MATEO 22

1As tal ve't u Jesús uma't u k'uchuvatz te unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' te unq'a fariseo. As ech tal ve't Aak ile': 2—Ech la ib'an u Tiixhe' ti' u tename' uve' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', eche' nib'an umaj ijlenaal uva' nib'an umaj b'a'nla tx'a'o'm, tul niteq'o tib' vik'aole' tuk' u tixqele'. 3As kat ichaj b'en u ijlenaale' unq'a ik'ame' ti' imolat ve't unq'a uxhchile' uva' kat isa'b'elal tu u nimla q'iie'. As jit isa' unq'a uxhchile' tul tu u nimla q'iie'. 4As ichaj ve't u ijlenaale' ka't ik'am unpajte. Ech tal u ijlenaal ile': «Ech la b'en etal ile' te unq'a uxhchile' uva' kat unsa'b'ela: –¡Il tx'ix ile' kat b'a'nxiy ve'te'! Tan kat iyatz'lu ve't u ijlenaale' unq'a tzaq'al vaakaxhe' tuk' ka't unq'a txooe'. As ulojtaj ex. Ul etiltaj teq'ot tib' vik'aole' tuk' tixqel,– chaj ex la etale',» ti'k u ijlenaale' tal te unq'a ik'ame'. 5As jit kuxh latz' viyol unq'a k'ame' te unq'a uxhchile' uva' kat sa'b'elali, tan ati uva' kat b'en tu aq'on as ati uva' a' vik'a'ye' b'ex tila. 6As at chajnaj uva' kat txeyon ve't unq'a k'ame' uva' ichaj b'en u ijlenaale'. As kat iyoq' ve't chajnaj unq'a k'ame'. As kat iyatz' chajnaj. 7As tul tab'i ve't u ijlenaale' uve' ib'an unq'a naje' te unq'a k'ame', as ul ve't ivi' naj. As ichaj ve't b'en naj unq'a sole' ti' b'en iyatz'at ve't unq'a yatz'ol aamae' as ti' itz'e'sal ve't u tename'. 8As ech tal ve't u ijlenaal ile' te vik'ame': «Il ve't u tx'a'o'm ile' b'anel ve't tuche' tetz u nimla q'iie'. As unq'a uxhchile' uva' kat unmolo b'axa, as jit tetze' uva' la atin tu u nimla q'iie'. 9Pet b'enoj ex tulaj unq'a b'eye'. As jank'al unq'a uxhchile' uva' la eleje', as emolotaj tzan ti' tul tu u nimla q'iie',» ti'k u ijlenaale'. 10As el ve't unq'a k'ame' tu b'ey. As jank'al unq'a uxhchile' uve' kat ilej ve't chajnaj as imolo ve't ok chajnaj. Ati uva' tx'i'la aama. As ati uva' b'a'nla aama. As noo ve't u kab'ale' ta'n unq'a uxhchile'. 11As tul ok ve't u ijlenaale' tu u kab'ale' ti' tilat unq'a ilonaale', as til u ijlenaale' uma'l u naj xo'l vimoole' uva' ye'l u oksa'me' atik ok sta'n uva' tetz nimla q'ii. 12As ech tal ve't u ijlenaal ile' te u naje': «¿Vetz k'ul tzi', kam uve' kat kuxh ok ch'u'l axh tzitza'? As tul ye'l ooksa'm ato'k uva' tetz u nimla q'iie',» ti'k u ijlenaale'. As jit tiin u naje' te u ijlenaale'. 13As ech tal ve't u ijlenaal ile' te unq'a ik'ame': «Ek'altaj toj u naje' tuk' viq'ab' naj. As b'en esutitaj el naj ti'e'l u kab'ale' tu u q'ej toktoe' uva' la oq'kat ve't naj as tu uva' la ik'uxkat ve't tib' tee naj,» ti'k u ijlenaale'. 14As esti'e' ni val sete, tan nimal unq'a uxhchile' uve' nimolo u Tiixhe'. As ka'l kuxhe' uve' la itxaa Aak xo'l,— ti'k u Jesús tal te unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a fariseo. 15As el ve't ch'u'l unq'a fariseo vatz u Jesús. As b'ex ichuk ve't chajnaj txumb'al ti' uva' kam la ib'an chajnaj ti' icheesal ipaav u Jesús ti' umaj u yole' uva' la tal Aak. 16As ichaj ve't unq'a fariseo ka'l unq'a imool tuk' ka't unq'a uxhchil uva' echenik k'atz u Herodes. As ech b'ex tal ve't chajnaj ile' te u Jesús: —Chusul, ootzimal atxumb'al sqa'n uva' jik chit axh. As jik chit nachus unq'a uxhchile' ti' uva' jik vitxumb'ale' la ib'an vatz u Tiixhe'. As eela kuxh ivatz unq'a uxhchile' nab'ane', k'uxh at tijle'm as k'uxh ye'l tijle'm ati. 17As a' ni qale' uva' la aal sqe kam ni tal axh: ¿Ma b'a'n uva' la kuchoo ve't u puaje' uve' nijajpu sqe ta'n u ijlenaale' tu u Roma, pet moj ye'le?— ti'k chajnaj. 18As ootzimalik vitxumb'al chajnaje' ta'n Aak uva' va'lexh kuxhtu'. As ech tal ve't Aak ile': —¡Ex kuxh ka'vatz! ¿Kam q'i uve' nu kuxh echuk txumb'al svi'? 19Pet ek'uchtaj u puaje' sve uve' netaq' te u ijlenaale',— ti'k u Jesús. As ik'uch ve't ok chajnaj uma'l u puaje' tetz ija'mil uma'l u q'ii aq'on. 20As tul til u Jesús u puaje', as ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —¿Ab'il etz u vatzib'ale' q'i uve' at vatz u puaje'? ¿As ab'il etz u tz'ib'e' uve' at ku' sti'?— ti'k u Jesús. 21Ech tal ve't chajnaj ile': —Tetz u ijlenaale' tu u Roma,— ti'k chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —Jank'al u tetz u ijlenaale' uva' tu u Roma, as etaq'taj ste; as jank'al u tetz u Tiixhe', as etaq'taj te Aak,— ti'k u Jesús. 22As tul tab'i ve't chajnaj viyol u Jesús, as teq'o ve't taama chajnaj. As taq' ve't kan chajnaj Aak. As b'en ve't chajnaj. 23As an chit tu u q'iie', as b'ex til ve't ka'l unq'a saduceo u Jesús. A' nikat tal chajnaj uva' ye'l taama unq'a kamnaje' la uli. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: 24—Chusul, kat tal kan u Moisés uva': «Asoj la kam umaj naj as tul ye'l umaj initxa' naj la kaaik kan xe' u tixqele', as a' umaj u titz'in tatzik naje' la teq'o tib' tuk' u ixoje' ti' taq'at kan tiaal u naje' uva' kat kami,» ti'k u Moisés. 25As ib'an unpajul tan atik vujva'l unq'a naj uva' titz'in tib'. As teq'o tib' u atzikae' tuk' uma'l u ixoj. As tul kam ve't naj, as jit kaaik kan umaj initxa' naj. As kaa ve't u tixqel naje' txakayil. As teq'o ve't tib' ixoj tuk' u b'axa itz'inae'. 26As kam u b'axa itz'inae' unpajte. As teq'o ve't tib' ixoj tuk' u ka'v itz'inae'. As techal chit kat teq'o tib' ixoj tuk' vujva'l unq'a naje' uve' titz'in tib', tan junun chit ikam ve't chajnaj. 27As tul ma'tik ikam vujva'l unq'a naje', as kam ve't u ixoje' unpajte. 28¿As ab'iste ve't u naje' q'i itzumel u ixoje' la ib'ane' tul la ul ve't taama unq'a kamnaje'? Tan kat teq'o tib' ixoj tuk' vujva'l unq'a naje',— ti'k unq'a saduceo. 29Ech tal ve't u Jesús ile': —Sotznal chit ek'u'l, tan ye' nepal stuul kam uva' ni tal viyol u Tiixhe'. As mita'n ye' nepal stuul ti' uva' la tulsa Aak taama unq'a kamnaje' unpajte, 30tan tul la ul ve't taama unq'a kamnaje', as ye'l unq'a naje' la teq'o tib' tuk' unq'a ixoje'. As mita'n unq'a ixoje'. Pet ech ve'te' eche' unq'a ángel uve' at tu almika' la ib'ane'. 31Eche' u tuleb'al taama unq'a kamnaje', ¿tan ma ye' atixoj esik'le u yole' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': 32Tan ine' in iTiixh u Abraham tuk' u Isaac tuk' u Jacob, ti'k u Tiixhe'? As jit unq'a kamnaje' ni niman u Tiixhe'. Pet a' unq'a uxhchile' uva' isle'le vatz Aak,— ti'k u Jesús. 33As tul tab'i unq'a tename' viyol u Jesús, as teq'o ve't taama ti' unq'a yole' uve' nik tal Aak. 34As tul tab'i unq'a fariseo uva' jit tiin ve't unq'a saduceo ta'n u yole' uva' tal u Jesús, as imol ve't tib' chajnaj ti' Aak. 35As uma'l u naj uva' chuselik tib' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, as ichuk ve't naj txumb'al ti' icheesat ipaav u Jesús. As ech tal ve't naj ile' te Aak: 36—Chusul, ¿ab'iste u tzaq'ite' uva' nim talche' ti' unjoltu unq'a tzaq'ite'?— ti'k naj. 37Ech tal ve't u Jesús ile': —«Aya'loj chit ek'u'l la exo'ni u Tiixhe' tuk' chit etaanxelal as tuk' chit etxumb'al.» 38As a' u tzaq'ite' uva' nim talche' ti' unjoltu unq'a tzaq'ite'. 39As echat chit uma't u tzaq'ite' uva' ech ni tal ile': «Xo'noj vamoole' see eche' uva' nab'an je' see,» taq' vika'v u tzaq'ite', 40tan a' ni telkat ch'u'l unq'a iyol unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' ti' ka'va'l unq'a tzaq'ite' uva' ni val sete,— ti'k u Jesús. 41Tul uva' moliktel tib' unq'a fariseo, as ech tal u Jesús ile' te chajnaj: 42—¿Kam ni tal ex ti' u Cristo? ¿As ab'il etz iial uve' netale'?— ti'k Aak. Ech tal ve't chajnaj ile': —Tiaal u David u Cristo la ib'ane',— ti'k chajnaj. 43As ech tal ve't Aak ile': —Asoj tiaal David u Cristo, ¿as kam q'i uve' «vunB'aale',» ti'k u David sti' ta'n u Tiixhla Espíritu? Tan ech u yol ile' uva' tal kan u David: 44Ech kat tal ve't u Kub'aal ile' te vunB'aale': «Xoneb'en tu vunseb'ale', techanal la vaq' kan unq'a uxhchile' jaq' avoj uve' nich'o'n taama see',» ti'k u David. 45¿As kam isuuchil q'i uva' tiaal David u Cristo? Ta'n «vunB'aale',» ti'k u David ni tal ti' u Cristo— ti'k u Jesús. 46As ye'xheb'il kat tiin ve'te' ta'n u yole' uve' kat tal u Jesús. As ye'xheb'il chit kat itx'ak ich'otil uma'toj yol te u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\