APOCALIPSIS 17

1As uma'l u ángel xo'l vujva'l unq'a ángel uva' eq'omalik vujva'l unq'a nimla picheel sta'n, as ijetz' ve't ok tib' sunk'atz. As ech tal ile': —Si'u, tan tuk unk'uch ve't u k'axk'oe' see uva' tul ti' u ixoj uve' yana's kuxhtu' uva' xonle'l vi' unq'a a'e'. 2As kat iyansa tib' unq'a ijlenaale' skajayil tuk' u ixoje'. As ech ve't vitxumb'al unq'a tename' skajayil eche' q'ab'areel kat ib'ana ta'n vitxumb'al u ixoje', tan ech vitxumb'al ixoje' eche' q'ab'areel,— ti'k u ángel tal sve. 3As yak kuxh k'uchpu sve ta'n u Tiixhla Espíritu unpajte. As kat teq'o b'en in u ángel tu uma'l u tzuukin tx'ava'. As kat vil uma'l u ixoj uva' xonlik je' ti' u txooe' uva' vujva'l ivi' atike. As lavat tuk' txoo. As va'lik chit ikajal u ti' txooe'. As mama'la b'ii atik ok ti' txoo uva' nik eesan iq'ii u Tiixhe'. 4As atik ok uma'l u oksa'm ta'n ixoj uva' mura't as kaj unpajte. As vejel chit ixoj ta'n b'a'nla q'an ch'ich', tuk' unq'a k'ub'e' uva' ch'i'umal chit tilone', tuk' b'a'nla chaj kueentaxh. As atik ok uma'l u nimla picheel tiq'ab' ixoj uva' b'a'nla q'an ch'ich'. As noonajlu u picheele' ta'n unq'a va'lexhla txumb'ale' uva' nik ib'an u ixoje' uva' eesan tib' tu b'ey. 5As tz'ib'amalik ok uma'l u b'ii xo'l ipala ixoj uva' ye'xheb'il nik ipal stuul. As ech nik tal u b'ii ile': «Ine' u nimla Babilonia. As ine' vitxutx unq'a ixoje' skajayil uva' yana's kuxhtu'. As ine' cheesan tetz unq'a va'lexhla txumb'ale' skajayil vatz u tx'ava'e',» ti'k u tz'ib'e' uve' atik xo'l ipala u ixoje'. 6As kat vil ve'te' uva' q'ab'areel u ixoje', tan ma'tik tuk'at ixoj vikajal unq'a itenam u Kub'aal Tiixhe' as tuk' unq'a tename' uva' ma'tik iyatz'pe' uva' nik niman u Jesús. As tul kat vila, as yak kuxh kat teq'o ve't vaama sta'n. 7As ech tal ve't u ángel ile' sve: —¿Kam q'i nu kuxh teq'o aama? Pet tuk val isuuchil see ti' u ixoje' tuk' u txooe' uva' at je' u ixoje' sti'. As a'e' u txooe' uva' vujva'l ivi' ati. As at lavat tuk' txoo. 8Tan u txooe' uva' kat eela, as atik txoo b'axa. Pet ye'l ve't txoo at cheel. As tuk je'oj ch'u'l txoo tu u nimla tokkin jule'. Pet yakle'l ve't txoo ti' isotze' tu u k'axk'oe'. As jank'al unq'a tename' vatz u tx'ava'e' uve' ye'l vib'iie' tz'ib'amal kan tu u u'uje' uva' ma'tik itz'ib'alkat vib'ii unq'a tename' xe' q'iisaj uva' at itiichajil k'atz u Tiixhe', as la teq'o ve't taama unq'a tename' tul la til u txooe', tan atik u txooe' b'axa. As ye'l ve't txoo at cheel. Pet techal la ul txoo unpajte. 9As tzitzi' la ootzilkat uva' ab'il uva' at itxumb'al as at tootzib'al. As a' isuuchil vujva'l ivi' u txooe', tan a'e' ni k'uchun vujva'l unq'a vitze' uva' nixoneb'kat u ixoje'. 10As a'e' ni k'uchun ti' vujva'l u ijlenaale' unpajte. As o'va'l unq'a ijlenaale' kat ku'i. Pet ech koj uma'te, tan ato'k ijlenaalil cheel. As at uma'te uva' ye' uloj. As tul la uli, as ye' kuxh jatva't q'ii la ul ib'ane'. 11As u txooe' uva' atik b'axa, as ye'l ve't txoo at cheel. As a'e' ivaaxaj u ijlenaale' la ib'ane', k'uxh an kuxh uma'l uve' xo'l vujva'l unq'a ijlenaale'. As yakle'l ve't txoo ti' isotze' tu u k'axk'oe'. 12As u laval unq'a tuk' txooe' uva' kat eela, as a'e' laval unq'a ijlenaale' uva' ye' okoj xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. Pet la ok ve't ti' u tijle'me' tuk' u txooe'. As uma'l kuxh oora la ib'ane' tuk' u tijle'me'. 13As eela kuxh itxumb'al laval unq'a ijlenaale' la ib'ane', tan la taq' ve't ok u tijle'me' te u txooe'. 14As la ixe'tisa ve't chajnaj ch'a'o ti' u Kaneero'e'. As a' u Kaneero'e' tuk b'anon kanal chajnaj, tan a' u Kub'aal Jesúse' B'ooq'ol ti' unq'a b'ooq'ole' skajayil; as Aake' Ijlenaal ti' unq'a ijlenaale' skajayil. As xekel ve't unq'a tename' ti' Aak uva' molomal ta'n Aak as tuk' unq'a vee' txaael ve't ta'n Aak,— ti'k u ángel sve. 15As ech tal ve't u ángel ile' sve: —Unq'a a'e' uva' kat eela uva' xonle'lkat u ixoj uva' yana's, as a'e' unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e', k'uxh kam kuxh tenamil, as k'uxh kam kuxh yolb'alil niyolb'e. 16As u txoo uva' kat eela as tuk' lavat unq'a tuk' txooe' uva' eela itxumb'al stuk', as la chi'an ve't taama ti' u ixoj uva' yana's kuxhtu'. As la k'axb'isal ve't u ixoje'. As la t'osb'a'l ve't kan ixoj. As la echb'ul ve't vichib'il ixoje'. As la tz'e'sal ve't ixoj ta'n xamal, 17tan ma'tik toksat u Tiixhe' tu u taanxelal unq'a ijlenaale' ti' ib'anat ve'te' kam uva' alel kan ta'n Aak ti' u ixoje'. As la ik'ul tib' viyol laval unq'a ijlenaale' ti' taq'at ok u tijle'me' te u txooe'. As at ve't tijle'm txoo la ib'ane'. As la b'en ib'ane' kam uva' alel kan ta'n u Tiixhe'. 18As u ixoje' uva' kat eela, as a'e' u nimla tename' uva' nim chit u tijle'me' ti' unjoltu unq'a ijlenaale' skajayil vatz u tx'ava'e',— ti'k u ángel tal sve.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\