MATEO 20

1Tan ech nib'an u tijle'm u Tiixhe' eche' nib'an umaj u b'aal aq'on. Tul kat sajb'u ve'te', as kat el ve't u b'aal aq'one' ti' ichukat ik'am ti' u taq'one'. 2As ik'ul tib' iyol naj tuk' ka'l unq'a aq'onvil uva' kani'ch la choopkat chajnaj ti' q'ii. As ichaj b'en naj chajnaj ti' u aq'one'. 3Tul oon b'eluval oora, as el ve't u b'aal aq'one'. As b'ex ilej ve't naj ka't unq'a aq'onvile' uva' txakle'l kuxh tu k'ayib'al, tan ti' uva' ye'lik taq'on chajnaj atike. 4As: «B'enojtaj ex svi' aq'onvoj. As la unchoo veq'iie', kani'ch uva' la itx'ak uma'l aq'onvil,» ti'k u b'aal aq'one'. As b'en ve't chajnaj aq'onvoj. 5Tul chaq'aan ve't q'ii, as el ve't u b'aal aq'one'. As echat chit kat ib'an ve't u b'aal aq'one' tuk' ka't aq'onvil. Tul kat oon oxva'l oora ku'q'ii, as echat chit kat ib'an u b'aal aq'one' unpajte tuk' ka't aq'onvil. 6As tul kat oon o'va'l oora ku'q'ii, as el ve't u b'aal aq'one'. As ilej ve't naj ka't unq'a aq'onvil uve' ye'lik taq'on. As ech tal ve't u b'aal aq'on ile' te chajnaj: «¿Kam q'i uva' at kuxh ex tu u q'iia'? As ye'l ex netaq'onve',» ti'k u b'aal aq'one'. 7«Ye'le, pap, tan ye'xheb'il kat aq'on qaq'on,» ti'k chajnaj. As: «B'enoj ex b'a svi'. As la unchoo veq'ii, kani'ch uva' la itx'ak umaj aq'onvil,» ti'k u b'aal aq'one' te chajnaj. As b'en ve't chajnaj aq'onvoj. 8Tul tz'otin ve'te', as tal ve't u b'aal aq'one' te u ilol tetz isuuchil u aq'one'. As ech tal ve't naj ile': «Molo tzan unq'a aq'onvile' skajayil. As choo ve't chajnaj. As b'axel la achoo unq'a aq'onvile' uve' kat ul timoxtel. As imoxtel la achoo unq'a aq'onvile' uve' b'axel kat uli,» ti'k u b'aal aq'one'. 9Tul choop ve't unq'a aq'onvile' uve' b'iitik kuxh ib'en ve't q'ii tul ok aq'onvoj, as ija'mil uma'l q'ii aq'on kat choopkat chajnaj. 10Tul til ve't unq'a naje' uve' q'ala'm chit xe't aq'onvoj, as tal je' chajnaj ste uva' kamal nimal tuk choopojkat ve't chajnaj uva' nikat tale'. As tul choop ve't chajnaj, as eela kuxh ija'mil chajnaj kat ib'ana. 11As tul ik'ul ve't chajnaj vija'mile', as yan ve't ik'u'l chajnaj. As xe't ve't chajnaj ti' iyolax u b'aal aq'one'. 12Ech tal chajnaj ile': «Uma'l kuxh oora kat aq'onvu unq'a naj ile'. As eela kuxh u kuja'mile' tuk' chajnaj kat ib'an naj. As tul il o' ila' uva' uma'l chit q'ii kat aq'onv o' vatz u q'iie' uve' va'l chit ik'achone',» ti'k chajnaj. 13As ech tal ve't u b'aal aq'on ile' te uma'l u aq'onvile': «Txaj, ye'l umaj onkonil nunb'an see, ¿tan ma ye' kat ik'ul tib' kuyol b'a uva' kani'ch la unchookat axh ti' q'ii? 14As k'ul vaja'mile'. As kuxh ve'te', tan aya'l chit unk'u'l kat vaq' vija'mil chajnaje' eche' uva' kat vaq' see. 15As in kuxhe' la alon kam la unb'an tuk' u vetze'. ¿Pet moj nich'o'n aama ti' uva' ni voyb'e ivatz ka'l unq'a aq'onvile'?» ti'k u b'aal aq'one'. 16Esti'e' ni val sete uva' at unq'a uxhchile' uve' echen k'atz u Tiixhe' uve' la ilpi tuk' vitxumb'ale', as tul a'e' uva' jetz'ennal el k'atz Aak. Pet at unq'a uxhchile' uva' texh jetz'ennal el k'atz Aak uva' la ilpi, as tul a'e' uva' echen k'atz Aak. As at unq'a uxhchile' uva' b'axel, as a'e' imoxtel. As at unq'a uxhchile' uve' timoxtel, as a'e' b'axel,— ti'k u Jesús. 17As tul b'en ve't u Jesús tu b'ey ti' toon tu u Jerusalén, as imolo ve't el Aak kab'laval unq'a ichusulib'e'. As ech tal ve't Aak ile': 18—Il o' ma't ve't je' o' tu u Jerusalén. As tuk oksaloj ok tiq'ab' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' te unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. As tuk alaxoj unkame'. As la yatz'pu ve't in. 19As tuk oksaloj in tiq'ab' unq'a jit tiaal Israel. As la eesal unq'ii. As la q'ospu ve't in. As la aq'ax ve't je' in vatz uma'l u kurus ti' unkame'. As titoxvu q'ii, la ul vaama,— ti'k u Jesús. 20As jetz'en ve't ok u tixqel u Zebedeo k'atz u Jesús. As xekik ka'va'l unq'a tale' sti', u Jacob tuk' u Xhune'. As ku' ve't u nane' qaaloj vatz u Jesús. As ech tal ile' te Aak: —Pap, la unjaj b'a'nil see,— ti'ke. 21—¿Kam ni tal aama q'i?— ti'k u Jesús. —A' ni vale' uva' tul la ok axh ijlenaalil, as la ak'ujb'a' uva' la xoneb' ka'va'l u vale' sak'atz. Uma'l la xoneb' taseb'al; as uma't la xoneb' tamax,— ti'k u tixqel u Zebedeo. 22As ech tal ve't u Jesús ile': —Ye' nepal stuul kam uve' nejaj sve. ¿As ma la etx'ol epal tu u k'axk'oe' uve' tuk unpaleb'e; as ma la etx'ol epal tu u kamchile' uva' tuk unpaleb'e?— ti'k u Jesúse'. —Kano, la kutx'ole',— ti'k chajnaj. 23As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —An chite', tan la pal ex tu u k'axk'oe' uve' tuk unpaleb'e. As la pal ex tu u kamchile' uve' tuk palojkat in. Pet ech koj uva' netal exoneb' tunseb'al tuk' tu vunmaxe', tan jit ine' la aq'on sete. Pet a' la aq'axkat te unq'a uxhchile' uva' txaael ve't ta'n u Tiixhe', tan b'anel ve't tuche' ta'n Aak ti' taq'ax ste,— ti'k u Jesús. 24As tul tab'i ve't lavat unq'a ichusulib' Aake', as ul ve't ivi' chajnaj ti' ka'va'l unq'a imoole'. 25As imolo ve't tzan u Jesús unq'a ichusulib'e'. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Ootzimal seta'n uva' jank'al unq'a naje' uve' at tijle'm vatz u tx'ava'e' as nim chit chajnaj ninache' ti' ib'ek'at unq'a tename'. 26Pet jit'e'ch la ib'an sexo'l tan ab'iste ex uva' nesa' uva' nim etalche' ti' unq'a emoole', as exe' la lochon vemoole' la ib'ane'. 27As ex uva' nesa' uva' at etijle'm xo'l unq'a emoole', as ex lochol tetz vemoole'. 28Eche' kat koj ul ti' uva' la lochpi ta'n unq'a tename'. Pet kat uli ti' taq'at tib' kamoj ti' iq'alpul unq'a tename' vatz vipaave',— ti'k u Jesús. 29As tul el ve't ch'u'l u Jesús tu u Jericó, as a' chit mama'la tename' xekeb' ve't ti' Aak. 30As xonlik ka'va'l unq'a tzot tzi' b'ey. Tul tab'i chajnaj ipal ve't u Jesús, as sik'in ve't chajnaj. Ech nikat tal chajnaj ile': —¡Pap tiaal David, txum kuvatz!— ti'k chajnaj. 31As iyaa ve't unq'a tename' ka'va'l u tzote' ti' uva' la ya' chajnaj ti' isik'ine'. As aal chit taq' ve't je' chajnaj tuul ivi'. Ech tal ve't chajnaj ile': —¡Pap tiaal David, txum kuvatz!— ti'k chajnaj. 32As txakeb' ve't u Jesús. As imolo ve't tzan Aak chajnaj. Ech tal Aak ile' te chajnaj: —¿Kam q'i nesa' uva' la unb'ane'?— ti'k Aak. 33As ech tal ve't chajnaj ile': —Pap, a' ni qale' uva' la ilon vas kuvatze',— ti'k chajnaj. 34As itxum ve't u Jesús ivatz chajnaj. Ikan ve't ok Aak vivatz chajnaje'. As yak kuxh ilon ve't chajnaj. As xekeb' ve't chajnaj ti' u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\