APOCALIPSIS 2

1As a' unq'a yol ila' uva' la tz'ib'a b'en te u ángel uva' at xo'l unq'a niman vetze' tu u Éfeso. As ech la aal ile': «U Jesús uva' at vujva'l unq'a tx'umile' tiseb'al iq'ab', as nixaan Aak xo'l vujva't unq'a tatinb'al kanteelae' uva' b'a'nla q'an ch'ich' chittu'. As ech ni tal Aak ile' see: 2–Ootzimale' sva'n kam uve' neb'ane', tan tii u aq'one' uva' neb'ane'. As nekuy unq'a k'axk'oe' uva' nepaleb'e. As ye' nekuy unq'a b'anol tx'i'la aamaile'. As tul kat oon unq'a chulin yole' sexo'l uva' ni toksa tib' apóstol, as kat etil vitxumb'al chajnaje' sb'a'n as kat b'en sete uva' chulin yol kuxh chajnaj. 3As kam kuxh k'axk'o napaleb'e ti' vunb'iie', as ye' naya'sa ak'ujb'a't ak'u'l svi'. As ye'l axh nika'kab'in aama. 4As at uma'l vunyol la val see, tan ye' naxo'ni ve't in cheel eche' uva' nikat ab'an b'axa. 5As oolsa sak'u'l uva' kam nik ab'an b'axa, tul nik ooksa aama svi'. As jalpu vatxumb'ale'. As b'an vatxumb'ale' unpajte eche' uve' nik ab'an b'axa, tan asoj ye' la ajalpu vatxumb'ale', as la ul ve't in see'. As la veesa ve't u tatinb'al kanteelae' uva' atkat axh. 6Pet at uma't vatxumb'al nab'ane' uva' b'a'n sve, tan neexva ve't unq'a va'lexhla txumb'ale' uva' nib'an unq'a uxhchile' uva' ni niman vitxumb'al unq'a nicolaítas. As echat in, tan ni vixva unq'a va'lexhla txumb'ale' uva' nib'an unq'a uxhchile',– ti'k Aak ni tale',» chaj axh te u alol tetz vunyole' xo'l unq'a niman vetze' tu u Éfeso. 7As la val sete, ex uva' ni niman in tulaj unq'a tename' skajayil. Tan ab'iste ex uve' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni tal u Tiixhla Espíritu sete. As jank'al ex uva' ye' la eya'sa enimat in k'uxh la epaleb'e k'axk'o, as la vaq' ve't etokeb'al ti' etechb'ut vivatz u tze'e' uva' la aq'on etiichajil uva' echen tu u b'a'nla atinb'ale' uva' atkat u Tiixhe'. 8As a' unq'a yol ila' uva' latz'ib'a b'en te u alol tetz vunyole' xo'l unq'a niman vetze' tu u Esmirna. As ech la aal ile': «U Jesús uva' ixe'teb'al q'iisaj as iya'teb'al q'iisaj, kat kam Aak. As kat ul taama Aak unpajte. As ech ni tal Aak ile' see: 9–Ootzimal sva'n kam uva' nab'ane', tan napaleb'e unq'a k'axk'oe'. As k'uxh ye'l tx'iib'al aq'ii at vatz u tx'ava'e'. Pet nimal vatx'aja'me' at ta'n u Tiixhe'. As ootzimal sva'n uva' niyol axh unq'a chulin yole' uva' ni toksa tib' stiaal Israel, tan o' itenam u Tiixhe', taq' unq'a chulin yole' ni tale'. Pet a' isuuchil uva' nichus chajnaj unq'a ichusb'al u Satanás tul nimol tib' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. 10Pet ye' xo'v axh ti' unq'a vee' tuk apaleb'e, tan at ex la b'en ex tu u kaarsa ta'n u tx'i'lanaje' ti' teesat ex k'atz u Tiixhe' uva' ni tale'. As laval q'ii la epaleb'e k'axk'o ta'n u tx'i'lanaje'. Pet k'ujb'a' ak'u'l svi' techal la akameb'e. As la vaq' ve't vatx'aja'me' texhlal tetz uva' kat tx'akon axh. As a'e' u tiichajile' k'atz u Kub'aal Tiixhe',– ti'k Aak,» chaj axh te u alol tetz vunyole' xo'l unq'a niman vetze' tu u Esmirna. 11As la val sete, ex uva' ni niman in tulaj unq'a tename' skajayil. Ab'iste ex uve' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni tal u Tiixhla Espíritu sete. As jank'al ex uva' ye' la eya'sa enimat in, k'uxh la epaleb'e k'axk'o, as ye'l ve't tokeb'al u ka'v kamchile' seti'. 12As a' unq'a yol ila' uva' latz'ib'a b'en te u alol tetz vunyole' xo'l unq'a niman vetze' tu u Pérgamo. As ech la aal ile': «U Jesús uva' ni tel ch'u'l u jutz' vi' ch'ich' titzi', as ech ni tal Aak ile' see: 13–Ootzimal sva'n katil uva' jejle'lkat axh, tan a' echenkat axh tu u tename' uva' atkat vixonleb'al u Satanás. As k'uxh kat yatz'ax u Antipas sexo'l uva' aya'lik chit ik'u'l ti' talat isuuchil u yole' svi' xo'l unq'a uxhchile' tzitzi' uva' jejle'lkat u Satanás, as ye' nika'kab'in aama, tan k'ujle'l chit ak'u'l svi'. 14As at ka'l unq'a yol la val see, tan nu kuxh akuy unq'a uxhchile' tzitzi' uva' eq'omal vitxumb'al u Balaam sta'n, tan a' u Balaam kat piton u Balac ti' imajat ivatz unq'a tiaal Israel ti' toksal iq'ii u Tiixhe'. As kat ipit u Balac unq'a tiaal Israel ti' ichi'at ichib'il unq'a txooe' uve' kat yatz'ax vatz unq'a tz'aj tiixhe' as ti' iyansat tib' tuk' unq'a ixoje' unpajte. 15As kuyel kuxh unjoltu unq'a uxhchile' a'n uva' ni niman unq'a ichusb'al unq'a nicolaíta. As tul ixvamal ve'te' unq'a chusb'ale' sva'n. 16Esti'e' ni val see, k'axa eeb', tan asoj ye'le, as oora kuxh tuk uloj in see' tuk' u ch'ich'e' uve' ni tel ch'u'l tuntzi' ti' unb'anat ch'a'o ti' unq'a uxhchile' uva' nimamal vitxumb'al unq'a nicolaíta sta'n,– ti'k Aak ni tale',» chaj axh te u alol tetz vunyole' xo'l unq'a niman vetze' tu u Pérgamo. 17As la val sete, ex uva' ni niman in tulaj unq'a tename' skajayil. Ab'iste ex uve' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni tal u Tiixhla Espíritu sete. As jank'al ex uva' ye' la eya'sa enimat in k'uxh la epaleb'e k'axk'o, as la vaq' etechb'ub'al uva' maná ib'ii uva' kolel sva'n vatz unjoltu unq'a tename'. As la vaq' uma'l u tal saj k'ub' sete uva' tz'ib'amal uma'l u ak' b'ii sti'. As ye'xheb'il ootzin tetz u b'iie'. Pet a' kuxh u uxhchile' la ootzin uva' la k'ulun. 18As a' unq'a yol ila' uva' latz'ib'a b'en te u alol tetz vunyole' xo'l unq'a niman vetze' tu u Tiatira. As ech la aal ile': «ViK'aol u Tiixhe' uva' ech tilon u b'aq' ivatze' eche' u taq' xamale' as ech tilon u toje' eche' u q'an ch'ich'e', as ech ni tal Aak ile' see: 19–Ootzimale' sva'n kam uva' nab'ane'. As ootzimal sva'n uva' xo'n ve't in see. As k'ujle'l ak'u'l svi'. As b'enameen naloch unq'a eetz'in aatzike'. As k'uxh napaleb'e k'axk'o, as ye' naya'sa ak'ujb'a't ak'u'l svi'. As ootzimal sva'n uva' aal b'a'n ve'te' uva' nab'an cheel ti' uve' nikat ab'an b'axa. 20Pet at uma'l u yol la val see uva' nab'ane', tan kuyel kuxh u Jezabel a'n uva' nu kuxh toksa tib' sq'ajsan tetz vunyole'. As tuk' vichusb'al ixoje' ni toksa ixoj tivi' unq'a uxhchile' sexo'l ti' iyansat tib' tuk' uma't uxhchil as ti' techb'ut unq'a echb'ub'ale' uva' kat oksal vatz unq'a tze' tiixhe'. 21As kat untx'eb'lu ve'te' uva' la ik'axa tib' ixoj. Pet ye' nisa' ixoj ijalput vitxumb'ale' ti' iyansat tib' ixoj tuk' unq'a naje'. 22As la vaq' ku' ixoj vatz ch'ach ta'n uma'l u ch'o'm. As echat la unb'an te unq'a uxhchile' uva' nipaavin k'atz ixoj, tan asoj ye' la iya'sa unq'a uxhchile' inimat unq'a ichusb'al ixoje', as mama'la k'axk'o la ipaleb'e sva'n. 23As xo'veb'al chit u kamchile' uva' la vaq' tzan ti' unq'a tal ixoje' ti' uva' la b'en sete, ex uva' nenima vitxumb'al ixoje', tan ine' ootzin tetz vetxumb'ale' sekajayil as tuk' vetaanxelale'. As la vaq' ve't ich'exel sete ti' uva' kam kat eb'ana. 24Pet ech koj unjoltu ex tu u tenam u Tiatira uva' ye' ni niman vichusb'al u ixoje', as tuk' uva' ootzimal ta'n u Satanás, as ye'l uma'toj yol la val sete uva' la eb'ane'. 25Pet la val sete, ye' la eya'sa enimat unq'a txumb'ale' uva' chusel ve't sete, techal la ul in unpajte. 26Tan jank'al ex uva' la enima kam uva' ni val sete techal la ul in tiya'teb'al u q'iisaje', as la vaq' etijle'm ti' unq'a tename', tan k'uxh kat epaleb'e k'axk'o, as ye' kat eya'sa enimat in. 27As eche' kat ib'an vunB'aale' ti' taq'at u vijle'me', as ech vaq'at vetijle'me'. As a' exe' la ilon ve't isuuchil unq'a tename' tuk' uma'l u b'aara uva' ch'ich'. As ech la etulb'e unq'a tename' eche' ni tulb'el umaj uk'al uva' kat paxili. 28As la vaq' u tx'umile' sete uve' aa Q'ana'l, uve' nib'uuq'e' tul ye'xnaj ku' saj,– ti'k Aak ni tale',» chaj axh te u alol tetz vunyole' xo'l unq'a niman vetze' tu u Tiatira. 29As la val sete, ex uva' ni niman in tulaj unq'a tename' skajayil. Ab'iste ex uve' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni tal u Tiixhla Espíritu sete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\