APOCALIPSIS 19

1Tul kat b'a'nxi, as kat vab'i uma'l u mam tuul vi' tu almika' uva' eche' tuul ivi' mama'la tenam. As ech nikat tal ile': ¡Qoksataj iq'ii u Kub'aal Tiixhe'! Tan Aake' kat q'alpun o'. As Aake' la qoksa iq'ii, tan ta'n Aake' uve' at iyak'il. 2As jik chit itxumb'al Aak tul nib'an Aak isuuchil unq'a vee' skajayil, tan tuk' chit jikla yol nib'ankat Aak isuuchil. Tan kat taq'lu ve't b'en Aak u yana'sla ixoje' tu k'axk'oe', tan nik iyansa ixoj unq'a tename' skajayil tuk' vitxumb'ale'. As kat taq'lu ve't Aak ich'exel te u ixoje' ti' uva' kat iyatz' ixoj unq'a tename' uva' ni niman u Tiixhe', ti'k unq'a tuul vi'e'. 3As ech kat tal ile' unpajte: ¡Qoksataj iq'ii u Tiixhe'! Tan nije' ve't visib'il u ixoje' ti' chit ib'ene', ti'k u mam tuul vi'e' tala. 4As vinaj kajva'l unq'a q'esla chaj aamae' tuk' kajva't unq'a islich aama, as kat ku' ve't qaaloj vatz u Kub'aal Tiixhe' uva' xonle'l vi' u nimla xonleb'ale'. As ech tal ile': —¡An chite' ta'! ¡Tan ta'n axhe' ni toksal ve't aq'ii!— ti'ke. 5As el ch'u'l uma't u tuul vi' tu vinimla xonleb'al u Tiixhe' uva' ech tal ile': ¡Etoksataj iq'ii u Tiixhe', jank'al chit ex uva' ni niman Aak, as ex uva' at etijle'm tuk' ex uva' ye'l etijle'm ati! As etoksataj iq'ii Aak ti' exo'vat Aak, ti'k u tuul vi'e'. 6As vab'i ve't uma't tuul vi' uva' eche' tuul ivi' mama'la tenam uva' ech ivulune' eche' unq'a nimla a'e'. As ech ijinkab'ane' eche' unq'a q'ankooe'. As ech tal ile': —¡Qoksataj ve't iq'ii u Kub'aal Tiixhe'! Tan Aake' uva' nim talche' ti' unq'a vee' skajayil. As kat okyu ve't Aak ti' u tijle'me'. 7¡As chiib'ojtaj o'! ¡As okoj u chiib'ichile' tu u qaanxelale'! ¡As qoksataj iq'ii Aak! Tan kat ilejlu ve't u q'iie' ti' teq'ot tib' u Kaneero' tuk' u tixqele'. As kat ib'anlu ve't u ixoje' tuche' ti' teq'ot tib' tuk' vitzumele'. 8As kat aq'axyu ve't te u tixqele' ti' ivejat tib' tuk' unq'a b'a'nla chaj nu'kin oksa'me' uva' va'l chit ipolal. As va'l chit ilitz'lo'lane',— ti'k u tuul vi'e'. 9As tal ve't u ángele' sve: —Tz'ib'a u yola': «¡Tan achveb'al chit unq'a uxhchile' uva' kat molol ve'te' ti' u tx'a'o'me' tul ni teq'o tib' u Kaneero'e' tuk' u tixqele'!»— ti'ke. As tal unpajte: —A' unq'a yole' uva' alel ta'n u Tiixhe'. As jikla yol chite',— ti'k u ángele' tala. 10As ku' ve't in qaaloj vatz u ángel ti' unnachat Tiixh svatz. As ech tal ve't ile' sve: —Ye' ab'an eche' u vee', tan in kuxh ik'am u Tiixhe' eche' axh tuk' unjoltu unq'a eetz'in aatzike' uva' ni niman unq'a yole' uva' kat ul tal u Jesús sete. ¡Pet a' u Tiixhe' la etoksa iq'ii! Tan a' unq'a yole' uva' tal u Jesús, as a'e' ni aq'on itxumb'al unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe',— ti'k u ángel. 11As vila uva' jajlik ve't u almika'e'. As chee ve't uma'l u saji' kaay uva' atik je' uma'l u naj sti' uva' jikla k'ujleb'al k'u'l chit vib'iie', tan tu chit ijikil nib'an isuuchil unq'a tename' skajayil. As tu chit ijikil nib'an u ch'a'oe' unpajte. 12As ech chit tilon u b'aq' ivatze' eche' taq' xamal. As nimal chit unq'a koroona atik je' ti' ivi'. As tz'ib'amalik uma'l u b'ii sti' uva' ye'xheb'il ootzin tetz. Pet Aak kuxh ootzin tetz. 13As atik ok uma'l u toksa'm sta'n uva' matik ijilpik ku' xe' u kaje'. As vib'ii u uxhchile', as a'e' «k'uchul tetz u tijle'm u Tiixhe'.» 14As nimal chit unq'a uxhchile' xekelik ti' Aak uva' atik tu almika'. As ech tilon unq'a uxhchile' eche' sol, tan atik je' ti' unq'a saji' kaaye'. As atik ok unq'a b'a'nla nu'kin oksa'me' sta'n uva' va'l chit ipolal. 15As u naje' uva' atik je' ti' u saji' kaaye', as el ch'u'l uma'l u jutz' vi' ch'ich' titzi' uva' xi'le'l chit tee, tan tuk' u ch'ich'e' nik'axb'isakat ve't unq'a tename' skajayil. As la k'axb'isal unq'a tename' skajayil ta'n u naje' tuk' uma'l u b'aara uva' ch'ich' chittu'. As eche' ni tulb'el u uuvae' tul uva' nipoch'il u ta'le', as echat la tulb'e unq'a tename' skajayil ti' ik'axb'isale' tuk' vitx'i'tzi'l u Tiixhe' uva' nim talche' ti' unq'a vee' skajayil. 16As tz'ib'amal ve't ib'ii u naje' ti' u toksa'me' uve' txala ikux. As ech vib'ii ile': Ine' in Ijlenaal ti' unq'a ijlenaale' skajayil. As ine' in B'ooq'ol ti' unq'a b'ooq'ole' skajayil. 17As vil uma't u ángel uva' txaklik vi' u q'iie'. As sik'in ve'te' ti' imolat unq'a txooe' uva' nixich'an tu almika'. As ech tal ile': —¡Si'unaj! Emoltaj etib' ti' u nimla tx'a'o'me' uva' b'anel tuch ta'n u Tiixhe'. 18As la echi' ve't vichib'il unq'a ijlenaale' tuk' unq'a ichib'il iq'esal unq'a sole', tuk' vichib'il unq'a sole' uve' atik je' ti' unq'a kaaye', tuk' vichib'il unq'a kaaye', tuk' vichib'il unq'a naje' uva' at tijle'm, as tuk' vichib'il unjoltu unq'a uxhchile', k'uxh k'am as k'uxh jit k'am, as k'uxh at tijle'm as k'uxh ye'l tijle'm ati,— ti'k u ángel tal te unq'a txooe'. 19As kat vil ve't u txooe' uva' kat je' ch'u'l xe' u mar tuk' unq'a ijlenaale' skajayil vatz u tx'ava'e', tuk' unq'a isole'. As kat imol tib' chajnaj ti' ib'anat ch'a'o ti' u naje' uva' atik je' ti' u saji' kaaye' tuk' unq'a isole'. 20As txeypu ve't u txooe' uva' je' ch'u'l xe' u mar tuk' u chulin yolla txooe' uva' je' ch'u'l tu tx'ava', uva' ma'tik ik'uchat ve't txoo uva' xo'veb'al chit unq'a k'uchb'al tetz u tijle'm u txooe' uva' ib'ana. As ma'tik imaxtib'et txoo unq'a uxhchile' uva' atik ve't ok u texhlal uma't u txooe' sti'. As ma'tik iqaaeb' unq'a uxhchile' vatz vivatzib'al u txooe'. As sutil ve't b'en txoo skaab'il tu u vee' eche' naab' uva' ni toypukat u nimla xamale' tuk' azufre. 21As u naje' uva' atik je' ti' u saji' kaaye', as a'e' kat yatz'on ve't unq'a tename' ta'n u jutz' vi' ch'ich'e' uva' nik tel ch'u'l titzi'. As kat mox noo ve't unq'a txooe' skajayil uva' nixich'an tu almika' ti' ichi'at vichib'il unq'a kamnaje'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\