MATEO 15

1As ka'l unq'a fariseo uva' a' tzaanajlikkat tu u Jerusalén tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chuselik tib' ti' unq'a tzaq'ite', as oon ve't chajnaj k'atz u Jesús. Ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: 2—¿Kam q'i uva' ye' ninima unq'a achusulib'e' unq'a yole' uva' k'ujlu kan ta'n unq'a q'esla kub'aale'? Tan ye'l iq'ab' chajnaj nitx'aae' tul nitx'a'n chajnaj,— ti'k unq'a fariseo tuk' unq'a uxhchile' uva' chuselik tib' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan. 3As ech tal ve't u Jesús ile': —¿As kano ex q'i? ¿Kam q'i uva' nepaasa ve't tzii ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan? As a' nenima unq'a chusb'ale' uva' at kan ta'n unq'a q'esla eb'aale', 4tan ech ni tal vitzaq'it u Tiixh ile': Xo'noj vatxutxe' see; as xo'noj vab'aale' see, ti'ke. As ech ni tal ile' unpajte: Ab'il uve' la iyoq' itxutx as la iyoq' ib'aal, as techal la yatz'pi, ti'k u tzaq'ite'. 5Pet ech koj ex, tan a' netale' uva' la uch talat umaj uxhchil te vitxutxe' moj te vib'aale' ech ile': «Ye' la uch unlochat ex, tan jank'al uva' la unloch ex sta'n, as te u Tiixhe' kat vaq'lukat,» chaj u uxhchile' la tal te vitxutxe' moj te vib'aale'. 6As a' netale' uva' ye' la uch ilochat ve't unq'a uxhchile' vitxutxe' tuk' vib'aale'. Esti'e' ni val sete uva' nepaasa ve't tzii ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, tan a' ve't ichusb'al unq'a q'esla eb'aale' nenima. 7Tan ex kuxh ka'vatz, tan an chite' uve' tal kan u Isaías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', tul ech tal ile': 8Tul ni toksa unq'a tename' unq'ii, as itzi' kuxh unq'a tename' ni alon. Pet ech koj u taanxelal unq'a tename', tan ye' ni toksa taama svi' ti' inimat in. 9As kamchaj la itxa'ki tul uva' la inach in unq'a tename', tan tul nichusune', as a' kuxh unq'a chusb'ale' nichuse' uve' at kan ta'n unq'a q'esla ib'aale', ti'k u Tiixhe' tal te u Isaías,— ti'k u Jesús. 10As imolo ve't tzan u Jesús unq'a tename' sk'atz. As ech tal ve't Aak ile': —Etab'itaj vunyole'. As palojtaj ex stuul. 11Tan kam u vee' ni techb'u umaj uxhchil, as jite' la paavinsan vatz u Tiixhe'. Pet a' unq'a yole' uve' ni tel ch'u'l titzi', as a'e' nipaavinsan vatz Aak,— ti'k u Jesús. 12As jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' Aake' sk'atz. As ech tal ve't chajnaj ile': —¿Ma at sak'u'l, Pap, uva' kat ch'o'n te unq'a fariseo ti' uva' kat aala?— ti'k chajnaj. 13Ech tal ve't u Jesús ile': —Tan jank'al unq'a chusb'ale' uva' jit u Kub'aal Tiixhe' alol tetz, as ech la ib'ane' eche' umaj u chiko uva' la tzujpik el tuk' u taq'ile'. 14As la val sete, eteesataj etib' k'atz chajnaj, tan ech chajnaje' eche' umaj u tzot uva' la ch'ijin uma't u tzot, tan asoj la ich'iji u tzote' uma't u tzot, as eela iku'e' skaab'il tu u jule',— ti'k u Jesús. 15As ech tal ve't u Lu' ile': —B'an b'a'nil. As al isuuchil u k'uchuvatze' sqe uve' kat aala,— ti'k u Lu'e'. 16Ech tal u Jesús ile': —¿As mita'n kuxh ex b'a nepal tu u yole'? 17¿As ma ye' nepal stuul? Tan kam uva' la techb'u umaj uxhchil, as yaklu pal kuxhe' tu tuul u uxhchile'. 18Pet ech koj unq'a yole' uve' ni tel ch'u'l titzi' umaj uxhchil, tan tu u taanxelale' ni telkat ch'u'l. As a'e' ni paavinsan 19tan tu u taanxelal unq'a uxhchile' ni telkat ch'u'l unq'a va'lexhla chaj txumb'ale' eche' unq'a yatz'ol aama, unq'a maaol tixqel imool as maaol itzumel imool, as eche' unq'a naje' uva' ye'l tixqel tisuuchil as moj unq'a ixoje' uva' ye'l itzumel tisuuchil, as tuk' unq'a uxhchile' uve' ni telq'e', as tuk' unq'a chulin yole', as tuk' unq'a chukul ch'a'oe'. 20As a' unq'a txumb'ale' uva' ni paavinsan unq'a uxhchile'. Pet ech koj uve' ye' la etx'aa veq'ab'e' tul la tx'a'n ex, as jite' la paavinsan ex,— ti'k Aak. 21As el ve't ch'u'l u Jesús tu u Galilea. As oon ve't Aak najlich u Tiro tuk' u Sidón. 22As uma'l u ixoj uva' aa Canán, as ul ik'ul ve't ixoj u Jesús, tan a' jejlikkat ixoj tzitzi'. As ech tal ixoj ile' tul taq' je' ixoj tuul ivi': —Txum unvatz, Pap tiaal David, tan nimxinajlu chit vas vale' ta'n uma'l u sub'ul,— ti'k ixoj. 23Pet jit ik'ulb'e u Jesús ixoj. As jetz'en ve't ok unq'a ichusulib'e' Aake' sk'atz. As ijaj ve't chajnaj kuyb'al te Aak: —Pap, al te u ixoje' uva' la b'en ixoj, tan va'l kuxh isik'in ixoj ti' kuqul,— ti'k chajnaj. 24Ech tal ve't u Jesús ile': —A' chajelkat in ti' ilochax unq'a tiaal Israel, tan ech tatine' eche' unjoloj kaneero' uve' tz'ejxinajle,— ti'k u Jesús. 25As jetz'en ve't ok ixoj k'atz u Jesús. As ku' ve't ixoj qaaloj vatz Aak. Ech tal ve't ixoj ile': —¡B'an b'a'nil sve, Pap! ¡Loch in!— ti'k ixoj. 26—Ye' la ib'ane' uva' la qaq' vitx'ix unq'a talaj intxa'e' te unq'a talaj tx'i'e',— ti'k u Jesús. 27—Kano, Pap. Pet antu unq'a talaj tx'i'e' ni echb'un unq'a vuy tx'ixe' uve' ni chajpik ku' jaq' vimeexha u uxhchile' uva' etzin tetz unq'a talaj tx'i'e',— ti'k ixoj. 28As ech tal u Jesús ile': —Ixoj, nim chite' u k'ujleb'al ak'u'le'. As esti'e' la ib'ane' kam uve' ni tal aama,— ti'k u Jesús. As tul kuxh tal Aak u yole', as yak kuxh b'a'nx ve't u tal ixoje'. 29As q'aav ve't u Jesús unpajte ti' ib'en k'atz u mar uve' Galilea. As je' ve't Aak vi' uma'l u vitz. As tul xonlik ve't Aak tzitzi', 30as imol ve't ok tib' u mama'la tename' k'atz Aak uva' eq'omal unq'a ko'xe' sta'n tuk' unq'a tzote' tuk' unq'a uxhchile' uva' koyix iq'ab' tuk' unq'a meme' as tuk' unjoltu aach'o'm. As kat ib'a'nxisa ve't Aak skajayil. 31As teq'o ve't taama unq'a tename' tul til unq'a tename' iyolon unq'a meme'. As toksa ve't unq'a tename' iq'ii u Tiixhe', tan b'a'nik ve't unq'a uxhchile' uve' koyixik iq'ab'. As nik ixaan ve't unq'a ko'xe'. As nik tilon ve't unq'a tzote'. 32As imolo ve't u Jesús unq'a ichusulib'e'. As ech tal ve't Aak ile': —Nuntxum ivatz unq'a tename', tan kat ib'anlu ve't oxva'l q'ii scheel uva' xekel unq'a tename' svi'. As ye'xhkam chit unb'ooj ati uva' la techb'u. As ye' nunsa' uva' la b'en unq'a tename' tikab'al tul ye'xnaj tx'a'ni, tan la b'ujle' tu b'ey,— ti'k u Jesús. 33Ech tal unq'a ichusulib' Aak ile': —¿Katil la b'en qeq'okat mama'la paan tzitza' tu u tzuukin tx'ava'e' ti' itzujb'el unq'a tename'?— ti'k chajnaj. 34As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Jank'oj paan q'i ati?— ti'k Aak. —Vujva'l kuxh paan ati tuk' ka't unq'a talaj txay,— ti'k chajnaj. 35As tal ve't Aak ixoneb' unq'a tename' tu tx'ava'. 36As itxey ve't Aak vujva'l u paane' tuk' ka't unq'a talaj txaye'. As taq' ve't Aak ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As ijatx ve't Aak. As taq' ve't Aak te unq'a ichusulib'e'. As ijatx ve't chajnaj xo'l unq'a tename'. 37As tx'a'n ve't unq'a tename' skajayil sb'a'n. As imol ve't unq'a ichusulib' Aake' unq'a ya'l paane'. As nootel vujva't xu'k sta'n. 38As kajva'l mil unq'a naje' tx'a'ni. As ye' kat achpu unq'a ixoje' tuk' unq'a talaj intxa'e'. 39As tul ma'tik ib'en ve't u mama'la tename', as ok ve't u Jesús tu u barco unpajte. As echik toon ve't Aak najlich u tal tenam uva' Magdala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\