MATEO 11

1As tul ya' ve't u Jesús ti' talat b'en itxumb'al kab'laval unq'a ichusulib'e', as b'en ve't Aak ti' ichusune' as ti' ipaxsat viyol u Tiixhe' tulaj unq'a tename'. 2As tul atik ok u Xhune' tu u kaarsa, as tab'i ve't naj itzib'lal u Jesucristo. As ichaj ve't b'en u Xhune' ka'va'l unq'a ichusulib'e' 3ti' b'en ich'otit te Aak. Ech tal ve't chajnaj ile': —¿Ma axh u Cristo uva' alel kan uva' la uli? ¿Pet moj la kutx'eb' tul uma'toj uxhchil?— ti'k chajnaj. 4As ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib' u Xhune': —B'enoj etaltaj te u Xhune' kam uva' kat etila as kam uva' kat etab'i, 5tan ni tilon ve't unq'a uxhchile' uva' tzotike; as nixaan ve't unq'a uxhchile' uva' ko'xike; as unq'a uxhchile' uve' atik ok ch'a'k chin sti', as kat txanyu ve'te'; as ni tab'in ve't unq'a uxhchile' uva' ye' nik tab'ine'; as kat ulyu ve't taama unq'a kamnaje'. As ni talax ve't u b'a'nla yole' te unq'a meeb'a'e'. 6As achveb'al chit u uxhchile' uva' ye' la ka'kab'in taama ti' ik'ujb'a't ik'u'l svi',— ti'k u Jesús tal te chajnaj. 7Tul q'aav ve't unq'a ichusulib' u Xhune', as tal ve't u Jesús isuuchil u yole' ti' u Xhune' xo'l unq'a tename'. As ech tal ve't Aak ile': —¿Kam kat b'ex etil ti' u Xhune' tul atik tu u tzuukin tx'ava'e'? ¿Ma kat b'ex etil umaj uxhchil uva' ech vitxumb'ale' eche' vi'oj aa uva' niliiq'a'ch ta'n u kajiq'e'? 8¿Pet moj a' kat b'ex etil umaj uxhchil uva' vejel chit tib' tuk' u toksa'me'? Ye'le, tan jank'al unq'a naje' uve' vejel chit tib' tuk' u toksa'me', as a' kuxh atkat chajnaje' tulaj ikab'al unq'a ijlenaale'. 9¿Pet kam q'i kat b'ex etil ti' u Xhune'? ¿As moj umaj q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'? Kano, an chite', tan q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u Xhune'. Pet at pal u Xhune' ti' unjoltu unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', 10tan a' u Xhune' uva' ni tal u yole' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Tuk unb'axsa b'en uma'l u alol tetz vunyole' savatz. As a'e' la b'anon tuch u b'eye' savatz, ti'k u yole'. 11As jik chit tuk val sete, tan ye'l uma'toj uxhchil kat itz'eb'i uva' nim talchu ti' u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'. Pet u uxhchile' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', as ni tile' uve' nunb'ane', as antu ve't unq'a uxhchile' uve' tz'ub' kuxh talche' ni ilon, as nim ve't talche' ti' u Xhune', tan ye' kat til u Xhune' uve' nunb'ane'. 12Tul xe't u Xhune' chusun, as xe't unq'a uxhchile' ti' iya'lut tib' ti' toksat tib' xo'l unq'a tename' uve' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', tan a' ni tal unq'a uxhchile' uva' tuk' kuxh viyak'ile' uva' la ok xo'l unq'a itenam Aake'. 13As kajayil chit unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', tuk' u tzaq'ite' uve' itz'ib'a kan u Moisés kat yolon kan ti' unq'a uva' ni tuch ve't cheel. As katnal ul ve't u Xhune' ti' ul ib'anata', 14tan u Elías uva' alel kan u tuleb'ale' as ivaatzile' kat ul ib'an u Xhune'. Asoj la enima, as enimataj. 15As ab'iste ex uva' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni vale'. 16¿As kam unb'ooj la unb'an eela tuk' u txumb'ale' uve' neb'ane'? Tan eela kuxh vetxumb'ale' tuk' unq'a xaake' uve' nixoneb' tu k'ayib'al. As nisik'ine' tul nisaache'. 17As ech ni tal ile' svatzaj: «K'uxh kat qoq'sa unq'a aae' sevatz, as ye'l ex kat b'ix ex; as k'uxh kat kub'itza unq'a b'itze' uva' txumleb'al chittu', as ye'l ex kat oq' ex,» ti'k chajnaj. 18As tul kat ul u Xhune', as nik ikuy iva'y. As ye' nik tuk'a u ta'l u uuvae'. As kat eteesa iq'ii, tan kat etala uva' sub'ul atik ok sk'atz, uve' nik etale'. 19As tul kat ul in, in, as nuntx'a'ne', as ni vuk'a u ta'l u uuvae'. As netal ve't svi' uva' in b'ich' uul as vetz k'ultzi' vib' tuk' unq'a molol puaje' tetz u Roma as tuk' unq'a uxhchile' uva' aapaav sevatz. Pet ech koj uve' la val sete, tan a' la etexhlakat u jikla txumb'ale' ti' uve' nunb'ane' as tuk' uve' kat ib'an u Xhune',— ti'k u Jesús. 20As xe't iyaa ve't u Jesús unq'a tename' uva' ma'tik ik'uchat Aak unq'a mama'la b'a'nile' ste, tan ti' uva' ye' kat ijalpu ve't unq'a uxhchile' vitxumb'ale'. Ech tal ve't Aak ile' te unq'a uxhchile': 21—¡Oyeb' chit evatz, ex aa Corazín; as oyeb' chit evatz, ex aa Betsaida! Tan a' koj kat unb'ankat unq'a nimla b'a'nile' vatz unq'a aa Tiro as vatz unq'a aa Sidón eche' uve' nunb'an sexo'l scheel, as na'ytzane'xh ijalput unq'a tename' itxumb'al vatz u Tiixhe'. As kat ik'uchle' uva' kat ijalpu ve't vitxumb'ale' ti' toksat unq'a qichkin oksa'me' as ti' taq'at je' tza'j tivi'. 22Esti'e' ni val sete uva' xo'veb'al chit u k'axk'oe' uve' la ul seti' ti' unq'a aa Tiro tuk' unq'a aa Sidón, tul la ilej ve't u q'iie' uva' la b'anax isuuchil unq'a tename' skajayil. 23As echat kuxh ex, ex aa Capernaúm, tan a' netale' uva' la oon ex tu almika' tuk' u tx'iib'al eq'iie'. As ye'le, tan a' la aq'pikkat b'en ex tu u k'axk'ola atinb'ale' uva' atkat unq'a kamnaje' uva' paasan tzii, tan tu koj u Sodoma ta' kat k'uchpukat unq'a b'a'nile' eche' uva' kat unk'uch sexo'l, as atile'xh unq'a aa Sodoma cheel. 24Esti'e' ni val sete, tan xo'veb'al chit unq'a k'axk'oe' la ul seti' ti' unq'a k'axk'o uve' la ul ti' unq'a aa Sodoma tul la ilej u q'iie' ti' ib'anax isuuchil unq'a tename' skajayil,— ti'k u Jesús. 25As an chit tu unq'a q'iie' inach ve't u Jesús Tiixh. Ech tal Aak ile': —UnB'aal, axhe' viB'aal u almika'e' tuk' u vatz tx'ava'e' skajayil. As ni voksa aq'ii, tan ti' uva' kat amuj ve't isuuchil unq'a yole' vatz unq'a uxhchile' uve' at itxumb'al ni tal je' ste. As a' kat ak'uchkat te unq'a uxhchile' uva' ech itxumb'ale' eche' unq'a talaj intxa'e'. 26As an chite', unB'aal, tan eche' ta' uve' nasa',— ti'k u Jesús tul inach Aak Tiixh. 27As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a tename': —Tan at ve't vijle'm ti' unq'a vee' skajayil ta'n vunB'aale'. As ye'xheb'il ootzin vetz uva' in iK'aol u Tiixhe'. As ye'xheb'il ootzin tetz vunB'aale'. Pet ta'n kuxh ine' uva' ootzin tetz Aak as tuk' unq'a tename' uva' la unsa' vaq'at ste ti' uva' la tootzi Aak. 28Esti'e' tuk val sete, si'unajtaj sunk'atz sekajayil, tan ine' la aq'on eti'leb'al, jank'al ex uve' koolinal ex ta'n vetaq'one' as ijtz'inalu ve't ex ta'n vepaave'. 29As okojtaj ex sunk'atz. As eelataj kub'ene'. As echustaj etib' sunk'atz, tan in chit sula aama tuk' chit u vaanxelale'. As sunk'atz la elejkat u i'lichile' tetz vetaanxelale', 30tan jit tza'le' ti' enimat vuntzaq'ite'. As ye'le uva' k'axk'o koj enimat u b'a'nla yole' uva' ni val sete,— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\