MATEO 2

1As tul atik ok u Herodese' ijlenaalil tu u Judea, as tul b'ex itz'eb'oj u Jesúse' tu u tal tename' uva' Belén, uva' echen tu u Judea. As oon ve't ka'l unq'a naj tu u Jerusalén uva' nimal txumb'al chusel sta'n as tuk' ti' unq'a tx'umile'. As a' tzaanajkat chajnaj tu u b'uuq'eb'al q'ii. 2As ech ul tal chajnaj ile': —¿Katil atkat u tijlenaal unq'a tiaal Israel uva' kat itz'eb'ya? Tan tul atik o' tu u b'uuq'eb'al q'ii as kat qil tzan uma'l u tx'umil, texhlal tetz uva' kat itz'eb'ya. Esti'e' il o' qule' ti' qoksat iq'ii u ne'e',— ti'k chajnaj. 3As b'ex alpo ve't te u Herodes uva' nikat tal chajnaj. As samun ve't naj tuk' unq'a aa Jerusaléne' skajayil ta'n u yole'. 4As oora chit imolo ve't u Herodes unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' atik tu u Jerusaléne' tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. As ich'oti ve't naj te chajnaj uva' katil la itz'eb'kat u Cristo. 5As ech tal ve't chajnaj ile': —Echen la itz'eb'kat u Cristoe' tu u tal tename' uve' Belén uva' echen tzitza' tu u Judea, tan eche' ni tal u yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n uma'l u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' ech ni tal ile': 6Axh u tal tenam uve' Belén uva' echen tu u Judea, tan k'uxh ye'l aq'ii xo'l unjoltu unq'a tename' tu u Judea, as axh la aq'on el tzan uma'l u eq'on tetz b'ey vatz vuntename' uva' tiaal Israel, ti'k u yole' tal kan,— ti'k chajnaj. 7As ijutxi ve't u Herodese' imolol unq'a naje' uva' chuselik tib' ti' unq'a tx'umile'. As ib'an ve't u Herodese' ich'otil te chajnaj uva' jatva'x q'ii ichee u tx'umile' uve' til chajnaj. 8As ech tal ve't u Herodes ile' tul ichaj b'en naj chajnaj tu u Belén: —B'enoj ex tu u Belén. As b'enoj etab'i itzib'lal u ne'e' sb'a'n. As tul la eleje', as la ul etal sve, tan la b'en vile' ti' voksat iq'ii,— ti'k u Herodese'. 9As tul tab'i chajnaj viyol u Herodese', as b'en ve't chajnaj. As an chit u tx'umile' uva' ma'tik tilat chajnaj tu u b'uuq'eb'al q'ii as til ve't chajnaj unpajte. As a'e' eq'on b'ey vatz chajnaj. As a' b'ex txakeb'ojkat u tx'umile' tiib'a u kab'ale' uve' atikkat u ne'e'. 10As va'lik chit itxuq'txun ve't chajnaj tul til ve't chajnaj u tx'umile'. 11As ok ve't chajnaj tu u kab'ale'. As til ve't chajnaj u ne'e' k'atz vitxutxe', u Ma'le'. As ku' ve't chajnaj qaaloj svatz ti' toksal iq'ii u ne'e'. As ijaj ve't chajnaj unq'a ikaaxhae'. As toya ve't chajnaj u b'a'nla q'an ch'ich'e' te u ne'e', tuk' incienso, as tuk' tx'umtx'ulla tz'akab'al uva' mirra ib'ii. 12Tul q'aav ve't chajnaj, as ul alpo te chajnaj tivatzik' uva' ye' la q'aav ve't chajnaj vatz u Herodese'. Esti'e' va'len b'ey teq'o ve't chajnaj ti' iq'aav tu vitename'. 13Tul kuxh el ch'u'l unq'a naje' uva' chuselik tib' ti' unq'a tx'umile', as ul ve't uma'l u ángel tivatzik' u Xhu'le' unpajte. As ech ul tal ile': «Xhu'l, txakpen. As kuxh tu u Egipto tuk' u ne'e' as tuk' vitxutxe'. As la atin ex tzitzi'. As in lanal alon see uva' jatu la el ch'u'l ex tzitzi', tan tuk ichuk u Herodes u ne'e' ti' iyatz'ata',» ti'k u ángele' tal te u Xhu'le'. 14As yak kuxh ul ve't taama u Xhu'le' tu u aq'b'ale'. As txakpu ve'te'. As teq'o ve't u ne'e' tuk' vitxutxe'. As b'en ve't tu u Egipto. 15A' atinkat cha'ma tu u Egiptoe'. Pet kamnal ve't u Herodes. As b'ex ib'ana kam uva' tal u Tiixhe' te unq'a q'ajsan tetz viyole', tan ech tal Aak ile': «Kat unmolo tzan vunK'aole' tu u Egipto,» ti'k u Tiixhe'. 16Tul til ve't u Herodese' uva' chulil kan naj syol ta'n unq'a naje' uva' chuselik tib' ti' unq'a tx'umile', as ul ve't ivi' naj. As ichaj ve't b'en naj unq'a sole' ti' iyatz'at unq'a talaj ne' xaake' tu u Beléne' tuk' tu unq'a talaj tename' uva' najlich u Belén. As a' unq'a ne'e' yatz'pi uve' ye'xnik ib'an ka'va'l iyaab', tan a' b'enkat u Herodese' ti' tachax unq'a q'iie' uva' alax ste ta'n unq'a naje'. 17As b'ex ib'an u yole' uva' tal kan u Tiixhe' ta'n u q'ajsan tetz viyole' uva' Jeremías, tul ech tal ile': 18La ab'il ve't tuul ivi' unq'a ixoje' tu u Ramá uva' saq'chib'al chit toq'e', tan kat kamyu ve't unq'a tale'. As a' u Raquel ni toq'e' ti' unq'a tale' uve' kat kami. As ye' nisa' uva' la mutxb'eli, ti'k u Jeremíase'. 19Tul ma'tik ikam ve't u Herodese', as ul tal uma'l u ángel tivatzik' u Xhu'le' tu u Egipto. 20As ech ul tal ile': «Xhu'l, txakpen. Kuxh ve'te' tuk' u ne'e' as tuk' vitxutxe'. As q'aavoj ex tu vetename', tan kat kamyu ve't u Herodese' uva' nikat alon ikam u ne'e',» ti'k u ángel. 21As txakpu ve't u Xhu'le'. As teq'o ve't u ne'e' tuk' vitxutxe'. As q'aav ve't cha'ma tu u tx'ava'e' uva' tetz unq'a tiaal Israele'. 22As tul tab'i u Xhu'le' uva' a' u Arquelao, vik'aol u Herodese', atik ve't ok ijlenaalil sich'exel vib'aale' tu u Judea, as xo'v ve't u Xhu'le' ti' toon tu u Judea. As ul tal ve't u ángel tivatzik' uva' la uch ib'en tu u Galilea. As esti'e' a' b'enkat ve't tu u Galilea. 23As b'ex ve't cha'ma jejeb'oj tu u tename' uva' Nazaret. As b'ex ib'an ve't u yole' uve' alel kan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' aa Nazaret u Jesúse' la ib'ane'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\