MATEO 3

1As tu ve't unq'a q'iie', as ul tal ve't u Xhune' viyol u Tiixhe' tu u tzuukin tx'ava'e' uva' at tu u Judeae'. As a' u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'. 2As ech nik tal u Xhun ile' tul nik tal viyol u Tiixhe': —¡Ek'axataj vepaave'! Tan il u Tiixh ile' tul ve't tuk' u tijle'me' ti' vitename',— ti'k u Xhune'. 3As a' u Xhune' uve' kat tal kan u Isaías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', tul ech tal ile': Tan la uch uma'l u sik'i'm tu u tzuukin tx'ava'e'. As ech la tal ile': «¡Eb'antaj etuche' ti' ek'ulat u Kub'aale'! ¡As ejikb'a'taj vetxumb'ale' eche' ijikb'a'l umaj b'ey!» chaj la tale', ti'k u Isaías. 4As u toksa'm u Xhune', as a' vixi'l u camello uva' chemike. As k'alik ok uma'l u tz'u'm xe' tuul. As a' unq'a sak'e' nik techb'u tuk' u ta'l kab'e'. 5As mama'la tenam nikat tex ab'in ve't viyol u Xhune'. At uxhchil tzaa tu u Jerusalén as tuk' tu u Judeae' skajayil. As at uxhchil tzaa tu unq'a talaj tename' tzi' u nimla a'e' uva' Jordán ib'ii. 6As jank'al unq'a uxhchile' uve' nikat tal vipaave' te u Tiixhe', as taq' ve't ku' u Xhune' unq'a uxhchile' xe' u nimla a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe'. 7Tul til ve't u Xhune' uva' ye' saach unq'a fariseoe' tuk' unq'a saduceoe' ooni ti' uva' la ku' xe' u a'e', as ech tal ve't u Xhun ile' te chajnaj: —¡Ech vetxumb'ale' eche' u tx'i'latxooe'! ¿Tan ab'il kat alon sete uva' la ooj ex vatz u k'axk'oe' uve' tule'? 8Eb'antaj u b'a'ne', texhlal tetz uva' kat ek'axal etib' vatz u Tiixhe'. 9As ye' etitz'a uva' ti' kuxh uva': «O' tiaal u Abraham,» ch'ex netale', as ye'l ex la pal ex tu u k'axk'oe' uva' tule'. Pet tuk val sete uva' eche' k'axk'o koj ib'ensat u Tiixhe' unq'a k'ub'e' stiaal u Abraham. 10As ech ve't b'anel eta'ne' eche' unq'a tze'e' uva' at ve't ok u k'oxb'ale' sti' ti' itzok'pu unq'a taq'il tze'e'. As ab'iste u tze'e' uve' ye' b'a'n vivatze' ni taq'e', as la tzok'ax el. As la sutil ok tu xamal. 11Jik chit tuk val sete, tan xe' kuxh a'e' ni vaq'kat ku' ex, texhlal tetz uva' kat ek'axal vepaave'. Pet ech koj uma't u uxhchile' uva' a'n tule', tan nime' u tijle'me' svi'. As jit unk'ulele' uva' la unsaapu vixa'pe'. As tul la uli, as Aake' la oksan u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelale', as la ijikb'a' ve't ex Aak tuk' vixamalile'. 12Tan ech la b'anche' sete eche' nib'anchu te u trigo, tan il u txaab'al tetz u trigoe' ile' at tiq'ab' Aak. As la ikol ve't Aak u b'a'nla trigoe' tu u tatinb'ale'. Pet ech koj u ch'ise', tan yaklo'k tu u xamale', uma'l u xamal uva' ye'xh jatu la tzaai,— ti'k u Xhune'. 13As tzaa ve't u Jesúse' tu u Galilea. As ul ve't Aak tzi' u Jordáne' uva' atikkat u Xhune', ti' uva' la aq'ax ve't ku' Aak xe' u a'e' ta'n u Xhune'. 14As ye' nikat isa' u Xhune'. As ech tal u Xhun ile' te u Jesúse': —Ye'le, Pap, tan ¿kam q'ii uva' in la aq'on ku' axh xe' u a'e'? Pet axhe' la aq'on ku' in xe' u a'e'. As tul a' naale' uva' in la aq'on ku' axh,— ti'k u Xhune'. 15As ech tal ve't u Jesúse' ile': —Techal la untzojpisa uva' ni tal u Tiixhe',— ti'k u Jesúse'. As inima ve't u Xhune' viyol u Jesúse'. As taq' ve't ku' u Xhune' u Jesúse' xe' u a'e'. 16As tul je' ve't ch'u'l u Jesúse' xe' u a'e', as ijajpu ve't tib' u almika'e'. As til ve't Aak iku' ch'u'l u Tiixhla Espíritu tu almika' uva' ech iku' ch'u'le' eche' umaj u paroomaxh. As ul ve't tiib'a u Jesúse'. 17As ab'il uma'l u yol tu almika' uva' ech tal ile': —A' vunK'aole' uva', xo'n chit sve. As va'l chit untxuq'txun ve't sti',— ti'k u yole'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\