MATEO 13

1An chit tu u q'iie', el ve't ch'u'l u Jesús tu kab'al. As b'ex ve't Aak xonloj tzi' u mar. 2As a' chit mama'la tename' imol tib' ti' Aak. As ok ve't Aak tu uma'l u barco. Xoneb' ve't Aak. As kaaik ve't kan unq'a tename' tzi' u a'e'. 3Nimal unq'a yole' nikat tal Aak te unq'a tename'. As tuk' k'uchuvatz nikat ichusunkat Aak. Ech tal Aak ile': —B'ex ve't uma'l u naj avoj. 4As tul av naj, as at unq'a iiae' uva' echik toon tu b'ey. As ul unq'a tz'ikine'. As ijuna ve't txoo. 5As at unq'a iiae' ech toon xo'l unq'a k'ub'e' uva' ye'lkat tuul tx'ava'. As oora chit kat b'uuq'i, tan ye'l tuul tx'ava' at xo'l unq'a k'ub'e'. 6As tul kat tz'e'san ve't u q'iie', as oora kuxh kat tzaj ve'te', tan ti' uva' ye'l taq'il kat b'en ta'n unq'a k'ub'e'. 7As at unq'a iiae' echik toon xo'l ch'i'x. As tul kat ch'ii unq'a ch'i'xe', as kat isoka ve't unq'a ch'i'xe' u chikoe'. 8Pet ech koj unq'a iiae' uva' echik toon tu u b'a'nla tx'ava'e', tan kat taq' ivatz. As ati uva' kat aq'on o'k'alal (100) ivatz ti' junun vi'l; as ati uva' kat aq'on oxk'alal (60) ivatz; as ati uva' kat aq'on vinaj laval (30) ivatz. 9As ab'iste ex uva' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni vale',— ti'k u Jesús. 10As ijetz' ve't ok tib' unq'a ichusulib' u Jesús sk'atz. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Kam b'an ta'ne', Pap, uva' tuk' kuxh k'uchuvatz nachusunkat te unq'a tename'?— ti'k chajnaj. 11Ech tal ve't u Jesús ile': —As ex uva' at ve't ok ex xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As sete tuk valkat isuuchil u tijle'm u Tiixhe', as ye'xhib'il ootzin tetz. Pet ech koj unjoltu unq'a tename', as ye'xhkam la alax isuuchil ste. 12As ab'il uva' ni toksa taama ti' inimat u yole', k'uxh b'iil kuxh nipal stuul, as la alpu isuuchil ste. As aal la chee itxumb'al sti'. Pet ech koj u uxhchile' uva' ye' ni toksa taama ti' tab'it u yole' as tuk' ti' inimata', as aal la sotzsal ve't u yole' sk'u'l. 13Esti'e' uva' tuk' k'uchuvatz nunchusunkat xo'l unq'a tename', tan k'uxh ni tile' kam uve' nunb'ane' as k'uxh ni tab'i unq'a yole' uva' ni vale', as ye' nipal stuul. 14As a'e' nib'ane' uva' itz'ib'a kan u Isaías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', uva' ech ni tal ile': K'uxh nimal yol la tab'i, as ye' la pal stuul; as k'uxh nimal unq'a vee' la tile', as ye' la texhla, 15tan yannal itxumb'al unq'a tename'. As eela kuxh stuk' uva' jupel vixikine' tuk' vivatze'. As ye' nipal tisuuchil u yole' uva' ni tab'i tuk' uva' ni tile'. As ye' nijalpu vitxumb'ale'. Esti'e' uva' ye'l ipaav la sotzi, ti'k u yole' uva' itz'ib'a kan u Isaías. 16Pet ech koj ex, tan achveb'al chit ex, tan nepal stuul kam uva' netile'. As nesa' etab'it u yole' uve' ni vale'. 17As jik chit ni val sete, tan ye' saach unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' tuk' ka't unq'a niman tetz Aake' uva' atik na'ytzan kat sa'on tilat unq'a vee' netil cheel. As ye' kat tila. As k'uxh kat isa' tab'it unq'a yole' uve' netab'i cheel, as ye' kat tab'i. 18As etab'itaj isuuchil u k'uchuvatze' uve' tuk vale' ti' u naje' uve' ni tave'. 19Tan unq'a iiae' uve' kat ku' tu b'ey, as a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uva' ni ab'in u yole' ti' u tijle'm u Tiixhe'. As ye' nipal stuul, tan ni tul teesa u tx'i'lanaje' u yole' uve' kat ok tu u taanxelal unq'a uxhchile'. 20As unq'a iiae' uve' kat oon xo'l unq'a k'ub'e', as a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uve' tul ni tab'i u yole', as nichiib' sti'. As ni tok u yole' tu u taanxelale'. 21Pet ech unq'a uxhchile' eche' u iiae' uva' ye' kat palik b'en u taq'ile' tu u tx'ava'e', tan ye' kat yak'in u yole' tu u taanxelale'. As ye'xh jatva'l q'ii kat ib'ana, tan tul kat ul unq'a k'axk'oe' ti' u uxhchile' ti' uva' nimamal u yole' sta'n, as oora kuxh kat ka'kab'in taama sti'. 22As unq'a iiae' uve' kat oon xo'l unq'a ch'i'xe', as a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uve' kat ab'in u yole'. As ni xaansa unq'a uxhchile' taama ti' unq'a vee' at vatz u tx'ava'e' as tuk' ti' u tx'iib'al q'iie' uva' ni sotzsan ik'u'l unq'a uxhchile' ti' u yole'. Esti'e' ye' niyak'in u yole' tu u taanxelal unq'a uxhchile' eche' umaj u tze' uva' ye' nivatzine'. 23Pet ech koj unq'a iiae' uve' ech toon tu u b'a'nla tx'ava'e', tan a' ni tokkate' ti' unq'a uxhchile' uve' ni ab'in u yole' as ninima. As niyak'in ve't u yole' tu u taanxelale' eche' unq'a tze'e' uva' nivatzine', tan ati uva' ni taq' o'k'alal (100) ivatz, as ati uva' ni taq' oxk'alal (60) ivatz, as ati uva' ni taq' vinaj laval (30) ivatz ti' junun vi'l,— ti'k u Jesús. 24As tal u Jesús uma't u k'uchuvatz uva' ech ile': —Ech nib'an u tijle'm u Tiixhe' eche' nib'an umaj naj uva' kat ichaj b'en ik'am ti' tavat u b'a'nla iiae' uva' trigo tu vitx'ava'e'. 25As tul kat tz'otin ve'te', as vat ve't unq'a k'ame'. As oon ve't uma't u naj uva' nik ich'o'n taama ti' vib'aal u tx'ava'e'. As b'ex tava kan naj unq'a va'lexhla iiae' xo'l unq'a trigo, uva' ech tilone' eche' trigo. 26Tul kat b'uuq' ve't unq'a trigo, as xu'mat ve'te'. As antu ve't u va'lexhla iiae' uva' eche' trigo kat b'uuq' xo'l unq'a trigo. 27As oon ve't unq'a k'ame' xe' vib'aal u trigo. As ech tal chajnaj ile': «Pap, b'a'nla iiae' unq'a iiae' uve' kat b'ex qava tu vatx'ava'e'. ¿As katile' q'i kat tzaakat ve't unq'a va'lexhla chaj k'uache' uve' eche' trigo uve' kat chee xo'l unq'a trigo?» ti'k chajnaj. 28Ech tal ve't vib'aal u trigo ile' te unq'a ik'ame': «A' uma'l u uxhchile' uve' nich'o'n taama svi' kat b'ex b'anon,» ti'k vib'aal u trigo. As ech tal ve't unq'a k'am ile': «¿Pap, ma nasa' uva' la b'en kutzuj u va'lexhla k'uache' uve' eche' trigo uva' at xo'l unq'a trigo?» ti'k chajnaj. 29Ech tal ve't vib'aal u trigo ile': «Ye'le, tan asoj la etzuj u va'lexhla k'uache' uve' eche' trigo, as ante' u trigoe' la etzuje'. 30Pet ch'iiojno skaab'il. As lanal ilej ve't u q'iie' ti' imakle', as a'n la val te unq'a mak'ol tetze' ti' teesat chajnaj unq'a va'lexhla k'uache' b'axa. As la imol chajnaj. As la ik'al chajnaj ti' tok tu xamal. As a'n la itzok' ve't chajnaj unq'a trigoe' ti' ikolpe',» ti'k vib'aal u trigoe' tal te unq'a ik'ame',— ti'k u Jesúse'. 31As tal ve't u Jesús uma't u k'uchuvatz. As ech tal Aak ile': —Ech nib'an u tijle'm u Tiixhe' eche' uva' kat ib'an u iiae' tetz u mostaza uva' b'ex tava uma'l u naj tu vitx'ava'e'. 32As k'uxh tz'up chit u iiae' ti' unjoltu unq'a iiae', as tul uva' kat ch'ii ve'te', as nim chit kat oonkat ti' unjoltu unq'a chikoe' uve' at tu u pe'e'. As ni tul ve't unq'a talaj tz'ikine' ti' ib'anat visoke' vi' viq'ab' u tze'e',— ti'k u Jesús. 33As ech tal u Jesús ile' ti' uma't u k'uchuvatz: —Ech nib'an u tijle'm u Tiixhe' eche' nib'an u levadura uve' nipaxi tib' xo'l oxva'l paab'al u harina. As kat ipaxi ve't b'en tib' u levadura xo'l viq'otil u paane'. As kat isipk'isa ve't skajayil,— ti'k u Jesús. 34As jank'al chit unq'a chusb'ale' uve' nik tal Aak ti' tilat u Tiixhe' isuuchil vitename', as tuk' kuxh k'uchuvatz nik ichusunkat Aak. As ye'l uma'toj yol nik tal Aak uva' jit tuk' k'uchuvatz, 35tan a'e' nik ib'an u Jesús kam uva' alel kan ta'n uma't u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', tul ech tal ile': Tul la yolon in, as tuk' k'uchuvatz la yolonkat in. As la val ve't isuuchil unq'a txumb'ale' uva' ye' ootzimal ta'n unq'a tename' uva' k'ujb'a'l kan tul uva' sichee u vatz tx'ava'e', ti'k u yole'. 36As taq' ve't kan u Jesús unq'a tename'. As ok ve't Aak tu u kab'ale'. Jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' Aake' sk'atz. As ech tal ve't chajnaj ile': —Pap, b'an b'a'nil. Al isuuchil u yole' sqe uve' kat aal ti' unq'a va'lexhla k'uache' uva' xo'l unq'a trigo,— ti'k chajnaj. 37Ech tal ve't u Jesús ile': —U naje' uve' ni avan u b'a'nla iiae', as a' . 38As u tx'ava'e', as a'e' unq'a tename'. As unq'a b'a'nla iiae', as a'e' unq'a tename' uve' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. Pet ech koj unq'a va'lexhla k'uache', tan a' unq'a uxhchile' uve' echen k'atz u tx'i'lanaje'. 39As u naje' uva' nich'o'n taama uve' kat avan kan u va'lexhla k'uache', as a'e' u tx'i'lanaje'. Tul la maklu u trigo, as a'e' vimotxteb'al u q'iie' vatz u tx'ava'e'. As unq'a mak'ol tetz u trigo as a' unq'a ángel. 40As eche' uve' nib'anchu te unq'a va'lexhla k'uache' tan tul kat molaxi as kat oksal tu xamal ti' itz'e'sale', as echat tuk ib'an unq'a uxhchile' uva' ni b'anon u va'lexhe' tul la ilej imoxtel u q'iie'. 41Tan la ichaj ve't tzan unq'a ángel ti' ul teesat el unq'a uxhchile' uve' ni paavinsan vimoole' as tuk' unq'a paasan tziie' uva' ni b'anon u va'lexhe', uve' at xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 42As la sutil ve't b'en unq'a paasantziilla uxhchile' tu u oornoe' uve' nitoypukat u xamale'. As tzitzi' la oq'kat ve'te'. As la ik'ux ve't tib' tee. 43Pet ech koj unq'a jikla aamae' uva' at jaq' u tijle'm u Kub'aale', tan acha'v chit ve't tatine' la ib'an vatz Aak eche' nib'an u q'iie' tul nitxijune'. As ab'iste ex uva' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni vale'. 44As ech nib'an u tijle'm u Tiixhe' eche' umaj u tx'iib'al q'ii uva' mujel tu umaj u tx'ava'. Tul la ilej umaj u naj u tx'iib'al q'iie', as la chiib' ve't naj sti'. As la imuj kan naj. As la b'en ik'ayi ve't kan naj unq'a tetze' skajayil, aq'al uva' la b'en iloq' naj u tx'ava'e' uve' atkat u tx'iib'al q'iie'. 45As ech la ib'an unq'a uxhchile' uva' nisa' tok xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe' eche' la ib'an umaj aak'a'y uve' nixaane' ti' ichukat unq'a b'a'nla chaj kueentaxhe'. 46As tul la ilej naj umaj u b'a'nla kueentaxh uva' je'nal ija'mil, as la b'en ik'ayi kan naj unq'a tetze' skajayil. As la iloq' ve't naj u b'a'nla kueentaxhe'. 47As ech nib'an u tijle'm u Tiixhe' eche' nib'an umaj u k'ach tetz txeyol txay. As tul uva' nisutil b'en u k'ache' xe' u a'e', as kam kuxh txayil ni tok tu u k'ache'. 48As tul ninoo ve't u k'ache', as ni teq'ol ve't el tzan tzi' u a'e' ta'n unq'a txeyol txaye'. As nixoneb' ve't chajnaj ti' itxaat ve't unq'a b'a'nla txaye'. As la ikol ve't chajnaj tu vixu'ke'. Pet ech koj unq'a txaye' uva' va'lexh, tan la isuti ve't el chajnaj. 49Echat chit la ib'ane' tul la ilej vimoxtel u q'iie', tan la ul ve't unq'a ángel ti' teesat el tzan Aak unq'a jikla aamae' xo'l unq'a uxhchile' uva' va'lexh vitxumb'ale'. 50As la sutil b'en unq'a uxhchil uva' va'lexh vitxumb'ale' tu uve' nitoypukat u xamale'. As tzitzi' la oq'kat ve'te'. As la ik'ux ve't tib' tee,— ti'k u Jesús. 51As ich'oti ve't u Jesús te unq'a ichusulib'e': —¿Ma kat palyu ex tu unq'a yole' uva' kat val sete?— ti'k Aak. —Kano, Pap. Kat palyu o' stuul,— ti'k chajnaj. 52As ech tal ve't u Jesús ile': —Tuk val sete, unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tul la pal tu u yole' ti' tok unq'a uxhchile' xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', as ech la ib'ane' eche' nib'an umaj u b'aal kab'al uve' kam kuxh kolel sta'n tu vikab'ale'. As la teq'o el tzan unq'a tetze' ti' ib'anb'eta', as moj unq'a vee' ak'nale moj o't ve'te',— ti'k u Jesús. 53As tul kat tzojpu ve't u Jesús ti' talat unq'a k'uchuvatze', as b'en ve't Aak. 54As oon ve't Aak tu vitename' uve' ch'ii kat Aak. As chusun ve't Aak tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As teq'o ve't taama unq'a uxhchile' ta'n u yole' uve' nikat tal Aak. As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' svatzaj: —¿Katile' q'i kat b'ex teq'okat u naje' vitxumb'ale'? ¿As katile' q'i b'ex ichuskat tib' naj ti' ib'anax unq'a nimla b'a'nile' uve' nib'an naj? 55¿As jit kol vik'aol u seeole' q'a u naje'? Tan itxutx naje' u Ma'le'. As titz'in naje' u Jacobo, tuk' u Xhu'l, tuk' u Simón, tuk' u Judas. 56As ootzimale' unq'a tanab' naje' sqa'n. ¿Katile' q'i tzaakat unq'a txumb'ale' ta'n naj?— ti'k unq'a uxhchile' tal ti' u Jesús. 57As ye' kat isa' ve't unq'a uxhchile' inimat u Jesús. As ech tal ve't u Jesús ile': —Katil kuxh la oksalkat iq'ii uma'l u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. Pet ech koj tu vitename' tuk' tu vikab'ale', as eche' la koj oksal iq'ii,— ti'k u Jesús. 58As ka'l kuxh unq'a nimla b'a'nile' ib'an ve't Aak xo'l unq'a tename' tzitzi', tan ti' uva' ye' nikat ik'ujb'a' unq'a uxhchile' ik'u'l ti' Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\