MATEO 16

1As oon ka'l unq'a fariseo tuk' ka't unq'a saduceo k'atz u Jesús ti' ijajata' uva' la ik'uch Aak umaj u k'uchb'al tetz u tijle'me', as k'uchb'al tetze' asoj a' tzaanajkat Aak tu almika'. As nik kuxh ichuk chajnaj txumb'al ti' uva' la icheesa chajnaj ipaav Aak. 2Ech tal ve't u Jesús ile': —As tul niku' q'ii as tul kat etila uva' kajux ve't u almika'e', as: «Saq'i la ib'an sq'ejal,» ch'ex netale'. 3Asoj netile' uva' kajux ve't u almika'e' tul nisajb'e', as: «Mam jab'al tul cheel, tan at suutz' vatz u almika'e',» ch'ex netale'. ¡Ex kuxh ka'vatz tuk' vetxumb'ale'! Tan nepal stuul kam uve' tuk uchoj vatz u almika'e'. ¿As kam q'i uve' ye' nepal stuul ti' unq'a k'uchb'al tetze' uve' ni tuch sexo'l tu unq'a q'iie'? 4¡Ech ve't vetxumb'ale' eche' unq'a uxhchile' uva' va'lexh vitxumb'ale'! ¡As ech ve't exe' eche' umaj naj uva' nichuk tixoj! As k'uxh nejaj umaj k'uchb'al tetz u vijle'me', as eche' la koj k'uchpu sete. Pet a' kuxh ve't la k'uchpu sete eche' uva' kat ib'an u Jonás, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe',— ti'k u Jesús. As taq' ve't kan Aak chajnaj. As b'en ve't Aak. 5As tul pal u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' jalit u mar, as jit inach chajnaj teq'ot ipaan. 6As ech tal ve't u Jesús ile': —Tuk val sete, atoj enachb'al vatz vilevadura unq'a fariseo tuk' unq'a saduceo,— ti'k Aak. 7As tal ve't je' chajnaj ste uva': —Kamal ti' uve' ye' kat qeq'o tzan kupaan, as esti'e' ni tal Aak u yole',— ti'k chajnaj. 8As ootzimalik ta'n u Jesús uva' kam nikat titz'a chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —Ye'xh jank'al u k'ujleb'al ek'u'le' ati. ¿As kam q'i uva' netal je' sete uva': «Ye'l kupaan ati,» ch'ex netale'? 9¿Ma ye' nepal b'a tu uve' kat unb'ana? ¿As ma ye' netulsa b'a sek'u'l uva' o'va'l kuxh paan as kat noo o'va'l mil unq'a tename' sta'n as jatva't xu'k unq'a ya'l paane' q'i kat emola? 10¿As moj ye' netulsa sek'u'l uva' vujva'l u paane' kat unjatx xo'l kajva'l mil unq'a tename' as jatva'ttel xu'k u ya'l paane' q'i kat emola? 11¿Kam q'i uva' ye' nepal tu vunyole'? Tan jit u paane' ni val sete. Pet a'e' ni val sete uva': «Atoj enachb'al vatz vilevadura unq'a fariseo tuk' unq'a saduceo,» ch'in sete,— ti'k u Jesús. 12As tul tal Aak isuuchil u yole', as a'n pal ve't chajnaj stuul uva' jit u levadura uve' nib'en xo'l u paane' uve' nik tal Aak. Pet a' vitxumb'al unq'a fariseo tuk' unq'a saduceo uve' nikat tal Aak kam uve' ib'an chajnaj, tul uva' nik ichusun chajnaj. 13As oon ve't u Jesús najlich u tenam u Cesarea, uva' kat ik'ujb'a' kan u Pi'le' uva' k'ujlik kan ta'n u ijlenaal tu u Roma. As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —¿Kam u tijle'me' uve' ni tal unq'a tename'?— ti'k Aak. 14Ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile': —At uxhchil ni alon uva' axh u Xhune' uve' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'; as at ka'l uxhchil ni alon uva' axh u Elías; as at ka't uxhchil ni alon uva' axh u Jeremías as moj uma'toj u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' kat ul taama unpajte,— ti'k chajnaj. 15As: —¿Kano ex q'i? ¿Kam vijle'm uve' netale'?— ti'k u Jesús. 16As ech tal ve't u Lu' ile' uva' Simón: —Axhe' ta' u Cristo, viK'aol u islich Tiixhe',— ti'k naj. 17Ech tal ve't u Jesús ile' te u Lu'e': —Achveb'al chit axh Simón, ik'aol u Jonás, tan jit kuxh umaj vatz tx'ava'illa aama kat alon see. Pet a' vunB'aale' uva' echen tu almika' kat k'uchun visuuchil u yole' see. 18As tuk val see, Simón, uva' axh Lu' unpajte. As vi' u sivane' tuk unk'ujb'a'kat kan vuntename' uva' molomal sva'n. As u tx'i'lanaje' tuk' unq'a imoole' uva' iq'esal unq'a paasan tziie' uva' echen tu u k'axk'ola atinb'ale', as ye' la oleb' ti' isotzsal u tename' uva' molomal sva'n. 19As tuk vaq' ve't u eejle'me' ti' uva' axh la ilon isuuchil u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As kam uva' la aal ib'anche' vatz u tx'ava'e', as a'e' la b'anax tu almika'; as kam uva' la aale' uva' ye' la b'anchu vatz u tx'ava'e', as a'e' ye' la b'anchu tu almika',— ti'k u Jesús. 20As tal ve't Aak te chajnaj uva' ye'xheb'il la tal chajnaj ste uva' Aak u Cristo. 21As tu u q'iie', as xe't ve't u Jesús ti' talat isuuchil te unq'a ichusulib'e' uva' la b'en Aak tu u Jerusalén. As techal chit la ipaleb'e Aak unq'a k'axk'oe' ta'n unq'a b'aal tename', tuk' ta'n unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, as tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. As la yatz'pi. As la ul taama Aak titoxvu q'ii. 22As teq'o ve't el u Lu'e' u Jesús sijunal. As imaj ve't u Lu'e' ivatz Aak ti' uva' ye' la tal Aak u yole'. Ech tal ve't naj ile': —¡Tiixh la kolon axh! ¡A' chite' ye' la uch ib'anat uve' naale'!— ti'k u Lu'e'. 23As isuchq'i ve't tib' Aak. As tal ve't Aak te u Lu'e': —¡Jetz'en el sunvatz, Lu'! Tan a' vitxumb'al u Satanás nooksa tavi', tan ye'l uva' a' koj u tetz u Tiixhe' ato'k tavi'. Pet a' vitxumb'al unq'a uxhchile' ato'k tavi',— ti'k u Jesús. 24As ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —Ab'iste ex uva' la esa' etoksat etib' sunk'atz, as jit vetxumb'ale' la etoksa. Pet a' uva' la eb'ane' kam uva' nunb'ane', k'uxh la epaleb'e k'axk'o as moj la kam ex svi', 25tan ab'il uve' a' kuxh vitiichajile' ni titz'a vatz u tx'ava'e', as ye'l itiichajil ati k'atz u Tiixhe'. Pet ab'il uva' la taq' vitiichajile' svi', as a'e' uve' at itiichajil k'atz Aak la ib'ane'. 26¿As kam ib'a'nil q'i ti' umaj uxhchil uva' la itx'ak u vatz tx'ava'e' skajayil, as tul ye'l itiichajil ati k'atz u Tiixhe'? Tan ye'l umaj kam la uch taq'at u uxhchile' ti' uva' at vitiichajile' k'atz Aak. 27Tan la ku' ch'u'l tu almika' tuk' unq'a ángel, as la litz'lo'lan ve't u vuleb'ale' eela kuxh stuk' uva' a' vunB'aale' la ilpi. As la ul vaq' ve't itx'aja'm unq'a uxhchile' sijununil ti' uve' kat ib'ana. 28As jik chit tuk val sete, tan at jolol ex uva' at ex tzitza' uva' ye'xnaj kam ex tul la ilej ve't u q'iie'. As la etil ve't tul tuk' u tijle'me',— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\