MATEO 12

1Tu uma'l u xeem q'ii, as b'ex paloj u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' xo'l unq'a trigo uva' avamalike. As nikat iva'y ve't chajnaj. As xe't itzuj ve't chajnaj ka'l ivatz unq'a trigo. As techb'u chajnaj. 2Tul til ve't ka'l unq'a fariseo, as ech tal ve't chajnaj ile' te u Jesús: —Saji u vee' nib'an unq'a achusulib'e', tan a'e' ye' la uch ib'anchu tu u xeem q'iie',— ti'k chajnaj. 3As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Ma ye'xhkam b'a nesik'le uva' kat ib'an u David tuk' unq'a imoole' uva' xekik sti', tul uva' kat va'yi? 4Tan kat ok ve't u David vatz u atinb'ale' uva' ninachpukat Tiixh. As unq'a paane' uva' ma'tik teesal el tzan vi' u meexhae' tu u nachb'al Tiixhe', as kat itx'a' u David tuk' unq'a imoole', k'uxh ye'l tokeb'al u David ti' techb'ut unq'a paane' as mita'n unq'a imoole' uva' xekelik sti'. Pet ta'n kuxh unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh la echb'un unq'a paane'. 5¿As ma ye'xhkam b'a nesik'le tu u tzaq'ite' uve' itz'ib'a kan u Moisés ti' unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh? Tan jun xeem q'ii ni tok chajnaj tu u nachb'al Tiixhe' ti' ib'anat chajnaj u taq'one' ti' u tijle'me'. Tan k'uxh ye' la uch taq'onvu uxhchil tu u xeem q'iie', as ye'l ipaav unq'a nachol Tiixhe' vatz u Tiixhe' ti' u taq'one' uve' nib'an tu u xeem q'iie'. 6As tuk val sete, tan at uma'l u uxhchil sexo'l cheel uva' nim chit talche' ti' u tostiixhe'. As ine' u uxhchile'. 7As la koj pal ex stuul ti' uma'l u yol uva' ech ni tal ile': A' nunsa' uva' la etxum ivatz vemoole'. As a'e' uve' b'a'n sve ti' unq'a txooe' uve' la eyatz' je' tzan sunvatz, ti'k u yole'. As nu koj epal stuul, as ye'l ipaave' unq'a uxhchile' la etaq' je' uve' ye'l ipaav ati. 8As tul ine' uva' in, as ine' viB'aal u xeem q'iie',— ti'k u Jesús. 9Tul ma'tik ipal u Jesús k'atz unq'a trigo, as ok ve't Aak tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. 10As atik ok uma'l u naj uva' k'oro'xhinik tib' uma'l viq'ab'e'. Tul nikat ichuk ka'l unq'a fariseo txumb'al ti' icheesat ipaav u Jesús. As ich'oti ve't chajnaj te Aak. Ech tal chajnaj ile': —¿Ma la uch ib'a'nxisal umaj aach'o'm tu u xeem q'iie' moj ye'le?— ti'k chajnaj. 11Ech tal ve't u Jesús ile': —Asoj at umaj ex uva' at umaj ekaneero' as tul la b'en txoo tu umaj jul tu u xeem q'iie', ¿as ma ye' la b'en eteq'o je' tzan txoo tu u jule'? 12¿As a' kol chit ye'l umaj uxhchil q'a? Tan nim talche' u uxhchile' ti' u kaneero'e'. Esti'e' ni val sete uva' la uch ib'anax u b'a'ne' tu u xeem q'iie',— ti'k u Jesús. 13As ech tal ve't Aak ile' te u aach'o'me': —Yu'b'a' vaq'ab'e',— ti'k Aak. As iyu'b'a' ve't naj viq'ab'e'. As yak kuxh b'a'nx ve't viq'ab' naje'. As eela ve't viq'ab' naje' skaab'il ib'ana. 14Tul el ve't ch'u'l unq'a fariseo tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as xe't iyol ve't chajnaj svatzaj ti' ichukax txumb'al ti' iyatz'pu u Jesús. 15As ootzimalik ta'n u Jesús kam uva' nikat iyol ve't chajnaj. As el ve't ch'u'l Aak tu u tename'. As a' chit mama'la tename' xekeb' ve't ti' Aak. As nikat ib'a'nxisa ve't Aak unq'a aach'o'me' skajayil uva' kat oon k'atz Aak. 16As tal u Jesús te chajnaj uva' ye'xh katil la talkat chajnaj uva' kam u tijle'm Aake'. 17As b'ex ib'an ve't uma't u yol uva' tal kan u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' Isaías. Ech tal ile': 18Il uma'l vunk'am ila' at sexo'l uva' txaael b'en sva'n, uva' xo'n chit sve. As tuk voksa vunTiixhla Espíritu sti', tan nitxuq'txun ve't vaama sti'. As a'e' la alon unq'a jikla yole' xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. 19As ye'l ch'a'o la ib'ane'. As ye'xhkam la sik'ini. As ye'xheb'il la ab'in u tuul ivi'e' tu b'ey. 20As ye' la ul itatz' umaj aa uva' vuch'ul ve'te'. As ye'l u xamale' la itzaasa uve' nu kuxh ib'usb'ula'ne'. Pet techal chit la ilej ve't u q'iie' uva' la oleb' ve't ti' ik'ujb'a't u jikla txumb'ale' xo'l unq'a tename'. 21As la ik'ujb'a' unq'a uxhchile' ik'u'l sti' uva' jit tiaal Israel, ti'k u yole' uva' tal kan u Isaías. 22As eq'ol ok uma'l u aach'o'm vatz u Jesús uva' tzot as mem unpajte, tan atik ok sub'ul sk'atz. As ib'a'nxisa ve't u Jesús u naje'. As yolon ve't naj. As ilon naj. 23As teq'o ve't taama unq'a tename'. As ech tal ve't ile' svatzaj: —¿Moj jit u tiaal David u naje' uva' alel kan u tuleb'ale'?— ti'k unq'a uxhchile'. 24As tul tab'i ve't unq'a fariseo, as ech tal ve't chajnaj ile': —Ye'le, pet a' vib'ooq'ol unq'a sub'ule' uva' Beelzebú ni aq'on tijle'm naj ti' teesal el unq'a sub'ule',— ti'k chajnaj. 25As ootzimalik vitxumb'al chajnaje' ta'n u Jesús uva' kam nikat tal chajnaj ti' Aak. As ech tal ve't Aak ile': —As jank'al unq'a nimla tename', asoj jatxel tib', as ye'l iyol nik'ul tib' svatzaj. As la kuxh te'pisa ve't tib' u tename'. As echat tatin unq'a uxhchile' tu umaj tenam as moj tu umaj kab'al, tan asoj ye' la ik'ul tib' iyol svatzaj, as ye'l unq'a uxhchile' b'a'n koj tatine' la ib'ane'. 26As echat kuxh b'anel ta'n u Satanás, tan asoj a' u Satanás ni laq'b'an el unq'a imoole', as jatxel tib'e' svatzaj. As la kuxh yook'e' u tatin u tx'i'lanaje'. 27Tan asoj ni veesa el unq'a sub'ule' ta'n u Satanás uva' Beelzebú, ¿as ab'il etz u yak'ile' q'i uve' nitxakonsa unq'a echusulib'e' tul ni teesa el unq'a sub'ule'? As ech ni valkate' sete uva' an chit chajnaj ni k'uchun uva' sotznal ek'u'l tul ni teesa el chajnaj unq'a sub'ule'. 28Pet nunlaq'b'a el unq'a sub'ule' ta'n viTiixhla Espíritu u Tiixhe', as a' texhlal tetze' uva' kat ulyu ve't u tijle'm u Tiixhe' ti' vitename'. 29As la koj uch tok umaj uxhchil tikab'al umaj naj uva' xo'veb'al chit viyak'ile' ti' b'en telq'at el tzan u tetz naje'. Pet lanal k'alpe' u naje' uva' xo'veb'al chit viyak'ile', as a'n la uch telq'al ve't unq'a tetz naje'. 30Pet tuk val sete, tan ab'il uva' jit echen sunk'atz, as a'e' ni ch'o'n taama svi'. As ab'il uve' ye' ni lochon in, as a'e' ni majon ivatz unq'a tename' ti' tok sunk'atz. 31Esti'e' tuk val sete, tan kam kuxh yoq'o'mil la tal umaj uxhchil vatz u Tiixhe' as moj kam kuxh paavil la ib'an umaj uxhchil, as la uch isotzsal ipaav u uxhchile'. Pet ab'il uva' la yoq'on ti' u b'a'nile' uva' nib'an u Tiixhla Espíritu ti' talata' uva' a' u tx'i'lanaje' ni b'anon, as ye'l ipaav u uxhchile' la sotzi. 32As ab'il uva' la yoq'on svi', in uva' in, as la uch isotz ipaav u uxhchile'. Pet asoj ab'il la yoq'on ti' u Tiixhla Espíritu, as ye'l ipaav u uxhchile' la sotz ve'te', mita'n cheel tu unq'a q'iia' as mita'n tu u q'iie' uve' tule'. 33Tan asoj b'a'n u tze'e', as b'a'ne' vivatz tze'e'; asoj va'lexh u tze'e', as va'lexhe' ta' vivatz tze'e', tan la exhlal unq'a tze'e' tul la vatzin tze'. 34¡Ech etxumb'ale' eche' unq'a tx'i'latxooe'! Tan la koj uch etalat umaj b'a'nla yol, tan a' u va'lexhe' uve' at tu vetaanxelale'. Tan kam uve' at tu vetaanxelale', as a'e' ni tal vetzi'e'. 35As u b'a'nla aamae', tan a' kuxh unq'a b'a'nla chaj txumb'ale' ni tel ch'u'l tu u taanxelale'. Pet ech koj u uxhchile' uva' va'lexh vitxumb'ale', tan a' kuxh u va'lexhe' ni tel ch'u'l tu u taanxelale'. 36As tuk val sete, tan jank'al unq'a va'lexhla chaj yole' uva' la tal unq'a uxhchile' as tuknal ch'otpoj itzi' ti' u va'lexhe' uve' kat tala, tul la ilej ve't u q'iie' ti' ib'anax isuuchil unq'a uxhchile'. 37As a' ni val kate' tan an kuxh veyole' la b'anon uva' ye'l epaav ati. As an kuxh veyole' la alon eb'en tu u k'axk'oe',— ti'k u Jesús. 38As ech tal ve't ka'l unq'a uxhchil ile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' ka't unq'a fariseo: —Chusul, a' ni qale' uva' la qil ak'uchat umaj k'uchb'al tetz uva' at eejle'm,— ti'k chajnaj. 39As ech tal ve't u Jesús ile': —¡Ech ve't vetxumb'ale' eche' unq'a uxhchile' uva' va'lexh vitxumb'ale' nib'ane'! ¡As ech ve't ex vatz u Tiixhe' eche' umaj naj uva' nichuk tixoj! As k'uxh nejaj umaj k'uchb'al tetz u vijle'me', as eche' la koj k'uchpu sete. Pet a' kuxh uva' la k'uchpu sete eche' uva' kat ib'an u Jonás, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', 40tan echat chit tuk unb'ane' eche' uve' kat ib'an u Jonás, tan oxva'l q'ii tuk' oxva't aq'b'al kat atin u Jonás tu tuul uma'l u nimla txay. As oxva'l q'ii tuk' oxva't aq'b'al tuk' atinoj tu u tx'ava'e'. 41As la ul ve't unq'a aa Nínive vatz u Tiixhe' ti' ixochat ex tu u q'iie' uva' la b'anax isuuchil unq'a tename' skajayil, tan tul uva' tab'i unq'a tename' viyol u Jonás, as yak kuxh ik'axa tib'. Pet ech koj ex, tan k'uxh at in sexo'l uva' nim valche' ti' u Jonás, as ye' nek'axa etib'. 42As ab'imale' seta'n uva' ib'an u ixoj uva' ijlenaalike tu u tenam uva' Sabá, tan tzi'a'n kat tzaakat ixoj ti' ul tab'it itxumb'al te u ijlenaal uva' Salomón. As tul la ilej u q'iie' ti' ib'anax isuuchil unq'a tename' skajayil, as antu ve't u ixoje' la uli ti' ixochat ex, tan k'uxh at in sexo'l, as ye' nesa' etab'it vunyole'. As tul nim valche' ti' u Salomón. 43As la val sete, tan ech etatine' la ib'ane' eche' umaj uxhchil uva' kat el ch'u'l umaj sub'ul sk'atz. As kat kuxh xaan ve't u sub'ule' tu u tzuukin tx'ava'e' ti' ichukat ti'leb'al. As tul ye' kat ilej u ti'leb'ale', 44as ech kat tal ve't je' ile' ste: «La q'aav ve't in tu u vatinb'ale' uve' kat elkat ch'u'l in,» chaj la tale'. As tul la oon ve't u sub'ule', as ech ve't tatin u uxhchile' eche' umaj kab'al uva' amle'l kuxhtu', as eesamal ve't ch'is stuul, as ch'i'umal tilone'. 45As la b'en teq'o ve't tzan u sub'ule' vujva't imool uva' nim talche' ti' ib'anax u va'lexhe'. As la ok ve't unq'a sub'ule' k'atz u uxhchile'. As pal chit ve't ivi' la ib'an u uxhchile' ti' uva' nik ib'an b'axa. As echat chit tuk eb'ane', jank'al ex uva' va'lexh vetxumb'ale' neb'ane',— ti'k u Jesús. 46As nikattel iyolon u Jesús xo'l unq'a uxhchile' tul b'ex oonoj ve't vitxutx Aake' tuk' unq'a titz'in Aake'. As nikat isa' cha'ma iyolon tuk' Aak. As a' kuxh atkat cha'ma ti' u kab'ale' uve' atikkat Aak. 47As ech b'ex tal ve't uma'l u uxhchil ile' te u Jesús: —Il ak atxutx at ti' kab'al tuk' unq'a eetz'in. As nisa' aak iyolon see,— ti'k u uxhchile'. 48As ech tal ve't u Jesús ile': —Tuk val sete uva' ab'il ech tatine' sunk'atz eche' vuntxutxe' as ab'il uva' ech tatine' sunk'atz eche' unq'a vitz'ine',— ti'k Aak. 49As ik'uch ve't Aak unq'a ichusulib'e' ta'n iq'ab'. As ech tal ve't Aak ile': —As ech exe' vuntxutxe'; as ech exe' unq'a vitz'ine', 50tan jank'al unq'a uxhchile' uve' ni b'anon kam uve' ni tal u Tiixhe' uva' at tu almika', as ech tatine' eche' vitz'in, as ech tatine' eche' vanab', as ech tatine' eche' untxutx,— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\