MATEO 9

1As ok ve't u Jesús tu u barco unpajte. As q'aav ve't Aak tu u tename' uva' jejlikkat Aak. 2As eq'ol ve't tzan uma'l u aach'o'm vi' uma'l u ch'achi'm tze', tan tze'unik tib' vichi'ole'. As oksal ve't u aach'o'me' vatz u Jesús. Tul til u Jesús uva' k'ujlik chit ik'u'l chajnaj ti' Aak, as ech tal ve't Aak ile' te u aach'o'me': —Ye' txumun axh, vitz'in vatzik, tan kat sotzye' vapaave',— ti'k Aak. 3As tul tab'i unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as ech tal ve't je' chajnaj ile' ste: —¡Ni teesa naj iq'ii u Tiixhe' tuk' viyole'!— ti'k chajnaj. 4Atik sk'u'l u Jesús uva' kam nik tal je' chajnaj ste. As ech tal ve't Aak ile': —¿Kam q'i uve' va'len kuxh netitz'a ti' vunyole' uva' kat vala? 5¿As ab'iste uma'toj q'i uva' ye' la oleb' in ti' ib'anche' uva' netitz'a? ¿Ma ti' uva': «Kat sotzye' vapaave',» chaj in te u aach'o'me'? ¿Pet moj: «Txakpen. As kuxh ve'te',» chaj in la val te u aach'o'me'? 6Pet aq'al uva' la etootzi u tijle'm ti' ul isotzsat ipaav unq'a aapaave' vatz u tx'ava'e', as sevatz tuk valkat te u aach'o'me',— ti'k Aak. As ech tal ve't Aak ile' te u aach'o'me': —Txakpen. As eq'o vasoke'. As kuxh ve't takab'al,— ti'k Aak. 7As yak kuxh txakpu ve't u aach'o'me' uva' tze'unik tib' vichi'ole'. As b'en ve't naj tikab'al. 8As tul til ve't unq'a tename' uve' ib'an u Jesús, as teq'o ve't taama unq'a tename'. As toksa ve't unq'a tename' iq'ii u Tiixhe', tan ti' uva' ma'tik taq'at Aak tijle'm u Jesús ti' ilochat unq'a uxhchile'. 9As tul pal ve't u Jesús tzi' u mar, as til ve't Aak uma'l u naj uva' Mateo ib'ii uva' xonlik tu u atinb'al uva' nimolpukat puaj tetz u Roma. As ech tal ve't Aak ile' te naj: —Si'u. Xekeb'en svi',— ti'k Aak. As txakpu ve't u Mateo. As xekeb' ve't naj ti' u Jesús. 10As b'ex ve't u Jesús tx'a'on tikab'al u Mateo. Nimal unq'a molol puaje' tetz Roma tuk' unjoltu unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman u Tiixhe', as xoneb' ve't ok chajnaj k'atz u Jesús tuk' unq'a ichusulib' Aake'. 11Tul til ve't unq'a fariseo, as ich'oti ve't chajnaj itzi' unq'a ichusulib' Aake'. —¿Kam q'i uva' nu kuxh itx'a'nik ok vechusule' xo'l unq'a aapaave' tuk' unq'a molol puaje' tetz u Roma?— ti'k chajnaj. 12As tul tab'i ve't u Jesús uva' ech nik tal unq'a fariseo, as ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Ab'il uve' ye'l ch'o'm sti', as ye'l u aatz'ake' la txakon sti'. Pet a' unq'a aach'o'me' uve' nitxakon u aatz'ake' sti'. 13As b'enoj echustaj kam isuuchil u yole' uva' ech ni tal ile': A' ni val sete uva' la etxum ivatz vemoole'. As a'e' uve' b'a'n sve ti' unq'a txooe' uva' la yatz'pu sunvatz, ti'k u yole'. Esti'e' tuk val sete uva' jit unq'a uxhchile' tul unmolo uva' ni tal je' ste uva' ye'l ipaav ati. Pet unq'a uxhchile' uva' nich'o'n ste uva' kat paavini, as a'e' tul unmolo, aq'al uva' la ijalpu ve't vitxumb'ale',— ti'k u Jesús. 14As ul ich'oti ve't ka'l vichusulib' u Xhune' te u Jesús. As ech tal ve't chajnaj ile': —¿Kam q'i, Pap? Tan o' tuk' unq'a fariseo as jatpajul kuxh nu kukuy kuva'y vatz u Tiixhe'. ¿As kam q'i uva' ye' nikuy unq'a achusulib'e' iva'y?— ti'k chajnaj tal te Aak. 15Ech tal ve't u Jesús ile': —As tul uva' at umaj nimla q'ii ti' teq'ot tib' umaj me'al ik'aol umaj uxhchil, ¿as lakol uch q'a uva' la ikuy unq'a ilonaale' iva'y tul il u tzumela ile' at tu u nimla q'iie'? Pet lanal ilej uma'l u q'ii uve' la ul eesal el u tzumelae' sxo'l. As a'n la ikuy ve't unq'a ilonaale' iva'y. 16As ye'xheb'il la k'ooan umaj q'a'l oksa'm ta'n umaj u ak' k'oo, tan la iq'ix u ak' k'ooe' u q'a'l oksa'me'. As aal chit la q'ixmu ve't u q'a'l oksa'me' ta'n u ak' k'ooe'. 17As ye' la uch taq'ax ku' u ak' vino tu umaj q'a'l tz'u'm uva' ech tilone' xhaalo, tan la iq'ix u ak' vino u q'a'l tz'u'me', tul la q'u'ili. As la peq'xik el u vino. As la tz'ejxu ve't u tz'u'me' tuk' u vino. Pet tu umaj ak' tz'u'm la ku'kat u ak' vino, aq'al uva' ye' la tz'ejxi. As mita'n la yan u tz'u'me',— ti'k u Jesús. 18As antelik iyolon u Jesús tul b'ex uloj uma'l viq'esal unq'a tiaal Israel. As qaaeb' ve't naj vatz Aak. As ech tal naj ile': —B'an b'a'nil, Pap. Kuxh il vas unme'ale' uve' kat kamya. As b'an b'a'nil. Kuxh ila. As la aaq' je' aq'ab' sti', aq'al uva' la ul taama,— ti'k naj tala. 19As txakpu ve't u Jesús. As b'en ve't Aak ti' naj tuk' unq'a ichusulib'e'. 20As tul nik ixaan u Jesús tu b'ey, as ul ve't uma'l u ixoj k'atz Aak uva' kab'lavaxnik yaab' ixe't ixoj ch'o'noj, tan a' vitx'aao u ixoje' ye' nikat iya'e'. Pet at kuxh ve't sb'enameen. As jetz'en ok ixoj ti' iqul Aak. As ikano'k ixoj u toksa'm Aake', 21tan ech nik tal je' ixoj ile' ste: «Tul kuxh la unkano'k u toksa'm u Jesús, as tuk b'a'nxoj ine',» ti'k ixoj. 22As isuchq'i ve't tib' u Jesús. As isaji ve't b'en Aak ixoj. As ech tal ve't Aak ile': —Ye' txumun axh, ixoj, tan kat elyu ve't u ch'o'me' see', tan ti' uva' kat ak'ujb'a' ak'u'l svi',— ti'k u Jesús. As yak kuxh el ve't u ch'o'me' ti' ixoj. 23As tul oon ve't u Jesús tu vikab'al u Jairo, as isaji ve't b'en Aak unq'a naje' uve' nik oq'san u su'e' k'atz u kamnaje'. As til ve't Aak uva' va'l chit toq' unq'a uxhchile' k'atz u kamnaje'. 24As ech tal ve't Aak ile' te unq'a uxhchile': —¡B'enoj el ex ti' kab'al! Tan ye'l u xvaake' kamnal koj. Pet vatik kuxhe',— ti'k Aak. As itze'le kuxh unq'a tename' viyol Aake'. 25As tul el ve't ch'u'l unq'a uxhchile', as ok ve't Aak tu kab'al. As itxey ve't Aak iq'ab' u xvaake'. As txakpu ve't ixoj. 26As pax ve't itzib'lal u yole' tulaj unq'a tename' as tu unjoltu unq'a atinb'ale' ti' uve' ib'an u Jesús. 27As tul el ve't ch'u'l u Jesús tzitzi', as xekeb' b'en ka'va'l unq'a tzot ti' Aak. As sik'in ve't chajnaj. Ech nikat tal chajnaj ile': —¡Pap tiaal David, txum kuvatz!— ti'k chajnaj. 28As oon ve't u Jesús tu kab'al. As jetz'en ve't ok unq'a tzote' k'atz Aak. As ich'oti ve't Aak te chajnaj: —¿Ma nenima uva' la untx'ol unb'a'nxisat vevatze'?— ti'k Aak. —Kano, Pap. B'an b'a'nil sqe,— ti'k chajnaj. 29As ikan ve't u Jesús vivatz chajnaje'. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Tan ti' uva' kat ek'ujb'a' ek'u'l svi' as tuk unb'a'nxisa vevatze',— ti'k u Jesús. 30As yak kuxh b'a'nx ve't vivatz chajnaje'. As ilon ve't chajnaj. As tal ve't Aak te chajnaj ti' uva' ye'xheb'il la tal chajnaj ste ti' uva' kat ib'a'nxisa Aak vivatz chajnaje'. 31Pet tul kuxh el ch'u'l chajnaj k'atz u Jesús, as b'ex ipaxsa ve't chajnaj itzib'lal Aak tulaj unq'a tename' as tulaj unjoltu unq'a atinb'ale'. 32As tul uva' nik ipaxsa ve't chajnaj itzib'lal u Jesús, as eq'ol ve't ok uma'l u aach'o'm vatz Aak uva' mem ta'n u sub'ule'. 33As teesa ve't u Jesús u sub'ule' ti' u naje'. As yolon ve't naj. As teq'o ve't taama unq'a tename' skajayil. As ech tal ve't unq'a tenam ile' svatzaj: —Ye' atixoj qil ib'a'nx ve't umaj uxhchil tu kutename' eche' uve' kat qilla',— ti'k unq'a uxhchile'. 34Pet ech koj unq'a fariseo, tan ech tal ve't chajnaj ile': —A' vib'ooq'ol unq'a sub'ule' aq'ol tetz u tijle'm naje' ti' teesal el unq'a sub'ule',— ti'k chajnaj. 35As isoli ve't u Jesús unq'a tename' tuk' unq'a talaj tename'. As nik ichusun ve't Aak tulaj unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As nikat tal Aak isuuchil u b'a'nla yole' ti' u Tiixhe' uva' la ul ve't tuk' u tijle'me' ti' vitename'. As kam kuxh ch'o'mil uve' atik xo'l unq'a tename' as nik ib'a'nxisa ve't Aak unq'a aach'o'me' skajayil. 36As tul til ve't u Jesús u mama'la tename' uva' ech tatine' eche' unjoloj kaneero' uva' ye'l xeen tetz ati, as itxum ve't Aak ivatz. 37Ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —Ech ve't tatin unq'a tename' eche' unq'a ko'me' uva' la pitx'lu ve'te'. As tul ka'l kuxh unq'a aq'onvile' ati. 38Pet ejajtaj te Tiixhe' ti' uva' la ichaj tzan Aak unq'a aq'onvile' ti' ipitx'lu ve't u ko'me',— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\