MATEO 28

1As tul ma'tik ipal ve't u xeem q'iie', as sajb'u ve'te' tu u b'axa q'ii tu xhemaanae'. As b'en ve't u Ma'le' uva' tzaanaj tu u tenam uva' Magdala, tuk' uma't u Ma'le' ti' tilat u jule' uve' mujlukat u Jesús. 2As ul ve't uma'l u mam kab'laano, tan ku' ve't ch'u'l uma'l u ángel tu almika'. As teesa ve't el u ángel u sivane' uve' atik ok tzi' u jule'. As xoneb' ve't je' u ángel vi' u sivane'. 3Echik tilon u ángel eche' ilitz'lo'lan umaj kayampa'l. As va'lik chit ipolal u toksa'me' eche' txunche'v. 4Tul til unq'a sole' u ángel, as va'lik chit it'unt'uch ve't chajnaj ta'n xo'vichil. As ech ve't chajnaje' eche' kamnaj kat ib'ana. 5As tul oon ve't unq'a ixoje', as ech tal ve't u ángel ile' te cha'ma: —Ye' kuxh xo'v ex, tan ootzimal sva'n uva' a' u Jesús nechuke', uva' kat kam vatz u kuruse'. 6Pet ye'l ve't Aak at tzitza', tan kat ulyu ve't taama Aak unpajte, eche' uva' tal kan Aak sete. Pet si'unaj. Etiltaj ok u vee' mujlukat Aak. 7As oora kuxh b'en etaltaj te unq'a ichusulib' Aake' cheel uva' kat ulyu ve't taama Aak. As il Aak tuk b'axoj b'en sevatz tu u Galilea. As tzitzi' la etilkat ve't Aak. As ile' kat vallu ve't sete,— ti'k u ángel. 8As k'uxh xo'veb'al chit uve' til cha'ma, as va'lik chit ichiib' ve't cha'ma. As el ve't ch'u'l cha'ma tu u jule'. As ooje'l ib'en ve't cha'ma ti' b'en talat te unq'a ichusulib' Aake' kam uva' kat til cha'ma. 9As ik'uch ve't tib' u Jesús te cha'ma tu b'ey. As ech tal Aak ile': —¡Keche!— ti'k Aak. As jetz'en ve't ok cha'ma k'atz Aak. As ijele ve't cha'ma u toj Aake' tul qaalik cha'ma ti' toksal iq'ii Aak. 10As ech tal ve't u Jesús: —Ye' kuxh xo'v ex. Pet b'enoj etaltaj te unq'a vitz'ine' uva' b'enoj chajnaj tu u Galilea, tan tzitzi' la tilkat in chajnaj,— ti'k u Jesús. 11As tul kat b'en ve't cha'ma, as kat b'ex ve't ka'l unq'a sol tu u tenam uve' xeenik tetz u jule' uve' mujlukat u Jesús. As b'ex tal ve't chajnaj te unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' kam kat til chajnaj. 12As imol ve't tib' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a b'aal tename' ti' ib'anat nuk'uj. As ik'ul ve't tib' iyol chajnaj. As nimal puaj kat taq' ve't chajnaj te unq'a sole'. 13As ech tal chajnaj ile' te unq'a sole': —Ech la etal ile': «Tul uva' vatik o' aq'b'al as kat b'ex telq'a unq'a ichusulib' u Jesús vichi'ole' tu u jule'» chaj ex la etale'. 14Pet asoj la tab'i ve't u b'anol ivatz u ijlenaale' u yole', as o' la mutxb'en ve't naj ti' uva' ye'l k'axk'o la epaleb'e— ti'k chajnaj tal te unq'a sole'. 15As ik'ul ve't unq'a sole' u puaje'. As b'ex tal ve't chajnaj u yole' uva' alax te chajnaj. As antel kuxh talax u yole' scheel xo'l unq'a tiaal Israel. 16B'en ve't junlaval ichusulib' u Jesús tu u Galilea vi' u vitz uva' ma'tik talat u Jesús te unq'a ixoje'. 17As tul til ve't chajnaj u Jesús, as ku' ve't chajnaj qaaloj vatz Aak ti' toksal iq'ii Aak. As atik jununil chajnaj uva' nikat ika'kab'in taama ti' Aak. 18As jetz'en ve't ok u Jesús k'atz chajnaj: As ech tal ve't Aak ile': —Kat aq'ax ve't u vijle'me' ti' vilat isuuchil unq'a vee' skajayil uve' at tu almika' tuk' unq'a vee' at vatz u tx'ava'e'. 19Esti'e' tuk val sete, b'enoj ex. B'enoj echus unq'a tename' skajayil ti' uva' la inima in. As la etaq' ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe', tuk' vunb'iie' uva' in viK'aol u Tiixhe', as tuk' vib'ii u Tiixhla Espíritu. 20As la echus unq'a tename' ti' uva' la chit inima unq'a yole' skajayil uve' kat val sete. As at chit ve't in sek'atz la ib'ane' ti' chit ib'ene', techal la sotz ivatz u tx'ava'e',— ti'k u Jesús. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\