MATEO 10

1As imolo ve't u Jesús kab'laval unq'a ichusulib'e'. As taq' ve't Aak tijle'm chajnaj ti' teesal unq'a sub'ule' as ti' ib'a'nxisal unq'a aach'o'me', k'uxh kam kuxh ch'o'mil nik b'anon. 2A' vib'ii kab'laval unq'a apóstol u vi'la': U Simón uva' Lu'; tuk' u Lixh, u titz'in u Simón; u Jacobo, vik'aol u Zebedeo; u Xhun, u titz'in u Jacobo; 3u Pi'l; u Bartolomé; u Maxh; u Mateo uva' nik molon puaj tetz u Roma; uma't u Jacobo, vik'aol u Alfeo; u Tadeo; 4uma't u Simón uva' echenik xo'l unq'a tenam uva' nik alon itilul el unq'a ib'ooq'ol unq'a tename' uva' atik kan ta'n u ijlenaale' tu u Roma; tuk' u Judas uva' Iscariote uva' kat k'ayin u Jesús. 5As ichaj ve't b'en u Jesús kab'laval unq'a apóstol. As ech tal Aak ile' te chajnaj: —Tul la b'en ex, as ye' la ok ex xo'l unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel. As mita'n xo'l unq'a tename' tu u Samaria la okkat ex. 6Pet a' la okkat ex b'axa xo'l unq'a tename' uve' tiaal Israel, tan ech tatin unq'a uxhchile' eche' unjoloj unq'a kaneero' uve' tz'ejxinajle. 7As b'en epasataj u yole', as ech la b'en etal ile' ste: Tan il u Tiixh ile' tul ve't tuk' u tijle'me' ti' vitename', chaj ex la etale'. 8As b'en eb'a'nxisataj unq'a aach'o'me' tuk' unq'a uxhchile' uva' ato'k ch'a'k chin sti'. As etulsataj taama unq'a kamnaje'. As eteesataj el unq'a sub'ule' ti' unq'a uxhchile'. Asoj la eb'an umaj b'a'nil, as ejajak ija'mil, tan oyamal kuxhe' vetijle'me'. 9As eteq'ok epuaj tetz b'ey. 10As mita'n uma'toj kam la eteq'o. Eteq'ok uma'toj exa'p; eteq'ok ch'expub' eti'. As eteq'ok esam; as eteq'ok etechb'ub'al, tan uma'l u aq'onvil as tetz chite' uva' la aq'pu ve't u techb'ub'ale'. 11As tul la oon ex tu umaj tenam moj tu umaj tal tenam, as la echuk umaj uxhchil uva' b'a'n itxumb'al. As la ejaj evatb'al ste. As tzitzi' la atinkat ex lanal el ch'u'l ex tu u tename'. 12Tul la ok ex tu u kab'ale', as la etiixhi unq'a uxhchile' uve' at tu u kab'ale'. 13Asoj b'a'n itxumb'al unq'a uxhchile' la ib'an sete, as b'a'n tatin svatzaj la ib'ane' ta'n u Tiixhe'. Asoj ye'le, as ye' b'a'n tatin u uxhchile' svatzaj. Pet ech koj ex tan b'a'n chit etatine' sevatzaj la ib'ane'. 14Pet ab'il uva' ye' la k'ulun ex as ye' la isa' tab'it veyole', as la el ch'u'l ex tu u kab'ale' moj tu u tename' katil uva' ye' la k'ulpukat ex. As la echitu ve't el u pojoe' ti' vetoje' texhlal tetz uva' ye' b'a'n vitxumb'al unq'a tename'. 15As jik chit tuk val sete, tan la ilej uma'l u q'ii uva' la ul u k'axk'oe' ti' u tename'. As xo'veb'al chit u k'axk'oe' la ib'ane' ti' uve' kat ib'an tu u Sodoma tuk' u Gomorra. 16As tuk unchaj b'en ex. As ech eb'ene' eche' ib'en unjoloj kaneero' xo'l unq'a xo'e'. Pet atoj enachb'al eche' nib'an unq'a tx'i'latxooe'. As sula aama ex la ib'ane' eche' nib'an unq'a paroomaxhe'. 17As atoj enachb'al vatz unq'a uxhchile', tan la eq'ol ok ex vatz unq'a b'anol tetz isuuchil unq'a tename'. As la q'ospu ve't ex tulaj unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. 18As ti' kuxh uva' k'ujle'l ek'u'l svi', as la eq'ol ve't ok ex vatz unq'a ijlenaale' as vatz unq'a b'anol ivatz u ijlenaale'. As la etal ve't vunyole' te unq'a ijlenaale' as te unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel. 19As tul la txeypik b'en ex vatz unq'a ijlenaale', as xaani'k kuxh etaama ti' uva' kam la etale', tan la aq'ax ve't eyol kam uva' la etal ve'te'. 20As jit ve't exe' la yolon ex. Pet a' u Tiixhla Espíritu la aq'on veyole' kam uva' la etale'. 21As la ixoch ve't tib' unq'a uxhchile' tuk' unq'a titz'in tatzike' ti' iyatz'at tib'. As echat la ib'an unq'a b'aalae' te unq'a me'al ik'aole'. As la ul ve't ivi' unq'a me'al k'aole' ti' vib'aale'. As la tal ve't iyatz'pu vib'aale'. 22As la ixval ve't ex ta'n unq'a tename' ti' kuxh uva' k'ujle'l ek'u'l svi'. As ab'il uva' ye' la iya'sa inimat in, k'uxh kam kuxh k'axk'o la ipaleb'e, as at itiichajil sunk'atz la ib'ane'. 23Asoj la tilul ex tu umaj tenam, as la ooj ex ti' etoon tu uma't u tenam, tan tuk val sete uva' ye'xnaj oleb' ex ti' isolil vitenam unq'a tiaal Israele' skajayil tul la b'en uloj . 24As tuk chit ixvaloj ex, tan ye'l umaj u chusulib'e' uva' at pal ti' u chusul tetze'. As ye'l umaj k'am at pal ti' vib'aal u aq'one'. 25As kat ib'anle' uva' la epaleb'e unq'a k'axk'oe' eche' uve' nunpaleb'e. As tul in vechusule'. As echat chit la ib'an u k'ame' eche' nib'an u b'aal aq'one'. As ech u vatine' sexo'l eche' umaj b'aala xo'l unq'a me'al ik'aole'. Asoj kat alpi uva': «Axh Beelzebú uva' vib'ooq'ol unq'a sub'ule',» ch'elel u b'aalae', ¿as a' kol chit ye' la alax q'a ti' unq'a me'al ik'aole'? 26Pet xo'vi'k ex te unq'a tename', tan jank'al unq'a yole' uva' ye'xheb'il ootzin tetz, as techal la ootzili. As jank'al unq'a yole' uva' mujel, as techal la ootzili. 27As jank'al unq'a yole' uve' ni val sete cheel, as techal la b'en etal isuuchil te unq'a uxhchile'. As jank'al unq'a yole' uve' nu kuyol skujunal setuk' as b'enoj etaltaj vi' unq'a tename' skajayil. 28As xo'vi'k ex te unq'a uxhchile' uve' la yatz'on vechi'ole', tan eche' la koj oleb' ti' iyatz'at vetaanxelale'. Pet exo'vataj u Tiixhe', tan la taq' b'en Aak vechi'ole' tuk' vetaanxelale' tu u choob'al paave'. 29As ootzimal seta'n uva' ye'xh jatva'l nib'enkat ka'vo'j talaj tz'ikin tul nik'ayile'. As eche' la kuxh koj chajpik tzan txoo tu tx'ava', asoj jit u Kub'aal Tiixhe' la alon. 30Echat kuxh ex unpajte, tan junun unq'a xi'l evi'e', as achele' skajayil ta'n Aak. 31Esti'e' ni val sete uva' xo'vi'k chit ex, tan nim etalche' vatz u Tiixhe' ti' unq'a talaj tz'ikine'. 32As ab'il uva' ye' la xo'vi ti' talat tib' uva' nimamal in sta'n vatz unq'a tename', as echat la unb'an sti' vatz vunB'aale' uva' echen tu almika'. 33Pet ab'il uva' la teesa tib' sunk'atz vatz unq'a tename', as echat la unb'an sti' vatz vunB'aale' uva' echen tu almika'. 34As kamal netitz'a uva' kat ul in ti' uva' b'a'n tatin unq'a uxhchile' svatzaj vatz u tx'ava'e', as tul ye'le tan aal tuk okoj ve't ixo'l. As techal la iyatz' ve't tib' svatzaj. 35As tul kat ul in, as at unq'a naje' kat iyaa tib' tuk' vib'aale'. As at unq'a ixoje' kat iyaa tib' tuk' vitxutxe' as unq'a alib'ae' tuk' u talib'e'. 36Tan ye'le uva' kat koj chit la ulkat unq'a ch'o'nchil aamae'. Pet an kuxh unq'a titz'in tatzike' la oksan u ch'o'nchil aamaile'. 37Esti'e' ni val sete uva' ab'il uve' a' kuxh vitxutxe' moj vib'aale' la ixo'ni as ye' la ixo'ni in, as jit tetze' uva' la ok sunk'atz. As ab'il uve' a' kuxh la ixo'ni u me'al ik'aole' as ye' la ixo'ni in, as jit tetze' uva' la ok sunk'atz. 38As ab'il uva' ye' la kuyun unq'a k'axk'oe' ti' ixekeb' svi', as ye' la uch tok ve't chusulib'il sunk'atz. 39As ab'il uve' a' kuxh vitiichajile' ni titz'a ve't vatz u tx'ava'e', as ye'l itiichajil k'atz u Tiixhe' la ib'ane'. Pet ab'il uva' ye' la toksa taama ti' u vatz tx'ava'e' tan ti' uva' nimamal in sta'n, as at itiichajil k'atz u Tiixhe'. 40As ab'il uve' la k'ulun ex as eela kuxh stuk' uva' in nik'ul in. As ab'il uve' ni k'ulun in as eela kuxh stuk' uva' a' vunB'aale' nik'ule'. 41As ab'il uve' la k'ulun umaj u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as eela kuxh vitx'aja'me' tuk' vitx'aja'm u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As ab'il uva' la k'ulun umaj u jikla aama as eela kuxh vitx'aja'me' tuk' vitx'aja'm u jikla aamae'. 42As ab'il la aq'on umaj u picheel che'vla a' te umaj vunchusulib'e' ti' kuxh uva' unchusulib', as jik chit tuk val sete uva' at itx'aja'm xe' u Tiixhe',— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\