MATEO 7

1Ye' kuxh eb'an isuuchil vemoole', aq'al uva' ye' la b'anax esuuchil ta'n vemoole', 2tan kam chit eb'anat isuuchil vemoole', as echat chit la b'anax sete. As kam chit u txumb'ale' uva' la eb'an ti' vemoole', as echat chit la b'anchu sete. 3¿As kam q'ii uve' va'l kuxh esajit ok u tal ch'ise' tu vivatz vetitz'in etatzike', as tul ye' netil je' etib' tul at uma'l u potzo'm tu vevatze'? 4Tan asoj at uma'l u potzo'm tu vevatze', as ¿la kol uch etalat q'a te vetitz'in etatzike' uva': «¡Qe'na! Tuk veesa el tzan u tal ch'ise' tu vavatze',» ma chaj ex la etale'? ¡Tul il u potzo'm ile' at tu vevatze'! 5¡Ex kuxh ka'vatz! Eteesataj u potzo'me' tu vevatze' b'axa. As a'n la uch etilat ve't u ch'ise' tivatz vetitz'in etatzike'. As la eteesa ve't el. 6Pet tuk val sete, tan ye' la uch etalat u b'a'nla yole' te unq'a uxhchile' uva' ye' la sa'on tab'it viyol u Tiixhe', tan a'e' ye' la niman. As la ib'ane' uva' la ul ivi' seti' eche' nib'an unq'a tx'i'e' tul uva' nichi' ex tx'i'. As moj ech itxumb'al unq'a uxhchile' eche' unq'a chichame', as latz' koj ti' txoo, tan la kuxh ipach' txooe' tu toj. 7As ejajtaj. As la aq'pe' sete. Echuktaj. As la eleje'. As et'oktaj u tzi' kab'ale'. As la jajpe' u tzi' kab'ale' sevatz. 8Tan ab'il uva' la jajon, as la ik'ule'. As ab'il uva' la chukun, as la ileje'. As ab'il uva' la t'okon u tzi' kab'ale', as la jajpe' u tzi' kab'ale' svatz. 9¿As at kol umaj ex q'a uva' la tx'akon taq'ax umaj k'ub' te vetalaj intxa'e' tul la ijaj ipaan sete? 10¿As moj ichib'il tx'i'latxoo la etaq' te vetalaj intxa'e' tul la ijaj unb'ooj chib'il txay sete? 11Tan k'uxh tx'i'la aama chit ex, as ootzimal seta'n uva' a' u b'a'ne' netaq' te unq'a etalaj intxa'e'. ¿As a' kol chit ye'l u Kub'aal Tiixhe' q'a uva' at tu almika'? Tan nime' vib'a'nil Aake' seti'. Tan la taq' Aake' u b'a'nile' sete, ab'iste ex uva' la jajon te Aak. 12As kam kuxh uva' la eb'ane', as echat la eb'an te unq'a uxhchile' eche' uva' nesa' uva' la b'anchu sete. Tan ech isuuchil u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, as tuk' ka't unq'a yole' uva' itz'ib'a kan unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. 13As okoj ex tu u tzi' kab'ale' uva' ch'oo kuxh ivatz, tan at uma't u tzi' kab'ale' uva' nim chit ivatz. As at uma't u b'ey uva' nim chit ivatz uva' ech toon tu u choob'al paave'. As nimal unq'a tename' ni tok tu u nimla tzi' kab'ale'. 14Pet ka'l kuxh unq'a uxhchile' la itx'ol tok tu u tzi' kab'ale' uva' ch'oo kuxh ivatz as tuk' tu u b'eye' uva' ch'oo kuxh ivatz uva' la eq'on unq'a uxhchile' tu vitiichajile' uve' ye'l iya'teb'al. 15Esti'e' ni val sete, atoj chit enachb'al vatz unq'a chulin yole' uva' nu kuxh ib'ensa tib' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As ech tilon vitxumb'ale' eche' uma'l u b'a'nla kaneero'. Pet ech koj u taanxelale', tan eche' uma'l u xo' ti' ichi'at ex. 16Pet a' vitxumb'al unq'a uxhchile' la k'uchun sete ma b'a'n moj ye'le, eche' nib'an unq'a tze'e', tan ye' la uch quxat uuva ti' u ch'i'xe'. As ye' la uch quxat higuera ti' u vokkin ch'i'x. 17As jank'al unq'a tze'e' uve' b'a'n, as b'a'n vivatz tze'e'. Pet ech koj u tze'e' uve' ye' b'a'n, tan va'lexh vivatz tze'e'. 18As u tze'e' uve' b'a'n, as ye' la uch taq'at tze' ivatz uva' ye' b'a'n; as u tze'e' uve' ye' b'a'n, as ye' la uch taq'at tze' ivatz uva' b'a'n. 19Pet jank'al unq'a tze'e' uve' va'lexh ivatz ni taq'e', as la tzok'ax el. As la oksal tu u xamale'. 20Esti'e' ni val sete uva' a' vitxumb'al unq'a uxhchile' la k'uchun ma b'a'n moj ye'le, eche' uva' nib'an unq'a tze'e'. 21As jit kajayil unq'a uxhchile' uva' ni alon sve: «¡Kub'aal Jesús! ¡Kub'aal Jesús!» taq'e' ni tal sve, as ye'l tokeb'al xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. Pet ta'n kuxh unq'a uxhchile' uve' ni niman kam uve' nisa' Aak uva' la ib'ane'. 22As la ib'an uma'l u q'ii uva' nimal uxhchil la alon sve, «¡Kub'aal Jesús! ¡Kub'aal Jesús!» chaj la tal sve. As ati la alon uva': «Tuk' vab'iie', Pap, kat qal vayole'; as tuk' vab'iie' kat qeesa el unq'a sub'ule'; as tuk' vab'iie' kat kuk'uch vanimla b'a'nile' vatz unq'a tename',» chaj ve'te' la tal sve. 23As ech la val ve't ile': «Ye' vootzaj ex. Jetz'enoj el ex sunvatz, tan ex b'anol tetz unq'a va'lexhe',» chaj in la val ve't ste. 24As ab'il uve' la ab'in vunyole' as la inima, as la ib'an eela tuk' umaj naj uva' at itxumb'al, as la ilak vikab'ale' vi' u sivane'. 25As tul la ul uma'l u mam jab'al tuk' uma'l u mam kajiq' ti' u kab'ale', as la sipk'u ve't unq'a a'e'. As ye'l u kab'ale' la ku'i, tan chab'amal chit ik'ujeb' u kab'ale' vi' u sivane'. 26Pet ab'il uve' la ab'in vunyole' as ye' la inima, as la ib'an eela tuk' uma't u naj uva' ye'l itxumb'al ati uva' la ilak ikab'al vi' u sanab'e'. 27As tul la ul ve't u mam jab'ale' tuk' u mam kajiq'e' ti' u kab'ale', as la sipk'u ve't unq'a a'e'. As la pal tija ve't u a'e' u kab'ale'. As txumleb'al chit ve't te'p u kab'ale' la ib'ane',— ti'k u Jesús. 28As tul ya' ve't u Jesús ti' iyolone', as teq'o ve't taama unq'a tename' ti' u chusb'ale' uva' nik tal Aak, 29tan ech iyolon Aake' eche' umaj naj uva' at tijle'm. Pet ech koj unq'a naje' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', tan jit'e'ch ichusun chajnaje' eche' uve' nik ib'an Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\