' u Xhune', as ul teq'o ve't chajnaj vichi'ol u Xhune'. As b'ex imuj ve't chajnaj. 30As kat ul ve't kab'laval unq'a ichusulib' u Jesús sk'atz. As kat ul tal ve't chajnaj te u Jesús kam chit uva' kat b'ex ib'an chajnaj, as kam uva' kat b'ex ichus kan chajnaj. 31As ech tal ve't u Jesús ile': —Ko'naj tu uma'l u atinb'al uva' ye'lkat uxhchil. As ko'naj unb'ooj i'loj,— ti'k Aak, tan mama'la chit tenam nikat tule'; as nik ib'ene'. As ye' nik tuch ve't itx'a'n chajnaj tuk' Aak. 32As ok ve't chajnaj tu uma'l u barco. As b'en ve't chajnaj tuk' u Jesús tu uma't u atinb'al uva' ye'likkat tenam. 33Pet nimal chit tenam ilon ve't ib'en Aak tuk' chajnaj. As kat el ch'u'l stoj tulaj unq'a talaj tename' ti' ib'en ik'ulat Aak tzi' u a'e'. As b'axik oon ve't unq'a tename' vatz Aak. As kat imol ve't tib' unq'a tename' ti' Aak unpajte. 34As tul el ve't ch'u'l u Jesús tu u barco, as til ve't Aak u mama'la tename'. As itxum ve't Aak ivatz, tan ech ve'te' eche' unjoloj kaneero' uva' ye'l xeen tetz ati. As xe't ve't Aak chusun. As nimal chusb'al tal Aak ste. 35As tul ku' ve't q'ii, as jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' Aake' sk'atz. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —Kat ku'y ve't q'ii. As tul ye'l kab'al at tzitza'. 36As ye'l techb'ub'al unq'a tename' eq'omal sta'n. Pet al ste uva' la b'en iloq' ipaan tulaj unq'a kab'ale' as tulaj unq'a talaj tename' uva' najli kuxhtu',— ti'k chajnaj. 37As ech tal ve't Aak ile': —Ye'le, pet ex la aq'on ipaan,— ti'k Aak. As ech tal ve't chajnaj ile': —¿As ma o' la b'en loq'on ve't ipaan unq'a tename' uva' naale'? Tan a' ni tale' uva' at laak'aloj (200) q'ii aq'on ti' ija'mil ipaan unq'a tename',— ti'k chajnaj. 38Ech tal ve't Aak ile': —As b'en etiltaj jank'oj paan ati,— ti'k Aak. As b'ex til ve't chajnaj. As ech ul tal ve't chajnaj ile': —O'va'l kuxh paan ati tuk' ka'va't u txay,— ti'k chajnaj. 39As tal ve't Aak te unq'a ichusulib'e' uva' la xoneb' unq'a tename' skajayil ti' chaj t'uub'ul vatz u chaq'aalae'. 40As xoneb' ve't unq'a tename' vatz u chaq'aalae' ti' chaj t'uub'ul. Ati uva' o'k'alal (100) it'ub'it tib'; as ati uva' laval toxk'al (50) it'ub'it tib'. 41As itxey ve't Aak o'va'l unq'a paane' tuk' ka'va't unq'a txaye'. As ka'yik ve't je' Aak tu almika'. As taq' ve't Aak ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As ijatx ve't Aak. As taq' ve't Aak unq'a paane' tuk' ka'va't unq'a txaye' te unq'a ichusulib'e' ti' uva' la ijatx ve't chajnaj xo'l unq'a tename'. 42As tul ma'tik itx'a'n unq'a tename' sb'a'n skajayil, 43as imol ve't unq'a ichusulib' Aake' unq'a ya'l paane' tuk' unq'a ya'l txaye'. As nootel kab'lavat xu'k sta'n. 44As o'va'l mil unq'a naje' uve' kat tx'a'ni. 45As tul uva' nik iq'iila kan u Jesús unq'a tename', as tal ve't Aak te unq'a ichusulib'e' uva' la ok ve't chajnaj tu u barco as la b'ax ve't chajnaj vatz Aak ti' iq'axit u mar as ti' toon chajnaj tu u tenam u Betsaida. 46As tul ma't iq'iilat kan Aak unq'a tename', as b'ex ve't Aak vi' uma'l tal vitz sijunal ti' inachat Tiixh. 47As kaaik ve't kan Aak sijunal vi' u vitze'. As ma'tik toon ve't u barco pok'o'ch u mar, tul aalik itz'otin ve'te'. 48As tul txantik isajb'u ve'te', as til u Jesús uva' va'lik chit iya'lut tib' chajnaj tuk' u barco, tan aalik itzaa u kajiq'e' vatz u barco. As xao'm tok ve't Aak vi' u mar ti' b'en ilejat Aak chajnaj. As tal ve't Aak ib'ax vatz chajnaj. 49Tul til chajnaj uva' nikat ixaan ve't Aak vi' u mar, as nik tal chajnaj uva' kamal xo'val uve' nik til chajnaj. As sik'in ve't chajnaj, 50tan kajayil chit chajnaj ilon. As xo'v ve't chajnaj. As yolon ve't u Jesús te chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —Ye' kuxh xo'v ex. Pet etiib'isataj etaama, tan ine',— ti'k Aak. 51As je' ve't u Jesús tu u barco k'atz chajnaj. As yak kuxh ya' ve't u kajiq'e'. As teq'o chit ve't taama chajnaj, 52tan ti' uva' ye' nik ipal chajnaj stuul ti' u tijle'm u Jesús uva' ib'an Aak tul sina'sat Aak u paane', tan aluxik kuxh taama chajnaj. 53As tul ma'tik iq'axit u Jesús u mar tuk' unq'a ichusulib'e', as oon ve't chajaak tzi' u a'e' tu u tx'ava'e' uva' Genesaret. As tzitzi' ik'alkat ve't chajnaj u barco tzi' u a'e'. 54As tul el ve't ch'u'l chajnaj tu u barco tuk' u Jesús, as yak kuxh texhla ve't unq'a tename' Aak. 55Tul nik ipal Aak tulaj unq'a tename' uva' echen najlich u Genesaret, as kat eq'ol ve't tzan unq'a aach'o'me' vi' unq'a ch'achi'm tze'e' tu uva' nik tab'ilkat unq'a uxhchile' uve' atikkat Aak. 56As katil uve' nik ipalkat Aak, moj tulaj unq'a tename', moj tulaj unq'a talaj tename', as moj tulaj vitz, as nik taq' ku' unq'a uxhchile' unq'a aach'o'me' tu b'ey. As nik ijaj kuyb'al te Aak uva' aal kuxh koj u toksa'm Aake' la ikan unq'a aach'o'me' uve' nik tale', tan ab'il uve' nik kanon u toksa'm Aake', as yak chit nik tel u ch'o'me' sti'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\