MARCOS 8

1As tu unq'a q'iie', as mama'la tename' imol ve't tib' unpajte k'atz u Jesús. As ye'lik ve't techb'ub'al eq'omalik sta'n. As imolo ve't u Jesús unq'a ichusulib'e'. As ech tal ve't Aak ile': 2—Nuntxum ivatz unq'a tename', tan kat ib'anlu ve't oxva'x q'ii scheel uva' xekel unq'a tename' svi'. As ye'xhkam chit unb'ooj ati uva' la techb'u. 3Asoj tuk unchaj b'en tikab'al tul ye'xnaj tx'a'ni, as la b'ujle' tu b'ey, tan at uxhchil uva' tzi'a'n tzaanajkat,— ti'k u Jesús. 4As ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile': —¿Katile' la b'en eq'olojkat mama'la paan ti' itzujb'el unq'a tename' tzitza' tu u tzuukin tx'ava'e'?— ti'k chajnaj. 5Ech tal ve't Aak ile': «¿Jank'oj u paan q'i ati?» ti'k Aak. As ech tal ve't chajnaj ile': —Vujva'l kuxh u paan ati,— ti'k chajnaj. 6As tal ve't Aak ixoneb' unq'a tename' tu u tx'ava'. As itxey ve't Aak vujva'l u paane'. As taq' ve't Aak ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As ijatx ve't Aak u paane'. As taq' ve't Aak te unq'a ichusulib'e' ti' uva' la ijatx ve't chajnaj xo'l unq'a tename'. 7As atik ka't unq'a talaj txay xe' chajnaj. As taq' ve't Aak ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As tal ve't Aak te unq'a ichusulib'e' uva' la ijatx b'en chajnaj vatz unq'a uxhchile'. 8As tx'a'n ve't unq'a tename' sb'a'n. As imol ve't unq'a ichusulib' Aake' unq'a ya'l paane'. As nootel vujva't xu'k sta'n. 9As kamal kajva'l mil unq'a tename' uve' kat tx'a'ni. As iq'iila ve't kan u Jesús unq'a uxhchile'. 10As ok ve't Aak tu u barco tuk' unq'a ichusulib'e' unpajte. As echik toon ve't Aak tu u Dalmanuta. 11As xe't ve't ka't unq'a fariseo ti' u Jesús ti' uva' la ik'uch Aak umaj k'uchb'al tetz asoj a' tzaanajkat Aak tu almika'. As nik kuxh ichuk chajnaj txumb'al ti' uva' la icheesa chajnaj ipaav Aak. 12As txumun ve't taama Aak. As ech tal ve't Aak ile': —Va'lexh kuxh etxumb'al. ¿As kam q'i uve' nu kuxh ejaj sve ti' unb'anat umaj nimla b'a'nil, k'uchb'al tetz u vijle'me'? As la val sete, tan ye'l uma'toj k'uchb'al tetz u vijle'me' la unk'uch sete,— ti'k u Jesús. 13As taq' ve't kan Aak unq'a fariseo. As ok ve't Aak tu u barco unpajte tuk' unq'a ichusulib'e'. As b'en ve't Aak jalit u mar. 14As jit inach unq'a ichusulib' u Jesús teq'ot ipaan. Pet uma'l kuxh u paan eq'omik ta'n chajnaj tul b'en chajnaj tu u barco. 15As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —Tuk val sete, atoj enachb'al vatz vilevadura unq'a fariseo tuk' u Herodes,— ti'k Aak. 16As iyol ve't unq'a ichusulib' Aake' svatzaj. Ech tal ve't chajnaj ile': —Kamal ti' uve' ye' kat qeq'o tzan kupaan, as esti'e' ni tal Aak u yole',— ti'k chajnaj svatzaj. 17As ootzimalik ve't ta'n u Jesús uva' kam nikat titz'a chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —¿Kam q'i uve': «Ye'l kupaan ati,» chu kuxh ex netale'? ¿Ma ye' nepal b'a tu uve' kat unb'ana? ¿As ma kat sotzyu sek'u'l? 18¿As moj ech exe' eche' unq'a tename' uva' k'uxh ni tile' uva' kam nunb'ane', as ye' nipal stuul as k'uxh ni tab'i kam uva' ni vale', as ye' nib'en ste? ¿As ma ye' netulsa b'a sek'u'l uva' kat unb'ana? 19As tul uva' kat unjatx o'va'l u paan xo'l o'va'l mil unq'a uxhchile', ¿as jatva't xu'k u ya'l paan q'i kat emola?— ti'k Aak. —Kab'lavat u xu'k ya'l paan kat kumola,— ti'k chajnaj. 20As ech tal ve't Aak ile' unpajte: —As tul kat unjatx vujva'l unq'a paane' xo'l kajva'l mil unq'a tename', ¿as jatva't u xu'k kat nooi ta'n u ya'l paane' uva' kat emola?— ti'k Aak. —Vujva't xu'k kat kumola,— ti'k chajnaj. 21As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —¿Kam q'i uva' ye' nepal tu vunyole'?— ti'k Aak. 22Tul uva' oon ve't u Jesús tu Betsaida, as eq'ol ve't tzan uma'l u tzot. As jajpu ve't b'a'nil te Aak uva' la taq' je' Aak iq'ab' ti' u tzote'. 23As itxey ve't Aak iq'ab' u tzote'. As teq'o ve't el Aak ti'e'l u tename'. As tak'sa ve't Aak u tzi' ivatz u naje' ta'n u ta'l itzub'e'. As taq' ve't je' Aak iq'ab' tzi' ivatz u naje'. As ich'oti ve't Aak uva' ma nik tilon ve't unb'ooj u naje'. 24As ilon ve't unb'iil u naje'. As ech tal u naj ile': —Ni vil ve't unq'a uxhchile'. As nixaane'. As ech tilone' eche' unq'a tze'e' uve' ni vile',— ti'k u naje' uva' tzotike. 25As taq' ve't je' u Jesús iq'ab' tzi' ivatz u tzote' unpajte. As ib'a'nxisa ve't Aak vivatz u naje'. As b'a'nik ve't tilon u naje'. 26As ech tal ve't Aak ile' tul ichaj b'en Aak u naje' tikab'al: —Oki'k axh tu u tal tename'. As katini'k aalkat kam u b'a'nile' uva' kat unb'an see,— ti'k Aak. 27As el ve't ch'u'l u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' ti' ib'en tulaj unq'a talaj tename' uva' najlich u tenam u Cesarea, uva' kat ik'ujb'a' kan u Pi'le' uva' k'ujlik kan ta'n u ijlenaal tu u Roma. As tul uva' atik Aak tu b'ey tuk' chajnaj, as ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —¿Kam u vijle'me' uve' ni tal unq'a tename'?— ti'k Aak. 28Ech tal ve't chajnaj ile': —At uxhchil ni alon uva' axh u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'; as at ka't u uxhchil ni alon uva' axh u Elías; as at ka't u uxhchil ni alon uva' axh uma'toj unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe',— ti'k chajnaj. 29As ech tal ve't Aak ile': —¿As kano ex q'i? ¿Ab'il in q'i uve' netale'?— ti'k Aak. As ech tal ve't u Lu' ile': —Axhe' ta' u Cristo,— ti'k naj. 30As tal ve't Aak te chajnaj uva' ye'xheb'il la tal chajnaj ste uva' Aak u Cristo. 31As xe't u Jesús ti' talat te unq'a ichusulib'e' ti' uva' kam u k'axk'oe' la ipaleb'e Aak. As ech tal ve't Aak ile': —A' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' unjoltu unq'a b'aal tename', as a'e' la ixvan . As la yatz'axon. As la ul taama titoxvu q'ii,— ti'k Aak. 32As jik chit tal ve't Aak uva' techal la ipaleb'e Aak unq'a k'axk'oe'. As teq'o ve't el u Lu'e' u Jesús sijunal. As imaj ve't u Lu'e' ivatz Aak ti' uva' ye' la tal Aak u yole'. 33As isuchq'i ve't tib' u Jesús. As isaji ve't b'en Aak unq'a ichusulib'e'. As iyaa ve't Aak u Lu'e'. Ech tal ve't Aak ile': —¡Jetz'en el sunvatz, Satanás!— ti'k Aak te u Lu'e'. As ech tal ve't Aak ile' unpajte te u Lu'e': —A' neetz'a kam uva' nisa' u Tiixhe'. Pet a' kuxh neetz'a kam uva' ni titz'a unq'a uxhchile',— ti'k Aak. 34As imolo ve't Aak unq'a uxhchile' tuk' unq'a ichusulib'e'. Ech tal ve't Aak ile': —Ab'iste ex uva' la esa' etoksat etib' sunk'atz, as jit vetxumb'ale' la etoksa. Pet a' uva' la eb'ane' kam uva' nunb'ane', k'uxh la epaleb'e k'axk'o as moj la kam ex svi', 35tan ab'il uva' a' kuxh ni titz'a vitiichajile' vatz u tx'ava'e', as ye'l itiichajil k'atz u Tiixhe'. Pet ab'il uva' la toksa taama ti' inimat in as ti' inimat u b'a'nla yole', as a'e' uve' at itiichajil k'atz u Tiixhe'. 36¿As kam ib'a'nil q'i ti' umaj u uxhchil uva' la itx'ak u vatz tx'ava'e' skajayil, as tul ye'l itiichajil ati k'atz u Tiixhe'? 37Tan ye'l umaj kam la uch taq'at u uxhchile' ti' uva' at vitiichajile' k'atz Aak. 38Asoj at umaj uxhchil la ch'ixvu svi' as ti' vunyole' vatz unq'a tename' uve' a' kuxh u paave' nib'ane', as la ch'ixvu ve't svatz unpajte tul uva' la ul ve't tika'pa tuk' unq'a Tiixhla ángele' as tuk' viyak'il viB'aale',— ti'k u Jesúse'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\