MATEO 24

1As tul el ch'u'l u Jesús tu tostiixhe', as b'en ve't Aak. As jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' Aake' sk'atz ti' ik'uchat ve't chajnaj unq'a b'a'nla chaj kab'ale' te Aak uva' sete'rumal ti' u tostiixhe' sta'n, tan acha'v chit tilone'. 2As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —¿Ma acha'v chit tatin u tostiixhe' netile'? Pet tuk val sete, uva' ye'l umaj sivan la kaa vi' uma't sivan, tan kajayil chite' la e'pi,— ti'k u Jesús. 3As b'en ve't u Jesús sijunal tuk' unq'a ichusulib'e' vi' u vitze' uve' Olivos. As tul xonlik ve't Aak, as jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' Aake' sk'atz. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —Pap, al sqe uva' jatu la ib'an uve' naale'. ¿As kam k'uchb'al tetz u ooleb'ale'? ¿As kam la uchi tul uva' la ilej u q'iie' ti' itzojpisal skajayil uva' k'ujlu kan?— ti'k chajnaj. 4Ech tal ve't u Jesús ile': —Atoj chit enachb'al vatz unq'a chulin yole' aq'al uva' ye' la maxtib'el ex, 5tan nimal unq'a chulin yole' la ul tuk' vunb'iie'. As la ul tale' uva': «Ine' u Cristo,» chaj la tale'. As nimal unq'a uxhchile' la isotzsa ik'u'l. 6As la etab'i ve't yol ti' unq'a ch'a'oe' uve' la uchi as ti' uva' la xe't ve't ch'a'o. Pet atoj enachb'al aq'al uva' ye' la xo'v ex, tan techal chit la ib'ane'. As tul la uch ve't unq'a vee' ni val sete, as ye'xnaj ilejat u q'iie' ti' itzojpisal uva' k'ujlu kan, 7tan lanal ib'an unq'a nimla tename' ch'a'o svatzaj. As lanal ib'an unq'a ijlenaale' ch'a'o tuk' uma't ijlenaal. As mama'la ch'o'm la tijma ve't unq'a uxhchile'. As mama'la va'y la ib'ane'. As katil kuxh la ib'ankat kab'laano. 8As ixe'teb'al kuxh unq'a k'axk'oe' uva' txumleb'al chit la ib'ane'. 9As la eq'olo'k ex vatz unq'a b'ooq'ol tename'. As mama'la k'axk'o la epaleb'e. As at ex la yatz'pu ve't ex, tan nimal chit unq'a uxhchile' la ixvan ex ti' uva' k'ujle'l ek'u'l svi'. 10As nimal unq'a uxhchile' la teesa kan tib' svi'. As la kuxh ixoch tib' svatzaj. As la ichi'ansa tib' taama svatzaj. 11As nimal unq'a uxhchile' la toksa ve't tib' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uve' la tale'. As nimal ve't unq'a uxhchile' la isotzsa ik'u'l. 12As ti' uva' mama'la va'lexh la ib'an vatz u tx'ava'e', as nimal uxhchil ye' la ixo'ni ve't tib' svatzaj. 13Pet ab'il uva' ye' la iya'sa inimat in, k'uxh kam kuxh k'axk'o la ipaleb'e, as a'e' uva' at itiichajil k'atz u Tiixhe'. 14As lanal paxsal unq'a b'a'nla yole' tulaj unq'a tename' skajayil ti' uva' at u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As la sotz ve't u vatz tx'ava'e' skajayil. 15Esti'e' ni val sete, tul la etil tuch ve't u mam txumleb'ale' uva' txojonb'al chittu' uva' la b'anchi tu u b'a'nla atinb'ale' uva' ninachpukat Tiixh, as la pal ex stuul, jank'al ex uva' la sik'len u yole', tan a'e' uva' kat tal kan u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' Daniel. 16As tul la etil ixe't u mam txumleb'ale', as jank'al ex uva' at ex tzitza' tu u Judea, as la ooj ve't ex tulaj unq'a koob'ale'. 17As jank'al ex uva' at je' ex vi' vekab'ale', as ye' la ku' ve't ch'u'l ex ti' ul eteq'ot unq'a etetze' uve' at tu vekab'ale'. 18As ex uva' at b'en ex tu vitz, as ye' la q'aavik tzan ex ti' ul eteq'ot ka't etoksa'm. 19As oyeb' chit evatz, ex ixoj uva' at eyaab'il ti' etilat umaj etalaj intxa' tuk' ex uva' nitel ich'u'un vene'e', tul la ul u k'axk'oe' seti' tu u q'iie'. 20Esti'e' ni val sete, enachtaj chit Tiixh aq'al uva' jit tu u q'ala as mita'n tu umaj u xeem q'ii tul uva' la ooj ex vatz u k'axk'oe', 21tan tu unq'a q'iie', as mama'la chit k'axk'o la uli. As ye' atixoj chit ib'an u k'axk'oe' eche' u vee' tul sichee u vatz tx'ava'e'. As eche' latel koj ib'an unpajte. 22As ye' koj la ich'oob'isa u Tiixhe' u k'axk'oe', as ye'xheb'ile' la itx'oltel vatz u k'axk'oe'. Pet ti' uva' nitxum Aak ivatz unq'a tename' uve' txaael ve't ta'n Aak, as esti'e' tuk ich'oob'isa Aak u k'axk'oe'. 23Tan asoj ab'il la alon sete uva': «Il u Cristo ile' at tzitza'» as moj «Ile' at tzi'le',» chaj ch'elel ex, as enimaki. 24Tan at uxhchil la ul alon sete uva': «Ine' in Cristo» as moj «Ine' in q'ajsan tetz viyol u Tiixhe',» chaj la tal sete. As la ib'an unq'a chulin yole' tetz eche' unq'a k'uchb'al tetz viyak'il u Tiixhe', uva' la teq'o taama unq'a tename' sti'. As la imaxtib'e unq'a chulin yole' unq'a tename'. As la koj uchi, as ante' unq'a itenam Aake' uve' txaael ta'n Aak la maxtib'eli. 25Pet ile' kat val isuuchil sete b'axa tul ye'xnaj ib'ana, 26tan asoj la alpu sete uva': «Il u Cristo ile' at tu u tzuukin tx'ava'e',» chaj ch'elel ex, as b'eni'k ex as moj: «Il u Cristo mujel tib' tu uma'l u kab'al,» chaj ch'elel ex, as enimaki. 27As ech u tuleb'ale' eche' uve' nib'an u kayampa'le', tan na'l tib'uuq'eb'al q'ii as na'l tib'eneb'al q'ii. 28As la enima u yole' uva' ni val sete ti' u vuleb'ale' eche' enimat u yole' uva' ech ni tal ile': «Katil uve' atkat umaj u txoo uva' kamnajle, as tzitzi' nimolkat tib' unq'a qu'se'» ti'k u yole' uva' nenima. 29As tul kuxh la pal u k'axk'oe' tu unq'a q'iie', as la tokin ve't u q'iie'. As ye'l ve't u ich'e' la txijuni. As la chajpik ve't tzan unq'a tx'umile' tu almika'. As la iyiku ve't u Tiixhe' unq'a vee' at tu almika'. 30As la ilax ve't k'uchb'al tetz u vuleb'ale' vatz u almika'e', in . As kajayil chit unq'a tename' la txumun ve'te' tul la til vule' tu u suutz'e' tuk' vunyak'ile' as la litz'lo'lan u vuleb'ale'. 31Tul la oq'sal uma'l u trompeta uva' saq'chib'al chit toq'e', as la unchaj ve't tzan unq'a ángel ti' ul imolat unq'a tename' vatz u tx'ava'e' skajayil uva' txaael sva'n. 32Esti'e' ni val sete, eteesataj etexhlab'al ti' u higuera, tan tul uva' va'l icha'xal unq'a iq'ab' tze'e', as ni tel ch'u'l unq'a ixaj tze'e'. As ootzimal ve't seta'n uva' saq'i tuk eloj ve'te'. 33Echat chit tuk ib'ane' ti' u vuleb'ale', tan tul uva' la etil unq'a k'uchb'al tetz u vuleb'ale' skajayil uve' ni val sete, as la pal ve't ex stuul uva' najli ve't u vuleb'ale'. 34As jik chit tuk val sete, tan ye'xnaj sotz unq'a tename' uva' tiaal Israel vatz u tx'ava'e' tul la ib'an unq'a vee' skajayil uve' ni val sete, 35tan la pal u almika'e' tuk' u vatz tx'ava'e'. Pet ech koj vunyole', tan a' chite' ye' la pali. 36Ye'xheb'il ootzin tetz uva' kam q'iil as kam oora la ib'ane'. As mita'n unq'a ángel tu almika'. Pet ta'n kuxh vunB'aale' ootzin tetz. 37Tan kam chit uva' kat ib'an unq'a tename' tul uva' atik u Noé vatz u tx'ava'e', as echat chit tuk ib'ane' tul la ul in unpajte, in, 38tan tul uva' b'iitik kuxh tul u mam jab'ale' ti' unq'a tename', as nikat itx'a'n unq'a tename' as nikat tuk'a'. As nikat teq'o tib' tuk' tixqel. As ech kuxh nikat ib'an unq'a tename' tul kat ex ilej u q'iie' uva' kat ok u Noé tu u barco. 39As ye' nik titz'a unq'a tename' uva' la ul u k'axk'oe' sti'. Pet ul ve't u mam jab'ale'. As kam ve't unq'a tename' skajayil. As echat chit tuk ib'ane' tul la ul in unpajte, in . 40As ka'va'l unq'a naje' uva' at b'en tu vitz, as uma'l naj la eq'oli; as uma't naj la kaaik kan. 41As at ka'va'l u ixoj uva' niche'ene' vatz ka'. As uma'l ixoj la b'eni; as uma't ixoj la kaaik kan. 42Esti'e' ni val sete, atoj enachb'al, tan ye' etootza kam oora la ul in, in uva' in veB'ooq'ole'. 43As palojtaj ex tu unq'a yole' uva' ni val sete, tan asoj la tootzi u b'aal kab'ale' uva' kam q'iil la ul u elq'ome' ti' tok tu u kab'ale', as eche' la koj taq' kan naj vikab'ale' vatz u elq'ome'. 44Esti'e' ni val sete, eb'antaj chit etuche', tan a' chite' ye'l sek'u'l tul uva' la ul . 45As ech la eb'ane' eche' umaj u k'am uva' k'ujle'l ik'u'l u b'aal aq'one' sti', tan jik chit ni taq'onvu naj. As a' naje' uva' la ik'ujb'a' kan u b'aal aq'one' ti' tilat unq'a tetze'. As naje' la ilon uva' ma at techb'ub'al unq'a k'ame' jun q'ii. 46As tul la ul ve't vib'aal u aq'one', as achveb'al chit tatin u k'ame' asoj jik chit kat inima naj u yole'. 47As jik chit tuk val sete, tan la toksa ve't u b'aal aq'one' u k'ame' ilol tetz unq'a tetze' skajayil. 48Pet asoj paasan tzii u ilol tetz unq'a k'ame' la ib'ane', as ech la tal je' u naj ile' ste: «Ye'l u b'aal aq'one' la ul cheel,» chaj naj la tale'. 49As la xe't naj ti' iq'osax unq'a tetz k'amile', as la imolo ve't tib' naj tuk' unq'a q'ab'areele'. As la tx'a'n naj; as la uk'a' naj tuk' chajnaj. 50As tul a' la ul ve't u b'aal aq'one' tu u q'iie' uva' ye' ni titz'a naj uva' la ul u b'aal aq'one', tan ye' tootzaj naj uva' kam oora as kam q'iil la ul u b'aal aq'one'. 51As la ul iq'os ve't u b'aal aq'one' naj. As ech ib'en ve't naj k'atz unq'a ka'vatze'. As tzitzi' la oq'kat ve't naj. As la ik'ux ve't tib' tee naj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\