MARCOS 7

1As ka'l unq'a fariseo uva' a' tzaanajlikkat tu u Jerusalén tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chuselik tib' ti' unq'a tzaq'ite', as oon ve't chajnaj k'atz u Jesús. 2As til ve't chajnaj ka'l unq'a ichusulib' Aake' uva' jit itx'aa chajnaj iq'ab' tul nitx'a'ne'. 3Pet ech koj unq'a fariseo tuk' unjoltu unq'a tiaal Israel skajayil, tan nik inima chajnaj unq'a yole' uva' k'ujlik kan ta'n unq'a q'esla ib'aale'. As a' nik tal chajnaj uva' ye'xheb'il la tx'a'ni asoj ye'xheb'il la itx'aa iq'ab'. 4As tul uva' ma't itzaa chajnaj tu k'ayib'al, as ye' la uch itx'a'ne' asoj ye'xnaj itx'aat iq'ab'. As nimatel kuxh unq'a txumb'ale' nik inima chajnaj, eche' u tx'aao tuul u picheele', tuk' u xhaaloe', tuk' unq'a ch'ich' xhi'le', tuk' unq'a isoke' uva' nisoka tul nitx'a'ne'. 5Esti'e' kat ich'oti ve't chajnaj te u Jesús. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Kam q'i uva' ye' ninima unq'a achusulib'e' unq'a yole' uva' k'ujlu kan ta'n unq'a q'esla kub'aale'? Tan ye'l iq'ab' chajnaj nitx'aae' tul nitx'a'n chajnaj,— ti'k unq'a fariseo tuk' unq'a uxhchile' uva' chuselik tib' ti' unq'a tzaq'ite'. 6Ech tal ve't u Jesús ile': —¡Ka'vatz kuxh ex! Tan an chite' u yole' uva' tz'ib'amal kan seti' ta'n u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' Isaías, tul ech tal u Tiixh ile' ste: Tul ni toksa unq'a tename' unq'ii, as itzi' kuxh unq'a tename' ni alon. Pet ech koj u taanxelal unq'a tename', tan ye' ni toksa taama svi' ti' inimat in. 7As kamchaj la itxa'ki tul uva' la inach in unq'a tename', tan tul nichusune', as a' kuxh unq'a chusb'ale' nichuse' uve' at kan ta'n unq'a q'esla ib'aale', ti'k u Tiixhe' tal te u Isaías. 8As eche' uve' neb'ane', tan netaq' kan u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan. As a' uva' k'ujlu kan ta'n unq'a naje' nenima, eche' u tx'aap tuul unq'a xhaaloe' tuk' unq'a picheele' uve' netuk'a'kat, as tuk' ka't unq'a txumb'ale' uve' neb'ane',— ti'k Aak. 9As ech tal ve't u Jesús ile' unpajte: —As ti' kuxh inimal vichusb'al unq'a naje', as nexaq'pi kan u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan. 10As ech kat tal kan u Moisés ile': «Xo'noj vetxutxe' sete tuk' veb'aale',» ti'k Aak tala. As ech tal Aak ile' unpajte: «Ab'il uva' la iyoq' vitxutxe' tuk' vib'aale', as techal la yatz'pi,» ti'ke. 11Pet ech koj ex, tan ech netal ile' tul nechus unq'a uxhchile': «Kam koj uma'toj la uch ib'anat umaj uxhchil. Pet a' la tal u uxhchile' te vitxutxe' tuk' te vib'aale': –Ye'xhkam la vulb'e ve't unlochat ex, tan corbán unq'a vetze' skajayil,– » chaj la tale' uve' netale'. (As a' isuuchil u yole' corbán: As a' unq'a oye' uve' la aq'ax te u Tiixhe'.) 12As a' netale' uva' ech la ib'an unq'a uxhchile' te u txutx ib'aale'. 13As nepaasa ve't tzii ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ti' enimat unq'a chusb'ale' uve' k'ujlu kan sexo'l ta'n unq'a q'esla eb'aale'. As attel unjoltu unq'a yole' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan uva' ye' nenima,— ti'k u Jesús. 14As imolo ve't tzan Aak unq'a tename' sk'atz. As ech tal ve't Aak ile': —Etab'itaj vunyole'. As palojtaj ex stuul sekajayil. 15Tan ye'l umaj echb'ub'al la yansan taanxelal umaj uxhchil, tul la techb'u. Pet u va'lexhla yole' uve' la el ch'u'l tu u taanxelal u uxhchile', as a'e' nipaavinsan vatz u Tiixhe'. 16As ab'iste ex uva' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni vale',— ti'k u Jesús. 17As taq' ve't kan u Jesús unq'a tename'. As ok ve't Aak tu kab'al. As ich'oti ve't unq'a ichusulib' Aake' ste ti' u yole' uva' tal Aak. 18As ech tal ve't Aak ile': —¿As mita'n kuxh ex b'a nepal tu u yole'? ¿As ma ye' nepal stuul? Tan kam uve' la techb'u umaj uxhchil, as jite' la paavinsan u uxhchile' vatz u Tiixhe', 19tan ye'le ni tok tu u taanxelale'. Pet yaklu pal kuxhe' tu tuule',— ti'k u Jesús. As a' isuuchil u yole' uva' tal Aak ti' uva' la uch techb'ul unq'a echb'ub'ale' skajayil. 20As kat tal Aak: —Tul la el ch'u'l umaj u va'lexhla yol tu u taanxelal umaj uxhchil, as a'e' ni yansan u taanxelal u uxhchile' vatz u Tiixhe', 21tan tu u taanxelal unq'a uxhchile' ni telkat ch'u'l unq'a va'lexhla chaj txumb'ale', eche' unq'a naje' uve' nichuk tixoj, tuk' unq'a uxhchile' uva' niyansa tib' tuk' uma't uxhchil, tuk' unq'a yatz'ol aamae', 22tuk' unq'a elaq'e', tuk' u achvan tx'iib'al q'iie', tuk' unjoltu unq'a va'lexhe', tuk' unq'a uxhchile' uve' ni maxtib'en imool, tuk' unq'a tacha'v vichi'ole', tuk' u ch'o'nchil aamae', tuk' u chukul yole', tuk' u je'saib'e', as tuk' unq'a uxhchile' uva' ye'l itxumb'al tijikil. 23As jank'al chit unq'a va'lexhe' uva' kat vala, as a' ni telkat ch'u'l tu u taanxelal unq'a uxhchile'. As nipaavinsa unq'a uxhchile' vatz u Tiixhe',— ti'k Aak. 24As el ve't ch'u'l u Jesús tu u Galilea. As oon ve't Aak najlich u Tiro tuk' u Sidón. As tul ok ve't Aak tu uma'l u kab'al, as a' tal Aak uva' ye'xheb'il la ootzin uva' atik Aak tzitzi'. Pet jit uchi, tan tab'i ve't unq'a uxhchile' itzib'lal uva' katil atikkat Aak. 25As tab'i uma'l u ixoj itzib'lal Aak. As ye'ntu chit tul ve't ixoj vatz Aak, tan atik ok uma'l u sub'ul ti' vixvaak u ixoje'. As ku' ve't u ixoj qaaloj vatz Aak. 26As jit tiaal Israel u ixoj. Pet a' jejlikkat u ixoj tu u tenam Sirofenicia uva' atik ok tiq'ab' u Siria. As ijaj ixoj b'a'nil te Aak ti' uva' la teesa el Aak u sub'ule' ti' vixvaak u ixoje'. 27Ech tal ve't Aak ile' te ixoj: —Pet tx'a'nnal unq'a talaj intxa'e' sb'a'n b'axa, tan ye' la ib'ane' uva' la qaq' vitx'ix unq'a talaj intxa'e' te unq'a talaj tx'i'e',— ti'k Aak. 28As ech tal ve't u ixoj ile': —Kano, Pap. Pet antu unq'a talaj tx'i'e' ta' ni echb'un unq'a vuy tx'ixe' uve' nichajpik ku' jaq' u meexhae' ta'n unq'a talaj intxa'e',— ti'k ixoj. 29Ech tal ve't u Jesús ile': —Ti' uva' jik chit kat aal sve, as tuk val see, ye' kuxh atxumunsa ve't aama. Pet kuxh ve'te', tan kat elyu ve't u sub'ule' ti' u xvaake',— ti'k Aak. 30Tul oon ve't ixoj tikab'al, as koxhlik kuxh ve't vixvaak ixoje' vi' ch'ach. As ma'tik tel ve't u sub'ule' ti' u xvaake'. 31Tul el ve't ch'u'l u Jesús najlich u tx'ava' uva' Tiro ib'ii, as pal ve't Aak tu u tx'ava' uva' Sidón ib'ii. As oon ve't Aak najlich u mar uva' Galilea. As atin ve't Aak tu u Decápolis. 32As uma'l u chakan uva' nik ik'ab' tib' itzi', as eq'ol ve't ok vatz u Jesús. As jajpu ve't b'a'nil te Aak uva' la taq' je' Aak iq'ab' sti'. 33As teq'o ve't b'en Aak u naje' sijunal. As toksa ve't Aak u vi' iq'ab'e' tu vixikin naje'. As toksa ok Aak u ta'l itzub'e' vi' u taq' naje'. 34As sajin ve't je' Aak tu almika'. As txumun ve't Aak. As ech tal ve't Aak ile': —¡Efata!— ti'k Aak, tan ech isuuchil u yole' u efata: «Jajpen» ti'k u yole'. 35As yak kuxh ab'in ve't naj. As yolon ve't naj, tan b'a'n ve't u taq' naje' ib'ana. 36As k'uxh tal u Jesús te unq'a uxhchile' uva' ye'xh katil la alpukat, as aal chit tal ve't unq'a uxhchile' kam uva' ib'an Aak. 37As teq'o ve't taama unq'a uxhchile' ti' u nimla b'a'nile' uva' ib'an Aak. As ech tal ve't ile': —Ch'i'umal chit uva' kat ib'an Aak skajayil, tan kat b'a'nxiy ve't unq'a kumoole' uva' chakanike tuk' unq'a vee' nik ik'ab' tib' itzi',— ti'k unq'a uxhchile'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\