MATEO 18

1As an kuxh tu u oorae', as jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' Aake' sk'atz. As ech tal chajnaj ile' te Aak: —¿Pap, ab'iste o' nim qalche' ti' u kumoole' la ib'ane' tul la ilej u q'iie' uva' la ok ve't u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'?— ti'k chajnaj. 2As imolo ve't tzan u Jesús uma'l u tal xaak. As itxakb'a' ve't Aak naj xo'l chajnaj. 3As ech tal ve't Aak ile': —Jik chit tuk val sete, tan asoj ye' la eb'an vetxumb'ale' eche' itxumb'al unq'a talaj intxa'e', as ye'l etokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe' uva' ni til Aak isuuchil, 4tan ab'il uva' nisa' uva' nim talche' la ib'ane' xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', as aal b'a'ne' uva' ech vitxumb'ale' eche' vitxumb'al u tal xaake'. 5As ab'il uva' tuk' vunb'iie' la ib'ankat umaj b'a'nil te umaj talaj intxa' eche' u tal xaak ila', as svee' la ib'ankat. 6Pet ab'il la ka'kab'insan taama umaj u niman vetze' uva' ye' yak'inoj vitxumb'ale' ti' vunyole', as aal b'a'ne' uva' la k'alpik ve't ok umaj u nimla ka' tiqul u uxhchile'. As la sutil ve't b'en xe' u mar. 7As ech ni valkate' sete, tan techal chite' la ul unq'a k'axk'oe'. As txumleb'al ivatz unq'a tename' uva' la ka'kab'in taama ta'n unq'a k'axk'oe' uva' la ipaleb'e. ¡As oyeb' chit ivatz u uxhchile' uva' la ka'kab'insan taama umaj u niman vetze'! 8As la val sete, tan asoj la paavin ex ta'n veq'ab'e' moj ta'n vetoje', as eya'sataj epaavine' eela kuxh stuk' uva' kat etzok'lu ve't el veq'ab'e' tuk' vetoje', tan aal b'a'ne' uva' ech exe' eche' umaj kuch' as moj eche' umaj ko'x tul la ok ex tu vetiichajile' uve' ye'l iya'teb'al, as ti' uva' k'uxh at veq'ab'e' tuk' vetoje' skaab'il tul a' la b'enkat ex tu u choob'al paave' uve' ni toypukat u xamale' uve' ye'l iya'teb'al. 9Asoj la paavin ex ta'n u b'aq' evatze', as eya'sataj epaavine' eela kuxh stuk' uva' kat eteesal ve't el u b'aq' evatze', tan aal b'a'ne' uva' uma'l kuxh u b'aq' evatze' tul la ok ex tu uve' atkat u tiichajile' tetz vetaanxelale', as ti' uva' k'uxh at ka'va'l u b'aq' evatze' as tul a' la b'enkat ex tu u choob'al paave' uve' atkat u xamale' uva' ye'l iya'eb'al. 10As etixvak unq'a uxhchile' uva' ech vitxumb'ale' eche' unq'a talaj intxa'e', tan jik chit la val sete, tan unq'a ángel uva' tetz unq'a uxhchile' as ato'k vatz u Kub'aal Tiixhe' tu almika'. 11As in uva' in, as kat ul in ti' unlochat unq'a tename' uve' tz'ejxinajle. 12As ech nunb'ane' eche' uma'l u naj uva' at o'k'alal (100) ikaneero'. As tul kat itz'ej kan naj umaj txoo, ¿as ma ye' la taq' kan naj b'elelaval to'k'al (99) unq'a ikaneero'e' tu u atinb'ale' uva' ye'xhkam la b'anon as la b'en ichuk naj vikaneero'e' xo'l koob'al? 13As ni val sete, asoj la ilej ve't naj txoo, as mama'la chiib'ichil la ib'an ve't naj ti' txoo ti' b'elelaval u to'k'ale' uve' ye' kat tz'ejxi. 14As echat chit nib'an u Kub'aale' uve' at tu almika', tan ye' nisa' Aak uva' la tz'ejxik kan umaj unq'a uxhchile' uva' ech vitxumb'ale' eche' unq'a talaj intxa'e'. 15Asoj la paavin umaj u eetz'in aatzike' savatz, as la aal isuuchil ste tul uva' axh kuxh stuk' sajunal. Asoj la tab'i vayole', as b'a'n ve't aatine' tuk' u eetz'in aatzike'. 16Pet asoj ye' la tab'i vayole', as eeq'o umaj moj ka'va'toj u qitz'in qatzike' see' ti' etalat isuuchil vipaave' ste. 17Pet asoj ye' la tab'i viyol unq'a qitz'in qatike' uva' la eeq'o see', as la b'en aal ve'te' xo'l unq'a qitz'in qatzike' uve' ni niman Tiixh. Asoj echat kuxh la ib'ane', as eela kuxh ve'te' tuk' umaj uxhchil uva' ye' ni niman Tiixh as moj eche' umaj u molol puaj tetz u Roma. 18Tan jik chit tuk val sete, tan kam uve' la etal ib'anche' vatz u tx'ava'e' as a'e' la b'anax tu almika'. As kam uva' la etale' uva' ye' la b'anchu vatz u tx'ava'e' as a'e' ye' la b'anchu tu almika'. 19As tuk val sete unpajte, tan asoj at ka'vo'j ex uva' la ik'ul tib' veyole' tzitza' vatz u tx'ava'e' ti' umaj kam uva' la ejaj te vunB'aale' uve' tu almika', as la chit ib'an Aake' kam uva' la ejaje', 20tan katil uva' atkat ka'vo'j moj oxvo'j uxhchil ti' imolat tib' ti' vunb'iie', as at ine' sxo'l,— ti'k u Jesús. 21As jetz'en ve't ok u Lu'e' k'atz u Jesús. As ech tal ve't naj ile': —¿Pap, jatpajul la unsotzsa ipaav umaj vitz'in vatzik uva' la b'anon umaj va'lexh sve? ¿Ma la unsotzsa ipaav asoj vujpajul la ib'an umaj va'lexh sve?— ti'k u Lu'e'. 22Ech tal ve't u Jesús ile': —Ye'le, jit kuxh vujpajul la asotzsa ipaav u eetz'in aatzike', pet vujpajul laval imutx' la asotzsa ipaav u eetz'in aatzike',— ti'k u Jesús. 23As ech tal u Jesús ile': —Ech la ib'an u tijle'm u Tiixhe' eche' kat ib'an uma'l u ijlenaal uva' kat tal ve't tixmal vitx'oj unq'a ik'ame'. 24As tul kat tixma ve't u ijlenaale' vitx'oj unq'a ik'ame', as b'ex eq'oloj tzan uma'l u naj uva' xo'veb'al chit vitx'oje' xe' u ijlenaale', tan laval mil vitx'oje' atik ve'te'. 25As ye'lik chit ipuaj naj atike ti' ichooat vitx'oje'. As tal ve't u ijlenaale' uva' la k'ayil ve't naj, tuk' u tixqele', tuk' unq'a initxa'e', as tuk' unq'a tetz naje' skajayil ti' ichoop ve't u tx'oje' xe' u ijlenaale'. 26As ku' ve't u k'ame' qaaloj vatz u ijlenaale' ti' ijajat kuyb'al. As ech tal ve't naj ile': «Sotzsa unpaave', pap. Tx'eb' unb'iitoj in. As la chit unchoo vuntx'oje' skajayil,» ti'k naj. 27As itxum ve't u ijlenaale' ivatz naj. As kat isotzsa ve't u ijlenaale' ipaav naj ti' vitx'oje' skajayil. As kat chajpul ve't naj ta'n u ijlenaale'. 28As tul kuxh el ch'u'l u k'ame' vatz u ijlenaale', as ik'ul naj uma't vimool uva' atik unb'iil vitx'oje' xe' naj. As o'k'alal (100) q'ii aq'on itx'oj u naje'. Oora chit itxey ve't naj vas imoole'. As ipoch' ve't naj iqul. As: «¡Oora choo vatx'oje' cheel!» ti'k naj tal te vimoole'. 29As ku' ve't vimool naje' qaaloj vatz ti' ijajat kuyb'al te naj. «Sotzsa unpaave'. Tx'eb' unb'iitoj in. As tuk chit unchoo vuntx'oje' skajayil,» ti'k vimool naje'. 30As eche' nikat koj tab'i naj viyol vimoole'. Pet taq' ve't b'en naj vimoole' tu u kaarsa. As techanal la ichoo vitx'oje' kajayil uve' nik tal naj. 31Tul til ve't unjoltu unq'a k'ame', as ch'o'n ve't te chajnaj. As b'ex tal ve't chajnaj te u ijlenaale' kam uve' kat tulb'e naj vimoole'. 32As tul tab'i ve't u ijlenaale', as imolo ve't tzan u ijlenaale' u naje'. As ech tal ve't u ijlenaal ile' te naj: «¡Axh chit tx'i'la aamae' vil! Tan k'uxh nim chit vatx'oje' siinxe', as kat unsotzsa ve't apaav ti' vatx'oje', tan ti' uva' kat ajaj kuyb'al sve. 33¡As kat koj atxum ivatz u naje' uve' atik itx'oj saxe' eche' uva' kat unb'an see!» ti'k u ijlenaale'. 34As ul ve't ivi' u ijlenaale'. As taq' ve't ok u ijlenaale' naj te unq'a q'osonale' ti' iq'ospu naj, techal la ichoo naj vitx'oje' skajayil. 35Echat la ib'an u Tiixhe' sete uva' echen tu almika', asoj jit aya'l ek'u'l la esotzsa ipaav unq'a etitz'in etatzike' ti' u va'lexhe' uva' la ib'an sete,— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\