MARCOS 9

1As ech tal u Jesús ile' unpajte: —As ile' jik chit tuk val sete, tan at jolol ex uva' at ex tzitza' uva' ye'xnaj kam ex tul la ilej ve't u q'iie'. As la etil ve'te' uva' at tijle'm u Tiixhe' as tuk' viyak'ile',— ti'k u Jesús. 2Vaajil q'ii stuul, as teq'o ve't u Jesús u Lu'e' sti', tuk' u Jacob, tuk' u Xhune'. As b'en ve't Aak tuk' chajnaj vi' uma'l u vitz uva' nim chit at je'. As jalpu ve't ika'y Aak vatz chajnaj. 3As litz'lo'lan ve't u toksa'm Aake'. As ye'l umaj uxhchil vatz u tx'ava'e' la oleb' ti' ipolb'isal umaj oksa'm eche' uve' kat ib'an u toksa'm Aake', tan va'lik chit ipolal ve'te' eche' u txunche've'. 4As chee ve't u Elías tuk' u Moisés vatz u Jesús vatz chajnaj. As yolon ve't u Elías tuk' u Moisés tuk' Aak. 5As ech tal ve't u Lu' ile' te u Jesús: —Chusul, b'a'ne' uva' la atin ve't o' tzitza'. As la kub'an oxvo'j tal pach: uma'l eetz, uma't tetz u Moisés, as uma't tetz u Elías,— ti'k u Lu'e', 6tan ye' nik titz'a u Lu'e' kam uve' nik tale', tan ma'tik ixo'v chajnaj ta'n uve' til chajnaj. 7As chee ve't uma'l u suutz' tiib'a u Jesús tuk' chajnaj. As tab'i ve't chajnaj uma'l u tuul vi' tu u suutz'e' uva' ech ni tal ile': —¡A' vunK'aole' uva' xo'n chit sve! ¡As a'e' la etab'i, as la enima!— ti'k u tuul vi'e'. 8As tul sajin ve't chajnaj, as ye'xheb'il atik ve'te'. Pet a'ik kuxh ve't u Jesús atike. 9As tul ku' ch'u'l u Jesús tuk' chajnaj vi' u vitze', as tal ve't Aak te chajnaj uva' ye'xh katil la talkat chajnaj ti' uve' kat til chajnaj. Pet lanal kam Aak as lanal ul taama Aak unpajte, as a'n la tal ve't chajnaj. 10As atik kuxh ve't u yole' sk'u'l chajnaj. As nik kuxh ich'oti ve't tib' te chajnaj uva' kam ni tokkat u yole' uve' la ul taama u Jesús unpajte. 11As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Kam q'i uve' ni tal unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', uva' b'axel la ul u Elías?— ti'k chajnaj. 12Ech tal ve't u Jesús ile': —An chite' uva' ni tal chajnaj uva' tz'ib'amal kan uva' b'axel la ul u Elíase' ti' tul ib'anat tuch unq'a tename' ti' u vuleb'ale'. ¿Pet kam ni tal ex q'i ti' uma't u yole' uve' tz'ib'amal kan ti' uva' tuknal chit ipaleb'e unq'a k'axk'oe' as la ixvali? 13As tuk val sete, tan ulye' u Elías. As kat ib'an unq'a tename' ste kam uva' nik tal taama unq'a tename' sti', eche' uva' tz'ib'amal kan sti',— ti'k u Jesús. 14As tul ul ve't u Jesús tuk' chajnaj k'atz ka't unq'a ichusulib' Aake', as til ve't Aak uva' mama'la tenam molik ve't ok tib' k'atz unq'a ichusulib'e' uva' ma'tik ikaaik kan, tan ye' nik ik'ul tib' iyol chajnaj tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. 15As tul til ve't unq'a tename' tul u Jesús, as teq'o ve't taama. As q'ax chit ib'en ve'te' ti' itiixhil Aak. 16As ech tal ve't Aak ile' te unq'a tename': —¿Kam yolile' uve' ye' nek'ul etib' sti' tuk' unq'a unchusulib'e'?— ti'k Aak. 17As ech tal uma'l u uxhchil ile' xo'l unq'a tename': —Chusul, kat veq'ol tzan vas unk'aole' aq'al uva' la ab'a'nxisa naj, tan ato'k uma'l u sub'ul sk'atz uva' ni memtisan. 18As k'uxh katil kuxh atkat vunk'aole' as tul nitxey u sub'ule' naj, as nisuti b'en u sub'ule' naj tu tx'ava'. As nitze'u tib' naj. Ni tel ch'u'l xoj itzi'. As va'l chit ijach'kab'an tee. As kat unjaj b'a'nil te unq'a achusulib'e' uva' la teesa chajnaj u sub'ule' sk'atz. As ye' kat oleb' chajnaj,— ti'k vib'aal u xaake'. 19As ech tal ve't u Jesús ile': —¡Ex chit ye' nek'ujb'a' ek'u'l svi'! ¿Ma tuk kuxh atinoj in sexo'l uve' netitz'a? ¿As la kuxh kol tx'eb'on ve't in q'a seti' ti' uva' la ek'ujb'a' ek'u'l svi'? Pet eteq'otaj tzan u xaake',— ti'k Aak. 20As u xaake' uva' atik ok sub'ul sk'atz, as eq'ol ve't tzan vatz u Jesús. As tul til u sub'ule' u Jesús, as isuti ve't b'en u sub'ule' u xaake' tu u tx'ava' tuk' tx'i'tzi'l. As ib'alq'u ve't tib' naj ta'n u sub'ule'. As el ve't xoj itzi' naj. 21As ech tal ve't Aak ile' te vib'aal u xaake': —¿Jatva'x q'ii ixe'te' uva' ech nib'ane' eche' u vee'?— ti'k Aak. Ech tal ve't u b'aala ile': —Tu tzan itz'upile'. 22As jatpajux kuxh isuti b'en u sub'ule' tu u xamal as tuk' tu a' ti' iyatz'pe'. Pet b'an b'a'nil. Txum kuvatz. As loch o' asoj la uch savatz,— ti'k vib'aal u xaake'. 23As ech tal u Jesús ile': —¿Kam ni tokkat u yole' uva' naale': «Asoj la uch savatz,» ch'axh naale'? Tan kajayil chite' la ib'ane' asoj la ak'ujb'a' ak'u'l svi',— ti'k u Jesús. 24As yak kuxh sik'in ve't vib'aal u xaake'. Ech tal ile': —As nunnima uva' naale'. Pet loch in, tan b'iil kuxh u k'ujleb'al unk'u'le' at see',— ti'k vib'aal u xaake'. 25Tul til u Jesús uva' nik imol ve't ok tib' unq'a tename', as iyaa ve't Aak u sub'ule'. Ech tal ve't Aak ile': —Axh sub'ul uva' kat memtisan u xaake' as ye' ni tab'in ve't naj a'n, as tuk val see uva' la el axh ti' naj. As ye'l unpajte la ok ve't axh ti' naj,— ti'k Aak. 26As sik'in ve't u sub'ule'. As isuti ve't b'en u sub'ule' u xaake' tu tx'ava' tuk' chit tx'i'tzi'l. As tul el u sub'ule' k'atz u xaake', as ech ve't u xaake' kamnaj kat ib'ana. As nimal uxhchil kat alon uva' kat kamyu ve't naj. 27As itxey ve't u Jesús iq'ab' u xaake' uva' atik ok sub'ul sk'atz. As itxakb'a' ve't Aak naj. As txakeb' ve't naj. 28Tul ok ve't Aak tu kab'al, as ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile' ste tul Aakik kuxh tuk' chajnaj: —¿Kam q'i uve' ye' kat oleb' o' ti' tel u sub'ule' k'atz u xaake'?— ti'k chajnaj. 29Ech tal ve't Aak ile': —Unq'a sub'ule' uva' eche' u vee', tan tuk' kuxh nacho Tiixh as tuk' ikuypu va'y vatz u Tiixhe' la elkat,— ti'k Aak. 30As tul el ve't ch'u'l u Jesús tzitzi', as xaan ve't Aak tuk' unq'a ichusulib'e' tu u Galilea. As a' nik tal Aak uva' ye'xhkam la ab'il itzib'lal, 31tan nik ichusun Aak xo'l unq'a ichusulib'e'. As ech nik tal Aak ile' te chajnaj: — as la oksal ok tiq'ab' unq'a uxhchile'. As la yatz'pu ve'te'. As k'uxh la kami, as la ul taama titoxvu q'ii,— ti'k Aak. 32As jit pal chajnaj tu u yole' uva' tal Aak. As xo'v chajnaj ti' ich'otil te Aak. 33As tul oon Aak tu u Capernaúm tuk' unq'a ichusulib'e', as ok ve't Aak tu u kab'al tuk' chajnaj. As ich'oti ve't Aak te chajnaj uva' kam nik iyol chajnaj tu b'ey. 34As jit tiin ve't chajnaj, tan ti' uva' ye' nik ik'ul tib' iyol chajnaj tu b'ey ti' uva' ab'iste chajnaj uva' nim talche' ti' unq'a imoole' la ib'ane'. 35As xoneb' ve't Aak. Imolo ve't Aak kab'laval unq'a ichusulib'e'. As ech tal Aak ile': —Ab'il uva' nisa' uva' nim talche' ti' unq'a imoole', as ye' la ije'sa tib' xo'l unq'a imoole'. As aya'l chit ik'u'l la iloch vimoole',— ti'k Aak. 36As imolo ve't tzan u Jesús uma'l u tal xaak. As itxakb'a' ve't Aak naj xo'l chajnaj. Ech tal ve't Aak ile' tul uva' ijele Aak u tal xaake': 37—As ab'il uva' tuk' vunb'iie' la ib'ankat umaj u b'a'nil te umaj talaj intxa' eche' u tal xaak ila', as sve la ib'ankat. As ab'il uva' la b'anon umaj u b'a'nil sve, as jit kuxh svee' la ib'ankat. Pet ante' u chajol tzan vetze' la ib'an u b'a'nile' ste,— ti'k Aak. 38As ech tal ve't u Xhun ile': —Chusul, kat qil uma'l u naj uva' tuk' vab'iie' ni teesakat el naj unq'a sub'ule' k'atz unq'a uxhchile'. As kat kuya'sa ve't kan te naj, tan ye'l naj xekel koj sqi',— ti'k u Xhune'. 39As ech tal ve't u Jesús ile': —Ye' kuxh eya'sa kan te naj, tan asoj tuk' vunb'iie' kat ib'ankat naj umaj k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe', as eche' la koj tal umaj u va'lexhla yol svi', 40tan ab'il uve' ye' nich'o'n taama sqi', as echen sukuk'atz. 41As la val sete, ab'il uva' la aq'on umaj u picheel a' sete tuk' vunb'iie' ti' uva' echen ex sunk'atz, as at itx'aja'me' xe' u Tiixhe' la ib'ane'. 42Pet ab'il la ka'kab'insan taama umaj u niman vetze' uva' ye' yak'inoj vitxumb'ale' ti' vunyole', as aal b'a'ne' uva' la k'alpik ve't ok umaj ka' tiqul u uxhchile'. As la sutil ve't b'en xe' u mar. 43As la val sete, tan asoj la paavin ex ta'n veq'ab'e', as eya'sataj epaavine' eela kuxh stuk' uva' kat etzok'lu ve't el veq'ab'e', tan aal b'a'ne' uva' ech exe' eche' umaj kuch' tul la ok ex tu uve' atkat u tiichajile' tetz vetaanxelale' as ti' uva' k'uxh at veq'ab'e' skaab'il tul a' la b'enkat ex tu u choob'al paave' uve' ni toypukat u xamale' uve' ye'xheb'il la oleb' ti' itzaasale'. 44As ye'l ve't ikameb'al unq'a txitxb'ile' tzitzi'. As mita'n u xamale' la tzaa ve'te'. 45Asoj la paavin ex ta'n vetoje', as eya'sataj epaavine' eela kuxh stuk' uva' kat etzok'lu ve't el vetoje', tan aal b'a'ne' uva' ech exe' eche' umaj ko'x tul la ok ex tu uve' atkat u tiichajile' tetz vetaanxelale' as ti' uva' k'uxh at etoje' skaab'il tul a' la b'enkat ex tu u choob'al paave' uve' ni toypukat u xamale' uve' ye'xheb'il la oleb' ti' itzaasale'. 46As ye'l ve't ikameb'al unq'a txitxb'ile' tzitzi'. As mita'n u xamale' la tzaa ve'te'. 47Asoj la paavin ex ta'n u b'aq' evatze', as eya'sataj epaavine' eela kuxh stuk' uva' kat eteesal ve't el u b'aq' evatze', tan aal b'a'ne' uva' uma'l kuxh u b'aq' evatze' tul la ok ex k'atz u Tiixhe' tu almika' as ti' uva' k'uxh at unq'a b'aq' evatze' skaab'il as tul a' la b'enkat ex tu u choob'al paave'. 48As ye'l ve't ikameb'al unq'a txitxb'ile' tzitzi'. As mita'n u xamale' la tzaa ve'te'. 49As la val sete, a' u k'axk'oe' la eesan el u va'lexhe' seti', uva' eche' xamal. As b'a'n ve't ex vatz u Tiixhe' la ib'ane', eche' unq'a oye' uva' ni toksal vatz Aak tul ato'k atz'am sti'. 50As ch'i'umale' u atz'ame'. Pet asoj la motx vipitz'polil u atz'ame', as ye' la txakon ve'te', tan la koj uch ichee ipitz'polil unpajte. Esti'e' ni val sete uva' aya'loj chit ek'u'l la etoksa etaama svi'. As b'a'noj chit etatine' sevatzaj,— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\