MATEO 17

1Vaajil q'ii stuul, as teq'o ve't u Jesús u Lu'e' sti', tuk' u Jacob, as tuk' u titz'ine' uva' Xhun. As b'en ve't Aak vi' uma'l u vitz uva' nim chit at je'. 2As jalpu ve't ika'y Aak vatz chajnaj. Va'lik chit ilitz'lo'lan ve't ivatz Aak eche' nib'an u q'iie'. As va'lik chit ipolal ve't u toksa'm Aake' eche' u saje'. 3As chee ve't u Moisés tuk' u Elías vatz u Jesús tuk' chajnaj. As yolon ve't tuk' Aak. 4As ech tal ve't u Lu' ile' te u Jesús: —Kub'aal, b'a'ne' uva' la atin ve't o' tzitza'. Asoj la asa', la kub'an oxvo'j tal pach: Uma'l eetz; uma't tetz u Moisés; as uma't tetz u Elías,— ti'k u Lu'e'. 5As antelik kuxh iyolon u Lu'e' tul chee ve't uma'l u suutz' uva' va'lik chit ipolal. As atin ve't tiib'a u Jesús tuk' chajnaj. As tab'i ve't chajnaj uma'l u tuul vi' tu u suutz'e' uva' ech ni tal ile': —¡A' vunK'aole' u vaa'! ¡As xo'n chit sve! ¡As va'l ichiib' ve't vaama sti'! ¡As a'e' la enima!— ti'k u tuul vi' tu u suutz'e'. 6Tul uva' tab'i ve't unq'a ichusulib' u Jesús u yole', as yak kuxh xo'v ve't chajnaj. As ku' ve't chajnaj qaaloj. As taq' ve't ku' chajnaj ivatz tu tx'ava'. 7As jetz'en ve't ok u Jesús k'atz chajnaj. Ikan ve't ok Aak chajnaj. As ech tal Aak ile': —Txakpojtaj ex. Ye' kuxh xo'v ex,— ti'k Aak. 8As tul sajin ve't chajnaj, as ye'xheb'il atik ve't k'atz Aak. Pet Aak kuxh ve't atik sijunal. 9As tul ku' ch'u'l u Jesús vi' u vitze' tuk' chajnaj, as ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Ye'xh katil la etalkat kam uva' kat k'uchpu sete. Pet tul la kam as la ul taama unpajte, as a'n la etal ve'te',— ti'k Aak. 10As ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile': —¿Kam q'i uve' ni tal unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite' tan uva' b'axel la ul u Elías?— ti'k chajnaj. 11Ech tal ve't u Jesús ile': —An chite' uve' ni tal chajnaj, tan tz'ib'amal kan uva' b'axel la ul u Elías ti' tul ib'anat tuch unq'a tename' ti' u vuleb'ale'. 12Pet tuk val sete, tan ulye' u Elías. As ye' kat exhlal u tijle'me'. As kat ib'an unq'a uxhchile' ste kam uva' kat tal taama unq'a uxhchile' sti'. Echat chit tuk ulb'eloj,— ti'k u Jesús. 13As pal ve't chajnaj tu viyol u Jesús uva' a' u Xhune' nikat tal Aak, uva' nikat aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'. 14As tul oon ve't chajnaj k'atz unq'a mama'la tename', as jetz'en ve't ok uma'l u naj k'atz u Jesús. Ku' naj qaaloj vatz Aak. As ech tal naj ile' te Aak: 15—Pap, txum ivatz uma'l vas unk'aol, tan ato'k uma'l u ch'o'm sk'atz. As kam kuxh nib'an ta'n u ch'o'me'. As jatpajux kuxh b'en naj tu xamal as tuk' tu a'. 16As kat veq'o tzan vatz unq'a achusulib'e'. As ye' kat oleb' chajnaj ti' ib'a'nxisale',— ti'k u naje'. 17As ech tal ve't u Jesús ile': —¡Ex chit b'a ye' nek'ujb'a' ek'u'l svi'! ¡As va'len kuxh vetxumb'ale'! ¿Ma tuk kuxh atinoj in sexo'l uve' netitz'a? ¿As la kuxh kol tx'eb'on ve't in q'a seti' ti' uva' la ek'ujb'a' ek'u'l svi'? As eteq'otaj tzan u xaake',— ti'k Aak. 18As iyaa ve't u Jesús u sub'ule' uve' atik ok k'atz u xaake'. As el ve't u sub'ule' ti' naj. As yak kuxh b'a'nx ve't naj. 19As tul uva' a'ik kuxh ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e', as ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Kam q'i uve' ye' kat oleb' o' ti' tel u sub'ule' k'atz u xaake'?— ti'k chajnaj. 20Ech tal ve't Aak ile': —Ye' kat oleb' ex ti' tel u sub'ule', tan ti' uva' unb'iil kuxh u k'ujleb'al ek'u'l ati. As tuk val sete, tan ech koj u k'ujleb'al ek'u'le' eche' umaj iia uva' tetz mostaza uva' tz'up chittu', as la etale' te u vitze' uva': «Q'axen tu uma't u atinb'ale',» chaj ex. As la chit ib'ane' kam uva' la etale', tan ye'le uva' ye' koj la uch eb'anata'. 21Unq'a sub'ule' uva' eche' u vee', tan tuk' kuxh nacho Tiixh as tuk' ikuypu va'y vatz u Tiixhe' la elkat,— ti'k u Jesús. 22As tul ye'xnik el ch'u'l u Jesús tu u Galilea tuk' unq'a ichusulib'e', as ech tal Aak ile': —Ine' uva' in, as la oksal ok in tiq'ab' unq'a uxhchile'. 23As la yatz'pu ve't in. As la ul vaama titoxvu q'ii,— ti'k Aak. As txumun ve't chajnaj ta'n viyol Aake'. 24As tul oon ve't u Jesús tu u Capernaúm tuk' unq'a ichusulib'e', as jetz'en ve't ok ka'l unq'a molol tetz puaj k'atz u Lu'e', tan nik imolpu puaj ti' ib'anchu tuch u tostiixhe'. Ech tal chajnaj ile' te u Lu'e': —¿Ma ni taq' vechusule' ikutx?— ti'k chajnaj. 25—Kano, ni taq' Aake',— ti'k u Lu'e'. As tul ok ve't u Lu'e' tu kab'al uva' atikkat u Jesús, as b'axel kat yolon ve't Aak vatz u Lu'e'. Ech tal ve't Aak ile': —¿Kam ni tal axh, Simón? ¿Ab'il nijajpu u puaje' ste ta'n unq'a ijlenaale'? ¿Ma te unq'a aatename'? ¿Pet moj te unq'a uxhchile' uva' echen tu uma't u tenam?— ti'k u Jesús. 26—A' nijajpukat u puaje' te unq'a uxhchile' uva' echen tu uma't u tenam,— ti'k u Lu'e'. As ech tal ve't u Jesús ile': —An chite' uve' naale', tan ye'xhkam nijajax te unq'a aatename'. As la uchi uva' ye'l kukutx la qaq'e'. 27Pet ti' uva' ye' la yan itxumb'al unq'a uxhchile' sqi', as kuxh tzi' u mar. Aq' b'en u txeyb'al txaye' xe' u a'e'. As ab'iste u txaye' la je' ch'u'l b'axa as lajaj vitzi' txooe'. As la alej uma'l u puaj titzi' txoo. As la ul achoo u eetze' tuk' u vetze', jank'al uva' nijaj chajnaj te unq'a uxhchile',— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\