APOCALIPSIS 21

1As kat vil ve't uma't u ak' almika' tuk' uma't u ak' tx'ava', tan ma'tik isotz ve't u almika'e' tuk' u tx'ava'e' uva' atik b'axa. As ma'tik isotz ve't u mar unpajte. 2As kat vil iku' ch'u'l uma'l u tenam xe' u Tiixhe' tu almika'. As a'e' u ak' Jerusalén uva' vitenam u Tiixhe'. As b'anel ve't tuche' eche' umaj q'opo ixoj uva' vejel chit tib' ti' ik'ulat tib' tuk' vitzumele'. 3As vab'i ve't uma't u tuul vi' uva' xo'veb'al chittu'. As a' elkat ch'u'l k'atz u nimla xonleb'ale'. As ech tal ile': —¡Jejle'l ve't u Tiixhe' xo'l unq'a tename'! Tan a'e' itenam Aak. As a' ve't u Tiixhe' la atin ve't sk'atz, tan Aak kuxh ve'te' iTiixh unq'a tename'. 4As la iya'sa ve't Aak toq' vitename', tan ech la tulb'e Aake' eche' isuuat umaj uxhchil ta'l ivatz. As ye'l ve't txumu'm, ye'l ve't ch'o'm, ye'l ve't oq'el, as ye'l ve't kamchil la ib'ane', tan kat palyu ve't unq'a vee' skajayil uva' cheesamal ta'n Aak b'axa,— ti'k u tuul vi'e'. 5As u uxhchile' uve' xonlik tu u nimla xonleb'ale', as ech tal ile': —¡Ak'nal ve'te' unq'a vee' skajayil sva'n!— ti'ke. As ech tal ve't ile' sve unpajte: —¡Tz'ib'a! Tan jik chit unq'a yole' uva' ni val see. As a'e' la uch ak'ujb'a't ak'u'l sti',— ti'ke. 6As ech tal ve't uma't u yol ile' sve: —Kat b'a'nxiy ve't unq'a vee' skajayil. Tan ine' vixe'teb'ale'; as ine' vimoxteb'ale'. As ab'il uva' nitzaj itzi', as uloj uk'a'oj siinxe', tan oy kuxh vaq'at u a'e' ste uva' ni aq'on itiichajil. 7As ab'il uva' ye' la iya'sa inimat in, as a'e' la etzin unq'a nimla b'a'nile' skajayil, tan ine' viTiixhe'. As a'e' me'al unk'aol. 8Pet ech koj unq'a tename' uva' a' u k'axk'oe' nixo'va vatz u tx'ava'e' as ye' ninima u Tiixhe', tan a'e' niyan taama u Tiixhe' sta'n, eche' unq'a yatz'ol aamae', tuk' unq'a uva' niyansa tib' tuk' uma't uxhchil, tuk' unq'a b'anol tx'i'la aamaile', tuk' unq'a uxhchile' uva' niku' ve't qaaloj vatz unq'a tze' tiixhe', tuk' unq'a chulin yole' skajayil. As a' uxhchile' uva' ech ib'en tu uve' eche' naab' uva' nitoypukat u nimla xamale' tuk' azufre tu uva' la uchkat u ka'paj kamchile',— ti'k u yole' tal sve. 9As jetz'en ve't ok uma'l u ángel sunk'atz. As a'e' uma'l xo'l u vujva'l unq'a ángele' uve' atik nimla picheel tiq'ab' uva' noonal ta'n vujva'l unq'a k'axk'oe' uva' kat ul ti' unq'a tename'. As ech ul tal ile' sve: —¡Si'u tzitza'! Tan tuk unk'uch ve't u q'opo ixoje' see uva' tuk' tixqeli u Kaneero'e',— ti'k u ángele' tal sve. 10As yak kuxh k'uchpu sve ta'n u Tiixhla Espíritu unpajte. As kat teq'o ve't je' in u ángel vi' uma'l u vitz uva' nim chit at je'. As k'uchpu ve't u tename' sve uva' Jerusalén, vitenam u Tiixhe'. As nik iku' ve't ch'u'l u tename' xe' u Tiixhe' tu almika'. 11As va'l chit ilitz'lo'lan iku' ch'u'l u tename' ta'n vib'a'nil u Tiixhe'. As ech tilone' eche' umaj b'a'nla k'ub' uva' jaspe ib'ii uva' yaklu pal kuvatz stuul. 12Atik ok uma'l u nimla tapiaal ti' u tename'. As nim itxakeb' u tapiaale'. As kab'laval itzi' atike uva' tz'ib'amalik ve't ok vib'ii kab'laval unq'a ik'aol u Israel sti'. As atik uma'l ángel tzi' junun unq'a tapiaale'. 13Atik oxva'l itzi' u tapiaale' tu u b'uuq'eb'al q'ii; as oxva't itzi' tu u tzaeb'al kajiq'; as oxva't itzi' tu u b'enab'al kajiq'; as oxva't itzi' tu u b'enab'al q'ii. 14Atik kab'laval tz'aj jaq' u nimla tapiaale'. As atik ok vib'ii kab'laval unq'a apóstol sti' uva' txaael ta'n u Kaneero'e'. 15As u ángel uva' nik iyolon sve, as eq'omalik uma'l u aa sta'n uva' b'a'nla q'an ch'ich' chittu'. As a'e' ni echan u tename', tuk' unq'a itzi' u tapiaale' as tuk' unq'a tapiaale'. 16As kajva'l ixoob' u tename' atike. As eela kuxh u toje' tuk' vivatze'. As kat techa ve't u ángel u tename' ta'n u aae'. As vinaj o'l k'alal (500) i'l ich'ii u tename', tan eela u toje' tuk' vivatze' as tuk' vitxakeb'e' unpajte. 17As techa ve't u ángel u tapiaale' ta'n u aae'. As vinaj b'elelaval (39) jaul itxakeb'e'. As a' ve't u echab'ale' nib'anb'e u ángel uve' nib'anb'e unq'a naje'. 18As va'l chit itxilq'a'ch unq'a k'ub'e' uva' atik ok ti' u tapiaale'. As ech tilon u tename' eche' tilon u b'a'nla q'an ch'ich'e' as eche' b'a'nla kristaal uva' va'l chit inu'sal ti'. 19As u tz'aje' uve' atik kan jaq' u tapiaale', as vejel chit ta'n unq'a achveb'alla k'ub'e'. As vib'axae' as jaspe atik ok sti'; vika've' as zafiro atik ok sti'; vitoxpae' as ágata atik ok sti'; vikajpae' as esmeralda atik ok sti'; 20vito'pae' as ónice atik ok sti'; vivajpa as cornalina atik ok sti'; vivujpa as crisólito atik ok sti'; vivaaxae' as berilo atik ok sti'; vib'elue' as topacio atik ok sti'; vilaapae' as crisopraso atik ok sti'; vijunlavale' as jacinto atik ok sti'; vikab'lavale' as amatista atik ok sti'. 21As kab'laval unq'a itzi' u tapiaale' as b'a'nla chaj k'ub' chittu' uva' ech tilone' eche' kueentaxh, tan b'anel junun unq'a itzi' u tapiaale' ta'n uma'l u b'a'nla k'ub' uva' ech tilone' eche' kueentaxh. As u nimla b'eye' uve' at tu u tename', as b'a'nla q'an ch'ich' chittu' eche' umaj ilonb'al uva' yaklu pal kuvatz stuul. 22As ye'l umaj kab'al uva' la nachpukat Tiixh kat vil tu u tename', tan an chit u Kub'aal Tiixhe' uva' nim talche' ti' unq'a vee' skajayil as u Kaneero'e', as a'e' ni b'anon ivaatzil u kab'ale' uva' ninachpukat Tiixh. 23As ye'l ve't u q'iie' tuk' u ich'e' nik itxijun ve't ti' u tename', tan a' ve't u Tiixhe' nitxijun ve't ti' u tename'. As a' ve't u Kaneero'e' ni b'anon ivaatzil unq'a matxb'al kanteelae'. 24As jank'al unq'a tename' uva' at vatz u tx'ava'e' skajayil, as la xaan ve't vatz u txijun tetz u tename'. As jank'al unq'a ijlenaale' uva' atik vatz u tx'ava'e', as la taq' ve't ok unq'a tx'iib'al q'iie' skajayil ste. 25As ye'l ve't aq'b'al la ib'an tzitzi'. As ye'l ve't unq'a itzi' u tapiaale' la jupli. 26As jank'al unq'a tx'iib'al iq'ii unq'a tename' skajayil tuk' unq'a uva' ni tok iq'ii sta'n, as la eq'ol ve't ok tu u tename'. 27As ye'xh jatu la ok umaj txumb'al tu u tename' uva' va'lexh vatz u Tiixhe'. As ye' la uch tok umaj chulin yol as mita'n umaj uxhchil uva' nich'o'nsan taama Aak. Pet ta'n kuxh unq'a tename' la uch tok tu u tename' uva' tz'ib'amal ib'ii tu u u'uje' uva' tz'ib'amalkat ib'ii unq'a tename' uva' at itiichajil k'atz u Tiixhe' ta'n vib'a'nil u Kaneero'e'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\