MATEO 25

1As tul la ilej ve't u q'iie', as ech la ib'an unq'a uxhchile' uva' nisa' tok xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe' eche' nib'an laval unq'a q'opo ixoj. As b'ex cha'ma tu u nimla q'iie' ti' ik'ulat uma'l u naj uva' la teq'o tib' tuk' tixqel, as teq'o ve't unq'a q'opo ixoje' u txijub' tetze' sijununila ti' ik'ulat u tzumelae'. 2As o'va'l unq'a ixoje' uva' ye'lik itxumb'al ti' ib'anat tuche'. Pet ech koj o'va'te, tan atik itxumb'al cha'ma ti' ib'anat tuche'. 3Unq'a ixoje' uva' ye'lik itxumb'al ti' ib'anat tuche', as kat teq'o ve't u txijub' tetze'. Pet ye'l aceite tetz u txijub' tetze' kat teq'o. 4Pet ech koj o'va't unq'a ixoje' uva' atik itxumb'al, tan kat inoosa ve't cha'ma u txijub' tetze' tuk' aceite. As kat teq'o cha'ma unb'iit aceite tu vixhaaloe' unpajte. 5As b'alax ve't u tzumelae' ti' tule'. Tul na' ve't aq'b'al, as tzaa ve't ivata'm cha'ma. As vat ve't cha'ma. 6Kamal pok'o'ch chit aq'b'al as tab'i ve't cha'ma uma'l u sik'i'm uva' ech tal ile': «¡Il u tzumela tule'! ¡Elojtaj ch'u'l ex! ¡B'en ek'ultaj!» ti'k u yole'. 7Oora chit txakpu laval unq'a ixoje' ti' ib'anat tuch u txijub' tetze'. 8As o'va'l unq'a ixoje' uve' ye'lik itxumb'al ti' ib'anat tuche', as ech tal cha'ma ile' te o'va't unq'a ixoje' uva' atik vitxumb'ale': «Etaq'taj unb'ooj ku-aceite, tan il u txijub' qetze' tuk tzaao ve'te',» ti'k cha'ma. 9Ech tal ve't o'va't unq'a ixoj ile': «Ye'le, tan ye' la tz'aj ve't u ku-aceite. As mita'n la tz'aji uva' la qaq' etetz. Pet b'en eloq'taj unb'ooj etetz,» ti'k unq'a ixoje'. 10As b'ex ichuk ve't o'va'l unq'a ixoje' vi-aceite. As tul atik b'en cha'ma ti' iloq'at vi-aceite, as b'ex uloj u tzumelae'. As tul ok ve't u tzumelae' tu kab'al, as ok ve't o'va'l unq'a ixoje' uva' atik itxumb'al ti' ib'anat tuche'. As juplu ve't u tzi' kab'ale'. 11As unb'iil kuxh stuul, as ul ve't o'va't unq'a ixoje'. As sik'in ve't ok cha'ma vatz kab'al: «¡B'an b'a'nil, pap! ¡Jajo'k o'!» ti'k cha'ma. 12Ech tal ve't el tzan u tzumela ile': «Jik chit tuk val sete, ye' vootzaj ex,» ti'k u tzumelae'. 13Esti'e' ni val sete, atoj enachb'al, tan ye' etootza kam oora as kam q'iil la ul ve't vatz u tx'ava'e'. 14As ech la ib'an tijle'm u Tiixhe' eche' nib'an uma'l u b'aal aq'on uva' b'en ve't naach tu uma't u tenam. As kat imolo ve't unq'a ik'ame' ti' ijatxat ve't kan vipuaje' te chajnaj. 15Uma'l u k'ame' kat aq'ax kan o'va'l mil puaj ste; as uma'te, as ka'va'l mil kat kaa ste; as uma'te, as uma't mil kat kaa ste. As junun chajnaj kat aq'ax kan puaj ste ti' uva' jank'al la oleb' chajnaj ti' taq'onvale'. As kat b'en ve't u b'aal aq'one'. 16As u k'ame' uve' kat k'ulun o'va'l mil u puaje', as xe't ve't naj aq'onvoj stuk'. As oleb' ve't naj ti' itx'akat o'va't mil. 17Echat chit kat ib'an u k'ame' uve' kat k'ulun ka'va'l mil, as kat aq'onvu ve't naj tuk' u puaje'. As kat itx'ak ve't naj ka'va't mil. 18Pet ech koj u k'ame' uve' kat k'ulun uma'l mil, tan kat kuxh imuj ve't naj u puaje' tu u tx'ava'. 19Nimal q'ii stuul, as ul ve't ib'aal u aq'one'. As xe't tach ve't naj unq'a tetze' uva' kat ijatx kan te unq'a ik'ame'. 20B'axik chit ok ve't u k'ame' uve' kat k'ulun o'va'l mil. As ik'uch ve't naj o'va'l mil u puaje' te ib'aal u aq'one' as tuk' o'va't mil uve' itx'ak naj tuk' u puaje'. Ech tal ve't u k'am ile' te u b'aal aq'one': «Pap, o'va'l mil u puaje' uve' kat aaq' kan sve, as il o'va't mil ila' kat untx'ak stuk',» ti'k naj. 21Ech tal ve't u b'aal aq'on ile': «B'a'n kuxhe', tan axh b'a'nla aq'onvil. As tul jik chit kat ab'ana tuk' unb'iil u vetze'. As nimal u vetze' uva' la unk'ujb'a' ve't kan axh sti'. Chiib'oj o' ti' uva' kat ab'ana,» ti'k u b'aal aq'one'. 22As ok ve't uma't u k'ame' uve' k'ulun kan ka'va'l mil. As ech tal ve't naj ile': «Pap, ka'va'l mil kat aaq' kan sve. As il u puaj ila' tuk' ka'va't mil uva' kat untx'ak stuk',» ti'k naj. 23Ech tal ve't u b'aal aq'on ile' te u k'ame': «B'a'n kuxhe', tan axh b'a'nla aq'onvil. As tul jik chit kat ab'ana tuk' unb'iil u vetze'. As nimal u vetze' uva' la unk'ujb'a' ve't kan axh sti'. Chiib'oj o' ti' uva' kat ab'ana,» ti'k u b'aal aq'one'. 24Pet ech koj uma't u k'ame' uva' uma'l kuxh mil puaj kat ik'ula, tan tul ok ve't naj, as ech tal naj ile': «Pap, ootzimal axh sva'n uva' itz'a'jtu kuxh asa'. As k'uxh jit axh kat avan, as najaj ivatz unq'a chikoe' sqe uva' jit axh kat avan. As naale' uva' la amol unq'a vee' uva' jit axh kat avan. 25Esti'e' kat xo'v in see. As kat b'ex unmuj kan vapuaje' tu tx'ava'. As il vapuaj ila',» ti'k u k'ame' tal te u b'aal aq'one'. 26Ech tal ve't u b'aal aq'on ile': «¡Axh kuxh uma'l u q'e'ayla k'am, tan va'lexh kuxh atxumb'al! Tan ootzimal in a'n uva' nunmol ivatz unq'a chikoe' uva' jit in kat avan as nunmol unq'a vee' uva' jit in avan tetz. 27As kat koj aaq' vas unpuaje' te unq'a uxhchile' uva' ni taq'onvu tu u molb'al puaje'. As aal koj chit unb'ooj tal vunpuaje' kat aaq' sve tul kat ul in,» ti'k u b'aal aq'one'. 28As ech tal ve't u b'aal aq'on ile' te ka't unq'a ik'ame': «Emaataj uma'l mil te u naje'. As etaq'taj te u naje' uve' laval mil u tetze' ati, 29tan ab'il uva' at tetz, as aal la vaq' ve't imaas u tetze' ste. Pet ab'il uva' ye'l tetz ati, as aal la maap u tetze' uva' ati. 30As u k'ame' uva' ye' kat ib'an uve' kat val ste, as esutitaj b'en tu u q'ej toktoe' uva' la oq'kat ve'te'. As techal la ik'ux ve't tib' tee,» ti'k u b'aal aq'one'. 31As tul la ul ve't vatz u tx'ava'e', as a' la xoneb' kat in vi' u xonleb'ale' uva' nim talche' uva' nilitz'lo'lane' tan xo'lamal in ta'n unq'a ángel skajayil. 32As la molax ve't unq'a tename' skajayil sunvatz. As la unjatx ve't ixo'l unq'a tename' eche' nib'an u xeen txooe', tan ni teesa el naj u kaneero'e' xo'l unq'a sik'e'. 33As a' la b'enkat unq'a kaneero'e' tiseb'al. As ech ib'en unq'a sik'e' timax, la ib'ane'. 34As ech la val ve't ile' te unq'a tename' uve' echen tunseb'al, ine' u Ijlenaale': «Si'unaj sunk'atz, ex uva' b'a'n ve't eyolb'ele' ta'n vunB'aale'. As at ve't etokeb'al xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe' uva' b'anel ve't tuch seti' ta'n Aak tul uva' ye'xnik chee u vatz tx'ava'e'. 35As tul nikat unva'ye', as kat etaq' untx'ix; as tul nikat itzaj untzi', as kat etaq' vuk'a'; as tul kat unjaj unvatb'al sete, as kat etaq' unvatb'al; 36as tul ye'lik voksa'm, as kat etaq' voksa'm; as tul nikat unch'o'ne', as kat b'ex eloch in; as tul uva' atik ok in tu u kaarsa, as kat b'ex etil in,» chaj ve't in la val te unq'a tename' uva' echen tunseb'al. 37As ech la tal ve't unq'a tenam ile' uva' echen tunseb'al uve' jik chit itxumb'al: «¿Jatu tzan q'i, Pap, uva' nikat ava'ye' as kat qaq' atx'ix; as nikat itzaj atzi' as kat qaq' ook'a', 38as kat ajaj avatb'al as kat qaq' avatb'al, as ye'lik ooksa'm as kat qaq' ooksa'm, 39as nikat ach'o'ne' as kat b'ex kuloch axh, as atik ok axh tu u kaarsa as kat b'ex qil axh?» chaj ve't unq'a tename' la tal sve. 40As ech la val ve't ile' te unq'a tename' uva' echen tunseb'al: «Tuk val sete, tan kam chit umaj b'a'nil kat eb'an te unq'a niman vetze', k'uxh ye'l tijle'm ati, as ine' ta' kat eb'an sve,» chaj ve't in la val ste, tan ine' u Ijlenaale'. 41Pet ech koj unq'a tename' uve' echen tunmax, tan ech la val ve't ile' ste: «Kuxh el sunvatz, ex uva' ye'l ve't vib'a'nil vunB'aale' at seti'. As ech eb'en tu u xamale' uve' ye'l iya'teb'al, uva' b'anel tuche' uva' la b'enkat u tx'i'lanaje' tuk' unq'a ángel uva' echen k'atz naj. 42As tul nikat unva'ye', as ye' kat etaq' untx'ix; as tul nikat itzaj untzi', as ye' kat etaq' vuk'a'; 43as tul kat unjaj unvatb'al sete, as ye' kat etaq' unvatb'al; as tul ye'lik voksa'm, as ye' kat etaq' voksa'm; as tul nikat unch'o'ne', as ye' kat eloch in; as tul kat ok in tu u kaarsa, as ye' kat b'ex etil in,» chaj ve't in la val ste. 44As ech la tal ve't unq'a tenam ile' sve: «¿Pap, jatu tzan q'i uva' ye' kat kuloch axh tul nikat ava'ye', as nikat itzaj atzi', as ye'lik ooksa'm, as ch'o'm nik b'anon axh, as atik ok axh tu u kaarsa, as tul kat ajaj avatb'al sqe, as ye' kat kuloch axh?» chaj ve't unq'a tename' la tal sve. 45As ech la val ve't ile': «Jik chit tuk val sete, tan kam u b'a'nile' uve' ye' kat eb'an te unq'a niman vetze', k'uxh ye'l tijle'm ati, as ine' uve' ye' kat eb'an u b'a'nile' sve,» chaj ve't in la vale', in uva' in u Ijlenaal. 46As la b'en unq'a paasan tziie' ti' ipaleb'et unq'a k'axk'oe' uva' ye'l iya'teb'al. Pet ech koj ve't unq'a tename' uve' jik chit itxumb'al, tan la b'en tu uve' atkat vitiichajile' uve' ye'l iya'teb'al,— ti'k u Jesús tal te unq'a ichusulib'e'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\