MATEO 4

1As b'en ve't u Jesúse' tu u tzuukin tx'ava'e' ta'n u Tiixhla Espíritue', ti' uva' la ichuk u tx'i'lanaje' txumb'al ti' ipaavin u Jesúse'. 2As ka'viinqil q'ii tuk' ka'viinqit aq'b'al uva' ye'l u Jesúse' nikat itx'a'ne'. As va'y ve't Aak. 3As ul ve't u tx'i'lanaje' k'atz u Jesúse'. As ech tal ve't naj ile': —Asoj axh iK'aol u Tiixhe', as ala uva' la b'en unq'a k'ub'e' tx'ixil,— ti'k u tx'i'lanaje'. 4Ech tal ve't u Jesús ile': —Ech ni tal viyol u Tiixh ile' uva' tz'ib'amal kan: Jit kuxh u tx'ixe' la isb'a'n unq'a uxhchile'. Pet kajayil chit unq'a yole' uve' ni tel ch'u'l titzi' u Kub'aal Tiixhe', as a'e' uve' la isb'a'n unq'a uxhchile',— ti'k Aak. 5As b'en ve't u Jesúse' ta'n u tx'i'lanaje' tu u tenam uva' txaael ta'n u Tiixhe' uva' Jerusalén. As je' ve't Aak vi' u tostiixhe' ta'n u tx'i'lanaje'. 6As ech tal ve't naj ile': —Asoj axh viK'aol u Tiixhe', as suti ku' eeb' tzitza', tan ech ni tal u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: La ichaj tzan u Tiixhe' unq'a ángel ti' ul ilochat axh. As la ul ik'ul axh unq'a ángel aq'al uva' ye' la k'axb'u ve't avoj ti' umaj u k'ub',— ti'k u tx'i'lanaje'. 7Ech tal ve't u Jesús ile': —Ech ni tal viyol u Tiixh ile' uva' tz'ib'amal kan: Ye' la uch ab'ek'at u Kub'aal Tiixhe',— ti'k Aak. 8As b'en ve't u Jesúse' vi' uma'l u nimla vitz ta'n u tx'i'lanaje'. As ik'uch ve't u tx'i'lanaje' te u Jesúse' jank'al unq'a vee' at tulaj unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e' as tuk' unq'a itx'iib'al iq'ii unq'a tename' skajayil. 9As ech tal naj ile': —Asoj la ku' axh qaaloj sunvatz ti' ooksat unq'ii, as la vaq' unq'a vee' see skajayil,— ti'k u tx'i'lanaje'. 10Ech tal ve't u Jesús ile': —Jetz'en el sunvatz, tx'i'lanaj, tan ech ni tal uma't u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: Ta'n kuxh u Tiixhe', u Kub'aale', la ku' axh qaaloj svatz. As Aak kuxhe' la anima,— ti'k u Jesúse'. 11As taq' ve't kan u tx'i'lanaje' u Jesúse'. As ul ve't ka'l unq'a ángel k'atz Aak ti' ilochpu ve't Aak. 12As tul tab'i ve't u Jesúse' yol uva' ma'tik tok ve't u Xhune' tu u kaarsa, as q'aav ve't Aak tu u Galilea. 13As taq' ve't kan Aak u Nazaret. As a' b'exkat ve't Aak jejeb'oj tu u Capernaúm uva' echen tzi' u nimla naab'e' uva' atikkat vitx'ava' u Zabulón tuk' u Neftalí. 14As b'ex ib'an ve't u yole' uve' alelik kan ta'n u Isaías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', uva' ech nik tal ile': 15Unq'a uxhchile' uve' jejle'l tu vitx'ava' u Zabulón tuk' tu vitx'ava' u Neftalí, tuk' unq'a uxhchile' uva' echen najlich u nimla b'eye' uva' yakle'l tzi' u mare', tuk' unq'a uxhchile' uva' echen jalit u Jordán, as tuk' unq'a jit tiaal Israel uva' jejle'l tu u Galilea, 16as a' unq'a tename' uva' eyen u taanxelale' tu u q'ej toktoe'. As la til ve't unq'a tename' uma'l u txijun tetz u taanxelale' uva' nim talche'. As jank'al unq'a tename' uva' at tzan u kamchile' sti', as la txijul ve'te', ti'k u yole' uve' tal kan u Isaías. 17Tul kat oon ve't u Jesús tu u Capernaúm, as xe't ve't Aak ti' talat viyol u Tiixhe'. As ech nik tal Aak ile': —¡Ek'axataj vepaave'! Tan il u Tiixh ile' tul ve'te' tuk' u tijle'me' ti' vitename',— ti'k u Jesús. 18Tul nik ixaan u Jesús tzi' u mar tu u Galilea, as til ve't Aak u Simón uva' Lu', tuk' u titz'ine' uva' Lixh. As nik isuti b'en chajnaj vik'ache' xe' u mar, tan txeyol txay chajnaj. 19As ech tal u Jesús ile' te chajnaj: —Xekeb'oj ex svi'. As la voksa ve't ex ti' uva' la eteq'o tzan unq'a tename' ti' tok sunk'atz,— ti'k u Jesús. 20As yak kuxh taq' ve't kan chajnaj unq'a ik'ache'. As xekeb' ve't chajnaj ti' u Jesús. 21B'iil kuxh ixaa u Jesús. As b'ex ilej Aak ka'va't unq'a txeyol txay uva' titz'in tib', tuk' u Jacobo tuk' u Xhun, vik'aol u Zebedeo. As xonlik kuxh chajnaj tuk' vib'aale' tu u barco, tan nikat kuxh ik'ooa chajnaj unq'a ik'ache'. As imolo ve't u Jesús chajnaj. 22As yak kuxh taq' ve't kan chajnaj vib'aale' tuk' u barco. As xekeb' ve't chajnaj ti' u Jesús. 23As b'ex ve't u Jesús chusun tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, tulaj unq'a talaj tename' tu u Galilea skajayil. As nikat tal u Jesús isuuchil u b'a'nla yole' ti' u Tiixhe' uva' la ul ve't tuk' u tijle'me' ti' vitename'. As nikat ib'a'nxisa ve't Aak unq'a aach'o'me' skajayil, k'uxh kam kuxh ch'o'mil. 24As pax ve't itzib'lal Aak tulaj unq'a tename' tu u Siria. As mama'la aach'o'm eq'ol tzan vatz Aak. As ati uva' sub'ul atik ok sk'atz. As ati uva' ch'u'jil elnallukat. As ati uva' ye' nikat itx'ol itiin vichi'ole'. As kat ib'a'nxisa ve't u Jesús skajayil. 25As mama'la tenam xekelik ti' Aak. As xekelik unq'a aa Galilea tuk' unq'a aa Decápolis, tuk' unq'a aa Jerusalén, tuk' ka't unq'a aa Judea, as tuk' ka't unq'a tename' uva' jalit u Jordán.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\