MATEO 19

1As tul ya' ve't talat u Jesús unq'a yole', as el ve't ch'u'l Aak tu u Galilea. As oon ve't Aak tu u Judea jalit u nimla a'e' u Jordán. 2As a' chit mama'la tename' xekik ti' Aak. As ib'a'nxisa ve't Aak unq'a aach'o'me' tzitzi'. 3As ul ve't ka'l unq'a fariseo ti' ich'otil uma'l u yol te Aak as ti' ichukax ipaav Aak. Ech tal ve't chajnaj ile': —¿Ma la uch ijatxat tib' umaj naj tuk' tixqele' k'uxh kam kuxh sti'?— ti'k chajnaj. 4Ech tal ve't u Jesús ile': —Tan tixe'teb'al u vatz tx'ava'e' kat icheesa u Tiixhe' u naje' as kat icheesa Aak u ixoje'. 5As ech kat tal ve't u Tiixh ile': «Esti'e' la taq' kan u naje' vitxutxe' tuk' vib'aale'. As la teq'o tib' naj tuk' u tixqele'. As unvatzul kuxh ve'te' tuk' u tixqele',» ti'k u Tiixhe'. 6As jit ve't ka'va'l. Pet eela kuxh stuk' uva' uma'l kuxh ve'te' vatz Aak. Esti'e' la val sete, tan ab'il uva' a' u Tiixhe' kat b'anon uva' kat teq'o tib', as ye'xheb'il la jatxon ivatz,— ti'k u Jesús. 7As ech tal ve't unq'a fariseo ile': —¿As kam q'i uve' ni tal u Moisés uva' la itz'ib'a kan u naje' tu umaj u'uj ti' uva' kam sti' la ijatxkat tib' naj tuk' u tixqele'? As la uch ijatxat tib' naj tuk' u tixqele',— ti'k unq'a fariseo. 8Ech tal ve't u Jesús ile': —As ti' kuxh vipaasan tziil unq'a tename', as kat taq' ve't u Moisés tokeb'al u jatxiib'e'. Pet jit'e'che' uva' kat tal kan u Tiixhe' b'axa. 9As tuk val sete, u naje' uva' kat ijatxe'l u tixqele' as tul ye'l ixoj kat iyansa tib' tuk' uma'toj naj, asoj la teq'o tib' naj tuk' uma't ixoj, as la paavin ve't naj vatz u Tiixhe'. As echat la ib'an uma't u naje', tan la paavin ve't naj asoj la tixqeli naj u ixoje' uve' jatxel tib' tuk' vitzumele',— ti'k u Jesús. 10As ech tal ve't unq'a ichusulib' u Jesús ile': —Asoj ech isuuchil u yole' ti' tatin umaj naj tuk' u tixqele', as aal b'a'ne' b'a uva' ye' la ichuk naj tixqel,— ti'k chajnaj. 11Ech tal ve't u Jesús ile': —Jit kajayil unq'a naje' la tx'olon ikuyat u yola'. Pet a' kuxh unq'a naje' uve' la taq' u Tiixhe' ste ti' ikuyata'. 12Tan at unq'a naje' uva' at tzan sti' tul ye'xnik itz'eb'i uva' ye'l tixqel nichuke'. As at unq'a naje' uva' an kuxh uma't naj ni b'anon ste uva' ye'l tixqel nichuke'. As at unq'a naje' uva' an kuxhe' ni b'anon je' ste uva' ye'l ve't tixqel nichuke'. As nib'ane' ti' toksat taama ti' u tijle'm u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 13As eq'ol ve't ok ka'l unq'a talaj intxa' vatz u Jesús ti' uva' la taq' je' Aak iq'ab' ti' chiintxa' as la inach Aak Tiixh sti'. As yaan ve't unq'a ichusulib' Aake' te unq'a uxhchile' uve' nik eq'on ok unq'a talaj intxa'e' vatz Aak. 14As ech tal ve't u Jesús ile': —Echajputaj ok tzan unq'a talaj intxa'e' sunk'atz. As ye' kuxh emaj chiintxa', tan ab'il uva' ech itxumb'ale' eche' vitxumb'al unq'a talaj intxa'e', as a'e' uve' at tokeb'al xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 15As taq' ve't je' u Jesús iq'ab' ti' ivi' unq'a talaj intxa'e' ti' taq'at Aak vib'a'nile' sti'. Tul b'a'nxi, as b'en ve't Aak. 16As b'ex uloj uma'l u chelem naj k'atz u Jesús. As ech tal ve't naj ile' te Aak: —¿B'a'nla Chusul, ab'iste u b'a'ne' la unb'ane' ti' uva' at untiichajil uva' ye'l iya'teb'al?— ti'k naj. 17Ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kam q'i uva', «B'a'nla Chusul,» ch'axh sve? Tan ye'l umaj b'a'nla chusul ati. Pet ta'ne' u Tiixhe'. Pet asoj nasa' uva' at atiichajil k'atz Aak, as nima unq'a tzaq'ite' uve' ni tal Aak,— ti'k u Jesús. 18—¿Ab'istee' q'i, Pap, u tzaq'ite' uve' naale'?— ti'k naj. As ech tal ve't u Jesús ile': Ayatz'ak umaj uxhchil. Achukak eexoj. Elq'i'k axh. Acheesak ipaav amool. 19Nima ab'aal; nima atxutx. As xo'noj u eetz'in aatzike' see eche' uva' nab'an je' see,— ti'k u Jesús. 20—As nimamal chite' sva'n skajayil tul ch'oo telik in. ¿Pet kam uma'toj q'i, Pap, la unb'ane'?— ti'k naj. 21—Asoj a' nasa' uva' jik chit axh vatz u Tiixhe', as kuxh k'ayi kan unq'a tx'iib'al aq'iie' skajayil. As la ajatx ve't vija'mile' xo'l unq'a meeb'a'e'. As si'u. Xekeb'en svi'. As nimal u b'a'nile' lak'ul tu almika',— ti'k u Jesús. 22As tul tab'i u chelem naje' u yole' uva' tal u Jesús, as txumun ve't naj tul b'en naj, tan ti' uva' nimal u tx'iib'al iq'ii naje' atike. 23As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —Jik chit tuk val sete, tan ka'l tzii sti' uva' at tokeb'al umaj tx'ioliq'ii xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 24As tuk val sete unpajte, tan oora kuxhe' la pal umaj camello tu vixoto'lil umaj tz'isb'al b'aj ti' uva' la ok umaj tx'ioliq'ii xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 25As tul tab'i unq'a ichusulib' Aake' u yole', as teq'o ve't taama chajnaj. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —Asoj ech la ib'ane' eche' uve', ¿as ab'il ve'te' q'i la ok xo'l vitenam u Kub'aal Tiixhe'?— ti'k chajnaj. 26As isaji ve't u Jesús chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —As vatz unq'a uxhchile', as a' chite' ye' la uchi. Pet ech koj vatz u Tiixhe', tan la chit ib'ane',— ti'k u Jesús. 27As ech tal ve't u Lu' ile' te u Jesús: —Kat qaq'lu ve't kan unq'a qetze' skajayil. As il o' xekel ve't o' see'. ¿As kam q'i la aq'ax sqe?— ti'k u Lu'e'. 28Ech tal ve't u Jesús ile': —Tuk val sete, jank'al ex uve' xekel chit ex svi', as la ilej uma'l u q'ii uva' la jalpul ve't unq'a txumb'ale' skajayil, tul la xoneb' ve't tu xonleb'ale' uva' nim talche' uva' ni litz'lo'lane'. As antu ve't ex la xoneb' ve't ex tu kab'lavat unq'a b'a'nla xonleb'ale' ti' eb'anat isuuchil kab'laval jolol unq'a tename' uva' tiaal Israel, 29tan ab'il uva' la taq' kan ikab'al ti' ixekeb' svi', moj la taq' kan titz'in tatzik, moj itxutx, moj ib'aal, moj tixqel, moj me'al ik'aol, as moj itx'ava'; as o'k'alal (100) ich'exel u tetze' la aq'ax ve't ste ti' unq'a tetze' uva' kat taq' kan svi'. As at ve't itiichajil uva' ye'l iya'teb'al. 30As la val sete, tan nimal unq'a uxhchile' uva' ni toksal iq'ii ta'n unq'a tename', as tul a'e' uva' jit nim talpe' vatz u Tiixhe'. Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' ye'l iq'ii vatz unq'a tename', as a'e' uva' nim talche' vatz u Tiixhe'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\