MATEO 26

1As tul kuxh tal u Jesús unq'a yole', as ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': 2—Ootzimal seta'n uva' ka'va't kuxh q'ii tul u nimla q'iie' uva' pascua. As la aq'ax ve't ok tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename' ti' iyatz'pe' vatz uma'l u kurus,— ti'k u Jesús. 3As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a naj uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' ka't unq'a b'aal tenam, as imol ve't tib' chajnaj vatz iq'anal vikab'al unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' Caifás. 4As ichuk ve't chajnaj txumb'al ti' itxeypu u Jesús tuk' chuli yol. As la iyatz' chajnaj Aak uva' nik tale'. 5As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —Ye' la txeypu naj cheel. Pet palnal u nimla q'iie', as a'n la txeypu ve't naj, aq'al uva' ye' la veq'elkab'an unq'a tename',— ti'k chajnaj. 6Atik u Jesús tu u Betania tu vikab'al u Simón uva' ma'tik teesat Aak u ch'a'k chine' sti'. 7Tul xonlik ve't ok Aak vatz u meexhae', as b'ex uloj uma'l u ixoj k'atz Aak uva' eq'omalik tx'umtx'ulla tz'akab'al sta'n uva' je'nal chit ija'mil, tu uma'l u b'a'nla lemeeta. As ipeq' ve't je' u ixoj u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' ti' ivi' Aak. 8As tul til unq'a ichusulib' Aake', as ul ve't ivi' chajnaj. Ech tal ve't chajnaj ile': —¿Kam itxa'k u b'a'nla tz'akab'ale' kat kuxh ipeq' je' ixoj ti' ivi' Aak? 9Pet k'ayimal koj kat b'anaxi, tan nimal puaje' ta' vija'mil u tz'akab'ale'. As te koj unq'a meeb'a'e' kat aq'axkat,— ti'k chajnaj. 10Ootzimal ve't ta'n u Jesús uve' kam nikat tal unq'a ichusulib' Aake'. As ech tal ve't Aak ile': —¿Kam q'i uva' kam kuxh netal ti' u ixoje'? Tan b'a'ne' ta' uve' kat ib'an ixoj sve. 11At chite' unq'a meeb'a'e' sexo'l. Pet ech koj in, tan eche' b'enameen koj tuk atinoj in sexo'l. 12As u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' uva' kat ipeq' je' u ixoje' ti' unvi', as b'anel vuche' kat ib'anlu ve't ixoj ti' unmujle'. 13As jik chit tuk val sete, tan katil uva' la paxsalkat u b'a'nla yole' svi' vatz u tx'ava'e', as la paxsal itzib'lal u b'a'nile' uva' kat ib'an u ixoje' sve ti' tulsat unq'a tename' sk'u'l uva' kat ib'an u ixoje',— ti'k u Jesús. 14U Judas uva' Iscariote, as naje' uve' atik ok xo'l kab'laval unq'a ichusulib' u Jesús, as b'ex til ve't naj unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. 15As ech b'ex tal naj ile' te chajnaj: —¿Kam la etaq' sve as la vaq'o'k u Jesús teq'ab'?— ti'k naj. As taltzi' ve't chajnaj vinaj laval (30) saj ch'ich' puaj te naj. 16As xe't ve't naj ti' ichukat txumb'al ti' taq'at ok u Jesús tiq'ab' chajnaj. 17As tu ve't u b'axa q'ii tetz u nimla q'iie' tul uva' nik itx'a'p u paane' uva' ye'l levadura niku' sxo'l, as jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' u Jesús sk'atz. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Katil nasa'kat uva' la b'en kub'ankat tuch u tx'a'o'me' uve' tetz u nimla q'iie' ti' kunimata'?— ti'k chajnaj. 18Ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —B'enoj ex tu u tename' xe' u uxhchile' uva' ootzimal seta'n. As ech la b'en etal ile' ste: «Ech ni tal u chusul qetz ile': –Najli ve't u q'iie' uva' k'ujlu kan svi'. As la tx'a'n in takab'al tuk' unq'a unchusulib'e' ti' inimal u nimla q'iie',– taq' Aak ni tale',» chaj ex la b'en etal ste,— ti'k u Jesús. 19As b'ex ib'an ve't chajnaj kam uve' tal Aak te chajnaj. As ib'an ve't chajnaj tuch u tx'a'o'me' ti' u nimla q'iie'. 20As tul tz'otin ve'te', as xoneb' ve't u Jesús vatz u meexhae' tuk' kab'laval unq'a ichusulib'e'. 21As tul nikat itx'a'n Aak tuk' chajnaj, as ech tal ve't Aak ile': —Jik chit tuk val sete, tan at uma'l ex uva' tuk aq'on ok in tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename',— ti'k Aak. 22As yak kuxh txumun ve't chajnaj. As ech tal ve't chajnaj ile' sijununila: —¿Ma jit in naal in, Pap?— ti'k chajnaj. 23As ech tal ve't u Jesús ile': —Ab'il ex uve' tuk ejil ku' vepaane' tu u laje' sunk'atz, as a' exe' la aq'on ok in tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename'. 24As jik chit la val sete, tan kam chit uve' tz'ib'amal kan ti', as a'e' uve' tuk unpaleb'e. ¡Pet oyeb' chit ivatz u naje' uve' tuk aq'on ok in tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename'! Tan aal b'a'ne' uva' jit koj itz'eb' naj vatz u tx'ava'e',— ti'k u Jesús. 25As ech tal ve't u Judas ile' uva' nik chukun txumb'al ti' toksal ok Aak: —¿Chusul, ma jit in uve' naale'?— ti'k naj te u Jesús. —Il axh kat aallu eeb',— ti'k Aak. 26As tul aalik itx'a'n ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e', as itxey ve't Aak u paane'. As taq' ve't Aak ta'ntiixh sti'. As ijatx ve't Aak; as taq' ve't Aak te chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —Ek'ultaj; as etx'a'taj, tan a'e' vunchi'ole',— ti'k Aak. 27As itxey ve't u Jesús u koopa. As taq' ve't Aak ta'ntiixh sti'. As taq' ve't ok Aak te chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —Etuk'ataj sekajayil, 28tan a' vunkajale' uva' tuk jejon kan u ak' tzaq'ite' ti' ik'ulat tib' iyol u tename' tuk' u Tiixhe', tan tuk eloj vunkajale' ti' unsotzsat ipaav unq'a tename' skajayil. 29As tuk val sete, tan ye'xh jatu la vuk'a ve't u ta'l u uuvae' eche' u vaa' nu kub'an cheel. Pet lanal ilej ve't u q'iie' uva' la ilpu ve'te' uva' at ve't unq'a tename' jaq' u tijle'm vunB'aale'. As a'n la vuk'a ve't u ta'l u ak' uuvae' setuk',— ti'k u Jesús. 30As tul ya' ve't ib'itzal u b'itze', as b'en ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' vi' u vitze' uva' Olivos. 31Ech tal ve't u Jesús ile': —Tu u aq'b'ala' as tuk ka'kab'inoj etaama svi', tan ech ni tal u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: La unk'axb'isa ve't u xeen txooe'. As katil kuxh la oojkat ve't unq'a kaneero'e', ti'k u yole'. 32As tul la ul ve't vaama unpajte, as b'axel la oon in sevatz tu u Galilea,— ti'k u Jesús. 33As ech tal ve't u Lu' ile' te u Jesús: —Pap, k'uxh la ka'kab'in taama unq'a unmoole' skajayil see', ech koj in tan ye'xh jatu la ka'kab'in vaama see',— ti'k u Lu'e'. 34Ech tal u Jesús ile': —As jik chit tuk val see, Lu': Tan tu u aq'b'ala' tul ye'xnaj oq' u pele'xhe', as oxpajul ma't eesat eeb' sunk'atz,— ti'k Aak. 35As ech tal u Lu' ile': —Pap, asoj la alpu akame', as eela kukame' la kam o', tan ine' ye' la veesa kan vib' sak'atz,— ti'k u Lu'e'. As echat chit tal unjoltu unq'a ichusulib' Aake' skajayil eche' uve' tal u Lu'e'. 36As b'en ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' tu uma'l u atinb'al uva' Getsemaní. Ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Ma't unnach Tiixh tzi'le'. As xoneb'oj kan ex tzitza',— ti'k Aak. 37Teq'o ve't Aak u Lu'e' sti' tuk' ka'va't vik'aol u Zebedeo. As ok ve't uma'l u mam txumu'm xe' taama Aak tuk' xaanchil aama. 38As ech tal ve't Aak ile' te oxva'l unq'a ichusulib'e': —¡Ootzimal sva'n uva' tuk kamoj in! ¡As va'l chit itxumun ve't vaama! Pet kaaoj kan ex tzitza'. Iseb'ojtaj chit ex ti' enachat Tiixh sunk'atz,— ti'k u Jesús. 39As jetz'en ve't el unb'iil u Jesús k'atz chajnaj. Qaaeb' ve't Aak techal toon ivatz Aak tu tx'ava'. As ech tal ve't Aak ile' tul inach Aak Tiixh: —UnB'aal, asoj la uchi, as eesa el in vatz u k'axk'oe' uva' k'ujlu kan svi'. As jit in la alon. Pet axh la alon kam uva' la unb'ane',— ti'k u Jesús. 40As tul q'aavik tzan u Jesús k'atz oxva'l unq'a ichusulib'e', as vatik ve't chajnaj. As ech tal ve't Aak ile' te u Lu'e': —¿Ma ye' nekuy umaj oora uva' la iseb' ex sunk'atz? 41Iseb'oj chit ex. As enachtaj chit Tiixh aq'al uva' la iyak'insa Aak u k'ujleb'al ek'u'le' svi' tul la chukax txumb'al seti' ti' eteesal sunk'atz. As k'uxh aya'l chit ik'u'l vetaanxelale' ti' enachat Tiixh, as ech koj vechi'ole', tan ye' nisa',— ti'k u Jesús. 42As b'ex inach ve't u Jesús Tiixh tika'pa. As ech tal ve't Aak ile': —UnB'aal, asoj ye' la ib'ane' uva' la akol in vatz u k'axk'oe', as ib'ana kam uve' k'ujlu kan svi' a'n,— ti'k u Jesús. 43As tul q'aavik ve't tzan Aak k'atz unq'a ichusulib'e', as vatik ve't chajnaj unpajte, tan atik vata'm tivatz chajnaj. 44As taq' ve't kan u Jesús chajnaj. As b'ex inach Aak Tiixh titoxpa. As an chit viyol Aake' tala uva' tal b'axa. 45As q'aavik tzan Aak k'atz unq'a ichusulib'e' unpajte. As ech tal ve't Aak ile': —¿Antel kuxh vatik ex b'a? ¿As i'lichil kuxh neb'ane'? As tul kat ilejlu ve't u oorae' uva' tuk aq'axoj ok tiq'ab' unq'a aapaave'. 46¡Pet txakpoj ex! ¡Ko'naj! Tan il u naj ile' tul ve'te' uve' tuk aq'on ok in tiq'ab' unq'a aapaave',— ti'k u Jesús. 47As antelik kuxh iyolon u Jesús tul b'ex oonoj u Judas uve' atik ok xo'l kab'laval unq'a ichusulib' Aake'. As a' chit mama'la tename' eq'omalik ch'ich' tuk' tze' sta'n uva' xekik ti' u Judas, tan a' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a b'aal tename' uva' chajon b'en unq'a uxhchile', 48tan ma'tik taq'at u Judas itxumb'al chajnaj uva' kam la ib'an chajnaj tul la b'en ilej chajnaj u Jesús. Ech tal naj ile': —Ab'il uve' la untz'ub' txala itzi', as a' naje' uve' la etxeye',— ti'k u Judas tala. 49As yak kuxh jetz'en ve't ok u Judas k'atz u Jesús. Ech tal ve't naj ile': —¡Tixen, Chusul!— ti'k naj. As itz'ub' ve't ok naj txala itzi' Aak. 50Ech tal ve't Aak ile' te u Judas: —Vetz k'ultzi', b'ana kam uve' eq'omal ta'n aama,— ti'k u Jesús tal te naj. As loq' chit ul ixa'pu ve't unq'a uxhchile' u Jesús. 51As tzaa ve't uma'l vichusulib' u Jesús. As teq'o ve't je' tzan naj vich'ich'e' tu totzotz. As itzok' ve't el naj ixikin uma'l vik'am viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. 52As ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —¡Kol ku' vach'ich'e' tu u totzotze'! Tan jank'al unq'a uxhchile' uve' ni b'anon ch'a'o tuk' ch'ich', as an chit tuk' ch'ich' la yatz'pukat. 53¿Tan ma ye'l sak'u'l uva' la uch unjajat b'a'nil te vunB'aale' scheel, as la ichaj tzan Aak ka'b'lavoj mil unq'a ángel ti' ul ilochat in? 54Pet asoj la unjaj te Aak, as ye'le uve' la ib'ane' kam uve' tz'ib'amal kan svi'. Pet techal chit tuk ib'ane',— ti'k u Jesús. 55As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a naje': —¿Kam q'i uve' eq'omal ch'ich' seta'n tuk' tze' ti' ul etxeyat in? ¿In kol umaj u elq'om q'a? As tul jun q'ii atik in sexo'l ti' unchusune' tu unq'a atinb'ale' uva' at tu u tostiixhe'. As ye'l in kat etxey in. 56Pet ech chit tuk ib'ane' kam uve' tz'ib'amal kan svi' ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe',— ti'k u Jesús. As tul tab'i ve't unq'a ichusulib' Aake', as ooj ve't chajnaj skajayil. As taq' ve't kan chajnaj Aak sijunal xo'l unq'a tename'. 57As tul itxey ve't unq'a tename' u Jesús, as b'ex toksa ve't ok chajnaj Aak vatz u Caifás, viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tu uve' k'ulikkat tib' ka'l unq'a uxhchil uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' ka't unq'a b'aal tename'. 58As ech koj u Lu'e', tan naach kuxh xekelikkat naj ti' u Jesús techal toon ve't naj vatz iq'anal u Caifás. As xonlik ve't ok u Lu'e' k'atz ka'l unq'a xeen tetz u tostiixhe' ti' tilat naj uva' kam tuk ulb'eloj u Jesús. 59As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' ka't unq'a b'anol isuuchil unq'a tename', as tuk' ka't unq'a b'aal tename', as ib'an ve't uma'l u nuk'u ti' ichukat chajnaj txumb'al tuk' ka't unq'a cheesan paave' ti' uva' la yatz'pu ve't u Jesús. 60As ye'lik iyak'il u cheesan paave' uva' nik tal unq'a uxhchile'. As k'uxh nimal unq'a uxhchile' oon xo'l chajnaj ti' icheesal ipaav Aak, as jit oleb' chajnaj tuk' u cheesan paave' ti' uva' la yatz'pu ve't Aak. Pet oonnal ve't ka'va't chulin yol 61uva' ech kat tal ile': —Ech tal u naj ile': «La oleb' in ti' ve'pisat u tostiixhe'. As tu kuxh oxva'l q'ii la unlakkat unpajte,» ti'k naj tala,— ti'k chajnaj. 62As txakpu ve't viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. As ech tal ve't naj ile' te u Jesús: —¿Kam q'i uve' ye' natiine'? ¿As kam ni tal axh ti' unq'a yole' uve' ni tal chajnaj see'?— ti'k naj. 63As ye'l u Jesús tiini. As ech tal ve't naj ile' unpajte: —As tuk' vib'ii u islich Tiixhe' tuk val see, ¡Al sqe! ¿Ma axh u Cristo, viK'aol u Tiixhe'?— ti'k naj. 64Ech tal ve't u Jesús ile': —An chite' uva' kat aala. Tan la ilej uma'l u q'ii uva' la etil ve't tul uva' la xoneb' ve't iseb'al u Tiixhe' uve' nim chit tijle'm. As la etil iku' ve't ch'u'l xo'l u suutz'e' tu almika',— ti'k u Jesús. 65As tul tab'i viq'esal u oksan iyol tenam vatz Tiixh u yole' uva' tal u Jesús, as iq'ix ve't naj u toksa'me'. As ech tal ve't naj ile': —¡Kat toksa tib' u naje' Tiixhil! ¡Jit tz'ajinal la kuch'oti te uma'toj uxhchil, tan ile' kat etab'ila'! 66¿As kam ni tal ex ti' viyol naje'?— ti'k naj. Ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —¡Tetz ve't naj u kamchile' ti' viyole'!— ti'k chajnaj. 67As at uxhchil tzub'an ve't ivatz u Jesús; as at uxhchil topon ve't Aak ta'n q'ab'. As at uxhchil tz'ichon ivatz Aak ta'n q'ab'. 68As ech tal ile' te Aak: —Axh uva' nooksa eeb' Cristo, asoj axh q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as q'iia uva' ab'il kat q'oson axh,— ti'k chajnaj. 69As tul xonlik u Lu'e' vatz q'anal, as jetz'en ve't ok uma'l u aaich' k'atz naj. As ech tal ve't ixoj ile' te u Lu'e': —Antik axhe' molonik eeb' tuk' u Jesús, u aa Galilea,— ti'k ixoj. 70As tal ve't u Lu'e' vatz unq'a uxhchile' skajayil uva' ye' tootzaj naj u Jesús. Ech tal naj ile': —Ye' vootzaj uve' naale',— ti'k u Lu'e'. 71As jetz'en ve't b'en u Lu'e' k'atz u nimla tzi' kab'ale'. As ilchu naj ta'n uma't u aaich'. As ech tal ve't ixoj ile' xo'l unq'a tename': —Antik u naje' xekik ti' u Jesús, u aa Nazaret,— ti'k ixoj. 72Ech tal ve't u Lu' ile' tuk' viB'ii u Tiixhe': —¡Ye' vootzaj u naje' uve' naale'!— ti'k u Lu'e'. 73Unb'iil kuxh stuul, as jetz'en ve't ok unq'a uxhchile' k'atz u Lu'e'. As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' te u Lu'e': —An chite' vil amool eeb'e' tuk' u Jesús, tan a' vayolone' ni k'uchun,— ti'k unq'a uxhchile' uva' molik tib' vatz iq'anal viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. 74As ech tal ve't u Lu' ile': —¡Asoj nu kuxh unchuli yol sevatz, as svi' la ulkat u va'lexhe', tan vatz u Tiixhe' ni valkat uva' ye' vootzaj u naje' uve' netale'!— ti'k u Lu'e'. As tul nik tal naj u yole', as b'ex oq'oj ve't u pele'xhe'. 75As jub'in ve't tul viyol u Jesús sk'u'l u Lu'e' uva' ma'tik talat Aak: «Tul ye'xnaj oq' u pele'xhe' cheel tu aq'b'ala', as oxpajul ma't eesat eeb' sunk'atz,» ti'k Aak. As el ve't ch'u'l u Lu'e' vatz u q'anale'. As a' chit oq'ele' ib'an ve't naj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\