FILIPENSES 4

1Vitz'in vatzik, xo'n ex sve. As nunsa' vilat ex. Nuntxuq'txun seti'. As ti' u aq'one' uva' kat unb'an sexo'l la aq'pukat vuntx'aja'me'. Tan ti' uva' unvatzul ve't u kutxumb'ale' la kub'ane' ti' kulejat vitxumb'al u Jesucristo, as ye' la eya'sa enimat u Kub'aal Jesús. 2As la val te u Evodia tuk' te u Síntique uva' unvatzuloj chit vitxumb'al cha'mae' svatzaj la ib'ane', tan at ve't ok cha'ma k'atz u Kub'aal Jesús. 3As tuk unjaj b'a'nil see, axh uva' axh unmool uva' k'ujle'l chit unk'u'l see', ti' uva' laloch cha'ma ti' iya'sat cha'ma u yaaib'e', tan b'axa aya'l chit ik'u'l cha'ma kat iloch in ti' ipaxsal u b'a'nla yole', eche' kat ib'an u Clemente tuk' ka't unq'a qitz'in qatzike' uva' kat lochon in. As tz'ib'amal ve't vib'iie' tu u'uje' uve' tetz u tiichajile' k'atz u Tiixhe'. 4Txuq'txunoj ex sevatzaj b'enameen, tan at ve't ok ex k'atz u Kub'aal Jesucristo. As la val unpajte: Txuq'txunoj ex sevatzaj. 5As ex b'a'nla aama la ib'an vatz unq'a tename' skajayil, tan txantu kuxh tul ve't u Kub'aal Jesús unpajte. 6As ye' kuxh exaansa etaama. As k'uxh kam kuxh la epaleb'e, as enachtaj Tiixh ti' ejajat b'a'nil te Aak. As la etaq' ta'ntiixh te Aak unpajte. 7As a' u Tiixhe' la aq'on sete ti' uva' b'a'n etatine' sevatzaj, as at pal u b'a'nile' uve' nib'an Aak sete ti' vitxumb'al unq'a uxhchile'. As Aake' ni lochon vetaanxelale' tuk' vetxumb'ale', tan at ve't ok ex k'atz u Jesucristoe'. 8Vitz'in vatzik, tuk untzojpisa ve't unq'a yole' uva' nuntz'ib'a b'en sete. As tuk val sete, etitz'ataj as enimataj unq'a txumb'ale' uva' jik chittu'. As eb'antaj u b'a'nla aamaile' vatz unq'a uxhchile'. As jank'al unq'a jikla txumb'ale' uva' ye'l paav nichee sti', tuk' unq'a txumb'ale' uva' b'a'n ni talpu sti', tuk' unq'a txumb'ale' uva' b'a'n te u Tiixhe', as tuk' unq'a txumb'ale' uva' acha'v vatz unq'a tename', as a'e' la etitz'a. As la enima. 9As eb'antaj jank'al unq'a uva' kat unchus sete, as eb'antaj u b'a'ne' eche' uve' kat etil svi'. Asoj ech la eb'ane', as Aake' la atin sexo'l ti' taq'at Aak sete ti' uva' b'a'n etatin sevatzaj. 10As nuntxuq'txune'. As ni vaq' ta'ntiixh te u Kub'aal Jesúse' seti', tan kat etitz'a ve't in unpajte ti' unlochpe'. As k'uxh nik esa' elochat in uva' b'axa, as ye' nik tuche'. 11As jit ti' uva' nisa'vit lochb'al svi' ni valkat u yole' sete. Pet k'uxh kam kuxh nunpaleb'e, as chiannallu chit ve'te' sve ti' u vatine'. 12As k'uxh at vetz, as k'uxh ye'l vetz ati; as k'uxh la tx'a'n in sb'a'n, as k'uxh la unkuy unva'y; as chiannallu chit ve't sve kam nunb'ane'. As k'uxh nimal vetz ati, as moj ye'l vetz ati; as eela kuxh ni taq' sve, tan chiannallu chit sve ti' u vatine'. 13As kajayil kuxh la untx'ole' tuk' vib'a'nil u Cristo uva' ni yak'insan u vaanxelale'. 14As k'uxh ye' nisa'vit lochb'al svi' uva' ni vale', as b'a'n kat eb'an sve ti' unlochpe', tul nunpaleb'e unq'a k'axk'oe'. 15As ootzimal seta'n, vitz'in vatzik, ex aa Filipos, uva' ye' kat iloch in unjoltu unq'a qitz'in qatzike' tu unq'a tename', tul kat el ve't in tu u Macedonia as tul uva' kat unpaxsa ve't u b'a'nla yole' sexo'l b'axa. Pet ex kuxhe' kat lochon in ti' uva' kam nik isa'vit svi'. 16As tul atiktel in tu u Tesalónica, as jatpajul kuxh kat eloch in vatz unq'a vee' kam nik isa'vit svi'. 17As jit ti' uva' la etaq' uma'toj lochb'al sve ni valkat u yole' ti' u lochb'ale'. Pet a' ni vale' uva' la taq' u Tiixhe' etx'aja'm ti' u b'a'nile' uve' neb'an sve. 18As nim u lochb'ale' uva' kat etaq' tzan sve ti' u Epafrodito. As ye'xhkam nisa'vit ve't svi' cheel. Pet atiltele. As ech velochb'ale' eche' umaj tx'umtx'ulla tz'akab'al uva' la oksal vatz u Tiixhe', tan nichiib' Aak ti' uve' neb'ane'. 19As a' u Tiixhe' la aq'on sete kam uva' nisa'vit seti'. As ye' la iya'sa Aak ilochat ex, tan nimal unq'a b'a'nile' at xe' u Jesucristoe'. 20As qoksataj iq'ii u Tiixhe' setuk' ti' chit ib'ene'. Ech la ib'ane'. An chite'. 21As la etal untzii te unq'a qitz'in qatzike' skajayil uva' ni niman u Jesucristo. As unq'a qitz'in qatzike' uva' at sunk'atz, as ni taq' b'en itzii sete unpajte. 22As ni taq' b'en unq'a qitz'in qatzike' skajayil itzii sete, as tuk' unq'a qitz'in qatzike' uva' ni taq'onvu tu vikab'al u ijlenaale'. 23As a' vib'a'nil u Kub'aal Jesucristo la atin sek'atz sekajayil. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\