MATEO 27

1As tul sajb'u ve'te', as ik'ul ve't tib' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a b'aal tename'. As ik'ul ve't tib' iyol chajnaj uva' techal la yatz'pu ve't u Jesús. 2As iqitz ve't chajnaj iq'ab' Aak. As teq'o ve't ok chajnaj Aak vatz u Poncio Pilato uva' nik b'anon ivatz u ijlenaale'. 3As tul til u Judas uva' k'ayin u Jesús uva' la yatz'pu ve't u Jesús, as ijalpu ve't naj vitxumb'ale'. As b'ex iq'aavisa ve't kan naj vinaj laval u puaje' te unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a b'aal tename'. 4Ech tal ve't naj ile' te chajnaj: —Kat paavinyu ve't in, tan ye'l ipaav u naje' ati. As kat kuxh voksa ok naj teq'ab',— ti'k u Judas. As ech tal ve't chajnaj ile': —¿At kol qokeb'al q'a sti'? Pet axh kuxhe' la ilon kam tuk ab'ane',— ti'k chajnaj. 5As isuti ve't kan u Judas u puaje' tu u tostiixhe'. As b'en ve't naj. As ich'uyb'a' ve't tib' naj. As kam ve't naj. 6As isik' ve't unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh u puaje'. As ech tal ve't chajnaj ile': —Ye' la uch qoksat ok u puaje' xo'l unq'a oye' uva' at tu u kaaxhae', tan kajal nixaan ta'n u puaje',— ti'k chajnaj. 7As tul b'a'nxi ti' ik'ulat tib' iyol chajnaj, as b'ex iloq' ve't chajnaj uma'l u tx'ava' xe' uma'l u naj uva' ni b'anon tz'aj laj. As txakonsal ve't u tx'ava'e' mujb'al tetz unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel. 8Esti'e' uva' nitel talpu cheel uva' ti' kajal loq'pukat u tx'ava'e'. 9As b'ex ib'an ve't uma't u yol uva' alel kan ta'n u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' Jeremías, tan ech tal u Jeremías ile': As teq'o ve't chajnaj vinaj laval u puaje', vija'mil uma'l u uxhchil uva' nim talchu xo'l unq'a tiaal Israel, tan ech vija'mile' uva' k'ujlu kan ta'n unq'a tiaal Israel. 10As kat txakonsali ti' iloq'ax vitx'ava' uma'l u b'anol tz'aj laj eche' uve' kat tal u kuB'ooq'ole' sve, ti'k u Jeremías. 11As tul txaklik ve't ok u Jesús vatz u b'anol ivatz u ijlenaale', as ich'oti ve't naj itzi' Aak. Ech tal naj ile': —¿Ma axh u tijlenaal unq'a tiaal Israel?— ti'k naj. Ech tal ve't u Jesús ile': —An chite' uve' naale',— ti'k Aak. 12As k'uxh nikat icheesa unq'a b'aal tename' tuk' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh ipaav u Jesús, as ye'l Aak kat tzaq'b'i. 13As ech tal ve't u Poncio Pilato ile' te Aak: —¿Ma ye' naab'i unq'a yole' uve' ni tal chajnaj see'?— ti'k naj. 14As sotz ve't ik'u'l naj, tan jit tal u Jesús umaj yol. 15As tu u nimla q'iie' uva' pascua, as chiannalik ve't te unq'a tename' ta'n u b'anol ivatz u ijlenaale' uva' a' unq'a tename' la txaaon umaj preexhu uva' la chajpuli. 16As atik ok uma'l u naj preexhuil uva' Barrabás. As ootzimalik vipaav naje' ta'n unq'a tename'. 17As tul molik tib' unq'a tename' vatz u Pilato, as ich'oti ve't naj te unq'a tename': —¿Ab'iste u naje' la unchajpu el cheel? ¿Ma a' u Barrabás? ¿Pet moj a' u Jesús uve' Cristo nitalpe'?— ti'k u Pilato, 18tan atik sk'u'l u Pilato uva' ta'n kuxh ch'o'nchil aama nikat toksakat unq'a iq'esal unq'a tename' u Jesús tiq'ab' u Pilato. 19As tul xonlik u Pilato tu vixhiila uva' nib'anaxkat isuuchil unq'a uxhchile', as ichaj b'en u tixqel naje' yol. Ech tal b'en ixoj ile': «Ye' kuxh achuk apaav ti' u jikla naje', tan kalab' chit k'axk'o kat unpaleb'e tunvatzik' ti' u naje',» ti'k u tixqel naje'. 20As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a b'aal tename', as toksa ve't chajnaj tivi' unq'a tename' ti' uva' a' u Barrabás la chajpuli, as la yatz'pu u Jesús. 21As ech tal ve't u Pilato ile': —¿Ab'iste ka'va'l u naje' la unchajpu el uve' netale'?— ti'k naj. Ech tal ve't unq'a tenam ile': —Chajpu el tzan u Barrabás,— ti'k unq'a tename'. 22As ech tal ve't u Pilato ile': —¿Kam q'i tuk unb'an ti' u Jesús uve' Cristo ni talpe'?— ti'k u Pilato. As kajayil chit unq'a tename' kat alon: —¡Yatz'poj naj vatz u kuruse'!— ti'k unq'a tename'. 23As ech tal ve't u Pilato ile': —¿Kam ipaav u naje' q'i kat ib'ana?— ti'k u Pilato. As aal chit taq' je' unq'a tename' tuul ivi'. As ech tal ve't ile': —¡Yatz'poj naj vatz u kuruse'!— ti'k unq'a tename'. 24As til ve't u Pilato uva' ye' nik tok ve't yol tivi' unq'a tename'. Pet aal chit nik iveq'elkab'an unq'a tename'. As ijaj ve't u Pilato unb'iil u a'. As itx'aa ve't naj iq'ab' vatz unq'a tename'. Ech tal ve't naj ile': —Ye'l unpaav ti' vikameb'al u jikla naje', tan exe' ni alon ikame',— ti'k u Pilato. 25Ech tal ve't unq'a tenam ile' skajayil: —¡Je'onoj u kupaave' sqi' tuk' unq'a me'al kuk'aole' ti' ib'ene' ti' vikameb'al u naje'!— ti'k unq'a tename'. 26Ichajpu ve't u Pilato u Barrabás. As tal ve't naj iq'ospu u Jesús ta'n tz'u'm. As tul b'a'nxi, as taq' ve't ok naj u Jesús te unq'a tename' ti' iyatz'pu ve't Aak vatz u kuruse'. 27As unq'a isol u b'anol ivatz u ijlenaale', as teq'o ve't chajnaj u Jesús tikab'al u b'anol ivatz u ijlenaale' uva' atikkat u tatinb'al unq'a sole'. As imol ve't ok unq'a imoole' skajayil k'atz u Jesús. 28As teesa ve't unq'a sole' u toksa'm Aake'. As toksa ve't chajnaj uma'l u kaj oksa'm ti' Aak eche' toksa'm umaj ijlenaal. 29As taq' ve't je' chajnaj uma'l u koroona ch'i'x ti' ivi' Aak uva' paatx'umalike. As taq'o'k chajnaj uma'l u aa tiseb'al iq'ab' Aak eche' ib'aara umaj ijlenaal. As qaaeb' ve't chajnaj vatz Aak ti' teesal iq'ii Aak. As ech tal chajnaj ile' te Aak: —¡Keche, Pap, axh tijlenaal unq'a tiaal Israel!— ti'k chajnaj tul nikat teesa chajnaj iq'ii Aak. 30As itzub'a ve't chajnaj Aak. As imaa chajnaj u aae' tiq'ab' Aak. As ivek' chajnaj ti' ivi' Aak. 31As tul ma'tik teesat chajnaj iq'ii Aak, as teesa ve't el chajnaj u kaj oksa'me' ti' Aak. As toksa ve't chajnaj u toksa'm Aake'. As teq'o ve't chajnaj Aak ti' iyatz'pu vatz u kuruse'. 32As tul b'en ve't chajnaj tu b'ey, as ik'ul chajnaj uma'l u naj uva' Simón uva' tzaanaj tu u Cirene. As itxey ve't chajnaj u Simón ti' uva' la tija naj vikurus u Jesús. 33Tul oon ve't chajnaj tu uma'l u atinb'al uva' Gólgota ib'ii uva' «Tatinb'al B'ajil K'o'n» ch'elel, 34as taq' ve't chajnaj unb'iil u ta'l uuva te u Jesús uva' yuelik tib' tuk' k'ayla a'. As tul inach Aak, as jit tuk'a ve't Aak. 35As tul ma't taq'at ve't je' unq'a sole' u Jesús vatz u kuruse', as ijatx ve't chajnaj u toksa'm Aake' svatzaj. As itx'ak ve't tib' chajnaj ti' u toksa'm Aake', ti' itzojpisal uma'l u yol uva' alel kan ta'n u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' ti' u Jesús uva' ech ni tal ile': Ijatx ve't chajnaj u voksa'me' svatzaj. As itx'ak ve't tib' chajnaj sti', ti'k u yole' uva' tal kan u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. 36Tul b'a'nxi, as xoneb' ve't chajnaj ti' ixeep Aak. 37As taq' ve't je' chajnaj uma'l u aq'en tivi' u kuruse' uva' tz'ib'amalikkat uva' kam sti' nikat iyatz'pukat Aak. Ech nik tal ile':, ti'k u tz'ib'e'. 38As taq' ve't je' chajnaj ka'va'l unq'a elq'ome' vatz ka'va't unq'a kuruse'. Uma'l naj je' tiseb'al u Jesús; as uma't naj je' timax Aak. 39As jank'al unq'a uxhchile' uve' nikat ipale', as nik iyiku ve't ivi' tul nikat iyoq'on ti' u Jesús. 40As ech nik tal ile': —Nikat aale' uva' la e'pisa u tostiixhe' as titoxvu q'ii la alak unpajte, uva' naale'. Asoj axh viK'aol u Tiixhe' uve' naale', as q'alpu eeb' vatz u kamchile' scheel. As ku'en ch'u'l vatz u kuruse',— ti'k unq'a uxhchile'. 41As echat chit nik ib'an unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' ka't unq'a b'aal tename'. As ech tal ve't chajnaj ile' ti' u Jesús: 42—As k'uxh kat iq'alpu naj unq'a uxhchile' vatz unq'a ch'o'me', as ye' nitx'ol ve't naj iq'alput tib' vatz u kuruse'. Asoj naj u qijlenaale', as ku'oj ch'u'l naj vatz u kuruse' cheel. As a'n la kunima ve't naj. 43As kat tal naj sqe uva' naj iK'aol u Tiixhe'. Asoj k'ujle'l ik'u'l naj ti' u Tiixhe', as iloch u Tiixhe' b'a naj cheel, asoj nisa' u Tiixhe' naj,— ti'k chajnaj. 44As echat nikat ib'an unq'a elq'ome' uve' atik je' vatz unq'a kuruse' k'atz u Jesús, tan antik chajnaj nik iyoq'on ti' Aak. 45As tul chaq'aan ve't q'ii, as tokin ve't ivatz u tx'ava'e'. As techanal oon ve't oxva'l oora ku'q'ii, as a'n ilon ve't u q'iie' unpajte. 46Tul b'iitik kuxh toon ve't oxva'l oora ku'q'ii, as sik'in ve't u Jesús. As ech tal ve't Aak ile': —¿Elí, Elí, lama sabactani?— ti'k Aak. A' isuuchil u yole' uva' «¡Kub'aal Tiixh, Kub'aal Tiixh! ¿Kam q'i uve' nu kuxh aaq' kan in sunjunal?» ti'k Aak. 47As ka'l unq'a uxhchil uva' atik tzitzi', as tul tab'i isik'in u Jesús, as ech tal ve't ile' svatzaj: —A' u Elías nimolo naj,— ti'k unq'a uxhchile'. 48As oora chit b'ex teq'o ve't tzan uma'l u naj uma'l u patxkin k'oo. As tak'sa naj ta'n k'ayla ta'l uuva. As ik'alo'k naj tiju' uma'l u aa. As taq' je' naj te u Jesús aq'al uva' la tuk'a Aak. 49Ech tal ve't ka't unq'a imool naj ile' ste: —Ye' eetz ti' naj. Tuk qile' ma tuk uloj u Elías ti' iq'alpul naj,— ti'k chajnaj. 50As sik'in ve't u Jesús unpajte. As taq' ve't ok Aak u taanxelale' te u Tiixhe'. As kam ve't Aak. 51As q'ixmu ve't u nimla ixb'u'je' uve' nik jatxon tuul u tostiixhe'. As ka'va'l ku' u ixb'u'je' stuul, tan kat q'ixmik ku' tzan tivi' as kat ul xe' toj. As ul ve't uma'l u kab'laano. As e'p ve't unq'a sivane' sta'n. 52As ijaj ve't tib' unq'a jule' vatz u pi'une' uve' mujikkat unq'a kamnaje'. As nimal unq'a kamnaje' ul ve't taama uve' nimanik tetz u Tiixhe'. 53As tul ma'tik tul ve't taama u Jesús, as el ve't ch'u'l unq'a uxhchile' tu u jule'. As ok ve't tu u tename' uva' txaael ta'n u Tiixhe' uva' Jerusalén. As nimal unq'a uxhchile' kat ilon unq'a kamnaje' uva' kat ul taama. 54Viq'esal unq'a sole' tuk' unq'a isol naje' uva' nik xeen u Jesús, as tul til chajnaj u kab'laanoe' tuk' uva' kat til chajnaj tul kat kam Aak, as va'lik chit ixo'v ve't chajnaj. As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —An chite' vil. IK'aol Tiixhe' vil u naje',— ti'k chajnaj. 55As nimal unq'a ixoje' atik tzitzi' uva' locholik tetz Aak tul sitzaa Aak tu u Galilea. As tzi'a'n kuxh nikat isajinkat ve't tzan unq'a ixoje' ti' Aak tul uva' sikam ve't Aak. 56Antik u Ma'le' uva' tzaanaj tu u tenam uva' Magdala, tuk' uma't u Ma'le', vitxutx u Jacob tuk' u Xhu'le', as tuk' vitxutx unq'a ik'aol u Zebedeo. 57As tul b'iitik iku' q'ii, as b'ex ve't uma'l u tx'ioliq'ii uva' Xhu'l xe' u Pilato. As a' tzaanajkat u Xhu'le' tu u tenam uva' Arimatea. As nimamalik u Jesús ta'n naj. 58As b'ex ijaj ve't naj vichi'ol u Jesús te u Pilato. As tal ve't u Pilato te unq'a isole' uva' la aq'ax vichi'ol Aake' te u Xhu'le'. 59As teq'o ve't ku' tzan u Xhu'le' vichi'ol Aake'. As ib'och ve't naj tu uma'l u saj maanta. 60As b'ex imuj ve't kan naj tu uma'l u jul uva' a'n k'otik ok vatz uma'l u pi'un. As tul ma'tik ib'alq'ut ve't ok naj uma'l u nimla sivan tzi' u jule', as b'en ve't naj. 61As u Ma'le' uva' tzaanaj tu u tenam uva' Magdala, as xonlik kuxh tzi' u jule' tuk' uma't u Ma'le'. 62As ech e'tal stuul, tul paly ve't u q'ii uve' ni b'anaxkat tuch u nimla q'iie', as imol ve't tib' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a fariseo vatz u Pilato. 63Ech b'ex tal chajnaj ile': —Pap, tul qal see, tan kat ul sukuk'u'l uva' tul ye'xnik kam u chulin yole', as kat tal naj uva' titoxvu q'ii la ul taama naj unpajte. 64Esti'e' tul kujaj b'a'nil see uva' la achaj b'en ka'oj unq'a sole' ti' ixeep u jule' uva' kat mujlukat naj. As lanal pal oxva'l u q'iie' ti' imujlu naj, tan la ib'ane' uva' la oon unq'a ichusulib' naje' ti' b'en telq'at vichi'ol naje'. As la b'en tal ve't chajnaj te unq'a tename' uva' kat ulyu taama naj unpajte. As la ib'ane' uva' nim la b'enkat u chuli yole' ti' unq'a chuli yole' uva' kat tal u naje' b'axa,— ti'k chajnaj te u Pilato. 65Ech tal ve't u Pilato ile': —Il ka'l unq'a sol ile'. Eteq'otaj chajnaj ti' ixeep u jule' eche' uve' netale',— ti'k u Pilato. 66As b'ex toksa ve't kan unq'a iq'esal u tename' uma'l u exhlal ti' u sivane' uva' nik jupun itzi' u jule' ti' uva' ye'xheb'il la jajon. As taq' ve't kan chajnaj unq'a sole' ti' ixeep itzi' u jule'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\