MATEO 8

1As tul ku' ch'u'l u Jesús vatz u vitze', as a' chit mama'la tename' xekelik ve't ti' Aak. 2As ul ve't uma'l u naj k'atz u Jesús uva' atik ok ch'a'k chin sti'. As ku' naj qaaloj vatz Aak. As ech tal naj ile': —Pap, asoj la asa', as b'an b'a'nil sve. As eesa u ch'o'me' svi', tan la oleb' axhe',— ti'k naj tal te u Jesús. 3As taq' ve't b'en u Jesús iq'ab' ti' naj. As ech tal ve't Aak ile': —Nunsa'. Kat b'a'nxiy ve't axhe',— ti'k Aak. As yak kuxh el ve't u ch'a'k chine' ti' naj. 4As ech tal ve't u Jesús ile': —Tuk val see uva' katini'k chit aalkat uva' kat b'a'nxiy axh. Pet kuxh k'uch eeb' vatz unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. As kuxh aq' u oye' uva' alel kan ta'n u Moisés, texhlal tetz uva' kat txanyu ve't axh,— ti'k Aak tala. 5As tul ok u Jesús tu u Capernaúm, as ul uma'l viq'esal unq'a sole' vatz u Jesús. As ijaj naj b'a'nil te Aak. 6As ech tal naj ile': —Pap, b'an b'a'nil. B'a'nxisa uma'l vas unk'am uve' nich'o'ne', tan ile' koxhle'l tunkab'al. As ye' nitx'ol ve't itiinsat tib', tan nimxinal chittu',— ti'k u naje' tal te u Jesús. 7Ech tal ve't u Jesús ile': —B'a'n kuxhe'. B'en unb'a'nxisa,— ti'k u Jesús. 8As ech tal ve't viq'esal unq'a sol ile': —Ye'le, Pap, tan nim aalche'. As ye'l vijle'm ati uva' la oon axh tunkab'al. Pet al b'en kuxhtu' uva' la b'a'nx ve't vunk'ame'. As tuk b'a'nxoje', 9tan eche' in, tan at unq'esal eche' axh. As at sol jaq' u vijle'me' unpajte. As kam uve' la val te umaj vunsole', as la ib'ane'. Asoj la val te umaj naj: «Kuxh b'en,» chaj in ste, as ma'te. Asoj: «Si'u,» chaj in te uma't naj, as la ul naj sunvatz. Asoj la val te umaj vunk'ame': «B'an u vi'le',» chaj in ste, as la ib'ane',— ti'k naj tal te u Jesús. 10As tul tab'i ve't u Jesús u yole' uva' tal viq'esal unq'a sole', as txuq'txun ve't Aak. As ech tal ve't Aak ile' xo'l unq'a tename': —Ile' jik chit tuk val sete, tan ye'l umaj naj vile'te xo'l unq'a tiaal Israel uva' ech u k'ujleb'al ik'u'le' eche' nib'an u naje'. 11As tuk val sete uva' ye' saach unq'a uxhchile' la ul tib'uuq'eb'al q'ii as la ul tib'eneb'al q'ii. As la xoneb' tu almika' k'atz u Abraham, tuk' u Isaac, tuk' u Jacob ti' itx'a'ne', as tuk' unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 12Pet nimal unq'a tiaal Israel uva' ye' nisa' tok jaq' u tijle'm u Tiixhe', as ech ib'en tu u q'ej toktoe'. As tzitzi' la oq'kat ve'te'. As la ik'ux ve't tib' tee ta'n u k'axk'oe',— ti'k u Jesús. 13As ech tal ve't u Jesús ile' te viq'esal unq'a sole': —Kuxh ve'te', tan kam uva' kat anima as kat ib'anla',— ti'k u Jesús. As tul kuxh tal Aak u yole', as yak kuxh el u ch'o'me' ti' vik'am naje'. 14As oon ve't u Jesús tikab'al u Lu'e'. As koxhlik viji' u Lu'e' vi' ch'ach ta'n xamal ch'o'm. 15As itxey ve't u Jesús iq'ab' viji' u Lu'e'. As yak kuxh el ve't u xamal ch'o'me' sti'. As txakpu ve'te'. As taq' ve't viji' u Lu'e' techb'ub'al unq'a uxhchile'. 16As tul tz'otin ve'te', as ye' saach unq'a aach'o'me' eq'ol tzan vatz u Jesús. Atik unq'a aach'o'me' uva' atik ok sub'ul sk'atz. As tuk' viyol Aake' as kat el unq'a sub'ule'. As ib'a'nxisa Aak unq'a aach'o'me' skajayil. 17As b'ex ib'an ve't uma't u yol uva' kat tal kan u Isaías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', uva' ech tal ile': Aake' la taq' tib' sqi' ti' teesat u kuch'o'me' tuk' unq'a vee' nich'o'nsan o', ti'k u yole'. 18As tul til u Jesús uva' a' chit mama'la tename' nikat imol tib' k'atz Aak, as tal ve't Aak iq'ax jalit u mar. 19As jetz'en ve't ok uma'l u naj k'atz Aak, uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. As ech tal ve't naj ile': —Pap, a' ni vale' uva' la xekeb' in see', katil kuxh uva' la b'enkat axh,— ti'k naj. 20Ech tal u Jesús ile': —Unq'a chisi as at ijul txoo. As unq'a tz'ikine' uva' nixich'an vatz u almika'e' tan at isok txoo. Pet ech koj tan ye'l ivitz' ati uva' la q'a'eb' ok sti',— ti'k u Jesús. 21As ech tal uma't vichusulib' Aak ile': —Pap, la xekeb' in see' ni vale', poro lanal b'en unmuj kan ak unb'aale' b'axa. As a'n la xekeb' ine' see',— ti'k naj. 22Ech tal ve't u Jesús ile': —Xekeb'en svi' cheel. Imuje'n tib' unq'a uxhchile' svatzaj uva' kamnal u taanxelale' vatz u Tiixhe',— ti'k Aak. 23As tul ok ve't u Jesús tu uma't u barco, as xekeb' ve't unq'a ichusulib' Aake' sti'. 24As vat ve't u Jesús. As xe't ve't uma'l u mam kajiq' jab'al vi' u mar. As va'lik chit ipilq'ut tib' u a'e' ta'n u mam kajiq' jab'ale'. As nik tok ve't u a'e' tu u barco. As b'iit kuxh ye' nik ib'en ve't u barco xe' u mar. 25As b'ex ib'ey ve't chajnaj u Jesús. Ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¡Loch o', Pap, tan tuk b'enoj ve't o' xe' u a'e'!— ti'k chajnaj. 26As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kam q'i nexo'va, ex uva' b'iil kuxh u k'ujleb'al ek'u'le' ati?— ti'k Aak. As txakpu ve't u Jesús. As iyaa ve't Aak u kajiq'e' tuk' u mar. As yak kuxh ya' ve't u a'e' ti' ipilq'ut tib'. 27As yak kuxh samun ve't unq'a ichusulib' Aake'. As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —¡Xo'veb'al u tijle'm Aake', tan ninimal Aak ta'n u kajiq' jab'ale' tuk' u mar!— ti'k chajnaj svatzaj. 28As oon ve't u Jesús jalit u mar tu vitx'ava' unq'a aa Gadara. As ul ilej Aak ka'va'l unq'a naj uva' atik ok sub'ul sk'atz. As a' elkat ch'u'l chajnaj tu u vi' kamnaje'. As ab'il koj nikat itx'ak ipal tu u b'eye' uve' atikkat unq'a naje' uve' atik u sub'ule' sk'atz, tan ye'xheb'il nik ichajpu pal chajnaj. 29As sik'in ve't chajnaj. As ech tal ve't chajnaj ile': —¡Jesús, iK'aol Tiixh! ¿Kam nasa' sqe? ¿As ma kat ulyu ve't axh ti' ayansat o'? As tul ye'l u q'iie' ileje'te,— ti'k unq'a naje' tal te u Jesús. 30As nik ik'uachin unjolol unq'a chicham najlich uve' atikkat u Jesús. 31As ech tal unq'a sub'ul ile' tul ijaj b'a'nil te u Jesús: —Asoj la atilu el o', as b'an b'a'nil. Aq' qokeb'al ti' unq'a chichame',— ti'k unq'a sub'ule'. 32Ech tal ve't u Jesús ile': —¡B'enoj ex b'a!— ti'k Aak. As el ve't ch'u'l unq'a sub'ule' k'atz unq'a naje'. As ok ve't unq'a sub'ule' ti' unq'a chichame'. As ooje'l ib'en ve't unq'a chichame'. As chajpik ve't b'en txoo vatz vitz ti' toon tu u mar. As kam ve't txoo skajayil xe' u mar. 33As ooj ve't unq'a xeen chichame'. As tul oon ve't chajnaj tu u tename', as tal ve't chajnaj kam kat ib'an unq'a naje' uve' atik ok unq'a sub'ule' sk'atz as tuk' uve' kat ib'an unq'a chichame'. 34As el ve't ch'u'l unq'a uxhchile' skajayil uve' atik tu u tename' ti' ichukpu u Jesús. Tul lejpu ve't Aak, as ijaj ve't unq'a uxhchile' b'a'nil te Aak ti' uva' la el ve't Aak tzitzi'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\