FILIPENSES 1

1Ine' in Pablo tuk' u Timoteo uva' ik'am u Jesucristoe', as o'e' uva' ni q'iilan b'en ex, jank'al ex uva' ato'k ex k'atz u Jesucristo tu u tename' Filipos, as ex unq'a iq'esal unq'a qitz'in qatzike' uva' niman tetz u Jesúse' tuk' ex uva' ex lochonaal k'atz veq'esale' unpajte. 2As a' u Kub'aal Tiixhe' tuk' u Kub'aal Jesucristoe' la aq'on vib'a'nile' seti', ti' uva' b'a'n etatin sevatzaj. 3As tul ni vulsa ex sunk'u'l b'enameen, as ni vaq' ta'ntiixh te u Tiixhe' seti'. 4As b'enameen chit nunnach Tiixh tuk' chiib'ichil seti' sekajayil, 5tan neloch in ti' ipaxsal u b'a'nla yole' ti' u Cristo. As a's exe'te' ti' elochat in tul kat enima u yole' uve' kat val sete. As antel kuxh elochat in cheel ti' ipaxsal u yole'. 6As ootzimal sva'n uva' a' u Tiixhe' kat xe'tisan u b'a'ne' tu vetaanxelale'. As ye' la iya'sa Aak ib'anata' tu vetaanxelale', tan la itzojpisa Aak ib'anat seti' tu u q'iie' uva' la ul u Jesucristo unpajte. 7As aal chit b'a'ne' ni vitz'a uva' ech la ib'ane' seti', tan xo'n chit ex sve. As neloch in ti' unb'anat uve' kat taq' u Tiixhe' sve, k'uxh ato'k in tu u kaarsa ti' unpaxsat u b'a'nla yole' ti' u Cristoe', as moj at in vatz unq'a iq'esal unq'a tename' ti' valat isuuchil uva' kam sti' nunpaxsakat u b'a'nla yole', as ti' unk'uchata' uva' jik chite' u yole' uve' ni vale'. 8As ootzimal ta'n u Tiixhe' uva' xo'n chit ex te u Jesúse'. As echat nunb'ane' ti' unxo'nit ex unpajte. 9As tul uva' nunnach Tiixh seti', as nunjaj te Aak uva' la yak'in u xo'niib'e' sexo'l ti' etootzita' uva' kam ni tokkat u xo'niib'e' sevatzaj tuk' chit etaanxelal, 10aq'al uva' aya'l chit ek'u'l ti' eb'anat u b'a'ne'. As ye'l umaj yol la chee seti' tu u q'iie' uva' la ul u Cristoe' unpajte, tan jik chit etxumb'al kat eb'ana. 11As la toksa ve't unq'a tename' iq'ii u Tiixhe' seta'n, tan ti' uva' jik chit vetxumb'ale' neb'an sevatzaj ta'n vib'a'nil u Jesucristo. 12Vitz'in vatzik, nunsa' uva' la etootzi uva' jank'al unq'a k'axk'oe' uva' kat unpaleb'e, as kat txakoni ti' uva' la inima unq'a tename' u b'a'nla yole' ti' u Cristoe'. 13As ootzimal ta'n unq'a sole' uve' ni xeeon in tzitza' tu u kaarsa as tuk' tu unq'a tename' uva' ti' kuxh unpaxsat u b'a'nla yole' ti' u Cristoe' kat oksalkat in tu u kaarsae'. 14As tul kat tab'i ve't unq'a qitz'in qatzike' uva' ni niman u Jesúse' uva' kat oksal in tu u kaarsa, as nimal chajaak kat yak'in ve't taama. As ye' nixo'v ve't chajaak ti' ipaxsal u b'a'nla yole' xo'l unq'a tename'. 15As at unq'a qitz'in qatzike' uva' ni alon isuuchil u b'a'nile' uva' kat ib'an u Cristo sqi'. Pet nich'o'n taama svi', tan a' nisa' chajnaj uva' la enima kam uva' ni tal sete. Pet ech koj unka't unq'a qitz'in qatzike', tan jik chit itxumb'al tul ni tal isuuchil u b'a'nla yole' ti' u Cristoe'. 16As xo'n chit in ste. As ootzimal sta'n uva' k'ujlu kan in ta'n u Tiixhe' ti' unk'uchat vatz unq'a tename' uva' jik chit ni val u b'a'nla yole' ti' u Cristoe'. 17As unq'a qitz'in qatzike' uve' nich'o'n taama svi', tan a' ni titz'a chajnaj uva' la oksal iq'ii chajnaj, tan ye'l itxumb'al chajnaje' jik koj tul nipaxsa u b'a'nla yole'. As ni tal chajnaj uva' aal la itxumunsa in chajnaj tuk' vitxumb'ale', uva' ni tale' tul uva' at in tu u kaarsae'. 18Pet ye' kuxh vetz sti' kam uva' ni titz'a unq'a qitz'in qatzike' svi'. As k'uxh tuk' ch'o'nchil aama as moj b'a'n itxumb'al nib'ane' svi', as ta'n yole' uva' a' u b'a'nla yole' ni tal chajnaj ti' u Cristo. As nuntxuq'txun ve't sti'. As ye' la ya' in ti' unchiib' ti' u b'a'nla yole' ti' u Cristoe', 19tan ootzimal sva'n uva' kam kuxh la unpaleb'e, as b'a'n la ib'an sve, tan nenach Tiixh svi'. As niloch in u Tiixhla Espíritue' uva' kat taq' tzan u Jesucristo sve. 20As a' ni tal vaama uva' k'uxh kam kuxh la unpaleb'e, as ye' la ch'ixvu ve't in vatz u Tiixhe' ti' voksat iq'ii Aak, tan k'ujle'l unk'u'l k'uxh kam kuxh la unpaleb'e, tan k'uxh la alpu unyatz'pe' as moj la chajpul in, as ye'l in la xo'v in ti' valat u b'a'nla yole'. 21As tul uva' at untiichajil vatz u tx'ava'e', as ti' voksat iq'ii u Cristo la atinkat in vatz u tx'ava'e'. Pet asoj la yatz'pu ve't in, as aal b'a'ne' la ib'an sve. 22Pet asoj latel txakon in seti' ti' elochpe' tul uva' attel in vatz u tx'ava'e', as ye' vootzaj ab'iste tuk unsa' unpaleb'eta', 23tan at ve't ku' in xo'l ka'va'l uva' at tzan svi'. As ni tal vaama uva' la b'en ve't in. As la kam in ti' vatin k'atz u Cristoe', tan b'a'ne' la atin in k'atz Aak. 24Pet asoj latel txakon in seti', as aal b'a'ne' la ib'an sete uva' la atin in vatz u tx'ava'e'. 25As k'ujle'l ve't unk'u'l uva' b'a'n la b'en ib'an sete uva' la atin in vatz u tx'ava'e', tan lochel ex la unb'an ex, aq'al uva' la etaq' yak'il ti' enimat u Jesúse'. As la yak'in ve't u chiib'ichile' tu vetaanxelale'. 26As tul la oon in sexo'l unpajte, as ye' la ya' ex ti' etoksat iq'ii u Jesucristoe' ti' u b'a'nile' uva' la b'anchu sve. 27As k'uxh ab'iste kuxh ve't la unpaleb'e, as eb'antaj unq'a jikla txumb'ale' eche' uva' ni tal u b'a'nla yole' ti' u Jesucristoe'. As k'uxh la oon in ti' b'en vilat ex as moj ye'le, as a' nunsa' uva' la vab'i uva' vatzul kuxh etxumb'al sevatzaj ti' eya'lut etib' ti' enimat u b'a'nla yole' ti' u Cristoe'. 28As ye' la xo'v ex te unq'a uxhchile' uve' nich'o'n taama seti'. Tii etaama la eb'ane', tan ech ik'uchate' uva' la el iq'ii unq'a uxhchile'. Pet ech koj ex, tan la oksal eq'ii, tan a' u Tiixhe' la b'anon. 29As aq'el ve'te' sete uva' la enima u Cristo. As jit kuxh ti' ek'ujb'a't ek'u'l sti' la enimakat. Pet ti' epaleb'et u k'axk'oe' unpajte eche' uva' kat ib'an Aak, 30tan unq'a k'axk'oe' uve' nepaleb'e ta'n unq'a uxhchile' uve' nich'o'n taama seti', as eela tuk' unq'a k'axk'oe' uve' kat etil unpaleb'eta' tul atik in sexo'l. As at sek'u'l uva' nitel unpaleb'e u k'axk'oe' cheel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\