MATEO 6

1As tuk val sete uva' ye' la epaxsa vi' unq'a tename' tul la eb'an umaj b'a'nil. As ti' inik kuxhtu' uva' la til ex unq'a tename' kam uva' kat eb'ana, tan asoj la epaxsa vi' unq'a tename', as ye'l etx'aja'm la taq' u Kub'aale' uva' echen tu almika'. 2As tul la eb'an umaj b'a'nil te umaj uxhchil, as ye' la epaxsa vi' unq'a tename', eche' uve' nib'an unq'a ka'vatze' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh as tulaj unq'a b'eye' aq'al uva' la oksal iq'ii chajnaj ta'n unq'a tename'. Pet tuk val sete uva' ta'n itx'aja'm chajnaje' uva' la oksal iq'ii chajnaj ta'n unq'a tename'. 3Pet ech koj ex, tan tul la eb'an umaj u b'a'nil te umaj uxhchil, as katini'k etalkat. As mita'n la etal te umaj uxhchil uva' k'ulel tib' eyol stuk', 4aq'al uva' ye'xheb'il la ootzin uva' kat eb'an uma'l u b'a'nil te umaj uxhchil. Pet a' kuxh u Kub'aale' uva' at tu almika' ootzin tetz u b'a'nile' uve' kat eb'ana, tan na'le' vatz Aak kam uve' neb'ane'. As la til unq'a uxhchile' u b'a'nile' uve' la ib'an Aak sete. 5As tul la enach Tiixh, as eb'anak etetz eche' uve' nib'an unq'a naje' uve' ka'vatz, tan tul ninach chajnaj Tiixh, as acha'v chit te chajnaj tul nitxakeb' chajnaj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh as tulaj unq'a ju' pe'e' as tu k'ayib'ale', ti' uva' la til unq'a tename'. Pet tuk val sete uva' ta'n itx'aja'm chajnaje' uva' la oksal iq'ii chajnaj ta'n unq'a tename'. 6Pet ech koj ex, tan tul la enach Tiixh, as la ok ex tu vekab'ale'. As la ejup u tzi' kab'ale' aq'al uva' ex kuxh sejunal tuk' u Kub'aale' uva' ye'xheb'il ni ilon, tan na'le' vetaanxelale' vatz Aak. As la til unq'a uxhchile' u b'a'nile' uve' la ib'an Aak sete. 7As tul la enach Tiixh, as pilq'i'k kuxh ex ti' veyole' eche' nib'an unq'a uxhchile' uve' ye' ootzin tetz u Tiixhe', tan a' ni tal je' ste uva' asoj la kuxh pilq'u ti' viyole', as a'e' nititz'a uva' la taq' Aak ste kam uva' nijaje'. 8Pet eb'anak etetz eche' uve' nib'an unq'a uxhchile', tan ootzimale' ta'n u Kub'aale' kam uve' nisa'vit seti'. As at ve't sk'u'l Aak tul ye'xnaj ejaj te Aak. 9As ech la etal ile' tul la enach Tiixh: Kub'aal Tiixh, echen axh tu almika'. Tiixhla b'ii chite' tatin vab'iie'. 10As ulen ve'te' tuk' u eejle'me' ti' vatename' skajayil. As a' ni qale' uva' la ab'an vatz u tx'ava'e' kam uva' ni tal aama eche' uva' nab'an tu almika'e'. 11B'an b'a'nil. Aq' vas qechb'ub'ale' uva' la qechb'u jun q'ii. 12As sotzsa kupaave', Pap, ti' u va'lexhe' uve' nu kub'an savatz, eche' kusotzsat ipaav u kumoole' uve' ni paavin sukuvatz. 13B'an b'a'nil. Achajpuk kan o' ti' kub'en tu u va'lexhe'. Pet la akol o' vatz u tx'i'lanaje', tan ta'n axhe' at eejle'm ti' unq'a tename' skajayil. As ta'n axhe' la qoksa aq'ii sb'enameen ti' chit ib'ene'. An chite'. 14Tan asoj la esotzsa ipaav unq'a emoole' uva' nipaavin sevatz, as echat la ib'an u Kub'aale' uva' echen tu almika', tan la isotzsa Aake' vepaave'. 15Pet asoj ye' la esotzsa ipaav unq'a emoole' ve't ni paavin sevatz, as ye'l vepaave' la isotzsa u Kub'aale' uva' echen tu almika'. 16As eb'anak etetz eche' uve' nib'an unq'a ka'vatze', tan tul uva' nikuy chajnaj iva'y, as txumleb'al chit ivatz chajnaj nib'ane' vatz unq'a tename', tan a' nisa' chajnaj uva' la til unq'a tename' uva' nikuy chajnaj iva'y. Pet tuk val sete uva' ta'n itx'aja'm chajnaje' uve' kat oksal iq'ii ta'n unq'a tename'. 17Pet ech koj ex, tan tul uva' la ekuy eva'y vatz u Tiixhe', as la exee evi'. As la etx'aa evatz, 18aq'al uva' ye' la pal unq'a tename' stuul kam uva' neb'ane'. Pet vatz u Kub'aal Tiixhe' la eb'ankat, tan na'le' vetaanxelale' vatz Aak. As la til unq'a tename' u b'a'nile' uve' la ib'an Aak sete. 19As tuk val sete, ye' kuxh etoksa etaama ti' u tx'iib'al q'iie' tzitza' vatz u tx'ava'e', tan jank'al uva' la emole', as la pok'te'. As moj la yani. As la kuxh esuti ve't el. As moj u elq'ome' la elq'an. 20Pet a' la etoksakat etaama ti' emolat unq'a nimla tx'iib'al q'iie' tu almika', tan a'e' ye' la pok'ti. As ye' la yani. As mita'n u elq'ome' la elq'an. 21As katil uva' nemolkat unq'a etetze', as tzitzi'e' netoksakat etaama. 22As tuk val sete, tan u b'aq' evatze' ni k'uchun uva' kam vetxumb'ale', tan asoj b'a'n u b'aq' evatze', as b'a'ne' vetxumb'ale'. 23Pet asoj va'lexh u b'aq' evatze', as echen exe' tu u q'ej toktoe' tuk' vetxumb'ale'. Tan asoj echen ex tu u q'ej toktoe' tuk' vetxumb'ale', as txumleb'al kuxh etatine' tu u q'ej toktoe'. 24As ye' la uch taq'onvu umaj uxhchil xe' ka'va'l b'aal aq'on, tan la tixva kan u uxhchile' uma'l u b'aal aq'one'. As la ixo'ni uma'te. As moj la inima uma'l u b'aal aq'one'. As ye' la inima uma'te. Esti'e' la val sete, etoksataj etaama ti' u Tiixhe', tan asoj netoksa etaama ti' u tx'iib'al eq'iie' vatz u tx'ava'e', as ye' la uchi uva' la etoksa etaama ti' enimat u Kub'aal Tiixhe'. 25Esti'e' ni val sete uva' ye' kuxh exaansa etaama ti' uva' kam la etechb'u sq'ejal, moj kam la etuk'a, as mita'n ti' unq'a etoksa'me' uva' kam la etoksa'mi, tan nim talche' vetiichajile' ti' vetechb'ub'ale'. As nim talche' vechi'ole' ti' vetoksa'me'. 26Etiltaj unq'a tz'ikine' uve' nixich'an tu almika', tan ye'l txoo ni tave'. As ye'l txoo nipitx'one'. Ye'l ik'uay txoo ati. As a' u Kub'aal Tiixhe' uva' echen tu almika' ni aq'on techb'ub'al txoo. ¿As a' kol chit ve't ye'l ex q'a? Tan nim etalche' ti' unq'a tz'ikine'. 27As tuk val sete uva' ye'l umaj ex la koj oleb' ex ti' ech'iisat etxakeb'e' tuk' ka'va'toj k'uchb'al, as k'uxh nexaansa etaama sti'. 28As ye' kuxh exaansa etaama ti' uva' kam la etoksa'mi. Pet etitz'ataj unq'a xu'me', tan acha'v chit ich'iie', as k'uxh ye'xhkam ni taq'onve' as ye'xhkam nichemone'. 29Pet tuk val sete, tan mita'n kuxh u ijlenaal Salomón kat lejon ivejat tib' tuk' u toksa'me' ti' unq'a xu'me', as k'uxh xo'veb'alik kuxh naj ti' ivejat tib'. 30As ch'i'umal chit unq'a xu'me' uve' cheesamal ta'n u Tiixhe', as k'uxh ye' kuxh jatva'l q'ii stuul as kat tzaj ve'te' as eela itz'e' ve'te' tuk' unq'a ch'ise'. As a' kol chit ye' la ib'an Aak q'a sete ti' elochpe' tan nim etalche' ti' unq'a xu'me', ex uva' b'iil kuxh u k'ujleb'al ek'u'le' at ti' u Tiixhe'. 31As ye' kuxh exaansa etaama. As ye' la etal ech ile': «¿Kam tuk qechb'u? As ¿kam tuk quk'a? As ¿kam tuk qoksa'mi?» chajini'k ex etala, 32tan a' kuxhe' ni titz'a unq'a tename' uve' ye' ni niman u Kub'aal Tiixhe'. Pet ech koj ex, tan ootzimale' ta'n u Kub'aal Tiixhe' uva' echen tu almika' kam uva' nisa'vit seti'. 33Pet aal b'a'ne' uva' la ok ex xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As etoksataj etaama ti' eb'anat u jikla txumb'ale' vatz Aak. As Aake' la aq'on ve't unq'a vee' skajayil sete, kam uva' nisa'vit seti'. 34Esti'e' ni val sete, ye' kuxh exaansa etaama ti' u q'iie' uve' q'ejal, tan kam kuxhe' eq'omal ta'n junun unq'a q'iie'. As kat kuxh ib'anle' kam uva' eq'omal ta'n junun unq'a q'iie'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\