MATEO 21

1Tul b'iitik kuxh toon ve't u Jesús tu u Jerusalén tuk' unq'a ichusulib'e', as oon ve't Aak tu u tal tenam u Betfagé k'atz uma'l u vitz uva' Olivos. As ichaj ve't b'en Aak ka'va'l unq'a ichusulib'e'. 2Ech tal Aak ile' te chajnaj: —B'enoj ex tu u tal tename' uve' at tzan. Tul la oon ex, as la b'en elej uma'l u b'ur tuk' uma'l u tal uva' k'alel kan. La esaapu txoo; as la eteq'o tzan txoo. 3Asoj ab'il la yaaon ex ti' txoo, as ech la etal ile': «A' u Kub'aale' tuk txakonsan txoo,» chaj ex la etale',— ti'k u Jesús. 4As ech kat b'ex ib'an uma'l u yol ile' uve' alel kan ta'n uma'l u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe': 5Etaltaj te unq'a tename' uve' tu u Sion uva': Il vetijlenaal ile' tul seti'. As sula txumb'al u txumb'ale' eq'omal sta'n. As at je' ti' uma'l u tal b'ur, u tal uma'l u b'ur tetz ijatz, ti'k u yole'. 6As b'en ve't ka'va'l unq'a ichusulib' Aake'. As ib'an ve't chajnaj kam uva' tal Aak te chajnaj. 7As teq'o ve't chajnaj u b'ure' tuk' u tal b'ure'. As taq' ve't je' chajnaj unq'a ixb'u'je' ti' u tal b'ure'. As je' ve't u Jesús ti' txoo. 8As at unq'a uxhchile' kat iliipu ku' unq'a ixb'u'je' tu b'ey. As ati uva' b'ex itzok' tzan xaj ch'i'm. As kat taq' ku' tu b'ey vatz Aak, tan a' chit mama'la tename' xekik ti' Aak. 9As unq'a tename' uva' b'axik vatz u Jesús tuk' uve' xekik ti' Aak, as taq' ve't je' tuul ivi' ti' isik'ine' ti' Aak. As ech tal ile': —¡Qoksataj iq'ii u tiaal David! ¡Tan achveb'al chit tule' tuk' vib'ii u Kub'aale'! ¡As qoksataj iq'ii tan nim talche' uve' echen tu almika'!— ti'k unq'a tename'. 10As tul ok ve't u Jesús tu u Jerusalén, as sotz ve't ik'u'l unq'a tename'. As at unq'a tename' ech nik tal ile' svatzaj: —¿Ab'ile' q'i uve' tule'?— ti'k unq'a tename'. 11Ech tal ve't ka't unq'a tenam ile': —A' u Jesús, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', uva' kat tzaa tu u Nazaret uva' echen tu u Galilea,— ti'k unq'a tename'. 12As tul ok ve't u Jesús vatz viq'anal u tostiixhe', as itilu ve't el Aak unq'a uxhchile' uve' nikat ik'ayine' as tuk' unq'a uxhchile' uve' nikat iloq'one'. As ipilq'u ve't Aak imeexha unq'a jalol puaje' as tuk' u tatinb'al unq'a paroomaxhe' uve' nik ik'ayile'. 13As ech tal ve't Aak ile': —Ech ni tal u yole' uva' tz'ib'amal kan: Nachb'al Tiixhe' vunkab'ale' la ib'ane', ti'k Aak. Pet ech koj ex, tan kat eb'ensal ve'te' statinb'al elq'om,— ti'k u Jesús. 14As ul ve't unq'a tzote' tuk' unq'a ko'xe' k'atz u Jesús tu u tostiixhe'. As ib'a'nxisa ve't Aak unq'a uxhchile' skajayil. 15As tul til ve't unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', uva' ib'a'nxisa u Jesús unq'a uxhchile', as ch'o'n ve't taama chajnaj sti' as tuk' ti' uva' tab'i chajnaj uva' nik isik'in unq'a tal intxa'e', tan ech nik tal ile': «¡Qoksataj iq'ii u tiaal David!» ti'k unq'a tal intxa'e'. 16As ech tal ve't chajnaj ile' te u Jesús: —¿Ma naab'i uve' ni tal unq'a talaj intxa'e'?— ti'k chajnaj. Ech tal u Jesús ile': —Kano, ni vab'ie'. ¿As ma ye' atixoj esik'le uma'l u yol uva' ech ni tal ile'? A' viyol unq'a talaj intxa'e' tuk' u tuul ivi' unq'a talaj ne'e' uve' nitel ich'u'une' as la toksa unq'ii, ti'k u yole',— ti'k u Jesús tal te chajnaj. 17As taq' ve't kan u Jesús chajnaj. As el ve't ch'u'l Aak tu u Jerusalén. As b'ex ve't Aak vatoj tu u tal tenam uva' Betania. 18Tul sajb'u ve'te', as b'en ve't u Jesús tu b'ey ti' iq'aav tu u Jerusalén. Tul nikat ixaan Aak, as va'y ve't Aak. 19As til ve't Aak uma'l u tze' uva' higuera tzi' u b'eye'. As jetz'en ve't ok Aak k'atz u tze'e', tan kamal atik ivatz tze' uva' nik tal Aak. As ye'lik chit umaj ivatz tze' atike. Pet ixaj kuxh tze' atike. As ech tal ve't Aak ile': —Ye'xh jatu la vatzin ve't axh,— ti'k Aak tal te u tze'e'. As yak kuxh tzaj ve't u tze'e'. 20As tul til ve't unq'a ichusulib' Aake', as sotz ve't ik'u'l chajnaj. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Kam q'i uve' oora chit kat tzaj ve't u tze'e'?— ti'k chajnaj. 21As ech tal ve't u Jesús ile': —Jik chit tuk val sete, tan asoj k'ujle'l ek'u'l svi', as jit kuxh ech la eb'ane' eche' uve' kat unb'an te u tze'e'. Pet la uch etalate' te u vitz ile' uva': «¡Elen tzitzi'! ¡As kuxh b'en tu u mar!» chaj ex la etale'. As la chit ib'ane' asoj ye' la ka'kab'in etaama, 22tan asoj k'ujle'l chit ek'u'l ti' u Tiixhe' tul la enach Tiixh, as la chit ib'an Aak kam uve' la ejaj te Aak,— ti'k u Jesús. 23As tul oon ve't u Jesús tu u Jerusalén, as ok ve't Aak tu u tostiixhe'. As xe't ve't Aak chusun. As jetz'en ve't ok unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a b'aal tename'. As ech tal ve't chajnaj ile' te u Jesús: —¿Ab'il aq'ol tetz u eejle'me' ti' uva' kat ul atilu el unq'a uxhchile' vatz iq'anal u tostiixhe'?— ti'k chajnaj. 24As ech tal u Jesús ile': —Tuk unch'oti uma'l u yol sete. Asoj la etal sve kam uva' la unch'oti, as la val ve't sete uva' ab'il aq'ol tetz u vijle'me' ti' unq'a vee' kat unb'ana. 25Etaltaj sve: ¿Ab'il kat chajon tzan u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'? ¿Ma a' u Tiixhe'? ¿Pet moj umaj vatz tx'ava'illa aama?— ti'k u Jesús. As iyol ve't chajnaj svatzaj uva' kam la tal chajnaj. Ech tal ve't chajnaj ile': —Asoj tuk qale' uva' Tiixh kat chajon tzan u Xhune', as: «¿Kam q'i ye' kat enima u Xhune'?» chaj naj tuk tal sqe. 26Pet asoj tuk qale' uva': «Vatz tx'ava'illa aama kuxhe' kat chajon tzan u Xhune',» chaj o', as tul nu kuxo'v vatz unq'a tename', tan kajayil chit unq'a tename' ni niman uva' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u Xhune',— ti'k chajnaj svatzaj. 27As ech tal chajnaj ile' te u Jesús: —Ye' qootzaj ab'il kat chajon tzan u Xhune',— ti'k chajnaj. As ech tal u Jesús ile': —Mita'n in la alon sete uva' ab'il kat aq'on u vijle'me' ti' uva' kat unb'ana. 28¿Pet kam tuk etal ti' uma't u yole' uva' tuk val sete? As atik uma'l u b'aala uva' ka'va'l ik'aol. As ech tal u b'aala ile' te uma'l vik'aole': «Unk'aol, kuxh aq'onvoj cheel xo'l unq'a uuvae' uva' avamal sva'n,» ti'k u b'aalae'. 29As ech tal vik'aol ile': «Ye' unsa' la unb'an u aq'one',» ti'k naj tal te vib'aale'. As xamtik kuxh ve't stuul, ik'axa ve't u k'aolae'. As b'en ve't naj aq'onvoj. 30As b'ex tal ve't u b'aalae' te uma't vik'aole'. As ech tal u k'aola ile': «B'a'n kuxhe' b'a, pap. Tuk unb'ane',» ti'k naj. As jit b'en naj ti' u aq'one'. 31As etaltaj sve: ¿Ab'iste ka'va'l u k'aolae' kat b'anon uva' kat tal vib'aale' ste?— ti'k u Jesús. As ech tal chajnaj ile': —A' u naje' uva' alpu ste b'axa,— ti'k chajnaj. As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —An chite' uve' netale'. As jik chit tuk val sete, tan unq'a molol puaje' tetz u Roma tuk' unq'a ixoj uva' yana's, as a' uxhchile' b'axel la ok sevatz xo'l u tename' uve' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 32As kat ul tal u Xhune' unq'a jikla yole' sete. As ye' kat enima. Pet ech koj unq'a molol puaje' tetz u Roma tuk' unq'a ixoj uva' yana's, tan oora kat inima cha'ma unq'a yole' uve' kat ul tal u Xhune'. Pet ech koj ex, tan k'uxh kat etila, as ye' kat ejalpu vetxumb'ale' ti' enimata'. 33As etab'itaj isuuchil uma't u k'uchuvatz uva' tuk val sete, atik uma'l u naj uva' atik itx'ava'. As tava naj ka'l unq'a uuva. As toksa ve't naj pe' sti'. As ib'an ve't naj uma'l u atinb'al uva' nipoch'ilkat el u ta'l u uuvae'. As ilak ve't naj uma't u atinb'al xeeb'al tetz unq'a uuvae' uva' nim chit itxakeb'e'. As taq' ve't kan naj vitx'ava'e' tuk' vichikoe' sk'am te ka'l unq'a k'amol. As b'en ve't naj tzi'a'n. 34Tul ilej ve't u q'ii ti' tuxpu vivatz unq'a uuvae', as ichaj ve't b'en u b'aal tx'ava'e' ka'l vik'am ti' b'en teq'ot unb'ooj ivatz u uuvae', k'amb'al tetz u tx'ava'e'. 35Tul oon ve't vik'am vib'aal u tx'ava'e', as kat itxey ve't unq'a k'amole'. As uma'l kat q'ospi; as uma'te kat yatz'pi; as uma'te kat sutil ta'n k'ub'. 36As ichaj ve't b'en vib'aal u tx'ava'e' unjoltu unq'a ik'ame'. As nimal u k'ame' kat ichaj b'en ti' uva' b'en b'axa. As echat chit kat b'anchu te unq'a k'ame' eche' uva' kat ulb'el unq'a k'ame' b'axa. 37As tul ma'tik ichajat ve't b'en vib'aal unq'a uuvae' unq'a ik'ame', as a' ve't vik'aole' kat ichaj b'en, tan ech tal je' ile' ste: «Tuk nimaloje' vunk'aole' ta'n unq'a k'amole',» ti'k vib'aal unq'a uuvae'. 38Tul til unq'a k'amole' u k'aolae', as ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: «A' vik'aol naje' vil tule'. As a' naje' tuk etzin kan unq'a uuvae' tuk' u tx'ava'e'. ¡Pet ko' kuyatz' naj! ¡As o' la kaaik kan o' tu u tx'ava'e'!» ti'k unq'a k'amole' tal svatzaj. 39As itxey ve't chajnaj vik'aol u b'aal unq'a uuvae'. As teq'o el chajnaj ti'e'l u tx'ava'e' uva' atikkat unq'a uuvae'. As iyatz' ve't chajnaj. 40As tul la ul ve't vib'aal u tx'ava'e', ¿as kam q'i la ulb'el ve't unq'a k'amole' uve' netale'?— ti'k u Jesús. 41As ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a tenam ile': —La yatz'pe' unq'a k'amole' uve' paasan tzii. As ye'l ivatze' la txumli. As la taq' ve't u b'aal tx'ava'e' vitx'ava'e' sk'am te ka'toj k'amol uva' jik chit la chooni ti' u k'amb'al tetz u tx'ava'e',— ti'k chajnaj. 42As ech tal ve't u Jesús ile': —¿As ma ye' atixoj esik'le uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan? Uva' ech ni tal ile': As u k'ub'e' uva' kat sutil el ta'n unq'a lakol kab'ale', as a' ve'te' uve' xe'ab' tetz vixoob' u kab'ale'. As a' chit achveb'ale' sqe, tan a' u Tiixhe' kat b'anon, ti'k u yole'. 43Esti'e' ni val sete, tan atik etokeb'al xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. Pet ech koj cheel tan ye'l ve't etokeb'al, as a' la aq'pukat ve't te unq'a uxhchile' uva' la niman viyol Aake', as nib'ane' kam uve' ni tal Aak. 44As tuk val sete, tan ab'il uve' la jojtx'u ti' u k'ub'e', as yak chit la tatz'me'. As ab'il uva' la ku' u k'ub'e' sti', as yak chit la vuch'me',— ti'k u Jesús. 45Tul tab'i ve't unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a fariseo, as b'en ve't te chajnaj uva' chajnaj nikat tal u Jesús tuk' u k'uchuvatze'. 46As tal ve't chajnaj itxeypu u Jesús. Pet nikat ixo'v chajnaj vatz unq'a tename', tan q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u Jesús uve' nikat tal unq'a tename'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\