MATEO 14

1As tu unq'a q'iie', as tab'i ve't u Herodes itzib'lal u Jesús, tan naj k'ujlik kan sb'ooq'olil ti' tilat isuuchil kajva'l unq'a tename' ta'n u ijlenaale' tu u Roma. 2As ech tal ve't u Herodes ile' te unq'a lochol tetze': —A' u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e' uva' kat ulyu taama unpajte. Esti'e' ni toleb' ti' ib'anat unq'a nimla b'a'nile',— ti'k u Herodes. 3As tal u Herodes u yole', tan ti' uva' ma'tik talat naj itxeypu u Xhune', as ma'tik talat naj ik'alat ve't ta'n kateena, as ma'tik talat naj toksal tu u kaarsa ti' inimal viyol u Herodías, uva' tixqelik u Pi'le' uva' titz'in u Herodes, 4tan ti' uva' ech nik tal u Xhun ile' te u Herodes: —Paave' kat ab'ana ti' uva' kat eeq'o eeb' tuk' u ixoje',— ti'k u Xhune' tal te u Herodes. 5Esti'e' nikat isa' ve't u Herodes iyatz'at u Xhune'. Pet nikat ixo'v naj vatz unq'a tename', tan q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u Xhune' vatz unq'a tename'. 6As tul kat tz'aj iyaab' u Herodes, as kat ib'an ve't naj uma'l u nimla q'ii. As ok ve't u tal u Herodías b'ixoj vatz u Herodes as tuk' vatz unq'a ilonaale'. As tul acha'vik chit ib'ix ve't ixoj uve' til u Herodes. 7As taltzi' ve't u Herodes te u ixoj tuk' viB'ii u Tiixhe' uva' la taq' naj kam uva' la ijaj ixoj te naj. 8As a' u Herodías alon te u tale' ti' uva' kam la ijaj ixoj te u Herodes. As ech b'ex tal ve't ixoj ile': —Nunsa' vivi' u Xhune' uva' nikat aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'. As a' ni vale' uva' la aaq' tzan sve tu umaj u pulaato,— ti'k ixoj. 9As txumun ve't u Herodes ta'n viyol u ixoje'. Tan ti' uva' ma'tik taltzi't naj te u ixoje' tuk' tiila yol vatz unq'a ilonaale', as taq' chit ve't naj kam uva' ijaj ixoj. 10As tal ve't u Herodes uva' la b'en tzok'poj el vivi' u Xhune' tu u kaarsa. 11As eq'ol ve't tzan vivi' u Xhune' tu uma'l u pulaato. As ul aq'axoj te u ixoje'. As b'ex taq' ve't ok ixoj te vitxutxe'. 12As ul ve't ka'l unq'a ichusulib' u Xhune' ti' imujlu vichi'ole'. As tul ma't imujat chajnaj, as b'ex tal ve't chajnaj te u Jesús. 13As tul tab'i ve't u Jesús uva' yatz'pu ve't u Xhune', as el ve't ch'u'l Aak tzitzi'. As ok ve't Aak tu uma'l u barco ti' iq'axit Aak u mar ti' toon tu uma't u atinb'al uva' ye'likkat tenam. Tul tab'i ve't unq'a uxhchile' uva' ma't ib'en ve't Aak tu u barco, as el ve't ch'u'l unq'a uxhchile' tulaj unq'a talaj tename'. As xao'm ib'en ve't unq'a uxhchile' ti' toon k'atz Aak jalit u mar. 14As tul oon ve't u Jesús jalit u mar, as til ve't Aak uva' mama'la tenam molik ve't tib' ti' ik'ulpu Aak. As itxum ve't Aak ivatz unq'a tename'. As ib'a'nxisa ve't Aak unq'a aach'o'me' uve' atik xo'l unq'a tename'. 15As tul ku' ve't q'ii, as jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' u Jesús sk'atz. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —Kat ku'y ve't q'ii. As tul ye'l kab'al at tzitza'. Pet al te unq'a tename' uva' la b'en iloq' ipaan tulaj unq'a talaj tename',— ti'k chajnaj. 16Ech tal ve't u Jesús ile': —Ye'l unq'a tename' la b'eni. Pet ex la aq'on ipaan,— ti'k u Jesús. 17—As ye'l paan eq'omal sqa'n ti' itzujb'el unq'a tename' skajayil. Pet o'va'l kuxh paan ati tuk' ka'va't txay,— ti'k chajnaj. 18—Etaq'taj tzan sve,— ti'k u Jesús. 19As tal ve't Aak uva' la xoneb' unq'a tename' skajayil vatz u chaq'aalae'. As itxey ve't Aak o'va'l unq'a paane' tuk' ka'va't unq'a txaye'. As ka'yik ve't je' Aak tu almika'. As taq' ve't Aak ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As ijatx ve't Aak unq'a paane'. As taq' ve't Aak te unq'a ichusulib'e' ti' uva' la ijatx ve't chajnaj xo'l unq'a tename'. 20As tul ma'tik itx'a'n unq'a tename' sb'a'n skajayil, as imol ve't unq'a ichusulib' Aake' unq'a ya'l paane'. As nootel kab'lavat xu'k sta'n. 21As kamal o'va'l mil unq'a naje' uve' tx'a'on u paane'. As jit achpu unq'a ixoje' tuk' unq'a talaj intxa'e'. 22As tul uva' nik iq'iila kan u Jesús unq'a tename', as tal ve't Aak te unq'a ichusulib'e' uva' la ok ve't chajnaj tu u barco as la b'ax ve't chajnaj vatz Aak ti' iq'axit u mar. 23Tul ma'tik iq'iilat kan u Jesús unq'a tename', as je' ve't Aak vi' uma'l u tal vitz ti' inachat Tiixh. Tul tz'otin ve'te', as a'ik kuxh u Jesús atik tzitzi' sijunal. 24Echen ve't u barco pok'o'chb'al u mar, tan nik ijojpi u mam kajiq'e' u barco, tan aalik itzaa u kajiq'e' vatz u barco. 25Tul uva' txantik kuxh isajb'e', as xao'm tok u Jesús vi' u mar. As b'ex ilej ve't Aak chajnaj. 26Tul til unq'a ichusulib' Aake' uva' nikat ixaan ve't Aak vi' u mar, as xo'v ve't chajnaj. As ech tal ve't chajnaj ile': —¡Uma'l u xo'val tule'!— ti'k chajnaj, tul sik'in ve't chajnaj ta'n xo'vichil. 27As yolon ve't u Jesús te chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —Ye' kuxh xo'v ex. Pet etiib'isataj etaama, tan ine',— ti'k Aak. 28Ech tal u Lu' ile': —Pap, asoj axh u vee', as al sve uva' la b'en in sak'atz vi' u a'e',— ti'k u Lu'e'. 29—Elen ch'u'l b'a,— ti'k Aak tal te u Lu'e'. Oora chit el ve't ch'u'l u Lu'e' tu u barco. As xaan ve't naj vi' u a'e' ti' toon k'atz u Jesús. 30As tul til ve't naj ipilq'ut tib' u a'e' ta'n u mam kajiq'e', as xo'v ve't naj. As jilchel ib'en naj xe' u a'e' ta'n xo'vichil. As sik'in ve't naj: —¡Pap, loch in!— ti'k naj te u Jesús. 31As oora chit taq' ve't b'en u Jesús iq'ab' ti' itxeyat naj. As teq'o ve't je' tzan Aak naj xe' u a'e'. As ech tal ve't Aak ile': —¡Ye'xh jank'al k'ujleb'al ak'u'l ati! ¿Kam uva' kat kuxh ka'kab'in ak'u'l svi'?— ti'k Aak. 32Tul je' ve't u Jesús tu u barco tuk' u Lu'e', as yak kuxh ya' ve't u kajiq'e'. 33As unq'a ichusulib' Aake' uve' atik tu u barco, as toksa ve't chajnaj iq'ii u Jesús. Ech tal chajnaj ile': —¡An chite' vil, Pap, tan axh chite' vil viK'aol u Tiixhe'!— ti'k chajnaj. 34As tul ma'tik iq'axit u Jesús u mar tuk' unq'a ichusulib'e', as oon ve't Aak tu u tx'ava'e' uva' Genesaret. 35As tul texhla ve't unq'a tename' u Jesús, as pax ve't itzib'lal Aak tulaj unq'a tename' uva' najlich u Genesaret. As teq'o ve't tzan unq'a tename' unq'a aach'o'me' vatz Aak. 36As ijaj ve't unq'a tename' kuyb'al te Aak uva' aal kuxh koj u toksa'm Aake' la ikan unq'a aach'o'me' uve' nik tale', tan ab'il uve' nik kanon u toksa'm Aake', as yak chit nik tel u ch'o'me' sti'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\